Energiforum Danmark

Energiforum Danmark er en videnbank og et udviklingsforum, hvor medlemmer udveksler erfaringer og får ideer til at spare på energien.

Viden og netværk
Vores mål er at bidrage til et renere miljø gennem videndeling og åben debat om reduktion af energiforbruget. Nøgleordene for foreningens virke er viden, netværk og debat. Gennem arrangementer, lokalmøder, hjemmeside og blad virker foreningen som katalysator for erfaringsudveksling og netværksdannelse om energieffektivisering.

Aktiv meningsdanner
Som Danmarks mest erfarne professionelle netværk for viden om energiløsninger, der fører til varig reduktion af energiforbuget, er energiforum danmark i stand til at agere som aktiv meningsdanner i den offentlige debat og fungere som sparringspartner for bl.a. Klima- og Energiministeren, lovgivere, myndigheder og embedsværk

Målsætning

Vision:

Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø.

Mission:

Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Målsætning:

Energiforum Danmark skal sætte dagsordenen om at nedbringe energiforbruget. Internt ved faglig sparring og videndeling. Eksternt ved at påvirke lovgivningen og den samfundsmæssige debat.

Hvem er medlem?

Energiforum Danmarks knap 460 medlemmer fordeler sig på ca. 350 forskellige virksomheder.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
2600 Glostrup

Erhverv Silkeborg

Gennem et medlemskab af erhvervSilkeborg opnår din virksomhed en række fordele:

· Bliv en del af en stærk organisation, der arbejder bredt med erhvervsudvikling i hele Silkeborg Kommune

· Få adgang til et stort og bredt erhvervsnetværk
· Vær med til at profilere Silkeborg Kommune som en vigtig erhvervsspiller i det midtjyske område

· Få direkte adgang til et stærkt talerør for erhvervsinteresser fx i forhold til kommunen og andre offentlige myndigheder

· Få adgang til sparring og inspiration til, hvordan du udvikler netop din virksomhed
· Få praktisk hjælp til at finde vej i de mange økonomiske støttemuligheder, der kan være med til at accelerere udviklingen i din virksomhed
erhvervSilkeborg arbejder for en sund erhvervsudvikling i Silkeborg-området.Vi vejleder iværksættere og etablerede virksomheder og tager initiativ til nye erhvervsfremmeaktiviteter i tæt dialog med erhvervslivet. Alt sammen med det formål at styrke erhvervsudviklingen og øge beskæftigelsen i kommunen. Vi samarbejder med virksomheder, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og med en lang række organisationer og erhvervsfremmeaktører – og netværk.

erhvervSilkeborg er organiseret som en medlemsstyret selvejende fond med samarbejdsaftaler med Silkeborg Kommune og Væksthus Midtjylland.

Vi har en vision om at sikre, at Silkeborgs fulde erhvervspotentiale realiseres. Det arbejder vi for at indfri ved at:

• Arbejde strategisk
• Bringe sammenhængende kvalitetsprodukter i spil

• Blive et naturligt samlingspunkt for netværk og deres samarbejde
• Være eksponent for et bredt samarbejde
• Arbejde for attraktive rammebetingelser

Vision
”Vi vil til stadighed sikre, at Silkeborgs fulde erhvervspotentiale realiseres”
Ved at:
•Arbejde strategisk
•Bringe sammenhængende kvalitetsprodukter i spil
•Blive et naturligt samlingspunkt for netværk ogderes samarbejde
•Arbejde for attraktive rammebetingelser

erhvervSilkeborg i dag
•14 medarbejdere
•255 medlemmer pr. 1. maj
•Silkeborg Kommune –operatøropgaver
–Aktiviteter indenfor iværksætteri
–Løser erhvervsfremmeopgaver
•Samarbejdsrelationer med en række andre erhvervsfremmeaktører i Silkeborg kommune

Aktiviteter
•Iværksættervejledning
–Veletableret
–200 vejledninger / år
–Fast ugentlig ”åbent hus” rådgivning
–Samarbejde med Væksthus Midtjylland
•Udviklingsparker
–erhvervSilkeborg
–Kursuscenter
–8 lejere på Viborgvej
–7 lejere i Virklund
Markedsføringvia magasinet erhvervSilkeborg i samarbejde med MJA
•Sekretariatfor ”Kurby Silkeborg”
•”Gå-hjem-møder” med aktuelle emner
•Projekter
–Nye veje til vækst
–Lederudvikling og netværk
–Integration af udenlandsk arbejdskraft
•Indflydelsegennem deltagelse i en række fora indenfor erhvervsfremme og beskæftigelse
–Kommunalt, regionalt og national
Område
8600 Silkeborg

Erhvervsforum Århus

Erhvervsforum Århus er for ledere, der søger og vil bidrage med faglig og personlig inspiration, sparring og networking.

• Erhverv fordi medlemmerne tager udgangspunkt i erhvervsmæssige forhold.

• Forum fordi medlemmerne ønsker en uformel ramme og struktur omkring aktiviteterne.

• Århus fordi medlemmerne har tilknytning til og interesse for at udvikle regionen.

• Ledere fordi medlemmerne er mennesker, der kan og vil påvirke sine omgivelser.

• Søger fordi medlemmerne gerne vil udvikle sig.

• Bidrager fordi medlemmerne gerne vil dele deres viden, interesser og erfaringer.

• Faglig fordi medlemmerne alle vil udvikle sig fagligt og hjælpe andre til det.

• Personlig fordi medlemmerne alle vil udvikle sig personligt og hjælpe andre til det.

• Inspiration fordi medlemmerne gerne vil modtage og give inspiration.

• Sparring fordi medlemmerne gerne aktivt vil deltage i sparring med andre medlemmer og gæster.

• Networking fordi medlemmerne tror på, at vi alle kan have gavn af hinanden fagligt og personligt.
Vores motto er: Åben dialog i en sluttet kreds

• Åben fordi medlemmerne er åbne over for hinanden og omgivelserne.

• Dialog fordi medlemmerne tror på, at dialog fremmer forståelse og viden.

• Sluttet kreds fordi både medlemmer og gæster skal være trygge ved at diskutere alle emner og stole på, at det forbliver mellem venner.

Nye medlemmer optages gennem anbefaling af eksisterende medlemmer. Vil du i kontakt med Erhvervsforum Århus, beder vi dig anvende kontaktformularen på vores hjemmeside.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
8000 Århus C

Finansrådet

Finansrådet er en interesseorganisation for bankerne i Danmark. Vores medlemmer er banker, sparekasser, andelskasser og danske filialer af udenlandske banker.

Medlemsvirksomhederne har afgørende betydning for samfundsudviklingen, og det er Finansrådets væsentligste opgave at skabe gode rammevilkår for bankerne, der beskæftiger ca. 40.000 medarbejdere.

Vi følger de politiske processer tæt og spiller aktivt og målrettet med i de politiske beslutninger, som har betydning for bankernes forretningsvilkår. Vi retter derfor vores indsatser og kommunikation mod fx Folketinget, regeringen og EU.

Formål

Finansrådet har til formål i alle henseender at virke for gode vilkår for danske kreditinstitutter og den finansielle sektor som helhed og at varetage medlemmernes fælles interesser over for regering, Folketing og offentlige myndigheder samt nationale og internationale organisationer, herunder ved deltagelse i samarbejdet inden for EU. Finansrådet bør i dette arbejde medvirke til fremme af den frie konkurrence og en fortsat liberalisering af den finansielle sektor såvel nationalt som internationalt.

Finansrådet varetager endvidere medlemmernes interesser i form af uddannelse, information og rådgivning inden for alle områder af betydning for medlemmernes virke samt ved engagement i generelle spørgsmål af privatøkonomisk og samfundsøkonomisk karakter og herved øve aktiv indflydelse på samfundsudviklingen.

Medlemskab

Som medlem af Finansrådet kan optages ethvert dansk kreditinstitut. Tilsvarende gælder for herværende datterselskaber og filialer af udenlandske kreditinstitutter. Endvidere kan som medlem optages danske finansielle holdingselskaber med den virkning, at banker, sparekasser og andelskasser, der er ejet af holdingselskabet, omfattes af medlemskabet. Ved optagelse betales indmeldelsesgebyr.
Område
1256 København K

First-Step.dk

First-Step er mødestedet for nordjyske viden-iværksættere, der ønsker information om, hvordan man kommer fra Idé til Vækst.

Formål
Det er First-Step.dk's overordnede mål at bidrage til at innovative iværksættere, som har en vidensbaseret ide med et kommercielt potentiale kan udvikles og blomstre i Nordjylland.

Målgrupper
Ideen med First-Step.dk er at hjælpe alle nordjyske vidensiværksættere i gang med at udvikle sit forretningskoncept, sin businessplan samt ikke mindst at det drive en videnbaseret virksomhed. De primære vidensiværksættere findes især indenfor IT, Elektronik, Mobiltelefoni, Bioteknologi og Medicoteknologi.

Aktiviteter
Da First-step.dk er et uformelt forum, hvor investorer, iværksættere og andre aktører inden for de innovative miljøer kan mødes, vil der blive afholdt et antal kontakt- og networking møder på Studenterhuset i Aalborg. Desuden vil FIRST-STEP DK's brede og uformelle netværk kunne hjælpe til med at koble de nødvendige vidensressourcer, finansieringskilder, rådgivernetværk og enkeltpersoner der skal til for at din virksomhed kan blive realiseret og udviklet.

Område
9200 Aalborg SV
Område
2900 Hellerup

Glade Chefer

Et netværk for Glade Chefer og positive personligheder, et netværk sommer er et ” add on ” netværk for dem der har overskud i tilværelsen. Glade Chefer skaber relationer og binder medlemmerne sammen omkring arbejdsglæde, en positiv indstilling og gode oplevelser. Glade Chefer er også et forretnings netværk. Uden forretningen, ingen Glade Chefer.

Glade Chefer er et nationalt netværk med medlemmer fra hele Danmark og med møder der foregår forskellig steder i både Danmark og i udlandet.

Glade Chefer er : Business and Pleasure. Se mere på : www.gladechefer.dk
Område

Glasindustrien

Glasindustrien i Danmark er en aktiv industriorganisation for producenter, forædlerer og distributører af glas på det danske marked. Organisationen repræsenterer dermed de væsentligste aktører i glasforædlingen i Danmark, herunder over 95% af den store danske produktion af termoruder.

Målsætning i Glasindustrien er:

* at arbejde for løbende udvikling og højnelse af branchens standarder.
* at fastsætte og udgive produktnormer, ydelsesstandarder og anvisninger med henblik på at ensarte informationer til myndigheder, projekterende, kunder og slutbrugere.
* at etablere og vedligeholde relevante certificeringsordninger og standarder.
* at etablere og opretholde relevante garantiordninger til sikring af slutbrugernes interesser.
* at varetage branchens erhvervsinteresser, bl.a. i forhold til myndigheder og organisationer, projekterende, og andre byggefaglige parter.

Der sker aktivt

* gennem informationsarbejde at bidrage til at både professionelle og private forbrugere samt medierne får øget viden om anvendelse af glas og termoruder i byggeriet.
* at være i dialog med myndigheder, institutter, organisationer i industrien, fagfolk og øvrige beslutningstagere.
* at deltage i relevante udvalg og andre fora.
* at markedsføre garantiordningen for termoruder.

Viden og dialog

På vores hjemmeside findes udførlig information om glas i byggeri, herunder links til medlemmerne og relevante videnscentre. Desuden findes der informationer om garantiordningen og produktion af termoruder og informationsmateriale til bestilling eller downloading.
Område
2600 Glostrup

Huset Markedsføring

Velkommen til Danmarks største netværk inden for marketing, salg, reklame, medier og kommunikation.

Sådan indmelder du dig lettest:

* Send en mail med dit navn, privat adresse, telefonnummer. Dit virksomhedsnavn + adresse, telefonnummer og din titel. Du må også meget gerne angive om du vil modtage info og tilbud fra os pr. mail, samt nyhedsbrevene fra redaktionen.

Netværksgrupper: Søger du faglig sparring? Del dine erfaringer og ideer med andre - meld dig ind i et af Huset Markedsføring's netværk, der giver dig viden, inspiration og mulighed for faglig sparring inden for præcis et område, hvor du gerne vil styrke kompetencen. Gennem aktiv deltagelse i netværket sikrer du et højt videnniveau - så uanset tid og sted kan du finde, dele, udvikle viden og ideer inden for dit fagområde.

Regioner: Huset Markedsføring har etableret to regionale bestyrelser, som er Huset Markedsførings regionale repræsentant. De regionale bestyrelser er sammensat af repræsentanter fra det regionale erhvervsliv (bureau, annoncør, medier, event, studier). De regionale foreninger skaber i samarbejde med Huset Markedsføring en række faglige og sociale aktiviteter og arrangementer for alle professionelle salgs– og marketingfolk i regionen. Arrangementerne skal være et inspirerende og nyttigt mødested og give deltagerne en aktuel viden, udvidelse af netværket.

STUDERENDE – medlemsskab til særpris

Huset Markedsføring for studerende henvender sig til dig, der er interesseret i reklame, branding, medier, marketing og kommunikation. Der findes i dag tre studieafdelinger i Huset Markedsføring: Huset Markedsføring Århus, Huset Markedsføring København og Huset Markedsføring Odense. Alle ledes af lokalbestyrelser – se bestyrelsesoversigt

Som studerende (fuld tid) koster et medlemskab af Huset Markedsføring kun kr. 200 pr. år (+ 35 kr. i administrationsgebyr). Vi formidler den nyeste viden inden for alle markedsføringens discipliner og gennem vores mange arrangementer sætter vi fokus på aktuelle emner, der sætter dit pensum i perspektiv. Vi udgiver Bladet Markedsføring, som altid indeholder en masse spændende temaer og analyser. Vi har også en række udvalgte ledelses- og marketingfagbøger, som du kan købe med medlemsrabat.

Men der er mange andre fordele ved at blive medlem af Huset Markedsføring:

* Bladet Markedsføring
* To daglige elektroniske nyhedsbreve
* Gratis adgang til særlige arrangementer for studerende
* Min. 25% medlemsrabat på alle vore kurser og arrangementer
* Info om kommende kurser, konferencer og lign
* Medlemsrabat på mere end 60 udvalgte ledelses- og marketingfagbøger
* Adgang til Markedsførings omfattende artikeldatabase
* Mulighed for mentor-ordning
* Deltag i Markedsføring To Go - gratis cafémøder og fredagsbar kun for medlemmer

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
2000 Frederiksberg

IT Forum Syddanmark

IT Forum Syddanmark er et aktivt netværk, hvor vi understøtter medlemmernes forretningsmæssige og personlige udvikling gennem aktiviteter, erhvervsservice, erfa-klubber og mange andre tiltag.

IT Forum Syddanmark arbejder med følgende:

Arrangementer: Vi arbejder med emner, der er oppe i tiden og som har et IT-fagligt sigte. Deltagerne kommer fra alle typer af interessenter – brugere, leverandører, kunder.

Klubber: I IT Forum findes en række klubber, hvor deltagerne er fagligt funderet i de emner, der tages op. Selvstændige styregrupper står for udvælgelse og udformning af møderne. Alle medlemmer opfordres til aktivt at deltage i møderne for derved at få styrket egen udvikling inden for sit fag.

Nuværende klubber er Projektlederklub og ERP-klub. Flere vil blive etableret efterhånden som behovet viser sig.

Kompetenceudvikling: ITFS kan være leddet mellem de regionale uddannelsesinstituationer og medlemsvirksomhederne, når det gælder kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling kan være efteruddannelse på bachelor eller diplom niveau inden for eksempelvis softwareudvikling eller projektledelse. Vi tilbyder også mindre forløb hvor emnerne kan være kommunikation og markedsføring.

ITFS er repræsenteret i diverse uddannelsesudvalg, og har derfor indflydelse på morgendagens uddannelser.

Matchmaking - på flere områder:

IT Forum Syddanmark gør meget ud af kontakten mellem medlem og forening – både den personlige men også via nyhedsbrev samt hjemmeside.

Samarbejdspartnere/leverandører: Vi modtager ofte henvendelser fra virksomheder, der ønsker en samarbejdspartner – enten i form af gensidigt samarbejder på projekter (IT virksomhed til IT virksomhed) eller fordi virksomheden efterspørger en IT løsning (alle brancher til IT virksomhed).

JOBmarked: Medlemmer af ITFS kan søge medarbejdere igennem JOBmarked ligesom private kan lægge CV ind på hjemmesiden. Gennem netværket forsøger vi at matche.
ITFS kan ligeledes gennemført program for virksomheder, der skal af med medarbejdere – enten hele IT-afdelinger eller enkelte individer.

Erhvervsservice: I regionen findes en række relevante erhvervsservice tilbud, som opfindere, nyetablerede og etablerede virksomheder kan benytte sig af.

Mængden og relevansen af disse muligheder kan være svær at finde rundt i.

ITFS samler trådene i alle disse tilbud, og sørge for, at virksomhederne kommer til de rigtige aktører.

Netværk: Netværk er en vigtig bestanddel i alle forretninger, også i den overordnet virksomhedsstrategi.

Derfor indgår ITFS i andre netværkssammenhænge for at sikre medlemmerne udvikling og tilgang til andre. IT Brancheforeningen og de øvrige IT Fora i Danmark er naturlige netværksrelationer. Det betyder konkret for vores medlemmer, at de bliver del af et større netværk, hvor arrangementer udbydes på tværs af de regionale grænser til samme betingelser som var man medlem af det netværk!

Projekter: En række af vores medlemsvirksomheder er interesseret i at arbejde med det offentlige og der foregår rigtig meget på den platform. På landsplan har man etableret en organisation, der skal tage sig af Velfærdsteknologiske muligheder for den danske befolkning med kroniske lidelser. Ligesom der er andre tiltag på vej. ITFS deltager aktivt i disse fora, og vil den vej igennem sikre, at IT branchen bliver repræsenteret.

IT som en politisk dagsorden: Og ikke mindst skal vi være med til at sikre, at de regionale/lokale politikere får mere fokus på IT, som en ressource, der er uudtømmelig. Som enkelt virksomhed kan man ikke klare den opgave alene. Derfor er ITFS et godt netværk til virksomheder, der har set, at i fællesskab kan man komme meget længere.

Anbefalinger fra Højhastighedskomiteen januar 2010

Et panel af kompetente fagfolk inden for det private og offentlige, herunder også ITB, er i en rapport fremkommet med en række anbefalinger til kommissoriet for ”Danmark som højhastighedssamfund”.

Rapporten sammenfatter, at ”Anvendelse af IT og bredbånd er afgørende for udviklingen af det danske samfund og for fortsat sikring af økonomisk vækst, velfærd, demokrati og et bedre klima. Det er derfor et område, der skal satses på og investere i”

Medlemsfordele


IT Forum Syddanmark har idag ca. 150 medlemmer. Vil du være en del af et kvalificeret netværk, der støtter op omkring IT-erhverv og IT-anvendelse i Syddanmark, samt har et samarbejde med andre IT-foraer nationalt. Så meld dig ind i IT Forum Syddanmark - din vej til viden og netværk. Nedenfor nogle fordele ved medlemsskabet.


Som medlem kan virksomhedens medarbejdere deltage i:

* Opbygning af relationer
* Vidensdeling via netværk
* Erhvervsservice
* Kompetenceudvikling
* Forretningsudvikling
* Erfagrupper
* MatchMaking

Som medlem kan virksomheden:

* Få adgang til at annoncere efter nye medarbejdere i JOBmarkedet
* Blive sponsor, med optagelse på sponsorsiden, hvorfra den besøgende kan hoppe til sponsorens web.
* Få egne kurser og seminarer annonceret på hjemmesiden

Sådan bliver du medlem:

Udfyld vores indmeldelsesformular. Så bliver der automatisk sendt en besked til sekretariatet og man bliver med det samme oprettet på medlemslisten. Du vil efterfølgende modtage et brev med yderligere materiale samt en faktura. Husk også at tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev.

----
Netværksportalen giver et effektiv indgang til de bedste netværk og erfa-grupper i Danmark. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!
Område
7100 Vejle
(Viser 1021 til 1030 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk