IT-Forum Midtjylland

It-forum midtjylland er et vidensnetværk for it-interesserede virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder i Region Midtjylland. Netværket har lokalafdelinger fordelt over hele regionen.

It-forum midtjylland skaber og vedligeholder netværket ved at afholde netværksmøder, virksomhedsbesøg, workshops, seminarer, ERFA- og vækstgrupper, studierejser og konferencer.

It-forum midtjylland skaber rammerne for, at medlemmerne kan mødes på kryds og tværs. Derved opstår mulighed for vidensdeling og for at skabe nye samarbejdsrelationer.

It-forum er desuden brobygger til forsknings- og vidensnetværk for IT, herunder IT-forskerparken Katrinebjerg i Århus.
Historien

Historien om it-forum midtjylland startede i 1996. Foreningen hed dengang ”IT-Forum Århus”. Det var lokale it-folk, der startede foreningen. De første år levede foreningen på entusiasme og frivillig arbejdskraft. Siden er der blevet etableret et professionelt sekretariat og foreningen skiftede navn til ’IT-Forum Østjylland’. Fra og med januar 2006 skiftede vi igen geografisk fokus – og blev til det nuværende it-forum midtjylland.
For hele (Midt)Jylland

IT er grænseoverskridende. Vores konkurrenter er rundt om hjørnet men også i Indien eller Shanghai. Vores fordel er nærhed. Derfor er it-forum midtjylland netværket for hele regionen, og vi er lokalt forankret i de fleste større byer i regionen (læs mere under 'lokalafdelinger').

Fakta

* 450 medlemsvirksomheder
* Støttet af Region Midtjylland
* Vidensnetværk for private og offentlige virksomheder og institutioner
* Stiftet i 1996
* Styrker viden om og anvendelse af IT
* Sekretariat i IT-Byen Katrinebjerg

it-forum midtjylland - din adgang til

* Netværk
* Viden
* Information
* Indflydelse
* Inspiration
* Udvikling

Mission og vision

”it-forum midtjylland har til formål at styrke viden om og anvendelse af informationsteknologi i Midtjylland.

It-forum midtjylland har endvidere til formål at etablere netværk og IT-services inden for og på tværs af sektorer og brancher i regionen, herunder at generere nye ideer og konkrete forsøgsprojekter.

It-forum midtjylland skal understøtte og markedsføre regionen bredt som et kraftcenter for anvendelse og udvikling af informationsteknologiske løsninger og services.”

Sådan lyder it-forum midtjyllands formålsparagraf – eller mission, om man vil. Det er den, vi arbejder efter i vores daglige virke.

Via netværkssamarbejde vil foreningen synliggøre Region Midtjyllands IT-kompetencer over for sine medlemmer og derved skabe basis for nye samarbejdsrelationer. Det kan f.eks. være via et samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland og kompetencecentre som f.eks. IT-byen Katrinebjerg, der er et kraftcenter for hele det vestdanske IT-miljø.

I it-forum midtjylland har vi en vision om, at vi vil fortsætte vores position som det bedste og største vidensnetværk for IT-interesserede virksomheder i regionen. It-forum vil således:

* Tilbyde regionens bedste netværksaktiviteter
* Være synlig og have indflydelse på den regionale erhvervsudvikling
* Være den betydeligste brobygger til regionens forskningsmiljøer
* Være brobygger til nationale og internationale initiativer

----
Vil du også med i landets største netværksoversigt? Tilmeld dit netværk og bliv fundet af flere netværksinteresserede personer i Danmark.
Område
8200 Aarhus N

Køgebugt.net

KøgeBugt.Net er et forretningsnetværk for professionelle erhvervsfolk, der har til formål at skabe forretning for sine medlemmer gennem personlige referencer og arbejde med relationer.

Mødedage
Torsdage i lige uger (fraviges ved andre arrangementer end de faste møder).

Tidspunkt
Hver anden torsdag fra kl. 07.00 til kl. 08.30 – der serveres morgenmad fra kl. 06.45.

Gruppestørrelse (målsætning)
En dynamisk gruppe på mellem 20 og 30 virksomheder

Brancher
Gruppen består af virksomheder fra forskellige brancher, som udgangspunkt med op til 2 virksomheder fra hver branche.

Indhold
Skal være varieret, og fokuseret på at genere referencer, leads og nye kunder.

Form
Vekselvirkning – morgenmøder, one2one, virksomhedsbesøg og andet relevant.
Markedsføringsminut i nye former m.m.
Firmapræsentationer på så mange møder som muligt
One2One møder
Alle medlemmer møder alle i løbet af ét år.

Tema- og alm. møder med aktuelt indhold, 4 gange om året

Virksomhedsbesøg hos medlemmerne, 4 gange om året

Fællesmøder og workshops med andre netværk, hvis det er relevant og muligt.

Medlemskab
Et medlemskab tegnes for et år ad gangen, og regnes fra den 1. januar til 31. december. Der foreligger en aftale med Krohns Køkken om pris, lokaleleje og morgenmad.

Kontingentet fastlægges til kr. 7.000,- (uden moms) som dækker:

Morgenmad og lokaleleje, mødeledelse, materialer og øvrige udgifter.
De første 5 gæsters deltagelse (derefter kr. 125 + moms pr. gæst).
Deltagelse og forplejning ved deltagelse i op til 3 øvrige arrangementer (ex. drikkevarer).
Gæster
Gæster er en forudsætning for succes, og derfor skal hvert medlem invitere min 2 gæster/år efter en af bestyrelsen udarbejdet plan.

Fagligt
Det faglige indhold sikres primært med de 4 Temamøder, men understøttes af aktuelt indhold på alle møderne, via virksomhedsbesøg hos medlemmerne, og som indhold i de firmapræsentationer, som fortsat er en vigtig aktivitet. Præsentationerne kan/skal bruges til at sætte et aktuelt og/eller spændende tema til debat.

Målsætninger
Der udarbejdes en målsætning for hvert år, som evalueres løbende.

Er du vores næste gæst?
Vil du besøge vores netværksgruppe, kan du som gæst – helt gratis og uforpligtende – 2 gange besøge et af vores møder, for at se, om du kan se dig selv indgå i vores gruppe.
Område
4600 Køge

Landsforeningen For Landboturisme

Landsforeningen for Landboturisme blev dannet i 1988.

Foreningens formål er:
"at fremme og forbedre vilkårene for dansk landboturisme, således at landboturisme bliver en reel indtjeningsmulighed for danske landbrugsbedrifter".
Det første katalog blev udsendt i 1989 med 79 værter.
Antallet er steget til 118 værter i 2009.
Foreningen er blevet støttet i oprettelsesfasen af Landboforeningerne, der har et medlem i bestyrelsen.
Område
8410 Rønde

LedelsesSystemer.dk

- for virksomhedsledere, chefer og andre nøglemedarbejdere der arbejder med ledelse, kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, processer, forandringer og lignende opgaver ...

Netværket er et forum som sikrer, at du altid kan få inspiration, sparring, gode råd og direkte hjælp til at løse dine problemstillinger og opgaver...!

Du får tætte personlige og faglige relationer i din erfa-gruppe samt direkte adgang til en stor mængde værdifuld viden i det landsdækkende netværk. Desuden afholder vi netværksseminarer og workshops med fokus på medlemmernes specifikke ønsker og kompetencebehov.

Hertil kommer en række ekstra medlemsfordele...

Netværk om ledelse og systemer er et videndelings- og samarbejdsnetværk for personlige medlemmer og deres virksomheder.

* Du kan finde konkret hjælp til at løse problemer, udvikle dine egne kompetencer og finde ny inspiration - alt sammen gennem netværkets store viden og erfaring. Samtidig udvikler du dit kontaktnet blandt chefer, ledere og andre nøglepersoner fra mange forskellige virksomheder.

* Din virksomhed opnår desuden både konkrete og kontante fordele i form af gratis konsulent-hotline til dig, samt fordelagtige priser på rådgivning, sparring og ressourceydelser fra vore konsulenter.

Hos os koster et års medlemskab det samme som du betaler for en almindelig én-dags konference. Alligevel er netværksværdien og dit øvrige udbytte mange gange større i Netværk om Ledelse og Systemer ...
Område
5580 Nr. Aaby

Leverandørforeningen for Høreapparater

Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab for medlemsvirksomhederne,

at virke - gennem oplysnings- og undervisningsvirksomhed - for fremme af forståelsen og accepten af brugen af høreapparater i Danmark, såvel hos professionelle høreapparatbehandlere, som blandt hørehæmmede og deres omgivelser,
at varetage medlemmernes fælles interesser i nationale brancheanliggender og repræsentere medlemmerne i spørgsmål af fælles samfundsinteresse - herunder i relation til lovgivningen, offentlige myndigheder, organisationer og institutioner,
at være synlig, operativ og i stand til at tilpasse sig nytænkning,
at operere ud fra en fælles platform i en samlet branche med fælles profil,
at alene eller sammen med andre organisationer arrangere fælles faglige konferencer, udstillinger og andre fælles arrangementer,
at afholde medlemsmøder til belysning og drøftelse af emner af interesse for medlemmerne eller grupper af medlemmer, og
at at opretholde høj etisk forretningsmoral i branchen.

Samarbejdsaftale
LFH har indgået en samarbejdsaftale med lederne af de offentlige høreklinikker (Dansk Medicinsk Audiologisk Selskab, DMAS), for at sikre et etisk forsvarligt samarbejde mellem industri og høreforsorg.

Miljøaftale
LFH har indgået miljøaftale og opstillet opsamlingsspande på alle høreklinikker i Danmark. Her kan man aflevere udtjente høreapparater fra nedenstående leverandører på en miljømæssig korrekt måde.

Donationer
LFH donerer hvert år penge til institutioner og enkeltpersoner indenfor branchen. Alle ansøgninger behandles på bestyrelsesmøder fire gange årligt. Det skal tydeligt fremgå af ansøgningen: Hvad der søges om, hvem der er modtagere af donationen/deltagere i aktiviteten samt budget, inkl. oplysninger om eventuel egenbetaling samt andre bidragsydere. Ligeledes skal ansøgningen være motiveret og uddybende og indenfor foreningens formål for at komme i betragtning. I vurderingen af indkomne ansøgninger lægges der vægt på formålet med donationen, men det vil til enhver tid være bestyrelsens skøn, der vil være afgørende.
Område
2750 Ballerup

Netværk-LPG

En non-profit netværksgruppe.

Under sloganet – “Sammen skaber vi MERE forretning”, er vi en gruppe selvstændige erhvervsdrivende, der tilbringer hver anden onsdag sammen i tidsrummet 07:30 – 09:00. Her har vi fokus på, at skabe forretning for hinanden, og har alle et mål om at skabe mere omsætning end den tid, og det kontingent vi har investeret.

Navn
Netværk-LPG (CVR-nr.: 33 84 79 12)

Priser
Årligt medlemskab 7.000,- (momsfrit)
Indmelding i Juni 3.500,- (momsfrit)

Formål
I Netværk-LPG, har vi fokus på, at skabe forretning for hinanden, og har alle et mål om at skabe mere omsætning end den tid, og det kontingent vi har investeret.

Alt det praktiske i stikord
Forening (non-profit)
Navnet er sammensat af “netværk” + Ledreborg Palace Golf
Mødes hver 2. onsdag /ulige uger
Tidsrum: 07:30 – 09:00 (morgenmad fra 07:15)
Sted: Ledreborg Palace Golf Club i Lejre (Danmarks smukkeste udsigt)
Vores overskydende penge går bl.a. til 2-3 årlige arrangementer (med partner)
Alle kan deltage 2 gange gratis og uforpligtende som gæst (Gæstetilmelding her »)
Professionelt kalender og online Gæstetilmeldingssystem »
Profilering af dig på vores hjemmeside
Vi tror på den tætte og tillidsfulde relation – og at det tager tid at opbygge denne
Slogan: “Sammen skaber vi mere forretning”
Område
4320 Lejre

Network4people

Formålet med Network4People er:
* At inspirere deltagerne til at netværke på tværs af organisationer, brancher, fag og titler og dermed skabe alliancer på tværs - til gavn for innovation, personlig udvikling og vækst.
* Give værktøjer og metoder, som får deltagerne til at mødes og tale sammen om vedkommende emner på rods af, de aldrig har mødtes før.
* At turde være uhøjtidelige i samværet.

Strategien til opnåelse af dette er:

* Struktureret og bevidst netværksdannelse, som løbende evalueres
* Dannelse af divergerende grupper
* At udbrede kendskabet til resultater baseret på netværksaktiviteter

Network4people - er et professionelt netværk

FÆLLES SKABELSE
Netværkstanken er baseret på lysten til at skabe synergi – at vi kan mere i fællesskab end hver for sig - og at vi ser på hinandens viden som noget, der aktivt kan mobiliseres til fælles fordel. Indsigt og udvikling sker i fællesskaberne i Network4People.

Vi tror på at sand læring mest effektivt sker i en proces som omfatter en ydre påvirkning, som forstyrrer vante tænkemåder; personlig refleksion over hvordan forstyrrelsen kan/skal håndteres og perspektivering, hvor forstyrrelsens indhold relateres til den personlige praksis.

----
Vil du findes af netværksinteresserede? Tilmeld dit netværk hos Netværksportalen og bliv en del af listen over netværk i Danmark.
Område
1302 København K

Nextwork

NEXTWORK vil skabe sammenhængskraft blandt virksomheder, og udvikle ledere og nøglemedarbejdere i forhold til deres daglige arbejde i virksomheden.

NEXTWORKS Mission:
vil gennem netværk, udvikle ledere og nøglemedarbejdere i virksomheder ved at:
- Give ny inspiration og viden
- Skabe tid til refleksion og nytænkning,
- Sætte rammen for at kunne lære af hinanden, så man undgår at lave de samme fejl
og opfinde den dybe tallerken igen
- Skabe mulighed for sparring og et øverum for at afprøve sig selv og nye ideer

NEXTWORKS Værdier:
Engagement - vi vil det
Mod - vi tør det
Handlekraft - vi gør det

Du skal ikke vide alt, men vide hvor du kan få viden om, det du ikke ved.
Det er ikke nok at vide, hvis du ikke er i stand til at omsætte din viden til handling.

Mål:
At tilbyde et billigt, lokalt netværk for dig som ønsker at udvikle dig selv fagligt og personligt og gøre dig i stand til at omsætte viden og erfaringer til handlinger i dit daglige arbejde på virksomheden.
Område
9000 Aalborg

Nordborg På Toppen

Foreningens formål er at virke til gavn for detailhandelen i Nordborg gennem tiltag af enhver art, herunder arrangementer.

Som medlem kan optages alle erhvervsdrivende i Nordborg by og opland.

Område
6310 Broager

ProjectZero

ProjectZero er visionen om at gøre Sønderborg CO2-neutral inden for de næste 20 år. Med ProjectZero som lokomotiv vil vi skabe et unikt eksempel på, hvordan bæredygtighed og Business kan gå hånd i hånd.

Hvad er formålet med ProjectZero ?

Vi vil skabe ENERGY SHOWCASE SONDERBORG, hvor vi fx gennem læring, holdningsbearbejdning, byudvikling og erhvervsudvikling sætter fokus på bæredygtig energiforsyning og energianvendelse.

Ved at sætte fokus på bæredygtige teknologier og levevis vil vi skabe et vækstområde i Sønderborg med bl.a. 5.000 nye arbejdspladser.

Vision

ProjectZeros vision er at skabe ENERGY SHOWCASE SONDERBORG. Gennem læring, holdningsbearbejdning, byudvikling, nye boligkoncepter og erhvervsudvikling sætter Sønderborg fokus på bæredygtig energiforsyning og energianvendelse.

Sønderborg skal være verdens førende eksempel på, hvordan en stærk lokal vilje og et samarbejde mellem borgere, virksomheder, eksperter og offentlige institutioner kan skabe dynamisk og bæredygtig vækst.

Mission

Klimaændringerne er en realitet, og vi står som samfund over for enorme udfordringer, hvis problemerne skal håndteres i tide. ProjectZeros mission er at medvirke til at mindske den globale opvarmning og de deraf følgende klimaforandringer. ProjectZero vil dermed gøre en forskel for fremtidens generationer.

Vores mål er at gøre Sønderborg 100 procent CO2-neutral inden 2030. Området skal være rollemodel for bæredygtigt byggeri, intelligent energihåndtering og bæredygtig levemåde. Vi vil være det bedste eksempel på, hvordan vi skal bo, leve og lave forretning i fremtiden.

Strategi

Sønderborg-området vil i sit arbejde mod virkeliggørelsen af visionen sigte mod at blive global rollemodel for:

* Forskning og udvikling inden for design og implementering af nye teknologier til fremme af en bæredygtig verden
* Etablering af nye tværfaglige samarbejdsmodeller mellem forskningsinstitutioner og erhvervsliv – med både lokal og global deltagelse
* Nye samarbejdsformer mellem offentlige institutioner og private virksomheder
* Nye undervisningsmodeller på alle niveauer i undervisningskæden for at fremme forståelse for og engagement i bæredygtig levemåde
* Udvikling af et borgerengagement, der vil kunne implementere visionen helt ind i den enkeltes liv
* Al nytænkning, der kan være med til at fremme og løfte den overordnede vision om intelligent energihåndtering og bæredygtig levemåde.

----
Vil du også med i landets største netværksoversigt? Tilmeld dit netværk og bliv fundet af flere netværksinteresserede personer i Danmark.
Område
6400 Sønderborg
(Viser 1031 til 1040 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk