DDA - Danish Design Association

DDAs mission er at styrke designbranchen og være brancheforeningen, der samler alle der arbejder med designudvikling i ét netværk.

DDA varetager som brancheforening medlemmernes interesser, skaber nationalt og internationalt netværk, tilbyder medlemmerne kontante medlemsfordele, ressourcer og værktøjer, der kan bidrage til at hæve det professionelle niveau og væksten for design-branchen i Danmark.

Vores målsætninger

* Professionalisere og internationalisere den danske designbranche
* Promovere design som strategisk kompetence over for offentlige og private virksomheder
* Facilitere samarbejde og netværk blandt alle, der arbejder professionelt med design
* Organisere og invitere til arrangementer der inspirerer til nytænkning, læring og udveksling af viden, værktøjer, metoder og idéer

Formål

Danish Design Association (DDA) er en brancheforening for de danske design-virksomheder.

Danish Design Association skal arbejde for en stærkere professionalisering og internationalisering af designbranchen i Danmark.

Danish Design Association skal repræsentere, promovere og udvikle designvirksomheder i Danmark.

Danish Design Association skal bidrage positivt til såvel den enkelte designvirksomheds økonomiske og kreative vækst som til markedets vækst.

Danish Design Association skal give sine medlemmer viden, værktøjer og netværk til at hæve deres forretningsmæssige, organisatoriske og kreative
niveau, og dermed skabe bedre resultater.
Område
1216 København K

DFF - Danmarks Frie Fagforening

Foreningens formål er at samle lønmodtagere på tværs af alle faggrænser, for ved fælles indsats at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser.
Dette formål kan fremmes i samarbejde med andre foreninger, organisationer og sammenslutninger.

Foreningen er en kontingentforening.
Foreningens midler må ikke benyttes til støtte for politiske partier, eller andre formål, der har partipolitisk sigte.

Som medlemmer kan optages alle lønmodtagere, funktionærer og tjenestemænd. Også efterlønsmodtagere, arbejdsledige, lærlinge, elever og studerende kan optages. Hvilende medlemmer og støttemedlemmer.

DFF's historie

Foreningens historie begynder formelt, da Danmarks Frie Fagforening stiftes den 3. september 1983.

Men tankerne om en ikke – socialistisk fagforening, som er uafhængig af LO, har gennem nogen tid rumsteret i hovederne på en del lønmodtagere. Der skal kun et par læserbreve til, før de finder hinanden.

Stiftelsen førte i firserne til store konflikter, som kørte som rene føljetoner i alle landsdækkende medier. Kampene var hårde og uden nåde – alle midler blev taget i brug fra den fagbevægelse, som kalder sig solidarisk, demokratisk og agerende i frihedens navn. Selv om det også dengang var lovligt at skifte det ”røde” fagforeningsmedlemskab ud med et til Danmarks Frie Fagforening, førte skiftet ofte til chikane, mobning og offentlig og politisk forfølgelse med alvorlige følger for den enkelte.

Flere og flere fik øjnene op for det absurde i, at en lønmodtager i et frit og demokratisk land ikke selv måtte vælge fagforening. LO – forbundenes meget store økonomiske bidrag - både til socialdemokratiets valgkampe, til den socialdemokratiske presse samt til kampagner vendt mod den borgerlige regering - giver alle borgerlige lønmodtagere noget at tænke over. Den typiske socialdemokratiske lønmodtager er en saga blot. Borgerlige lønmodtagere bliver svære at samle til kamp. LO mister medlemmer og kæmper fortsat indædt for at beholde eksklusivaftalerne (fagforeningstvangen).

Efter ti års kamp gennem de danske retsinstanser får Danmarks Frie Fagforening endelig 11. januar 2006 medhold hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i, at det er ulovligt at tvinge et menneske til at være medlem af en bestemt fagforening for at kunne arbejde på en bestemt arbejdsplads. Eksklusivaftalerne er med et slag uacceptable og Folketinget sørger hurtigt for, at den danske lovgivning bliver i overensstemmelse med dette.

Det er nu tilladt for alle lønmodtagere i Danmark frit at vælge fagforening og a-kasse.
Område
9400 Nørresundby

DFF - Dansk Franchise Forening

Dansk Franchising Forening (DFF) er en interesseorganisation for virksomheder, der helt eller delvist anvender franchising som distributionsform nationalt eller internationalt, men også andre interessenter kan optages som medlemmer. Foreningen blev stiftet i 1984.

Formålet med DFF, vedtaget på generalforsamlingen den 9. maj 2007

* At fremme kendskabet til og støtte udbredelsen af franchising i Danmark.
* At sikre, at franchising i Danmark udøves i overensstemmelse med foreningens Etiske Regler for Franchising, som er baseret på det etiske regelsæt, der er vedtaget af EFF.
* At understøtte medlemmernes etablering, udvikling og drift af franchising i Europa.
* At arbejde politisk på at fremme franchising, herunder at sikre kravet til franchiseparternes indbyrdes juridiske og økonomiske uafhængighed.

Hvad tilbyder DFF

Certificering
Vi certificerer franchisesystemer, når franchisegiver er medlem af DFF. Certificeringen er et kvalitetsstempel, som kun gives til virksomheder, hvis franchisekoncept blandt andet opfylder de internationale etiske regler for franchising.

Kurser og konsulentbistand
Vi udbyder kurser og konsulentbistand i forbindelse med etablering, kontraktudformning, forretnings- og produktudvikling samt rekruttering. Vi afholder tema- og medlemsarrangementer, hvor franchisegivere og franchisetagere udveksler erfaringer, får ny viden og knytter kontakter.

Lobbyvirksomhed
Som medlem af både den europæiske og den verdensomspændende franchiseorganisation er vi aktivt med til at udvikle franchising via lobby virksomhed. Vi arbejder tæt på den politiske beslutningsproces både nationalt og internationalt for at optimere betingelserne for udøvere af franchising.

Videncenter
Vi er et kompetent viden- og servicecenter med mange års erfaringer, indsigt i sektoren og overblik over lovgivningen og etiske retningslinjer. Vi tilbyder information og værktøjer, der imødegår de behov, du oplever som henholdsvis franchisegiver eller franchisetager. Vi er til disposition, når du har behov for kontakt til en rådgiver eller en kollega med speciel erfaring eller blot har brug for at vide mere. Derudover servicerer vi offentligheden og myndigheder ved at udarbejde høringssvar og besvarer spørgsmål om kutyme i franchising.

Hvem kan blive medlem

DFF optager medlemmer inden for fire kategorier: franchisegivere, franchisetagere, rådgivere/leverandører samt interesserede. Udover at få indflydelse på udviklingen af franchising i Danmark, givet et medlemskab dig en række unikke fordele:

Rabat på kurser og konferencer
Du får adgang til særlige arrangementer, fx den årlige franchisekonference, rabatter på kurser og internationale konferencer og messer.

Gratis nyhedsbreve og presseklip
Du modtager dagligt gratis presseklip fra 20 danske medier med med relevante nyheder med relevans for franchising, og du modtager det juridiske nyhedsbrev, der udkommer kvartalsvis og som er udarbejdet af franchiseeksperter.

Annoncering og rekruttering
Derudover får du mulighed for at annoncere på vores hjemmeside, eksponere dit kædekoncept og rekruttere forretningspartnere og medarbejdere.

Område
2100 København Ø

DJØF - Danmarks Jurist- og Økonomforbund

DJØF organiserer udover jurister og økonomer alle samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske studerende og kandidater fra det private og det offentlige område. Medlemmerne - DJØF'erne - arbejder med jura, økonomi, forvaltning, forskning, undervisning, kommunikation og ledelse.

En væsentlig del af medlemmerne er offentligt ansatte, men der er også mange der arbejder i det private erhvervsliv. Lidt under 30% af medlemmerne var i 2006 studerende og er således medlemmer af foreningens studenterorganisation, DJØF Studerende.

DJØF er et specielt fagforbund derved at både chefer og ansatte er medlemmer, men disse er organiserede i forskellige forbundsafdelinger. Også selvstændige advokater kan være medlemmer.

Medlem af DJØF

Omkring 70.000 samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske studerende og kandidater er samlet i DJØF. Vi er her for at give dig de bedste vilkår på arbejdsmarkedet. Men som medlem har du mange andre fordele:

Råd om løn, vilkår og kontrakter
Danmarks stærkeste netværk
Juridisk hjælp hvis du bliver fyret
Debatmøder og uddannelse
Sparringspartner til karrieren
En finger med i reglerne

I DJØF gør vi det nemt for dig, så du kan bruge tiden på at arbejde og gøre en forskel på din arbejdsplads. Vi kommer hele vejen rundt om dit arbejdsliv.

DJØFs netværk

Vi opretter hele tiden nye netværk, og vi stiller en gratis proceskonsulent til rådighed, hvis du har mod på at lave dit eget. Klassisk netværk, selvkørende netværk eller arbejdspladsnetværk? Dit behov afgør det.

Område
1371 København K

DONA - Et netværk for onlinejournalister og -kommunikatører

DONA er en forening for alle, der arbejder med onlinemedier. Vi har en mailingliste med over 1000 webkommunikatører, der debatterer, stiller spørgsmål og giver nyttige tips om trends og kommunikation på nettet. Som betalende medlem får du rabat ved en række kurser, konferencer og møder.

Formål:

Foreningens formål er at fremme kendskabet til journalistik, som den skabes og udvikles til internet-medier i Danmark. Det kan bl.a. ske ved, at foreningen arrangerer uddannelse, seminarer, møder, kurser og lignende og ved, at foreningens medlemmer yder hinanden faglig bistand og hjælp i relation til online-journalistik.

Medlemskab:

Medlemskab opnås ved at tilmelde sig en af foreningen drevet tjeneste, hvor der flere gange årligt udsendes information til medlemmerne.

Stemmeberettiget medlemskab opnås ved at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Område
1363 København K

Dyrenes SOS

Dyrenes SOS formål er at organisere samt støtte gadedyrsprojekter i udlandet og dermed forbedre vilkårene for de mange gadedyr rundt om i verden.


Vi yder økonomisk støtte til udsendelse af dyrlæger og veterinærsygeplejersker med henblik på udførelse af ABC programmer (Animal Birth Control) på hunde og katte. ABC programmerne går ud på at neutralisere, ID-mærke, parasitbehandle og vaccinere dyrene for derefter at sørge for, at de bliver i området, hvor de bliver tilknyttet foderværter. Dette medfører en mere kontrolleret bestand af sunde gadehunde og -katte.

Vi støtter desuden projekter, der kan medvirke til at skabe større forståelse og øget respekt for gadedyrene. Herunder bl.a. via informationsmateriale til skolebørnene. Formålet med informationsmaterialet er, at få børnene i områder med et stort antal gadedyr, til at ændre deres adfærd overfor dyrene og stoppe den voldelige adfærd og lære befolkningen at omgås gadedyrene på anden og bedre vis.

Dyrenes SOS yder også støtte til etablering og vedligeholdelse af lokale foderstationer og fodreværter, der på destinationerne passer og fodrer gadedyr, som har gennemgået ABC programmet.

Du kan læse mere om vores arbejde på hjemmesiden: www.dyrenessos.dk. Du kan støtte vores arbejde ved at melde dig ind i foreningen - det koster under 1 kr. om dagen (360 kr. årligt) eller støtte os økonomisk ved at give en donation til vores nyttige arbejde.
Område
2635 Ishøj

Effektivitet.dk

Verden udvikler sig hele tiden - her er din chance for at følge med!

effektivitet.dk er et redskab, der kan hjælpe dig og din virksomhed til at være med helt fremme i udviklingen, at være opdateret og tæt på den nyeste viden inden for dit fagområde.

Du kommer med i et værdiskabende netværk, hvor du er i dialog med kolleger, hvor man udveksler viden om udvikling og drift, produktion, Supply Chain Management og operational excellence - på kurser, i netværksgrupper og forskellige faglige fora. På højt niveau. Både nationalt og internationalt.

Arbejder du til daglig med udvikling af produktion, logistik og Supply Chain Management, Lean og ledelse, så giver effektivitet.dk dig adgang til deling af viden - som holder dig up-to-date og konstant øger dine kompetencer i en konkurrencepræget verden.

Det er jo det, det drejer sig om. Værdi. Viden. Virkelighed.

Profilbrochure
Vi har fået en profilbrochure, som kort giver et overblik over de tilbud og muligheder, effektivitet.dk giver dig. Du kan se profilbrochuren her, eller du kan bestille den hos sekretariatet på aW5mb0BlZmZla3Rpdml0ZXQuZGs=.

Formål

effektivitet.dk's formål er at bidrage til at styrke konkurrenceevnen i dansk industri og offentlig virksomhed

effektivitet.dk formidler viden om udvikling og ledelse primært indenfor produktion, logistik og administrative funktioner.

Erfaringsudvekslingen mellem foreningens medlemmer sker gennem uddannelser, møder, konferencer, medlemsmagasinet Effektivitet og internettet.

effektivitet.dk er en forening for alle, der arbejder med udvikling og forbedring af processer, arbejdsmetoder, styringssystemer, uddannelse og ledelse indenfor industriel produktion og service.

effektivitet.dk har i dag mere end 400 personlige medlemmer og ca. 100 firmamedlemmer.

effektivitet.dk er en selvejende forening, som alene virker for at opfylde foreningens formål. Bortset fra sekretariat og administration arbejdes der på frivillig basis i bestyrelsen og i de forskellige udvalg. effektivitet.dk har ingen tilknytning til organisationer eller virksomheder. Dette sikrer effektivitet.dk's uvildighed.

effektivitet.dk, tidligere Dansk Rationaliserings Forening, blev stiftet i 1948

Foreningen startede med ca. 75 medlemmer nogle af drivkræfterne var bl.a. nedenstående personer:

# Ingeniør Brenting (formand)
# Kontorchef Gytkjær (næstformand)
# Civilingeniør Westh (sekretær)
# Civilingingeniør E. H. Matthiesen (kasserer)
# Ingeniør Rosvale
# Ingeniør Kiær Nielsen
# Civilingingeniør Biel-Nielsen
# Cand. polit. Holger Eriksen

Ordet "rationalisering" er afledt af "rationel" d.v.s. et synonym til "fornuftig". Man skulle arbejde fornuftigt, effektivt og systematisk, hvor man måske tidligere i højere grad havde baseret sig på intuitiv erfaring og tradition.

----
Tilmeld dit netværk hos netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.Område
4800 Nykøbing F

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom, såvel vedrørende boligudlejning som erhverv.

Foreningens knap 2.800 medlemmer er blandt andet:
Ejendomsselskaber
Ejendomsadministratorer
Grundejerforeninger
Enkeltpersoner, fonde og foreninger, der ejer udlejningsejendomme
Advokater og ejendomsmæglere
Entreprenører, arkitekter og ingeniører
Pengeinstitutter, forsikringsselskaber og pensionskasser

Ejendomsforeningen Danmark sikrer, at den nyeste udvikling inden for lovgivning og praksis hurtigt bliver videregivet til medlemmerne via medlemsbladet Huset og Huset Jura, vores juridiske nyhedsbrev. Foreningen tilbyder desuden et omfattende kursusprogram målrettet til branchefolk. Foreningen har også taget initiativ til en administratoruddannelse på merkonomniveau i samarbejde med Niels Brock CBC. Foreningen ønsker også på denne måde at højne den faglige ekspertise inden for udlejning og administration af fast ejendom.

Når man vælger en ejendomsadministrator, der er organiseret i Ejendomsforeningen Danmark, får man en professionel og effektiv administration af sine ejendomme. Ejendomsforeningen Danmarks administratorer har alle tegnet en ansvars- og kautionsforsikring, der mindst svarer til foreningens kollektive forsikring. Desuden skal alle administratorer leve op til foreningens etiske normer for ejendomsadministration.

Ejendomsforeningen Danmark har et omfattende netværk af samarbejdspartnere på både det danske og det internationale ejendomsmarked. Foreningen er anerkendt som høringsberettiget organisation, når der for eksempel fremsættes lovforslag med betydning for udlejnings- og ejendomsmarkedet, og sørger desuden for at branchens synspunkter bliver hørt på Christiansborg og i ministerierne. Foreningen repræsenterer medlemmerne i en lang række offentlige nævn, kommissioner og bestyrelser, mv. Ligeledes er foreningen med til at udpege lægdommere til boligretten, ligesom grundejerforeninger tilknyttet Ejendomsforeningen Danmark udpeger repræsentanter til de kommunale huslejenævn.

Ejendomsforeningen Danmark sørger for, at branchens stemme bliver hørt i den offentlige debat. Regelmæssige kontakter til journalister og hyppige debatindlæg prioriteres højt i foreningens dagligdag.

Ejendomsforeningen Danmark står for professionalisme og høj faglig ekspertise, og er en uundværlig del af det faglige netværk for ledelse og ansatte i ejendomsselskaber og administrationsvirksomheder.

Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at samle fysiske og juridiske personer, der ejer, udlejer og/eller administrerer fast ejendom.
Stk. 2. Foreningen har særlig til opgave:
a. at varetage medlemmernes fælles interesser over for regering og folketing samt statslige og kommunale myndigheder,
b. at repræsentere medlemmernes fælles interesser ved besættelse af pladser i kommissioner, boligretter, nævn og udvalg,
c. at fungere som medlemmernes fælles talerør over for det offentlige og befolkningen,
d. at samarbejde med andre foreninger og organisationer til fremme af foreningens formål,
e. at varetage medlemmernes fælles interesser vedrørende love med interesse for medlemmerne, herunder lejelovgivning, skattelovgivning, byggelovgivning og lignende,
f. at afgive udtalelser til brug for domstole og offentlige myndigheder,
g. at virke til den faglige udvikling af medlemmerne og deres ansatte ved undervisnings-, informations- og rådgivningsvirksomhed, ved udgivelse af medlemsblade og nyhedsbreve, afholdelse af kurser, konferencer og medlemsmøder mv.
h. at drive virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er i medlemmernes fælles interesse.
Stk. 3. De i stk. 2 nævnte fælles interesser kan varetages af foreningen som helhed, eller af enten ejersektionen eller administratorsektionen.
Stk. 4. Foreningen kan være aktie- eller anpartshaver eller på anden måde være repræsenteret i selskaber, hvis primære formål er virksomhed, der fremmer foreningens formål.
Stk. 5. Bestyrelsen kan beslutte, at foreningen varetager sekretariatsfunktionerne for andre selvstændige foreninger med tilknytning til ejendomsbranchen. Bestyrelsen indgår de herfor nødvendige aftaler med sådanne selvstændige foreninger, herunder om vederlag for og omfanget af varetagelsen af sekretariatsfunktionen.
Stk. 6. Foreningen er ikke tilknyttet noget politisk parti.
Område
1358 København K

Ejerlederne

Ejerlederne er en landsdækkende interesseorganisation for alle, der både ejer og leder deres virksomhed.

Vi skaber
- relationer og videndeling
- politisk indflydelse
- anerkendelse og respekt
for ejerledede virksomheder

Tilmeld dig netværksmøder ved at klikke på "se alle kommende" på vores hjemmeside. Ikke-medlemmer er velkommen til at prøve et netværksmøde før indmeldelse.

Det får du ud af det...

* Netværksmøder mindst to gange årligt i netop dit lokale område
* Faglige møder fordelt over hele landet, hvor vi behandler aktuelle emner
* Kurser - vi tilbyder bl.a. ejerlederuddannelsen - en uddannelse skræddersyet til ejerledere
* Bestyrelsesbank hvor mere end 100 kandidater står til rådighed som potentielle medlemmer i din bestyrelse
* Mentorbank hvor ejerledere med forskellige kompetencer er parate til at yde gratis hjælp til dig og din virksomhed
* Ejerlederne udgør et talerør overfor centrale politikerne. Står vi sammen øger vi den erhvervspolitiske indflydelse og samtidigt opnår vi større opmærksomhed i medierne
* Årets ejerleder, hvor vi sætter fokus på de absolut bedste ejerledervirksomheder i Danmark. Vi sørger for, at du får lejlighed for at møde de succesfulde ejerledere direkte og lære af deres erfaringer
* FredagMorgen - et digitalt magasin, der udkommer hveranden fredag, hvor alle relevante informationer til netop dit område vil indgå.
Rabat på hotelovernatninger - op til 50% rabat i både ind- og udland. Mere info og tilmelding (kræver medlemslogin)

Har du spørgmål eller ønsker du at tilmelde dig nogle af vore services, så kontakt os på aW5mb0BlamVybGVkZXJuZS5kaw==

----
Vil du også med i landets største netværksoversigt? Tilmeld dit netværk og bliv fundet af flere netværksinteresserede personer i Danmark.
Område
9400 Nørresundby

Elretur

Elretur er den ordning der sørger for at alt elektrisk og elektronisk affald - elskrot - bliver håndteret miljøansvarligt. Formålet bag WEEE-direktivet er at tilskynde producenterne til at fremstille så miljøvenlige produkter som muligt, at begrænse mængden af affald samt at øge genbrug, genvinding og andre former for nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Bag formålet ligger det enkle princip om, at det er forureneren der betaler for "rengøringen".

Historien om elretur starter allerede i slutningen af 1990'erne da politikere og forbrugerelektronikbranchen var enige om at gøre en yderligere indsats for at få den stigende mængde elskrot håndteret mere effektivt og miljørigtigt. Målet er uændret, men undervejs skete der en del med hensyn til hvordan dette mål nås.

FORENINGENS FORMÅL OG OPGAVER

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser indenfor:

• Europa Parlamentets og Rådets direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE-direktivet) og den i medfør af WEEE-direktivet gennemførte nationale lovgivning.

• Europa Parlamentet og Rådets direktiv om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (Batteri-direktivet) og den i medfør af Batteri-direktivet gennemførte nationale lovgivning.

Foreningen skal herunder især

• varetage medlemmernes fælles interesser og forpligtelser i alle forhold over for offentlige myndigheder og/eller private organisationer, der har fået delegeret myndighedslignende opgaver, herunder især forhold vedrørende miljøområdet, WEEE-direktivets og Batteri-direktivets producentansvarsforpligtelser og dansk lovgivning om elektrisk og elektronisk affald, batterier og akkumulatorer, lovmæssig regulering, tekniske krav og lignende,

• varetage medlemmernes fælles interesser og forpligtelser i alle forhold over for fælles brancheaftaler, kollektive brancheordninger og andre lignende aftaler,

• varetage indsamlingssystemer for medlemmernes forpligtelser for elektronikaffald, herunder indgå aftaler med affaldsoparbejdere, transportører samt kommunale og private indsamlingspladser, og i forbindelse hermed at fastsætte affaldsbetaling, udarbejde statistikker m.v.

• varetage indsamlingssystemer for medlemmernes forpligtelser for tilbagetagning og håndtering af udtjente batterier og akkumulatorer, herunder indgå aftaler med affaldsoparbejdere, transportører samt kommunale og private indsamlingspladser, og i forbindelse hermed at fastsætte affaldsbetaling, udarbejde statistikker m.v.

• virke for udbredelsen af forbrugerinformation vedrørende EE affaldsområdet, og batterier og akkumulatorer,

• virke for en løbende orientering til omverdenen af foreningens virke og medlemmernes fælles interesser.

• Indsamle oplysninger om medlemmernes salg af produkter omfattet af WEEE-direktivet og Batteri-direktivet, fordelt på affaldskategorier, import og eksport, indsamle oplysninger om medlemmernes kollektive og/eller individuelle indsamling, oparbejdning og genanvendelse af sådanne produkter, samt indberette disse oplysninger til relevante offentlige myndigheder og/eller private organisationer, der har fået delegeret kompetencen til at oprette og ajourføre sådanne producent- og produktregistre.

ANSØGNING OM MEDLEMSKAB

Som medlemmer i foreningen kan optages alle virksomheder og foreninger, der iht. WEEE-direktivet, Batteri-direktivet og dansk lovgivning herom, virker som eller repræsenterer producenter eller importører af de i samme direktiver og/eller lov omhandlede produkter.

Vælger din virksomhed at indgå i en kollektiv ordning, sker dette via medlemskab af elretur. På den måde kan din virksomhed leve op til lovens krav om indsamling, registrering, oparbejdning, bortskaffelse og meget andet uden selv at skulle oprette en omfattende administrativ ordning. Elretur er en non-profit organisation, der ser det som en af sine opgaver at varetage opgaverne så billigt så muligt.

Vælger din virksomhed selv at stå for håndtering af ansvaret, skal du henvende dig direkte hos WEEE-system.
Område
1558 København V
(Viser 1011 til 1020 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk