Brancheforeningen For Orientalske Tæpper

Brancheforeningen For Orientalske Tæpper og dens medlemmer giver potentielle tæppekøbere mulighed for at få overblik over markedet og handle i trykke rammer. Foreningen forsøger at fungerer som forbrugernes ”vagthund” Brancheforeningen er etableret i 1934, og er en sammenslutning af seriøse tæppehandlere, der ønsker at yde forbrugerne faglig og kompetent rådgivning, og med ekspertise og integritet, sikre forbrugerne mod branchens "brodne kar”.

Brancheforeningen består af 12 medlemmer, som er spredt over det meste af landet. At medlemsskaren er så forholdsvis lille, skal ikke tolkes som en” lukket og indspist klub", som nogle tæppehandlere vil påstå. Brancheforeningen optager gerne nye medlemmer. Det er dog, desværre kun ganske få tæppehandlere som kan og vil leve op til foreningens ”kodeks”. Der stilles nogle enkle krav til medlemmernes integritet, fagkundskaber, service og seriøsitet (jvf. foreningens kodeks) Dette er grunden til at foreningen kun sjældent modtager ansøgninger om optagelse af nye medlemmer.

Gennem seriøs rådgivning, pressemeddelelser og interviews til danske medier, arbejder foreningen for at skabe gennemsigtighed for forbrugeren.
Område
6710 Esbjerg V

Brancheforeningen SPT - Brancheforening for sæbe, parfume og teknisk/kemiske artikler

Foreningens formål er at varetage branchens erhvervs- og samfundspolitiske interesser. Som en del af dette formål, arbejder foreningen aktivt med en række erhvervspolitiske såvel som miljø- og sundhedspolitiske spørgsmål, ligesom der arbejdes med at etablere og udbygge forbindelser med relevante nationale og internationale institutioner og organisationer.

Foreningen kan kun gøre sin indflydelse gældende gennem en troværdig og langsigtet dialog med relevante myndigheder, politikere og organisationer. Ved at være på forkant med udviklingen i markedet, den offentlige debat samt den politiske dagsorden, ønsker foreningen derfor at være den naturlige sparringspartner for ikke blot branchens egne aktører, men også for myndigheder, politikere og organisationer.
Område
2800 Kgs.Lyngby

Brancheudvalget For Frø

Brancheudvalget for Frø, der etableredes i 1973, er brancheorganisation for hele den danske frøbranche.

Formål
Brancheudvalgets formål er at varetage dansk frøavls og frøhandels fælles interesser overfor såvel danske som udenlandske myndigheder. Brancheudvalget repræsenterer branchen i forhandlinger med offentlige myndigheder og organisationer om alle spørgsmål vedrørende frø. Brancheudvalget varetager den overordnede koordinering og planlægning af forskning og forsøg indenfor frøproduktion. Brancheudvalget foretager dispositioner, der følger af aftaler mellem Brancheudvalget og offentlige myndigheder, andre organisationer eller andre brancheforeninger.

Sammensætning og ledelse
Brancheudvalget er en paraplyorganisation og består af repræsentanter fra både primærsiden (herunder Dansk Landbrug, Dansk Planteproduktion, Frøsektionen og Dansk Havefrøavlerforening), og fra virksomhedssiden (herunder DLF Amba, Dansk Frøhandlerforening og Foreningen af Danske Havefrøgrossister). Udvalget ledes af et formandskab bestående af formændene for Dansk Frøhandlerforening og Frøsektionen. Udvalget er repræsenteret i Landbrug & Fødevarer ved formanden for Frøsektionen.

Administration og sekretariatsfunktioner
Brancheudvalget administrerer Frøafgiftsfonden, Planteforædlingsfonden, Erstatningsfonden for Markfrø, Søgård-fonden samt branchemæssige aftaler.

Brancheudvalget varetager desuden sekretariatsfunktionen for Foreningen af Danske Havefrøgrossister.

Brancheudvalgets sekretariat indsamler og bearbejder statistiske oplysninger af branchemæssig interesse.
Område
1620 København V

Brobyggeren

Brobyggeren er en frivillig organisation.
Brobyggeren, det nye tamilsk-dansk ungdomsblad, blev stiftet d. 19. februar 2000 på Odense Universitet af unge tamilske akademikere og studerende fra hele landet. Tanken om at stifte et blad primært for unge tamiler udsprang af ønsket om at forbedre samfundet og gøre en indsats for den tamilske ungdom.

Bag Brobyggeren står 18 unge fra Frederikshavn, Århus, Horsens, Vejle, Middelfart, Odense Nyborg og København. Vores mål er først og fremmest at virke som talerør for de unge tamiler i Danmark. Derudover håber vi gennem vores blad at kunne etablere et netværk og samle alle tamilske unge.

Foreningens formål er:

2) at rådgive og vejlede andre med tamilsk baggrund om uddannelsesmulighederne i Danmark,
3) at skabe debat om de unge tamileres problemer i dagligdagen,
4) at gøre oplysninger om medlemskredsens særlige etniske og kulturelle baggrund tilgængelig for det danske samfund og således være med til at styrke integrationsprocessen, og
5) at øge medlemmernes bevidsthed om den tamilske kultur for derved at bevare og udvikle medlemmernes unikke dansk-tamilske kultur.
6) fremme tamilerne i det danske samfund,
7) at arbejde for kulturel forståelse mellem tamilere og danskere.

Brobyggeren er en ikke-religiøs og ikke-politisk forening, og har ingen fast tilknytning til nogen religiøse samfund.
Område
4560 Vig

Brolæggerlauget

Brolæggerlauget er identisk med Brolægningssektionen, som er en landssammenslutning af brolæggermestre og brolægningsentreprenører med medlemskab af Dansk Byggeri

Formål

Brolæggerlauget søger at fremme det kollegiale sammenhold og derigennem varetage medlemmernes specielle interesser.
Af øvrige væsentlige opgaver, der varetages af lauget, skal nævnes:

* Aftaleforanstaltninger, der sikrer bedst tænkelige uddannelser for såvel vore lærlinge som efteruddannelse for brolæggersvende og brolægningsarbejdere
* Aftale af egne overenskomster og akkordforhold samt deltagelse i såvel mæglinger som voldgifter
* Ajourføring af medlemmernes faglige og teoretiske kunnen bl.a. ved afholdelse af kurser og konferencer i såvel ind- som udland
* Aktiv markedsføring for brolæggerfaget og dets laugsmestre
* Fokus på holdbare belægninger og fuger, arbejdsmiljø, kvalitetssikring mm.
* Administration af brolægningsentreprenør Jens Eliassens Legat. Samarbejde med laugets to fraktioner: Brolæggerlaugets Erhvervsfond og Brolæggerlaugets Materiel- og Indkøbsservice ApS.

Kontingent

Der opkræves et optagelsesgebyr på 2.600 kr. Det årlige kontingent er i 2010 på 7.400 kr. Dertil kommer pligtigt bidrag til Brolæggerlaugets aktivitetskonto på 4.000 kr. Fraktionerne, der er frivillige, opkræver egne bidrag.
Område
1358 København K

Bryggeriforeningen

Bryggeriforeningen er brancheorganisation og fælles talerør for bryggerier og tapperier i Danmark.

Bryggeriforeningens formål
Bryggeriforeningens formål er at være den organisation i Danmark, som varetager og formidler hele øl- og læskedrikbranchens interesser overfor Folketing, myndigheder, medier og den øvrige offentlighed. Det drejer sig bl.a. om fælles erhvervs-, miljø-, fødevare- og sundhedspolitiske synspunkter.

Bryggeriforeningen repræsenterer desuden sine medlemmer i organisationer, som internationalt arbejder for at fremme øl- og læskedrikbranchens interesser.

Bryggeriforeningens aktiviteter
Bryggeriforeningen har initiativer og kampagner for en fornuftig alkoholkultur i ungdomsmiljøer, hvor øl som et lavalkoholdigt produkt kan indgå i moderate mængder. Der er kampagner både rette mod de unge og deres forældre.

Bryggeriforeningen arbejder desuden på at skabe øget kendskab om øl. Det gør vi bl.a. ved at finansiere Brygmesterkorpset, som består af en række brygmestre, som tager rundt i landet og fortæller om øl. Derudover udgiver foreningen en trykt ølguide, undervisningsmateriale om øl til kokke- og tjenerskoler og driver ølsiden Det Danske Ølakademi.

Bryggeriforeningen er desuden medejer af Den Skandinaviske Bryggerhøjskole, der er en af verdens førende uddannelsesinstitutioner for bryggere.

----
På Netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord kan du let blive fundet.
Område
2500 Valby

BSA - Business Software Alliance

Business Software Alliance (BSA) er en non-profit handelssammenslutning oprettet med henblik på at komme tættere på de mål softwareindustrien og dens hardware-partnere har sat sig. BSA er den førende organisation til fremme af en sikker og lovlig online verden. Med hovedkvarter i Washington, DC er BSA aktiv i mere end 80 lande med engageret personale i 11 afdelinger rundt omkring i verden: Bruxelles, London, München, Beijing, Delhi, Jakarta, Kuala Lumpur, Taipei, Tokyo, Singapore og São Paulo.

BSA's globale mission er at blive et forenet talerør for dets medlemmer verden over, og at fremme et langtidsholdbart, virksomhedsvenligt lovgivningsmiljø, hvor industrien kan trives. BSA's programmer skaber fremskridt, vækst og en konkurrencedygtig markedsplads for kommerciel software og lignende teknologier. BSA's medlemmer er optimistiske omkring industriens fremtidsudsigter, men er klar over at ingen problemer løser sig selv. Og vi er enige i, at det er vigtigt for virksomhederne at samarbejde om at tage stilling til nøglepunkterne i forbindelse med industrimæssige forbedringer.

Lovgivningsmæssige initiativer

BSA’s offentligt-politiske program har et simpelt mål: At skabe en dynamisk, åben og barrierefri international markedsplads, hvor software- og hardwareindustrier kan vokse og trives. BSA’s forsøg på at åbne markederne – og holde dem åbne – har en helt konkret, positiv indvirkning på virksomhedernes bundlinier. Hvad enten vi nedbryder de handelsmæssige barrierer, der hindrer adgang til nye markeder, forebygger forvrængende internetskatter eller styrker de love, der bidrager til at mindske piratkopiering af software, så afspejler BSA’s arbejde industriens ønsker om sikring af fortsat økonomisk vækst og fremskridt.

BSA prioriterer følgende områder:

* Beskyttelse af ophavsret til immateriel ejendom (copyrights, patenter, teknologimandater)
* Åbning af markeder med henblik på hindringsfri handel
* Datasikkerhed
* Forbedring af handelsmuligheder i Brasilien, Kina, Rusland og andre nye markeder
* Softwareforbedring og udvalg
* Digital forvaltning
* Arbejdsstyrke og uddannelse

BSA sætter sine resourcer ind på de områder, der har en væsentlig og konkret indvirken på soft- og hardwareindustriens trivsel på markedspladsen. Vi yder støtte på disse områder gennem forskning, mediedækning og offentlige events, der har til hensigt at skabe opmærksomhed på industriens mærkesager og opfordre til tankefuld dialog omkring fremtid og fremskridt.
Bekæmpelse af ulovlig softwarekopiering og licensoverholdelse

Illegal kopiering går ikke kun ud over softwareudgiverne. Det skaber ulige konkurrenceforhold for legitime virksomheder og skader varemærker gennem distribution af dårlige produkter. Derudover udsættes forbrugerne for en række IT-risici som f.eks. sikkerhedsbrud og datatab.

BSA har til hensigt at beskytte softwareudbydernes ophavsret, håndhæve copyrightlovgivningen og fremme licensoverholdelse. Vi modtager tusindvis af anmeldelser om formodet brug af ulovlig software fra brugere, forhandlere, lovmyndigheder, medlemmer og tilknyttede selskaber. BSA tager sig af copyrightkrænkelse på arbejdspladsen, hvor software er blevet installeret uden den påkrævede licens. BSA benytter sig også af den nyeste teknologi til at opspore ulovlig download af software og distribution af ulovligt kopieret software gennem auktionssider på internettet.

BSA mener, at den bedste måde at få softwarebrugere til at overholde licensaftalerne er ved at gøre opmærksom på den negative økonomiske og driftsmæssige påvirkning virksomhederne vil opleve ved at benytte sig af ulovligt kopieret software. BSA's verdensomspændende licensoverholdelsesprogrammer er designet til at nå ud til slutbrugerorganisationerne og lære dem om vigtigheden af administration af softwareaktiver og værdien af lovlig software.

----
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
Internationalt

BULP - Brancheforeningen Af Uvildige LegePlads-Konsulenter og Inspektører

Foreningens formål er at organisere uvildige legepladsinspektører i Danmark, og varetage disse inspektørers interesser ved at:

1. Sikre ensartede og lige faglige konkurrencevilkår.
2. Certificere og gencertificere legepladsinspektører.
3. Kontrollere inspektionsrapporternes kvalitet.
4. Uddanne og videreuddanne legepladsinspektører.
5. Samarbejde med andre uvildige parter indenfor legepladsområdet.
6. Fortolke og udvikle standarderne på området med vægt på børns sikkerhed.

Resultatet af ovenstående vil være til fordel for legeplads administratorer og ejere af legepladser, idet de vil få samme seriøse behandling af alle foreningens medlemmer.
Område
8600 Silkeborg

BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund – forbundet for pædagoger og klubfolk

BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk - er en forhandlingsberettiget organisation for cirka 60.000 pædagoger og klubfolk, der arbejder i daginstitutioner, klubber, skoler, biblioteker, dagcentre mv., samt for de pædagogstuderende

BUPL har cirka 450 ansatte på landsplan i 12 fagforeninger og i et fælles forbundskontor.

Forbundet indgår overenskomster både på det kommunale og det private arbejdsområde og er den fagforening, der ved mest om pædagogers profession.

BUPL, der er partipolitisk uafhængig, har til formål:

* at samle pædagoger og studerende
* at varetage medlemmernes økonomiske, faglige, sociale, pædagogiske og uddannelsesmæssige interesser
* at virke for øget medbestemmelse på arbejdspladserne og fremme det kollegiale samarbejde
* at udbrede kendskabet til og forståelsen for socialpædagogisk arbejde, herunder også det socialpædagogiske arbejde inden for kultur- og fritidssektoren
* at øve indflydelse nationalt og internationalt inden for områder, der har betydning for medlemmernes forhold
* at virke for samling af organisationer på det sociale område
* at fremme mellemfolkelig forståelse og international solidaritet
* at samle alle pædagoger og klubfolk ved danske daginstitutioner i Sydslesvig.

BUPL arbejder ud fra bestemte formål og arbejdsopgaver. Disse bliver vedtaget på kongressen, som holdes hvert 2. år.
Område
5000 Odense C

Business Angel Danmark

Netværket for Business Angels, kapitalsøgende projekter og associerede partnere.
Kapitalsøgende kan være iværksættere, opfindere, små lovede virksomheder, som ud over kapital mangler management power.

Business Angel Danmark har et unik system, hvor alle de kapitalsøgende projekter ligger i ensartet form.
Alle associerede partnere og Business Angels kan frit kigge på projekter 24 timer i døgnet, året rundt.

Det er samtidigt muligt for de associerede partnere at lægge kapitalsøgende projekter ind i systemet,
og dermed bidrage som DealFlow leverandører.

Systemet Business Angel Danmark benytter er skræddersyet til formålet, og giver en masse muligheder.

Dette får du ud af et medlemskab i Business Angel Danmark:

- Du kan se på projekter 24 timer i døgnet, året rundt
- Du kan se standardiserede prospekter
- Du skal kun se projekter der er screenet
- Du kan tilmelde dig præsentationer af de enkelte projekter direkte i systemet
- Du får tilgang til et stort netværk af investorer og virksomheder
- Du bliver inviteret til min. 6 netværksarrangementer årligt
- Du kan syndikere investeringer med andre investorer

---
Netværksportalen.dk - en komplet oversigt over de bedste danske netværk. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
1165 København K
(Viser 101 til 110 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk