Yngre Pædiatere

Yngre Pædiatere (YP) er en forening, som varetager de faglige interesser for yngre læger under uddannelse i pædiatri og for yngre speciallæger (inkl. afdelingslæger). Foreningen har aktuelt omkring 300 medlemmer og medlemstallet er stigende.

Vores hovedarbejdsområde er derfor uddannelse/videreuddannelse og vi arbejder indenfor tre felter:

*
Vi varetager yngre lægers interesse indenfor Dansk Pædiatrisk Selskab – DPS – i bestyrelsen samt i alle udvalg herunder uddannelsesudvalget. Der er endvidere yngre pædiatere i de tre regionale uddannelsesråd.
*
Vi arrangerer 2 årlige kurser heraf et i forbindelse med generalforsamlingen.
*
Vi informerer vores medlemmer om fagpolitiske og uddannelsesmæssige tiltag samt om udvikling i pædiatrien generelt via medlemsmøder og mail-udsendelser. Vi holder kontakt med vores fagforening Yngre Læger. Sager om løn- og arbejdsforhold samt personsager overlader vi til YL.

Vores generalforsamling er øverste myndighed og afholdes hvert år i sensommeren. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen som består af 7 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år af gangen, og kan højst sidde i 6 år. YP’s formand vælges normalt til Dansk Pædiatrisk Selskabs bestyrelse, og tildeles dér traditionelt posten som faglig sekretær. Det tilstræbes, at mindst ét medlem af bestyrelsen sidder i Dansk Pædiatrisk Selskabs uddannelsesudvalg.

YP tilstræber at have kontakt til den uddannelsesansvalige overlæge på de respektive børneafdelinger.

Kontingenten er pt. 250 kr. Hvis du er yngre læge med interesse for pædiatri - så meld dig ind i YP ved at klikke her.
Område
6000 Kolding

Young Enterprise Nordjylland

Iværksætteri og innovation er begreber, der diskuteres meget i disse år. Det skal fremmes!

I Young Enterprise gør vi noget ved det.

Ved at give unge under uddannelse mulighed for at etablere en rigtig virksomhed med rigtige produkter, produktion, markedsføring, organisation og regnskab, lægger Young Enterprise de første sædekorn til en ny generation af driftige, unge iværksættere.

Med støtte fra næsten alle nordjyske handels- og tekniske skoler samt nogle 10. klassescentre, bakket op af erhvervsvirksomheder i Nordjylland knytter Young Enterprise bånd mellem erhvervsliveet og uddannelsesinstitutionerne.

Sådan forløber et projekt under Young Enterprise Company Programme

Unge elever etablerer, driver og afvikler i løbet af et skoleår en virksomhed med selvstændigt produkt. Eleverne har kontakt til pengeinstitutter, underleverandører, forhandlere, myndigheder osv. Og de har selv penge på spil. En eller flere lokale erhvervsfolk tilknyttes som rådgivere.

Mere information

Young Enterprise - Nordjylland er en del af det verdensomspændende netværk Young Enterprise - Junior Achievement - og organiseret under Selvstændighedsfonden.

På denne side kan du læse mere om den nordjyske afdeling af Young Enterprise, dens bestyrelse og de messer der har været afholdt gennem de seneste år.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan hente vores lille folder om Young Enterprise her.

På www.ye.dk kan du læse mere specifikt om alle de undervisningstilbud, som Young Enterprise tilbyder, om landssponsorer og om organisationen i øvrigt.

Om Young Enterprise Danmark

Young Enterprise i Danmark blev etableret august 1993 som en erhvervsdrivende fond af en række erhvervsorganisationer.

Young Enterprises historie

Ideen stammer fra USA, hvor basis for "Learning by doing" konceptet, vi arbejder med i dag, blev udviklet. I 1962 blev konceptet introduceret i Europa, hvor moderorganisationen kaldes Young Enterprise Europe. I dag tæller organisationen 35 medlemslande.

----
Vil du findes af netværksinteresserede? Tilmeld dit netværk hos Netværksportalen og bliv en del af listen over netværk i Danmark.
Område
9000 Aalborg

Zonta Danmark

Zonta International er en verdensomspændende, upolitisk kontakt- og serviceorganisation for kvinder med selvstændig virksomhed eller i stillinger med eget ansvarsområde såvel inden for den private som den offentlige sektor.

Medlemsskab

Medlemskab af Zonta i Danmark opnåes gennem opfordring fra et Zontaklubmedlem. Invitation til medlemskab rettes til kvinder indenfor forskellige brancher, således at flest mulige erhverv er repræsenteret i hver klub.
Det erhvervsmæssige kriterium for at blive optaget er, at man enten driver selvstændig virksomhed eller besidder et job med selvstændigt ansvar indenfor det private erhvervsliv eller den offentlige sektor. Mere end 100 brancher og erhverv er repræsenteret blandt de ca. 600 medlemmer, Zonta har i Danmark. I øjeblikket er der kun kvindelige medlemmer i Zonta Danmark, men i princippet kan også mænd, der kan gå ind for Zontas målsætning om fremme af kvinders status, optages.

Klubliv og Netværk.
Zontaklubberne bestræber sig på at give de månedlige møder et fagligt, kulturelt eller samfundsorienteret indhold, og der lægges stor vægt på at styrke og udbygge kontakten mellem medlemmerne og mellem klubberne. Medlemskab af Zonta giver et værdifuldt lokalt, nationalt og internationalt netværk, som kan bruges på det professionelle og personlige plan. Klubberne påtager sig også at støtte nationale og internationale hjælpeprojekter.

Kontakt til Zontaklubberne.
Har du lyst til at høre nærmere om aktiviteterne i en Zonta klub i dit område, er du meget velkommen til at ringe eller sende en e-mail til den lokale formand. Klik på den by under klubber, der er nærmest din bopæl, og læs nærmere om den pågældende Zontaklub.

Zontas historie

Den første Zontaklub blev grundlagt i Buffalo i staten New York i 1919. Zonta International blev stiftet i 1930 og har nu hovedkontor i Chicago, USA. Der er ca. 33.000 medlemmer i mere end 1.200 klubber i 67 lande.

Zonta International blev startet af fem amerikanske kvinder, der en januaraften i 1919 var med som gæster i en Kiwani-klub i Buffalo, New York. Denne klub havde kun mandlige medlemmer, og som en form for modstykke til mandlige klubber, besluttede de fem kvinder at grundlægge deres egen klub for kvinder.

Founders

Medlemmerne skulle besidde ledende stillinger, og det vigtigste formål med klubben skulle være at sætte normer for og udbrede rimelige erhvervs- og arbejdsprincipper, der i korte træk gik ud på, at kvinder kunne arbejde under de samme vilkår og have de samme rettigheder på arbejdsmarkedet som mænd, hvad enten de besad ledende stillinger eller ej.
For at forstå, at en ny klub fødtes med et sådant formål på det tidspunkt, må man se på klubbens tidligste medlemmer.

De var alle produkter af de enorme forandringer i kvindens traditionelle rolle, der havde vundet frem i slutningen af det nittende og begyndelsen af det tyvende århundrede. Kun få årtider før var det uhørt, at kvinder gennemførte højere uddannelser, og ved lov var det dem forbudt at udøve liberale erhverv (som f.eks. advokat eller læge). De havde ikke stemmeret, de kunne ikke disponere over deres egen formue i ægteskabet, de havde ingen indflydelse på deres egen løn, etc. etc.
De første medlemmer af Zonta var derfor naturligt fundet blandt de, der kæmpede for at forbedre kvinders vilkår og rettigheder i det amerikanske samfund. Denne kamp foregik selvsagt ikke kun på det amerikanske kontinent, men over hele verden.

Danske kvinder dannede således i 1899 "Dansk Kvinderåd" (det senere Danske Kvinders Nationalråd) med det formål at samle institutioner og foreninger med kvinder i ledelsen fra hele landet, for at kunne danne et forbund af kvindeforeninger. Formålet var, ikke overraskende, at arbejde for at forbedre kvinders rettigheder i samfundet og i familien, og at kunne deltage i det internationale arbejde.

I Danmark blev den første Zonta-klub stiftet d. 16. maj 1935 og fik navnet The Zonta Club of Copenhagen - på dansk Københavns Zontaklub. 7. december 1937 blev Aalborg Zontaklub stiftet. Og indtil 1978 var der kun disse to klubber i Danmark. Derefter gik det relativt stærkt. Køben havn II, Århus og Randers kom til i løbet af de næste 2 år, og både i midten og slutningen af 80'erne blev antallet af klubber øget år for år.

----
På Netværksportalen har vi mange lignende netværk og erfa-grupper i vores database. Tilmeld dit netværk i dag!
Område

Aftenskolernes Samråd I København

Samrådets formål er:

* at arbejde for at styrke de tilknyttede aftenskolers muligheder for at udøve deres virksomhed inden for den folkeoplysende voksenundervisning
* at varetage aftenskolernes samlede interesser i forhold til politiske beslutningstagere, administrative myndigheder og andre med indflydelse på vilkårene for arbejdet i medlemskredsen
* at repræsentere aftenskolerne i alle spørgsmål af fælles interesse
* at styrke forbindelsen mellem Samrådet og aftenskolernes repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget

Medlemmer:
Enhver godkendt aftenskole, der driver folkeoplysende voksenundervisning i Københavns Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven, kan optages i Aftenskolernes Samråd.
Område
1620 København V

Arbejdsløshedskassernes Samvirke

Arbejdsløshedskassernes Samvirke (AK-Samvirke) er en brancheorganisation for 28 statsanerkendte arbejdsløshedskasser i Danmark.

Arbejdsløshedskasserne repræsenterer godt og vel 2,2 mio. medlemmer.

AK-Samvirke omfatter alle typer a-kasser, det vil sige fagligt afgrænsede og tværfaglige a-kasser og a-kasser for lønmodtagere og selvstændige.

AK-Samvirke repræsenterer a-kasserne over for politiske og administrative myndigheder og udfører en række servicefunktioner over for a-kasserne, herunder hotlinefunktion, uddannelse af bl.a. sagsbehandlere og forum for fælles drøftelser mellem a-kasserne.

AK-Samvirke finansieres bl.a. af et medlemskontingent, der i 2010 udgør 4,75 kroner pr. a-kassemedlem.

---
Netværksportalen - Danmarks bedste netværksoversigt. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
1364 København K

Bager- og Konditormestre I Danmark

Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) er arbejdsgiver og brancheorganisation for de danske bager- og konditormestre.

Vi arbejder for at sikre branchen de bedst mulige vilkår for at levere godt brød og lækre kager til alle de mange kunder, der dagligt lægger vejen forbi en bager- eller konditorforretning i Danmark. KD søger indflydelse, hvor vi kan får det. Hvad enten det er ved Regering, opposition eller hele folketinget, arbejder vi hele tiden for at beslutningstagerne ikke glemmer dem, der leverer det daglige brød.
Område
2300 København S

BDF - Business Development Forum

Formål:
1. PROFESSIONALISERE OG UDFORDRE FORRETNINGSUDVIKLING SOM SELVSTÆNDIG DISCIPLIN:
Et fortsat arbejde med disciplinen, rollen etc. som vi har arbejdet med i BDF siden starten. Det omfatter således også det mere ”akademiske” plan i Business Development Forums arbejde, som blandt andet skal styrkes via internationale kontakter til business schools, andre foreninger osv.

2. PLACERE FORRETNINGSUDVIKLING PÅ AGENDAEN I VIRKSOMHEDER, ORGANISATIONER OG MEDIA:
”Sprede det glade” budskab, så vi påbegynder det reelle arbejde med forretningsudvikling samt sikrer, at virksomheder, organisationer og samfund får glæde af det arbejde, vi lægger i Business Development Forum.

3. UDVIKLE OG UDFORDRE MEDLEMMERNE FAGLIGT, PERSONLIGT OG I FORHOLD TIL KONKRETE PROBLEMSTILLINGER:
Her arbejder vi konkret med de ideer og konklusioner, vi når frem til, først og fremmest til glæde for Business Development Forums medlemmer, men i høj grad også til glæde for de virksomheder og organisationer som medlemmerne kommer fra. Det er her, vi bevæger os på det ”operationelle” plan, hvor viden omsættes til praksis og værdi. Dette sikrer den fortsatte udfordring af den viden, vi udvikler, så den altid er opdateret – hvad der er sandhed i dag, er ikke nødvendigvis sandhed i morgen!
Område
2200 København N

BIPS - Byggeri, Informationsteknologi, Produktivitet, Samarbejde

Den 26. marts 2003 blev foreningen bips, byggeri - informationsteknologi - produktivitet - samarbejde, stiftet. Det skete ved en fusion af de hidtidige foreninger BPS, ibb og IT-Bygge·Net.

Ideen bag bips er at samle byggesektorens kræfter i en synlig og slagkraftig forening, der under én hat kan prioritere udviklingsbehov og -indsats for fælles metode og værktøjer på tværs af branchen.

Stifterne og baggrund
BPS havde gennem mange år arbejdet på at standardisere beskrivelsesværktøjer og -metode og ibb på at standardisere cad-værktøjer og -metode. Når alle dokumenter i byggeriet udarbejdes, udveksles og opbevares digitalt, er tiden inde til at anskue dokumentationen som et samlet hele og samle udviklingskræfterne under et.

Foreningen bips overtager udviklingsopgaverne fra både BPS og ibb og tillige ansvaret for at vedligeholde og forny de hidtidige standarder. IT-Bygge.Net har stået for en række udviklingsopgaver og samlet et netværk i byggeriet, som satte fokus på fremadrettede løsninger og kan tilføre de 2 praktisk orienterede foreninger en mere visionær linie.
Område
2750 Ballerup

Business Kolding

Business Kolding er driftsorganisation for Kolding Erhvervsråd, Handelsråd og Turistforening og arbejder for at udvikle handel, erhverv og turisme i hele Kolding Kommune. Organisationen blev oprettet i 1992 under navnet Kolding Erhvervsudvikling og skiftede i 2006 navn til Business Kolding.

Business Kolding fungerer som det primære bindeled mellem Kolding Kommune og erhvervslivet i Kolding og er et samarbejde mellem Kolding Erhvervsråd, Kolding Handelsråd og Kolding Turistforening. Samarbejdet er etableret for at sikre de bedst mulige rammer for udvikling i området og for at styrke relationerne mellem sektorer, hvor indtægterne skabes. Sammenlægningen af de tre organisationer var den første af sin art og er i dag brugt mange steder i landet.

Business Kolding henholdsvis varetager og medvirker til en lang række udviklingsopgaver inden for handel, erhverv og turisme - alle med henblik på at opfylde visionen om, at Kolding skal være Danmarks vækstcenter nummer 1.

Samtidig udfører Business Kolding en lang række driftsopgaver i form af rådgivning, uddannelse og anden bistand til områdets erhvervsdrivende. Business Kolding har desuden en række andre driftsopgaver, der ligger i naturlig forlængelse af organisationens vision: Kolding skal være Danmarks vækstcenter nummer 1. Eksempelvis:

* Rådgivning af iværksættere og vækstvirksomheder
* Netværk for virksomheder
* Kurser, uddannelse og inspirerende arrangementer for både ledere og medarbejdere
* Markedsføring af ledige stillinger i udlandet
Område
6000 Kolding

Center for Ledelse - CfL

Netværk i CfL Center for Ledelse

Professionel sparring og personlig udvikling i attraktive netværk

Med omkring 1.000 medlemsorganisationer er CfL det naturlige sted at mødes for at udvikle professionelle relationer. CfL tilbyder mere end 45 forskellige netværk for direktører, ledere og HR professionelle, der alle er sammensat med henblik på at skabe det optimale, faglige udbytte for alle deltagere og deres virksomheder.
Som netværksdeltager hos CfL bliver du automatisk en del af Danmarks stærkeste ledelsesfaglige miljø; du får adgang til den nyeste viden og erfaring inden for ledelse og organisationsudvikling samt nye relationer, ideer og perspektiver fra andre ledere og brancher. Netværket tager udgangspunkt i udfordringer fra din egen hverdag, og giver dig et personligt og fagligt frirum til inspiration, meningsudveksling, videndeling, sparring og ikke mindst en vigtig mulighed for at skabe relation til andre netværksdeltagere.

3 gode grunde for virksomheden til at have ledende medarbejdere i netværk
1. Udvikling af organisation og forretning - via videndeling og erfaringsudveksling fra andre organisationer, får I inspiration til udvikling af egen organisation
2. Udvikling af organisationens ledere - via refleksion, dialog og sparring udvikler lederne deres egen lederrolle
3. Bredere udsyn og indsigt - via fortrolige relationer til andre brancher og funktioner skabes indsigt i nye potentielle strategiske behov
Vores netværksrådgivere er uddannet til at lede og udvikle netværk og bringer gerne deres erhvervserfaring i spil i netværkene. De enkelte netværk mødes typisk 4-5 gange om året ofte med et eller flere døgnmøder, hvor der er ekstra tid til at fordybe sig i emner eller lære hinanden bedre at kende.

Hvert netværk har ud over virksomhedsrådgiveren tilknyttet en netværksassistent, der sørger for al administration i forbindelse med netværket og dets aktiviteter.

Om CfL Center for Ledelse
CfL Center for Ledelse udvikler exceptionelle ledere og organisationer, så de indfrier deres potentiale. Via rådgivning, uddannelse og netværk sætter vi ledelse øverst på dagsordenen. CfL er et community af mere end 1000 ledelsesinteresserede private og offentlige virksomheder og har 100 medarbejdere i Århus og København. Med CfL har du en unik samarbejdspartner og et inspirerende mødested, hvor Danmarks mest fremsynede ledere udveksler erfaringer, debatterer og lærer.
Område
2100 København Ø
(Viser 991 til 1000 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk