Rebildselskabet - Dansk Amerikansk Venskabsforening

* At være Rebild-medlem betyder at være medlem af et ikke-politisk selskab, hvis formål er at fremme venskab mellem Danmark og USA.
* At være Rebild-medlem vil sige at give synligt udtryk for interesse i at fremme venskabet med De Forenede Stater og forståelse for Danmark blandt den yngre generation i Amerika, i særdeleshed blandt dem, hvis oprindelse kan spores tilbage til Danmark.
* At være Rebild-medlem vil sige at bekræfte sin fundamentale tro på, at venskab er grundlag for sameksistens til trods for den vold, der præger vor tid.
* At være Rebild-medlem er et bevis for, at en lille og en stor nation kan samarbejde på lige fod, kulturelt, historisk o.s.v.
* At være Rebild-medlem betyder deltagelse i den største udendørs festligholdelse af den amerikanske uafhængighedsdag, et symbol på frihed og demokrati.

Ved indmeldelse i Rebildselskabet støtter man også Rebildselskabets arbejde i forbindelse med Rebildfesten, samt de øvrige aktiviteter Rebildselskabet står for. Som medlem har man gratis entré til Rebildfesten, og modtager seks gange årligt medlemsbladet Rebild Newsletter. Medlemskabet giver også adgang til en række arrangementer som afholdes af Rebildselskabets landsdækkende chapters.

Rebildselskabets Historie

Historien bag Rebild Bakker
Ideen til at bruge et dansk stykke hedelandskab til samlingssted for dansk amerikanere opstod i år 1911 af dansk-amerikaneren Max Henius. Det at mennesker fra to nationer skulle kunne mødes i disse bakker hvert år i glæde, i fest og også i lidt vemod for at træffe familien, venner og bekendte eller for at mindes de mange der af omstændighederne i deres eget land var blevet tvunget til at finde sig en fremtid "derovre".

De emigrantstævner som man dengang talte om kom siden hen til at hedde Rebild-festen. Datoen var Max Henius ikke i tvivl om, det skulle være den amerikanske uafhængighedsdag året efter. Den 4. juli 1912.

Pengene til købet af det 140 tønder land store areal var kommet ind gennem donationer fra dansk-amerikanere over hele USA med det sigte at nationalparken skulle foræres til den danske stat, at den altid skulle være åben for publikum, at danskfødte amerikanere måtte afholde fester i parken den 4. juli og på andre amerikanske mindedage, og sidst men ikke mindst, at parken skulle henligge i naturtilstand - underforstået som et hedelandskab.

Rebildkomiteen, overrakte Kong Christian X gavebrevet på Dansk Amerikansk National Park, som Rebild National Park dengang kaldtes.

Den første Rebildfest
I det Kong Frederik VIII døde den 14. maj 1912, måtte festen udsættes på grund af landesorg. Festlighederne blev derfor afholdt den 5. august. Der mødte mellem 10.000 og 15.000 mennesker op i bakkerne for blandt andet at hylde Kong Christian X. Under festlighederne blev der afholdt taler, en traditionen der stadig bevares. Enhver der deltog i denne den første Rebildfest, husker den for tre ting. For regnen, der kom ned i tove. For alle de mange sorte paraplyer, så det var svært at se et menneske. Og endelig den nye konge.

Selvom den første Rebildfest blev en regnfuld affære, er Rebildfesten år efter år blevet en tradition hvor mange mennesker møder op.

----
På Netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord kan du let blive fundet.
Område
9520 Skørping

Rotaract Danmark

Er du mellem 18 og 30 år, og har du lyst til at møde andre engagerede unge mennesker? Holder du dig orienteret om verden omkring dig? Og kan du lide at feste, rejse og udvide dit sociale og professionelle netværk? Hvis du samtidig også vil være med til at gøre en forskel for andre, hvad enten det er nede på hjørnet eller på en skole i Sri Lanka, så skulle du tage at blive medlem af Rotaract!

LÆR!

I Rotaract mødes vi hver anden uge til spændende virksomhedsbesøg eller foredrag om alt fra motivation, iværksættelse, networking og politik til chokolade-, vin- og ølsmagning. Efter møderne afholder vi ofte eftermeetings på en café, hvor vi diskuterer aftenens møde eller bare taler om løst og fast. Vores tværfaglighed giver såvel læring som et stærkt netværk, der kan bruges i mange situationer lokalt som internationalt.

HJÆLP!

Rotaract har også et humanitært sigte. Vi afholder flere hjælpearrangementer om, året både på lokalt, nationalt og internationalt plan. Nationalt har vi for eksempel støttet en uges cirkus-workshop for asylbørnene i Sandholmlejren, og i internationalt regi har vi blandt andet rejst penge til at genopbygge skoler i Sri Lanka efter tsunamiens hærgen.

FEST!

I Rotaract går vi aldrig af vejen for en god fest! Fester med DJ eller liveband er altid en del af vores weekendkurser, og ude i de enkelte klubber bliver der gjort meget for at sikre, at der er aldrig langt til det næste festlige arrangement.
DET ER ROTARACT!

Formål med Rotaract

Rotaracts formål

- At udvikle lederevner og en ansvarsbevidst holdning overfor samfundet
- At skabe venskaber mellem unge af forskellige uddannelse, erhverv, samfundsopfattelse og nationalitet.
- At bidrage til en bedre forståelse i verden gennem foredrag og internationale kontakter indenfor og udenfor Rotaract.

Kort sagt er Rotaract et forum, hvor unge voksne samles for at lære, afprøve og opleve. Du kan lære om organisatorisk arbejde på lokalt, nationalt og internationalt plan. Du kan udvide din viden om dine omgivelser og dit lokalområde i form af foredrag og virksomhedsbesøg. Endelig kan du prøve kræfter med hvordan du planlægger og afvikler større og små projekter, bestyrelsesarbejde og ledelse på mange niveauer.

----
Vil du findes af netværksinteresserede? Tilmeld dit netværk hos Netværksportalen og bliv en del af listen over netværk i Danmark.
Område

Spectrum

Spectrum er en studenterforening på Syddansk Universitet. Visionen er at danne et socialt fællesskab for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og queer på videregående uddannelser i Syddanmark.
Vi fokuserer desuden på at oplyse vores medstuderende om aktuelle LGBTQ-udfordringer og klæder dem på til at møde LGBTQ-personer i deres fremtidige virke.
Alt i alt er vores mission at forbedre LGBTQ-studerendes trivsel og præsentere Syddanske studerende for et bredere menneske- og meningsspektrum.
Område
5230 Odense M

Stevns Erhvervsråd

Stevns Erhvervsråd er en paraplyorganisation for erhvervslivet på Stevns.

Medlemmerne er de nuværende erhvervsforeninger i Stevns Kommune.

Stevns Erhvervsråd skal fremme erhvervslivets interesser i Stevns Kommune blandt andet gennem kontakt og samarbejde med erhvervsliv, politikere, borgerne og administration.

Rådets formål

Stevns Erhvervsråd er oprettet som et råd sammensat af repræsentanter fra erhvervsforeningerne i kommunen, politikere, embedsmænd og organisationer med henblik på at styrke de eksisterende erhvervsforeninger og samarbejdet mellem erhvervslivet og Stevns Kommune

Erhvervsrådet er erhvervslivets talerør til kommunen og sikrer en god kommunal-erhvervsmæssig dialog. Rådet skal kontinuerligt bidrage til Stevns kommunes erhvervsstrategi, og skal fungere som sparringspartner for de kommunale beslutningstagere. Det sikres dermed, at erhvervslivet på Stevns giver sin mening tilkende overfor kommunen og kommer med ideer i sager vedrørende erhvervslivet og dets muligheder.

Stevns Erhvevsråd arbejder endvidere for at styrke de eksisterende virksomheder og sikre et godt erhvervsklima i kommunen med et særligt fokus er på pleje af nuværende SMV'er i kommunen. Rådet sikrer den nødvendige erhvervsrelevante kommunikation, herunder sammenhæng og netværk i erhvervslivet i Stevns kommune.
Rådets sammensætning
Erhvervsrådet består af følgende medlemmer, som samtidig udgør erhvervsrådets bestyrelse:
a) En repræsentant for alle erhvervsforeninger og lign. med hjemsted i Stevns Kommune
b) Formanden for erhvervs- og kulturudvalget i Stevns Kommune
c) Et medlem af byrådet i Stevns Kommune udpeget af kommunalbestyrelsen

Erhvervschefen i Stevns Kommune deltager i erhvervsrådets møder, dog uden stemmeret ved afstemninger.

Erhvervsrådet har mulighed for at beslutte, at der kan optages yderligere medlemmer for f.eks. at give rådet en bredere sammensætning eller tilføre særlig ekspertise.
Rådets virksomhed
Erhvervsrådet er alene rådgivende set i relation til den kommunale beslutningsproces i Stevns kommune, men søger at behandle ethvert spørgsmål, der har betydning for det lokale erhvervsliv. Hovedvægten lægges på følgende:
a) Udviklingsbetingelserne for det lokale erhvervsliv
b) Den lokale beskæftigelse
c) Erhvervslivet og miljøet
d) Kommunen som turistkommune
e) Den kommunale service over for erhvervslivet
f) Udbredelse af kendskabet til Stevns som en positiv erhvervskommune
g) Fastholdelse af et godt forhold mellem er­hvervsliv og borgere

Møder i Stevns Erhvervråd
Erhvervsrådet afholder møder 4-5 gange om året, og mødes typisk på et rådhus i kommunen.
Sekretariat
Sekretariatsopgaverne varetages af den kommunale forvaltning under erhvervschefen, men er pt. efter aftale udlagt til København Syd Erhvervscenter, som er ankerpunktet for erhvervsservice i Kommunesamarbejdet København Syd, som dækker Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner.

Dette samarbejde sker for at styrke sammenhængen mellem Stevns Erhvervsråds arbejde og erhvervsudviklingsarbejdet i resten afi Køge Bugt-området og i regionen.

Område
2670 Greve

SwErfa.dk

SwErfa.dk er Danmarks officielle netværk for profesionelle brugere af teknisk software

Vi laver erfaringsgrupper for:

Alle 3D CAD og CAM systemmer.

Anden teknisk og dynamisk software, beregningsprogrammer, ERPsystemmer og andet software hvor viden er helt afgørende for udnyttelsen af softwaren.

Som medlem af SwErfa.dk, kan du sparre med andre professionelle brugere af 3D software og andre tekniske programmer, til bedre løsninger og en fælles forbedret, nemmere arbejdsindsats for alle i din virksomhed.

SwErfa.dk er opstået ud fra et ønske om at medarbejdere og virksomheder får optimalt udbytte af deres indkøbte software, via netværk og erfa-grupper.

Det årlige medlemsgebyr skal dække start- og driftsomkostninger så SwErfa.dk kan køre rundt økonomisk.

SwErfa.dk er netværket, der sikrer at
Virksomheden får

*
udvidede kompetencer for medarbejderne
*
forkortet konstruktionstid og minimering af fejl
*
mere innovative løsninger
*
bedre konstruktioner
*
effektivisering af den tekniske ordrebehandling
*
mere opdateret medarbejderstab
*
fuldt fradragsberettiget firmatilmelding

Medarbejderne får

* Nyt netværk, blandt de bedste brugere af deres software.
* Bedre samarbejdsevner, gennem mere viden
* Stor kontaktflade til problemløsning
* Større arbejdsglæde

Opdateret viden om de nyeste muligheder indenfor

*
Metoder til udnyttelse af software.
*
innovation
*
PDM
*
visualisering
*
konfigurering
*
workflow i virksomheden
*
konstruktioner
*
design
*
beregning
*
produktudvikling
*
ERP optimering
*
Netværk med ligesindede

Bordmont_Cleanline_601_trykreg_Broen.jpg
Bordmonteret Cleanline 601 trykregulator (Broen A/S)
SwErfa.dk er et forum hvor..

* danske SolidWorks og COSMOSWorks brugere har et fælles internethjemsted og mødes i fysiske erfa-grupper.
* erfa-grupper på 8-15 medlemmer oprettes løbende, dels generelle SolidWorks-grupper, og dels særlige tema-grupper – fx indenfor PDM og COSMOS.
* nye temagrupper oprettes ud fra medlemmernes ønsker, og det er gruppens medlemmer selv der beslutter hvilke emner tages op i gruppen.
* alle aktiviteter omkring SwErfa.dk koordineres af en fast kontaktperson hos SwErfa.dk - koordinering, planlægning og indkaldelse til netværksmøder, opdatering af hjemmeside etc.
* der fokuseres på at videregive viden om SolidWorks og COSMOSWorks CAD-systemer og relaterede produkter.
* alle medlemmer er brugere af SolidWorks og COSMOSWorks på et professionelt plan, og deltager på lige fod, på det niveau, de selv ønsker.

FORMÅL

SwErfa.dk har til formål at udvide SolidWorks og COSMOSWorks brugeres viden omkring programmernes stadig større brede. Dette sker på baggrund af en objektiv tilføjelse af viden og kompetencer, for at sikre at virksomheder og dig som bruger, fortsat udvikler jer og får det fulde udbytte af programmerne.

Tilføjelse af viden sker via erfa-grupper, der selv bestemmer tema, og dagsorden for grupperne. Her kan du diskutere med andre professionelle brugere ud fra jeres egne erfaringer. SwErfa.dk står for alt det praktisk og administrative. Blandt andet arrangerer SwErfa.dk 4 møder om året for hver gruppe.

Du og dine kolleger kan tilmelde jer for et år ad gangen. Hvert medlemskab giver adgang til deltagelse i én SwErfa.dk erfa-gruppe. Ønsker du at deltage i flere erfa-grupper, skal du have et tilsvarende antal medlemskaber.

SwErfa.dk er en organisation med åbne regnskaber. Det årlige medlemsgebyr skal dække start- og driftsomkostninger, og SwErfa.dk skal køre rundt uden overskud.

FIRMAFORDELE
Der er tid og penge at spare for jeres virksomhed!
Ved at virksomhedens medarbejdere er medlemmer af SwErfa.dk, kan I

*
forkorte konstruktionstid og minimere fejl.
* effektivise den tekniske ordrebehandling og være opdateret omkring nye muligheder.
* være generelt orienteret om nye metoder til design, konstruktion og udvikling af produkter.
*
sikre højere og fortsat udvidede kompetencer for medarbejderne.
* opnå optimalt udbytte af SolidWorks gennem bedre viden om programmet.
* sikre at medarbejderne fortsat får opdateret deres viden om SolidWorks, så de kan bidrage til at virksomheden, når sine mål.
* medvirke til at jeres medarbejdere indgår i, og udvider deres netværk blandt de bedste SolidWorks brugere på markedet.
* skabe større arbejdsglæde, da medarbejderne får flere kontakter, de kan sparre med også i dagligdagen, og dermed hurtigere afhjælpe problemer.

Fuldt FRADRAGSBERETTIGET firmatilmelding!

Medlemmer i SwErfa.dk yder & nyder.
Der findes 2 typer medlemskab.

Basismedlemskab & Gruppemedlemskab

Som medlem af SwErfa.dk får du adgang til et stort netværk af ressourcepersoner der alle arbejder med samme udfordringer som dig selv.

Brugergrupperne

Ved tilmelding til en eller flere brugergrupper, får du adgang til at mødes med ligeværdige inden for netop dine udfordringer. Her får relevant sparring og du får samtidig adgang til de tilknyttede diskusionsgrupper.

----
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
8464 Galten

Vejen Handelstandsforening

Vejens handelsliv har siden 18. februar 1913 været samlet i Vejen Handelsstandsforening. Foreningen markedsføres under navnet »Vejen for Dig«.

Der bliver arbejdet for at det skal være en underholdende og særdeles spændende oplevelse at gøre sine indkøb i Vejen. Næsten alle forretningsdrivende i Vejen er medlem af Vejen Handelsstandsforening.

Medlemmerne i Vejen Handelsstandsforening er både supermarkeder, kendte landsdækkende kædebutikker samt mange specialbutikker.
Medlemmerne nyder indadtil godt af diverse møder.

Elektronisk Gavekort

Tænk helt frit at kunne bestemme, hvad man vil bruge sit gavekort til...

Glæd fødselaren, konfirmanden eller måske en ven med et gavekort, som giver mulighed for at vælge mellem mere end 80 spændende steder i Vejen.

Kortet er elektronisk og fungerer som et almindeligt betalingskort.

Nemt og hurtigt kan indehaveren bruge løs i butikker og på restauranter efter eget valg til beløbet er brugt. Kortet leveres i et flot omslag og med en liste på alle de spændende indkøbsmuligheder som kortet åbner op for.
Område
6600 Vejen

Vejle Handelskammer

Vejle handelskammer er samlingspunkt for erhvervsdrivende i Vejle og omegn – store som små på tværs af alle brancher.

Vejle handelskammer er med ved forhandlingsbordet, når lokale og regionale myndigheder og institutioner træffer beslutninger, så erhvervslivets synspunkter bliver hørt og tilgodeset.

Vejle Handelskammer repræsenterer erhvervslivet på mange poster og gennemfører aktiviteter, som kommer det lokale erhvervsliv tilgode. Det kan imidlertid kun lade sig gøre med en bred opbakning, bliv derfor medlem af Vejle Handelskammer, alle erhvervsdrivende har en naturlig plads her.

Udfyld formularen på vores hjemmeside og bliv medlem af Vejle Handelskammer. Medlemsskab koster kun 1.000,- + moms pr. år incl. kontingent til Dansk Erhverv.
Område
7100 Vejle

Veltek - VVS og EL-tekniske Leverandørers Brancheforening

VELTEK er en af Danmarks største tekniske brancheorganisationer. Vi repræsenterer 106 virksomheder med en samlet omsætning på omkring 25 mia. kr.

VELTEK er en sammenslutning af de to tekniske brancheorganisationer VE Leverandørerne (VVS-branchen)og FAFGE, El-Branchens
Leverandørforening.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i internationale og nationale spørgsmål, såvel som medlemmernes interesser over for de øvrige led i værdikæden.

Foreningen vil søge indflydelse på udviklingen inden for markedsforhold, erhvervs- og autorisationspolitik samt initiere, koordinere og støtte relevante markedsføringstiltag og uddannelse.

Foreningen vil, hvor muligt, støtte den almindelige tekniske udvikling inden for den danske VVS- og elektroindustri samt understøtte medlemmernes interesse i de danske, europæiske og internationale normudvalg. Foreningen vil ligeledes informere medlemmerne om tekniske rammebetingelser, normændringer, test etc. og aktivt samarbejde ved normarbejde på dansk og internationalt niveau.

Videre samler foreningen danske og udenlandske i Danmark registrerede leverandører af el- og VVS produkter (eller dermed beslægtede) for at styrke medlemmernes kollegiale samarbejde.

Læs videre om medlemskabet på vore hjemmeside.

VELTEK's vision

At være medlemmernes naturlige omdrejningspunkt for politiske, tekniske og merkantile tiltag

At være inspirator for det enkete medlem og sikre det optimale faglige grundlag at træffe beslutninger på

At være en markant stemme i den branchepolitiske debat og beslutningsproces

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad Netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
1256 København K

Vensi

Vensi er et netværk, der ønsker at skabe relationer på tværs af alle slags virksomheder samt studerende. Samtidig ønsker vi at skabe et forum, hvor parterne let kan anvende hinanden som sparringspartnere, rådgivere og omvandrende reklamesøjler.
Alle ved at netværk er vigtigt, men det er ikke alle virksomheder, der er opmærksomme på det enorme udviklingspotentiale, der er i at være en del af et netværk. Vi ønsker at gøre dig opmærksom på dette, fordi vi ved, netværk er den letteste vej til at skabe vækst i din virksomhed på en effektiv måde.

Vi mener, at Vensi-netværket giver alle medvirkende parter et forspring ift. konkurrenterne, da man som medlem tilegner sig evner inden for den komplekse disciplin at ”netværke” professionelt.

"Et godt netværk er et middel til succes i erhvervslivet og dette ønsker vi at være tovholder for"
Christoffer Flintholm, grundlæggeren af Vensi Erhvervsnetværk


----
På netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord kan du let blive fundet.
Område
8520 Lystrup
(Viser 1041 til 1050 af 1057)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk