Birkerød Erhvervsforening

Som medlem af Birkerød Erhvervsforening får du mulighed for sammen med andre virksomheder at påvirke de lokale beslutningstagere i Ruderdal Kommune.

Du kommer i dialog med andre lokale foreninger og interesseorganisationer

Du bliver en del af et lokalt netværk og får kontakter til andre virksomheder og brancher

Virksomheder og erhvervskonstellationer kan melde sig ind i Birkerød Erhvervsforening.
Område
3460 Birkerød

BNI Danmark - Business Network International

BNI (Business Network International) er et forretningsnetværk for professionelle erhvervsfolk, der har til formål at skabe forretning for sine medlemmer gennem personlige referencer og anbefalinger.

Som medlem i BNI deltager du i en gruppe på op til 40 forretningsfolk fra forskellige brancher, som holder møde hver uge for at give hinanden referencer og anbefalinger. Som et centralt element i dit medlemskab indgår træning i at netværke og i relationsmarkedsføring

BNI er verdens største og mest succesfulde organisation af sin slags. Vores program er udviklet og forfinet gennem 25 år.

---
Tilmeld dit netværk hos netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.
Område

Boghandlerforeningen

Boghandlerforeningen er boghandlernes brancheforening

Som brancheforening varetager foreningen danske boghandleres fælles interesser, særlig i forhold til

* forlæggere og forlæggerorganisationer
* lovgivning, myndigheder og institutioner
* virksomheder, der har betydning for boghandelen
* erhvervsorganisationer, f. eks. butikshandelens hoved- og arbejdsgiverorganisationer
* uddannelsesspørgsmål

Boghandlerforeningens formål er ligeledes at virke for fagets udvikling og rationalisering, for etablering af interessefællessskaber og andre hensigtsmæssige samarbejdsformer.

Boghandlerforeningen har pr. den 1. februar 2010 ialt 357 medlemmer.
Område
1411 København K

Boligselskabernes Landsforening

Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer med tilsammen mere end 545.000 boliger - eller næsten hver femte danske bolig.

Boligerne er fordelt på 8.000 afdelinger.

Næsten samtlige almene boligorganisationer er medlem af BL. Der er stor forskel på medlemsorganisationerne. De største administrerer cirka 50.000 boliger, og der findes organisationer med færre end 10 boliger.

BL arbejder for sine medlemmers og beboernes interesser ved at øve indflydelse på den almene boligsektors udvikling både økonomisk, teknisk og socialt. I praksis foregår det ved at repræsentere de almene boligorganisationer i forhold til de offentlige myndigheder, ved at servicere og rådgive de almene boligorganisationer og ved at uddanne beboere og personale i beboerdemokrati, ledelse og administration.
Område
1554 København V

Bosam - Boligforeningernes Sammenslutning i Danmark

BOSAM er en engageret og aktiv lejerorganisation, som har specialiseret sig i at bistå og rådgive beboerrepræsentationer i private udlejningsejendomme og afdelingsbestyrelser i almene boligejendomme.

Med en henvisning fra beboerrepræsentationen/afdelingsbestyrelsen behandler BOSAM også sager for de enkelte lejere i de tilsluttede ejendomme i konkrete sager om fx fraflytningsregninger, vedligeholdelsesmangler mv.

BOSAM er en tværpolitisk organisation, der kun arbejder for lejernes interesser. Vi støtter ikke bestemte politiske partier og blander ikke partipolitiske interesser sammen med vores indsats for lejernes sag.
Område
1467 København K

BPA - Brancheforening For Personligt Arbejdsmiljø

BPA blev i 1981 stiftet ud fra ønsket om at give brugerne den bedst mulige vejledning, når det gælder personlige værnemidler. BPA's ca. 35 medlemmer udgør hovedparten af de mest velrenommerede virksomheder i Danmark indenfor personligt arbejdsmiljø. Såvel større som mindre medlemsvirksomheder efterlever de strenge vedtægter i foreningen om at overholde de etiske regler, herunder at arbejde for brugen at godkendt udstyr. Samtidig er det BPA's opgave - meget opmærksomt - at følge udviklingen i branchen og specielt have kontakt og forhandling med myndigheder og interessegrupper i alle henseender, der berører branchen.

Den daglige arbejdsdag indebærer ofte op til flere risikosituationer, og utrolig mange at disse kan ikke fjernes. Det er derfor nødvendigt at benytte BPA kataloget, når indkøb og brug at personlige værnemidler bliver aktuelt.
Område
2650 Hvidovre

BPK - Brancheforeningen For Privathospitaler og Klinikker

BPK er en brancheforening for privathospitaler og privatklinikker i Danmark, der arbejder for at forbedre rammevilkårene for medlemmerne og for den private sundhedssektor i Danmark. SPPD blev stiftet i 2005 ved en sammenlægning med Brancheforeningen for Privathospitaler og Privatklinikker i Danmark (BPPD). I juni 2009 fusionerede SPPD og Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker, BPK til en forening.

Brancheforeningen har i dag flere end 50 medlemmer, og medlemmerne udgør tilsammen 80 pct. af omsætningen i den private sundhedssektor i Danmark. Ved medlemskab i BPK forpligter virksomheden sig til at overholde foreningens retningslinier f.eks. de etiske regler.

Netop overholdelsen af de etiske regler er et væsentligt incitament for et medlemskab, da det enkelte privathospital eller privatklinik derved får skilt sig ud fra de mindre seriøse virksomheder, som ikke kan eller vil leve op til de lovmæssige og etiske krav, der stilles fra omverdenen.

Graden af engagement i foreningen er det enkelte medlems valg.

Både SPPD og samtlige medlemmer af foreningen er medlem af Dansk Erhverv. Medlemskab af BPK forudsætter, at virksomheden ligeledes er medlem af Dansk Erhverv. For medlemskab af BPK og yderligere information kan henvendelse rettes til BPK’s sekretariat.
Område
1216 København K

Branceforeningen For Biogas

* Brancheforeningen for Biogas repræsenterer alle aktører med interesse i biogas.

* Brancheforeningen for Biogas arbejder for at fremme udbygningen med biogasanlæg i Danmark og udlandet.

Brancheforeningen blev stiftet i 1997 på initiativ af bl.a. biogasanlægsleverandører, anlægsejere, investorer, forskningsinstitutioner, kommuner og landbruget.

Brancheforeningen for Biogas er et fælles forum for alle med interesse for biogas i Danmark. Brancheforeningen er dermed et forum for energi-, miljø- og landbrugsmæssige interesser. Det fælles formål er at fremme produktion og anvendelse af biogas i Danmark på et økonomisk sundt og bæredygtigt grundlag, samt styrke den politiske prioritering af dette.

Brancheforeningen arbejder for at:

* forbedre biogassens konkurrenceevne ved at påvirke udformningen af den danske skatte- og afgiftspolitik, afregningspriser for el og varme samt tilskud til vedvarende energi
* sikre en effektiv energimæssig udnyttelse af husdyrgødning, organisk industriaffald samt kildesorteret husholdningsaffald - miljømæssigt og veterinærfagligt forsvarligt
* forbedre biogasteknikken gennem tilvejebringelse af de nødvendige midler til forskning og udvikling
* styrke samarbejdet i branchen og i forhold til øvrige aktører på området
* fremme mulighederne for eksport af viden og teknologi.

Brancheforeningens medlemmer repræsenterer et bredt spektrum af interessenter indenfor biogassektoren, bl.a.:

* biogasfællesanlæg og -gårdanlæg
* rådgivende ingeniører og entreprenører
* anlægsleverandører og underleverandører
* kommuner
* naturgassektoren
* investorer
* landbrugsorganisationer
* fødevareindustri
* forskningsinstitutioner
Område
1609 København V

Brancheforeningen Af Danske Distributions Virksomheder

Velkommen til Brancheforeningen af Danske Distributionsvirksomheder.

Brancheforeningens medlemmer driver selvstændig virksomhed med distribution af distriktsaviser og adresseløse forsendelser i Danmark.

Foreningens formål er at fremme branchens og medlemmernes fælles interesser bedst muligt, herunder i særlig grad at varetage branchens interesser på følgende områder:

• Omdelernes arbejdsforhold, herunder sikkerhed m.v.
• Følge og evt. levere input til ny lovgivning
• Følge og evt. levere input til nye regler og tiltag fra offentlige myndigheder
• Følge konkurrencesituationen for at sikre at statslige selskaber ikke får eller bruger statsmidler på konkurrenceområderne
• Holde kontakt til andre brancher, og deres organisationer
• Brancheforeningen er ikke aftalepartner i nogen form for løn- eller ansættelsesaftaler
Område
2630 Taastrup

Brancheforeningen for Gear & Gearmotorer

Hvis man vælger sin leverandør af transmissionselementer blandt firmaer, der er medlem af BGG, får man ikke alene produkter af høj kvalitet, men også produkter der er produceret i henhold til gældende normer og direktiver.

Med et BGG medlem som leverandør, kan man som kunde være sikker på en professionel rådgivning samt på at få leveret produkter, der er på højde med den nyeste, internationale teknologiudvikling i branchen.

For at være medlem af BGG, som er den eneste brancheforening i Danmark for leverandører af transmissionselementer, skal medlemmerne have en god forretningsmoral samt overholde BGG’s etiske regelsæt. En af hjørnestenene i det etiske regelsæt lyder: ”Ethvert medlem er forpligtet til at iagttage en redelig og god forretningsskik i forhold til kunder og kollegaer samt at afstå fra handlinger, der kan skade disse forhold”.

Via brancheforeningens overbygninger Dansk Erhverv - Teknik og erhvervsorganisationen Dansk Erhverv, samarbejdes med de respektive styrelser, således at BGG’s medlemmer altid er á jour med gældende regler, herunder miljølovgivningen og sikkerhedsretningslinierne.
Område
(Viser 91 til 100 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk