CAT - Centralforeningen Af Taxiforeninger I Danmark

Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark, (C.A.T), er en brancheorganisation for taxivognmænd i Danmark, fortrinsvis landvognmænd.
Vi har pt. ca. 400 medlemmer i de fleste af landets kommuner. Vi har ingen medlemmer i Storkøbenhavn, da vi som nævnt er en organisation fortrinsvis for landvognmænd.

Vores medlemmer har på landsplan ca. 1.200 hyrevogne. 65% af vognmændene har blandede forretninger, hvor der er hyrevogne og hvor der kan være minibusser, handicapbusser, kollektive busser og turistbusser. Vores medlemmer har tilsammen ca. 3.500 køretøjer på de danske landeveje hver dag.

C.A.T.´s formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige interesser samt medvirke til at skabe gode betingelser for udøvelse af erhvervet gennem repræsentation over for offentlige myndigheder.

Foreningen yder medlemmerne råd og vejledning samt faglig bistand i forbindelse med tolkning af lovgivning, tilbudsgivning, kontraktudformning m.v.
Område
5762 Vester Skerninge

Cencec - Center For Sikkerhedsindustrien I Danmark

CenSec er en dansk industriklynge med ca. 70 små og mellemstore virksomheder. Vi repræsenterer en bred vifte af kompetencer i ét netværk på tværs af fag og brancher, og blandt vores medlemmer finder du flere af Danmarks førende virksomheder og underleverandører.

Vi bygger bro mellem det civile erhvervsliv og det militære forsvar. Målet er at udvikle en stærk dansk forsvars- og sikkerhedsindustri og at styrke de små og mellemstore danske virksomheder, der er en del af den - eller ønsker at blive det.

Som medlem af CenSec får den lille og den mellemstore virksomhed flere muligheder for at være med i forskellige projekter om produkter og ydelser til forsvaret.

Fokus på kompetenceudvikling

CenSec har eget sekretariat og eget viden- og kompetencecenter. Vi samarbejder med dygtige og kompetente kursusudbydere og tilbyder vores medlemmer målrettet uddannelser inden for fx salgstræning, kvalitetsudvikling og udvikling af leder- og medarbejderkompetencer.

Vi hjælper også vores medlemsvirksomheder med at afdække deres potentiale i forhold til forsvars- og sikkerhedsindustrien, og vi identificerer de områder, den enkelte virksomhed med fordel kan udvikle og styrke.

Fokus på netværk, information og sparring

CenSecs viden- og kompetencecenter har stor viden om forsvars- og sikkerhedsindustrien; om markedet, industrisamarbejder, modkøb og markedsmuligheder. Vi udsender hver måned et nyhedsbrev om, hvad der sker inden for området netop nu. Og så holder vi netværksmøder, hvor vores medlemmer kan udveksle erfaringer og bruge hinanden som sparringspartnere – på tværs af fag og brancher.

Desuden holder vi konferencer med jævne mellemrum, hvor vi inviterer nøglepersoner fra forsvarsområdet til at bidrage med inspirerende foredrag og debatoplæg.

Fokus på markedsføring

CenSec markedsfører medlemsvirksomhederne på www.censec.dk, hvor alle medlemmer får mulighed for at profilere sig over for leverandører og andre aktører inden for forsvars- og sikkerhedsindustrien.
Område
7470 Karup J

Center For Konfliktløsning

Center for Konfliktløsning er en medlemsorganisation (NGO) og et forum for kurser, uddannelser, rådgivning og projekter inden for konfliktløsning og mægling. Vi udbyder kurser, tilbyder rådgivning og skræddersyr løsninger til virksomheder, institutioner og private.

Center for Konfliktløsning - en socialøkonomisk virksomhed
- Kurser og udddannelsesforløb
- Konkret konfliktløsning og-mægling
- Partnerskab om projekter
- Medlemsservice og -arrangementer
- Gratis konfliktrådgivning og støtte til fredelig konfliktløsning

Center for Konfliktløsning
- gør uoverensstemmelser brugbare
- bygger på kontakt og gensidighed
- skaber værdi af forskellighedens kraft
- udvikler teorier og metoder i konflikthåndtering
- sætter vores viden på spil i Danmark og ude i verden

Vi ved, at konflikt og udvikling er tæt forbundet, og vi er på hjemmebane i det krydsfelt !

Center for Konfliktløsning blev oprettet som forening i 1994. Centrets formål er at udbrede kendskabet til fredelig konfliktløsning nationalt og internationalt, at uddanne mennesker og organisationer til at løse konflikter, at udvikle og formidle konfliktløsningsteorier og - metoder.
Område
2000 Frederiksberg

CO-SEA

CO-SEA er en kartellignende sammenslutning mellem:
Dansk Sø-Restaurations Forening, Metal Søfart og Søværnets Konstabelforening

De tre foreninger har fælles:
Bopæl, kontorpersonale, og optræder som en enhed ved
forhandlinger og i forbindelse med besættelse af poster i nævn,
udvalg og lignende.

De tre foreninger er adskilte f.eks. for så vidt gælder:
Hovedorganisationer, foreningsbestyrelse, kontingent, a-kasse,
underskrivelse af overenskomster.

CO-Søfart blev etableret med praktisk virkning fra 1. juli 2005.
Område
2610 Rødovre

COR - Certificeringsordningen For Offentlig Revision

Foreningen "Certificeringsordningen for Offentlig Revision" (COR) henvender sig til alle, der er beskæftiget med revision af offentlige virksomheder. Ordningen henvender sig endvidere til alle, der er beskæftiget med revision af virksomheder, hvor det offentlige yder tilskud eller på anden måde er interessent.

Hvorfor certificering?

Formålet med certificeringsordningen er, at

* tydeliggøre de kompetencer i henhold til God Offentlig Revisionsskik, der kræves for at revidere den offentlige sektor
* dokumentere den offentlige revisors viden og kompetencer
* kompetenceudvikle den offentlige revisor
* skabe større gennemsigtighed med hensyn til kvaliteten af revisionsydelserne.


Hvordan bliver man certificeret?

Certificeringen består af teoretisk uddannelse, praksis og eksamen.

Uddannelseskravene for at opnå certificering er dels en 5-årig kandidatuddannelse, dels et efteruddannelsesprogram med en række teoretiske kurser, der giver revisor et grundigt kendskab til den offentlige sektor og til faget revision. Det teoretiske efteruddannelsesprogram kan gennemføres sideløbende med, at revisor opnår minimum 3 års praktisk erfaring med revision af offentlige regnskaber. Certificeringen opnås ved at dokumentere sine teoretiske og praktiske færdigheder og efterfølgende aflægge en praktisk eksamen i offentlig revision.
Område
1264 København K

Crossroads Copenhagen - Et netværk for kultur, medier og kommunikationsteknologi

Crossroads Copenhagen er en forening, som hjælper medlemmer med at at skabe ambitiøse IKT projekter på tværs af siloer og værdikæder. Det er projekter, hvor man med brugerne i centrum udnytter Informations- og Kommunikationsteknologiernes mange muligheder. Målet er at projekterne skal bidrage til at skabe et mere bæredygtigt samfund og øge konkurrencekraften.

Vision
Crossroads Copenhagen er en organisation, hvor offentlige institutioner og virksomheder i Øresundsregionen samarbejder om at skabe innovative projekter. Disse projekter kombinerer kompetencer inden for indholdsproduktion, humaniora, samfundsvidenskab og økonomi med IKT (informations- og kommunikationsteknologi).

Mission
Projekterne skal understøtte og drive de forandringer som ny viden og teknologi kan skabe for private virksomheder og den offentlige sektor. Samtidig skal projekterne skabe nyttige resultater for deltagerne og være med til at støtte Øresundsregionens position som bæredygtig vækstmotor i Nordeuropa.

Formål
At være en uvildig uafhængig platform for at definere store bæredygtige projekter, som via nytænkning i det offentlige og private løser markante samfundsmæssige udfordringer ved hjælp af IKT.
Område
2300 København S

Dæk Specialisternes Landsforening

Dæk Specialisternes Landsforening blev stiftet under navnet Dansk Vulkanisør-Mester-Forening den 18. august 1924, og er dermed Europas ældste dækforhandler forening.

Foreningen har til formål:

at virke for medlemmernes interesser og arbejde for en styrkelse af erhvervet, samt skabe og udvikle sammenhold og kollegialitetsfølelse blandt medlemmerne.

at deltage i offentlige foranstaltninger til fremme af og til gavn for miljøet og færdselssikkerheden, og i lignende opgaver, der har relation til branchen.

at repræsentere erhvervet internationalt og overfor Bipaver og STRO.

Område
2920 Charlottenlund

Dækimportør-Foreningen

Dækimportør-Foreningen består af de førende importører af dæk til det danske marked. Det er Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Michelin, Yokohama og Vredestein. Der er en række overvejende helt små brands, der ikke er medlemmer i foreningen.

Foreningens formål
Foreningens formål er at profilere dækbranchen som en nødvendig del af auto- og transportbranchen i forhold til medier, kunder og offentligheden. Herudover skal foreningen varetage dækbranchens og de enkelte medlemmers interesser i forhold til offentlige myndigheder og organisationer.

Foreningen driver et Teknisk Service Center, som har til formål at yde medlemmerne teknisk bistand i forbindelse med klager fra forhandlere/ forbrugere. Teknisk Service virker ligeledes som uvildigt ankeorgan i forhold til forbrugerne i tilfælde, hvor der måtte være tvist om et medlems klageafgørelse.
Område
2920 Charlottenlund

DA - Dansk Arbejdsgiverforening

Dansk Arbejdsgiverforening, DA, er hovedorganisation for 13 arbejdsgiverforeninger på det private arbejdsmarked.

Som interesseorganisation er det DA’s formål at koordinere overenskomstforhandlingerne og påvirke de politiske beslutningsprocesser, så virksomhedernes konkurrencekraft og adgang til kvalificeret arbejdskraft er størst mulig.

DA’s primære arbejdsområder er arbejdsmarkedspolitik og -kvalifikationer, arbejdsmiljø, ansættelsesret, overenskomstkoordinering – og arbejdsret, internationale forhold og overvågning i form af analyse og statistikker om løn, sygefravær, konflikter osv.

Mere end 28.000 virksomheder inden for bl.a. industri, handel, transport, service og byggeri er medlem af en af DA’s medlemsorganisationer.

DA’s interessevaretagelse

DA’s interessevaretagelse sker på flere niveauer, som naturligt griber ind i hinanden.

På nationalt niveau repræsenterer DA arbejdsgiversynspunkterne over for Folketinget, regeringen, centraladministrationen og lønmodtagernes organisationer.

Regionalt og lokalt er DA repræsenteret i beskæftigelsesrådene.

Den internationale interessevaretagelse er en integreret del af DA’s arbejde. DA’s kontor i Bruxelles varetager i samarbejde med resten af organisationen arbejdsgivernes fælles interesser i Europarådet og ILO (FN’s Internationale Arbejdsorganisation) samt i forhold til de stadig flere arbejdsmarkedspolitiske initiativer i EU.

DA er ikke direkte part i de løbende overenskomstforhandlinger, men skal sikre den nødvendige og tilstrækkelige koordinering mellem medlemsorganisationerne, når parterne indgår nye overenskomster. En medlemsorganisations indgåelse af en kollektiv overenskomst sker under forbehold af DA’s godkendelse.

DA understøtter medlemsorganisationerne i deres bestræbelser på at sikre virksomhederne den største grad af handlefrihed. Det vil bl.a. sige, at hvor regulering er nødvendig, skal det i størst mulig omfang ske via aftaler med den enkelte arbejdsgiver eller med arbejdsgiverne kollektivt som part.

Med til at fastholde og styrke konkurrenceevnen er et fredeligt arbejdsmarked. Derfor er det vigtigt for arbejdsgiverne at undgå konflikter og løse dem hurtigt, når de opstår.

DA’s politikker og overordnede strategier fastlægges sammen med medlemsorganisationerne bl.a. gennem deres udpegning af medlemmer i forretningsudvalg og bestyrelse samt i brugerudvalgene inden for de enkelte områder.
Område
1790 København V

DAB - Dansk Automat Brancheforening

Dansk Automat Brancheforening er en sammenslutning af spilleautomatoperatører, fabrikanter og importører. Dansk Automat Brancheforening repræsenterer 80 % af den danske spilleautomatbranche og er branchens eneste talerør overfor myndigheder og offentligheden. Dansk Automat Brancheforening repræsenterer, med sine ca. 80 medlemmer, bredden i automatbranchen. Blandt medlemmerne er 9 ud af de 10 største automatoperatører, mens en del af medlemsskaren har under 100 spilleautomater.

Dansk Automat Brancheforening er startet i 1957. Formålet med foreningen var at skabe et fælles talerør overfor myndighederne. I dag varetager Dansk Automat Brancheforening alle de interesser, der er i forbindelse med automatspil.

Dansk Automat Brancheforening er repræsenteret i Spillemyndighedens brancheudvalg og har skabt en positiv og konstruktiv dialog til Spillemyndighedens ledelse og medarbejdere. Dansk Automat Brancheforening er desuden høringsberettiget hos de offentlige myndigheder.

Dansk Automat Brancheforening er medlem af Dansk Erhverv for herigennem at skabe et politisk netværk.

Dansk Automat Brancheforening er desuden medlem af Euromat, som er den europæiske sammenslutning af automatbrancheforeninger, Euromat er branchens eneste organisation med forhandlingsret overfor EU.

Dansk Automat Brancheforening har et godt og konstruktiv samarbejde med behandlingscentrene for Ludomani og ønsker igennem samarbejdet at styrke behandlingen af Ludomani.

Dansk Automat Brancheforenings medlemmer har frivilligt forsynet deres spilleautomater med advarselstrekanter med budskaber som: "Spil ikke for mere end du har råd til at tabe", "Ethvert spil er tilfældigt" og "Hvor meget tid anvender du på spil"

Dansk Automat Brancheforening uddeler fra spillehallerne brochurer med oplysninger om mulighederne for behandling af Ludomani.
Område
6000 Kolding
(Viser 121 til 130 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk