Connect Denmark

Rådgivning og sparring til iværksættere og vækstvirksomheder
CONNECT Denmark er en uafhængig, privat non-profit organisation. En forening, som via sit netværk af Danmarks bedste virksomheder, dygtigste erhvervsfolk og fremtrædende forsknings- og innovationsmiljøer yder gratis rådgivning og sparring til iværksættere og mindre virksomheder med stort vækstpotentiale

Erfarne erhvervsfolk i CONNECT Denmarks netværk.
CONNECT Denmarks omkring 900 medlemmer fra ca. 350 virksomheder kommer bl.a. fra forsknings- og innovationsmiljøer, private og offentlige rådgivere, kapital (bank, venture, business angel), og alle niveauer af dansk erhvervsliv. Inspirationskilder, du med garanti kan bruge i hverdagen – og som i nogle tilfælde kan få konkret betydning for din virksomheds egne projekter og fremtidsplaner.

Vækstiværksætteren
Vi søger altid iværksættere der har et produkt, en unik teknologi og/eller koncept der har vækstpotentiale. Måske er projektet stadig blot ved drømmen om egen virksomhed; i gang med at nedfælde forretningsplanen på papir. Andre er kommet godt fra start, og behøver nu et skub for rigtigt at sætte gang i væksten.

Vær med til at levere kompetencerne
At være tæt på iværksættere, der satser stort på at få deres projekter virkeliggjort. I dette intense forum får du virkelig skærpet dine strategiske færdigheder. Som deltager bliver man både smittet af iværksætternes entusiasme og netværkets enorme viden. At være medlem i CONNECT Denmark er derfor meget mere end at netværke. Det er karriere- og kompetenceudviklende, fordi man ikke bare mødes, men også arbejder sammen om inspirerende, nye projekter – som man selv vælger at deltage i.
Område
2100 København Ø

Danmarks Biavlerforening

Danmarks Biavlerforenings formål er at arbejde for fremme af dansk biavl igennem information og uddannelse.

Danmarks Biavlerforening arbejder aktivt for:

* at forbedre forholdene for danske biavlere,
* sikre at dansk honning er et topkvalitetsprodukt,
* for at sikre at dansk landbrugs afgrøder bliver tilstrækkeligt bestøvet.
* Danske bier har også en stor naturbeskyttelseseffekt - ved at sikre bestøvningen af 75% af de vilde blomsterplanter.

Vores styrke ligger i vores mere end 80 lokale biavlerforeninger, som næsten ugentligt året rundt mødes til møder, foredrag og i skolebigårde.

Foreningen har i øjeblikket 3 konsulenter ansat.

Som medlem modtager man:

* Medlemsbladet Tidsskrift for Biavl - 32 sider med aktuelt om biavl, annoncer og møder - 12 gange årligt.
* Temahæfter med forskellige emner indenfor biavl.
* Adgang til biavlskurser
* Lærerigt samvær i din lokalforening og kontakt med andre med interesse for bier.
* Ret til at anvende Danmarks Biavlerforenings etikette på din honning. Etiketten borger for kvalitet.
* Dine bier er ansvarsforsikret for op til 1 mill kr.
* Konsulentbistand - gratis telefonrådgivning
* Danmarks Biavlerforening arbejder på at skabe gode muligheder for biavl i Danmark.
* Danmarks Biavlerforening varetager medlemmernes politiske og faglige interesser.

Område
4180 Sorø

Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening

Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening er en sammenslutning af op mod 100 virksomheder, som forarbejder og eksporterer fisk og skaldyr til 75 - 100 lande verden over - hver dag.

Som nation er Danmark verdens 4. største eksportør af fisk- og fiskeprodukter.

Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening - forkortet DFE - repræsenterer en alsidig kreds af virksomheder, der handler med ferske, frosne og røgede produkter samt konserves.

Virksomhederne er meget forskellige - både, hvad angår størrelse og produkter. Det betyder, at de hver for sig - og samlet - er i stand til at levere de fisk, skaldyr og fiskeprodukter indenfor alle arter, som bliver efterspurgt.

Der er således kompetence og fornyelse til stede i virksomhederne, som gør det muligt at tilpasse produkterne - også nye - til nationale markeder i hver enkelt land.

Danske fiskere leverer udelukkende fisk og skaldyr til fabrikkerne på basis af en sikker fangst.

Såvel fangsterne som fabrikkernes produktion er nøje kontrolleret af myndighederne og virksomhedernes egenkontrol. Der er derfor sikkerhed for, at alle fisk og skaldyr lever op til de nationale og internationale krav, herunder EU´s regler for forvaltning af fiskekvoter, hygiejne, fødevarekvalitet m.v. Produktionen bygger på en højteknologisk standard, og et stort antal danske virksomheder er tildelt de højest opnåelige, internationale certifikater.

Der landes friske fisk og skaldyr i Danmark hver dag - året rundt. Op mod 95 pct. eksporteres - hovedparten efter at være forarbejdet i danske virksomheder. Mellem 250 og 400 kølevogne leverer dagligt fisk og skaldyr til de europæiske forbrugere.

Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening samarbejder tæt med fiskeriets organisationer, og de danske myndigheder. DFE er således repræsenteret i en række udvalg med fiskerierhvervets organisationer og relevante danske ministerier. Desuden er DFE repræsenteret i den fælles europæiske organisation af fiskeindustrier, AIPCE, samt i kommissioner og udvalg i EU.
Område
1553 København V

Danmarks Fiskeriforening

Danmarks Fiskeriforenings opgave er at fremme danske fiskeres interesser - det omfatter alt fra aktiv deltagelse i fiskeripolitikken til rådgivning af fiskere.

Foreningen er hovedorganisation for 50 lokale fiskeriforeninger, der har både ejere af fiskerfartøjer og partsfiskere som medlemmer.
Der var ved starten af 2006 65 lokalforeninger, men en række foreninger er nu gået sammen i Bælternes Fiskeriforening. Blandt lokalforeningerne udpeges 11 medlemmer til Danmarks Fiskeriforenings hovedbestyrelse, og dertil kommer formanden.

Den øverste myndighed i Danmarks Fiskeriforening er den årlige generalforsamling, som angiver retningslinier for det arbejde, hovedbestyrelsen skal udføre. Her kan du læse foreningens love.

OM FISKERIET

- Har du brug for information om fiskeriregulering?
- Mangler du viden om arbejdsforhold eller uddannelse?
- Søger du tal og fakta om dansk fiskeri?
- Eller har du brug for gode links til andre hjemmesider omkring fisk, fiskere og fiskeri?

Klik ind på et af menuerne på vores hjemmeside og find masser af fakta om og for dansk fiskeri.

----
Netværksportalen giver en udtømmende netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk ? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.
Område
3700 Rønne

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø. Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største natur- og miljøorganisation med 140.000 medlemmer, og mere end 2.000 frivillige aktive, der gør en stor indsats for den danske natur.

100 års arbejde for naturen

I næsten 100 år har Danmarks Naturfredningsforening arbejdet for at bevare naturen i Danmark og for at sikre befolkningen adgang til naturområder. Resultatet er en enestående række af fredede landskaber, udsigter, levesteder for dyr og planter, der nu er sikret for fremtiden, og som vi alle sammen kan opleve og få glæde af.

Naturfredning

Danmarks Naturfredningsforening er den eneste private forening, nationalt og internationalt, der har ret til at rejse fredningssager. Det betyder, at foreningen kan foreslå fredningssager, men det er Fredningsnævnet, der afgør om området skal fredes.
Område
2100 København Ø
Område
1307 København K
Område
1620 København V

Dansk Fotografisk Forening

photo-dk/dff er netværks- & paraplyorganisationen for professionelle fotografer i Danmark. Vi yder en helhjertet indsats for informations-, uddannelses- og netværksarbejde for vores medlemmer i alle grene af den fotografiske branche.

photo-dk/Dansk Fotografisk Forening er en national non-profitorganisation, for fagfotografer der lever af at fotografere. Foreningen startede i 1879 og er verdens ældste forening for professionelle fotografer.

Formålet med organisationen er at virke for fremme og udvikling af det fotografiske håndværk, fremme det kollegiale samarbejde, samt modvirke usund konkurrence.

Disse ambitiøse mål nås gennem kurser, seminarer og kollegialt samvær, hvor medlemmerne får ny inspiration og bliver opdateret i de nyeste teknikker og arbejdsmetoder.

I photo-dk/dff diskuteres løbende uddannelsen af nye fotografer, og medlemmerne får juridisk råd og vejledning via vore kontakter i Dansk Journalistforbund, DJfotograferne, Pressefotograferne og CopyDan. Foreningen samarbejder desuden med de nordiske fotografforbund og Federation of European professionel Photographers. www.europeanphotographers.eu

Vi er medlem af Danske Billedautorer og CopyDan og vort medlemskab af Image2Use giver dig adgang til at sælge arkivbilleder. Vi administrerer midler fra fonde og legater doneret af fotografer og leverandører, i form af rejse-/studielegater. Vi administrerer kollektive midler, som genereres gennem CopyDan´s royaltyaftaler med offentlige institutioner som DR og underholdningsindustrien generelt.

Foreningen ledes af en bestyrelse og foreningschef Bent Nygaard står for den daglige drift via sekretariatet.
Område
5400 Bogense

Dansk Gartneri

Dansk Gartneri er gartnerierhvervets brancheorganisation. Dansk Gartneri har til formål at sikre det danske gartnerierhverv optimale vilkår. Dette gøres bl.a. ved

* gennem målrettet arbejde at synliggøre det danske gartnerierhverv for herigennem at fremme interessen for og viden om erhvervet
* styrke gartnerierhvervets omdømme
* tydeligt at sætte gartnerierhvervets erhvervspolitiske interesser på dagsordenen i nationale såvel som internationale spørgsmål
* en aktiv holdning til en videre udvikling af det danske gartnerierhverv – med indsatsområder, der afspejler erhvervets behov

Dansk Gartneri er en frivillig medlemsorganisation, der fungerer som forum for en konstruktiv dialog mellem erhvervet og dets "stakeholdere". Dansk Gartneri vægter nærhed og synlighed til medlemmerne højt.

Det er Dansk Gartneris erklærede mål

* at være gartnerierhvervets foretrukne samarbejdspartner i erhvervspolitisk sammenhæng
* at give let, hurtig og omfattende adgang til alle relevante informationer om gartnerierhvervet – både fagligt og erhvervspolitisk
* at være kendt som en troværdig samarbejdspartner

Dansk Gartneris øverste besluttende og bevilligende myndighed er generalforsamlingen, der afholdes en gang om året.

Dansk Gartneris bestyrelse består af medlemmer, der repræsenterer kredse, sektorer og afsætningsorganisationer.

Dansk Gartneris medlemmer er producenter af gartneriprodukter, andre med tilknytning til erhvervet samt ekstraordinære medlemmer uden stemmeret og valgbarhed.

Foreningen, der har til huse på Axelborg i København, indgår i et tæt samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Dansk Landbrugsrådgivning.
Område
1609 København V

Dansk Journalistforbund

Dansk Journalistforbund blev dannet 1. januar 1961. Dengang var vi godt 1000 medlemmer. I dag er vi 14.543 medlemmer pr. 4.12.2009.

Forbundet organiserer alle der som ansatte eller freelancere skaber indhold til medierne med en journalistisk og/eller kreativ indfaldsvinkel. Det gælder også ansatte og freelancere i kommunikationsbranchen.

Fra starten har DJ rummet medlemmer med mange andre betegnelser og funktioner, som de fleste ikke forbinder med titlen journalist. Alligevel har forbundet valgt at fastholde sit navn og i stedet ved undertitlen medier & kommunikation og på anden vis at signalere at forbundet er et fagligt fællesskab for et væld af forskellige faggrupper, hvoraf langt de fleste arbejder med en journalistisk indfaldsvinkel.

Medlemmerne skal kunne regne med, at DJ til enhver tid og med hurtighed og nærvær er klar til at forsvare deres interesser enkeltvis eller i grupper - overfor arbejdsgivere, kontraktspartnere, lovgivere og andre myndigheder.

Dansk Journalistforbund er et fagforbund i vækst. Vi er 60 ansatte til at betjene 14.056 medlemmer, der alle er beskæftiget med journalistik, medier og kommunikation. Vi sikrer medlemmerne de bedste arbejdsforhold og kompetencer, og vi arbejder for, at medier og kommunikation spiller en afgørende rolle for dialog og åbenhed i samfundet.

DJ har medlemmer i hele mediebranchen - både den trykte, den elektroniske og den digitale. Medlemmerne af DJ skaber indhold til medierne ud fra en kreativ og/eller journalistisk indfaldsvinkel - eller arbejder med informationsformidling, kommunikation, undervisning og forskning i medier og presseforhold.

DJ kæmper for dine rettigheder og hjælper dig hvis du får problemer med fx:

* Fyringsrunde, hvad nu?
* Hvordan får jeg mere i løn?
* Bliver jeg uddannet til arbejdsløshed?
* Mit arbejde er kopieret til en hjemmeside, må man det?
* Hvem kan hjælpe mig med min kontrakt?
* Hvor får jeg en god efteruddannelse - karriererådgivning
* Kan jeg straffes, hvis jeg bruger skjulte optagelser
* Hvordan får jeg penge for min ophavsret?

Som medlem får du også adgang til:

* Billige forsikringer
* Fagbladet Journalisten leveret på din privatadresse
* Ferieboliger
* Deltagelse i diverse arrangementer m.m.
* Pressekort
* Mulighed for at benytte AkutLinjen
* En bred vifte af kurser, seminarier, temadage m.m.
Område
8000 Aarhus C
(Viser 1001 til 1010 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk