Dabgo - Danes Abroad Business Group Online

DABGO er et netværk af erhvervsaktive internationale danskere, der interesserer sig for at skabe nye relationer og derigennem nye muligheder - for andre og for sig selv.

Hvorfor er det gratis at være medlem?

I det øjeblik man giver penge for noget, forventer man også at få noget retur. Man kan ikke købe sig til et netværk - det skaber man ved at være åben overfor andre, lytte til deres behov og hjælpe med at finde løsninger og relevante kontakter. Det ligger selvfølgelig i ånden, at man til enhver tid kan - og bør - stille spørgsmål bede om hjælp!

"Det er ikke hvem du kender, eller hvem som kender dig. Det handler om hvem og hvor mange du har hjulpet." Jesper Løvendahl, stifter af DABGO.

Historien kort

DABGO netværket blev stiftet i New York, USA, i efteråret 2006, hvor Jesper Løvendahl tog initiativ til den første netværksgruppe. I Januar 2007 sluttede Dan Trampedach sig til som med-stifter, og netværket blev udvidet til et globalt initiativ. Målet var (og er) at bygge et globalt forretnings-/erhvervsnetværk - drevet af medlemmer på pro bono basis.

På blot 3 år har netværket nået en størrelse på 30 netværksgrupper og 6000 medlemmer - og drives af godt 90 medlemmer på pro bono basis.

---
Vil du være en del af vores netværksoversigt? Tilmeld dit netværk i dag!
Område
11201 New York

DABYFO - Forum for Danske Bygningsmyndigheder

Forening for kommunale ledere og ledende medarbejdere, indenfor:

- byggeri,

- byggesagsbehandling,

- byplanlægning,

- byfornyelse.

Formålet med foreningen er:
- at samle ledere og medarbejdere ved de kommunale byggeadministrationer til fælles indsats for den bedst mulige løsning af de foreliggende opgaver.
- at fremme byggeriets udvikling og kvalitet, herunder sikre, at der tages de fornødne hensyn til eksisterende, bevaringsværdige bymiljøer og bygninger.
- at virke for, at bygge- og planlægningslove m.v., ud over at være til størst mulig gavn for samfundet og den enkelte borger, også bliver så hensigtsmæssige som muligt i relation til myndighedsbehandlingen.
- at virke for, at danske interesser varetages ved internationalt samarbejde om dannelse og harmonisering af regler vedrørende byggeri og planlægning.
- at afholde møder og kurser med henblik på at videreuddanne kommunernes medarbejdere og fremme kollegiale forhold.

Der er ikke tale om en politisk forening, men en forening der har til formål at samle ledere og medarbejdere ved de kommunale bygningsmyndigheder, for at vi i dette fællesskab kan medvirke til at bygge- og planlovgivning m.v. administreres til gavn for samfundet og den enkelte borger. Det er tillige et ønske at fremme de kollegiale forhold, og knytte et venskabeligt netværk.

Foreningens overordnede interesser varetages af en bestyrelse på 5 personer. Desuden er der på nuværende tidspunkt 9 kredsudvalg rundt om i landet, hvor der bl.a. arbejdes med lokale problemstillinger gennem afholdelse af møder, temadage og kurser. Rækker spørgsmålene længere end til lokale forhold kan de tages op i andre lokaludvalg, forelægges bestyrelsen, eller medtages til årsmødet. Eller måske tages op på en bygge- eller planlovsdag.

Hvert år afholdes Byggelovsdag og Planlovsdag, hvor aktuelle emner vendes. Byggelovsdagen planlægges i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen og Planlovsdagen sammen med By og Landskabsstyrelsen og KTC. Dagen afvikles over 3 dage med samme indhold i henholdsvis Ålborg, Middelfart og København.

Foreningen afholder kurser i samarbejde med COK. Kurserne er med til at videreuddanne ledere og medarbejdere til gavn for administration af lovgivningen.

Foreningen deltager i internationalt arbejde via CEBC med henblik på harmonisering af regler landene imellem.

Foreningen er associeret med Kommunal Teknisk Chefforening.


Område
3500 Værløse

DADIF - Dansk Diagnostika Forening

Dansk Diagnostika- og Laboratorieforening er brancheforeningen for virksomheder, som beskæftiger sig med produktion og/eller forhandling af produkter til laboratorier. Laboratoriesektoren omfatter hospitalslaboratorier, forskningslaboratorier - både offentlige og private - samt laboratorier i en række andre sektorer inden for blandt andet miljø og fødevarer.

DADIF blev etableret som brancheforening den 23. august 1979, efter at have fungeret som "Erfa" gruppe under MEDIF nogle år.

1. januar 1985 fik foreningen sekretariat i Det Danske Handelskammer (nu: Dansk Erhverv). DADIF har i dag 74 medlemmer.

Foreningens formål er at:

* varetage medlemmernes faglige og branchemæssige interesser over for myndigheder og organisationer, såvel indenlandske som udenlandske.
* virke for sunde og formålstjenlige forretningsprincipper inden for branchen.

DADIF er i løbende kontakt med søsterforeninger i de øvrige nordiske lande.
Område
1216 København K

DAF - Danmarks Automobilforhandler Forening

D.A.F er de selvstændige nybilforhandleres egen brancheforening

Siden 1936 har D·A·F været brancheforening for landets autoriserede automobilforhandlere på tværs af lokale- og bilmærkeinteresser.

Som brancheforening er det D·A·F s opgave først og fremmest at sikre sine medlemmers muligheder for at drive reel virksomhed i fri konkurrence med andre udøvere.

De enkelte automobilforhandleres virksomheder beskæftiger sig først og fremmest med nybilsalg af person- og lastbiler, brugtbilsalg, salg af reservedele samt service- og reparationsopgaver, herunder skadesarbejde for forsikringsselskabernes regning.

D·A·Fs medlemsopgaver er følgende:

· Politisk sparring og talerør, ofte for hele branchen
· juridisk service og lovfortolkning
· kvalitetsarbejde og imagepleje
· nyhedsformidling, informations- og pr-virksomhed
· udviklingsopgaver, herunder it-udvilkling
· udarbejdelse og levering af godkendte standardformularer
· teknisk bistand og miljøarbejde
-bonusaftaler for medlemmer (value for money)
-arbejde for større trafiksikkerhed og færre trafikdræbte i Danmark

Som led i sine it-udviklingsopgaver ejer D·A·F de autoriserede automobilforhandleres brancheportal, www.biltorvet.dk, der drives af det D·A·F ejede aktieselskab, Auto IT A/S

Som led i sine kommercielle aktiviteter ejer D.A.F aktieselskabet D.A.F Handel A/S, der bl.a. driver værkstedskæden D.A.F PLUS.

D.A.F er endvidere medinteressent i Auto & Miljø, der beskæftiger sig med konsulentopgaver for hele autobranchen.

D·A·Fs medlemmer består af mere end 500 virksomheder. Med ca. 700 udsalgssteder. De beskæftiger 15.000 medarbejdere og omsætter for 45 milliarder kroner om året
Område
2630 Taastrup

DAFA - Dansk Forening for Automatforplejning

DAFA, Dansk Forening for Automatforplejning er en brancheforening af virksomheder, der er beskæftiget med:

· Produktion og distribution af forplejningsautomater og tilbehør

· Produktion og distribution af varer og éngangsartikler, som sælges gennem forplejningsautomater

· Operating, d.v.s. opstilling af forplejningsautomater og serviceydelser overfor disse.

Foreningen er stiftet i 1986.

Om Vending

VENDING er et nyt ord, som samler begreberne automater og automatisk forplejning. Med andre ord, alt hvad der drejer sig om at trække mad eller drikke fra en automat.

VENDING er driftsikkert, prisfornuftigt, åbent 24 timer i døgnet og udbyder en bred vifte af produkter, som tilfredsstiller medarbejdernes og/eller kundernes daglige behov.

VENDING tilbydes skræddersyet til både store og små behov. Automaterne placeres direkte på forbrugsstedet - ved siden af produktionsanlægget, i administrationen, i butiksområdet.

Kort sagt:

VENDING garanterer tidsbesparende, nem og bekvem betjening.

Formålsparagraf

· At varetage VENDING branchens interesser overfor statslige og parlamentariske institutioner.

· At arbejde for højnelse af VENDING image og udbredelse af viden om automatisk forplejning.

· At organisere og samordne udstillinger, kurser, fællesrejser ect.

· At varetage danske VENDING interesser i international sammenhæng, bl.a. gennem medlemsskab af EVA (European Vending Association).
Område
4030 Thune

DAFI - Danish Fashion Institute

Danish Fashion Institute er en netværksorganisation, skabt af og for den danske modebranche, hvis hensigt er at promovere dansk mode.
Vores mål er at facilitere et omfattende netværk, som skal fremme, markedsføre og drive dansk mode fremad.

Vi har til hensigt at positionere dansk mode på den internationale scene samt at vinde international anerkendelse for vores kernedesign, kvalitet og æstetiske værdier.
Ydermere ønsker Danish Fashion Institute at bidrage til innovation, en øget eksport samt vække en international interesse for dansk mode.

Klik dig gennem vores hjemmeside for at finde nyheder, begivenheder, kontakter, opdateringer og baggrundsinformation om danske designere.
Område
1114 København K

DAFO - Danmarks Fotohandler forening

Danmarks Fotohandler Forening – i daglig tale DAFO, er brancheorganisation for fotobranchen i Danmark.

Vi arbejder for at varetage fælles interesser for at forbedre branchens faglige uddannelsesmæssige og økonomiske vilkår.

Danmarks Fotohandler Forening er også branchens politiske talerør og arbejder for at fremme medlemmernes og branchens interesser inden for den politiske proces. Vi gør mere end blot at følge den politiske udvikling – vi deltager aktivt for at påvirke og få indflydelse på dansk erhvervslovgivning på områder, der berører vores medlemmers dagligdag og drift.

Danmarks Fotohandler Forening er repræsenteret i en lang række nævn og udvalg, hvor der kan øves indflydelse. Ved forhandlinger og høringssvar påvirker Danmarks Fotohandler Forening det offentlige og dermed det lovmæssige. Det gælder f.eks. inden for lukkeloven, markedsføringsloven, skatte og afgiftsforslag m.m.
Og netop på dette område er Danmarks Fotohandler Forening medlemmernes og branchens vigtigste vagthund.

Det er krævende at være leder. Der stilles kontinuerligt krav om overblik og fleksibilitet. Som leder risikerer du ofte at stå alene med dine problemer. Derfor skal du kunne søge hjælp og rådgivning hos dem, der kender dine forhold bedst.

I Danmarks Fotohandler Forening er det vores alt overskyggende mål at rådgive og servicere vores medlemmer. Vi er ikke en traditionel interesseorganisation, men helt uafhængige af partier og andres interesser end vores medlemmer.

Vi er til for dig – brug os til at opfylde dine behov!

Danmarks Fotohandler Forening blev stiftet den 17. januar 1933. Og branchen har her en stærk brancheorganisation, der har sat mange fingeraftryk i dansk erhvervslovgivning i gennem tiderne.

Danmarks Fotohandler Forenings medlemmer udgør en bred vifte af mange forskellige butiksprofiler inden for branchen bl.a. den traditionelle fotobutik, specialbutikker m.v.

Medlemmerne er både kædebutikker samt ikke-kædetilsluttet butikker inden for fotobranchen.

Endvidere har Danmarks Fotohandler Forening en leverandørsektion bestående af branchens leverandører.

Område
2600 Glostrup

Dagbladene - Danske Dagblades Forening

Foreningerne DDF og DMA

Danske Dagblades Forening (DDF) er de danske dagblades branchepolitiske organisation og har alle dagbladene som medlemmer.

Efter vedtægterne er opgaverne at arbejde for, at de lovmæssige og praktiske rammer, samfundet sætter for dagbladenes redaktionelle og forretningsmæssige virke, er de friest mulige.

I alle sammenhænge, hvor dagbladene har fælles interesser, er det DDFs opgave at formidle branchens synspunkter til Folketinget, regeringen,
centraladministrationen og andre relevante myndigheder (herunder EU-systemet). Hertil kommer kontakten til andre mediegrupper, uddannelsesinstitutioner, der uddanner mediemedarbejdere, reklamebranchen m.v. Siden 1990´erne har DDF tillige varetaget dagbladenes interesser indenfor elektronisk udgivelse.

DDF er paraplyorganisation for Danske Distriktsblade (DD), der driver sin virksomhed gennem anpartsselskabet De Lokale Ugeaviser (DLU). DLU markedsfører annoncering gennem de lokale ugeavisers over for medie- og reklamebureauer og annoncører på landsplan.


DDF varetager sekretariatet for Danske Mediers Forum, der er et konsensusbaseret samarbejde mellem otte medieforeninger, DR og TV 2. En stor del af DDFs lobbyvirksomhed udføres i dag i dette fællesskab.

DDF drives i kontorfællesskab med Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA. DMA er medievirksomhedernes arbejdsgiverforening, der indgår i fællesskabet omkring Dansk Arbejdsgiverforening, og bl.a. forhandler overenskomsterne med alle dagbladenes personalegrupper. DMAs medlemskreds består af næsten alle dagbladene og en række andre medie-, trykkeri- og distributionsselskaber medlemmer.

DDF og DMA har hver sin bestyrelse, men fælles direktion.

Både DDF og DMA rådgiver desuden medlemsaviserne i en lang række bl.a. juridiske spørgsmål og arrangerer en række interne konferencer for branchen.

I tilknytning til DDF og med en vis organisatorisk sammenhæng drives de selvstændige brancheforeninger Ugeaviserne, Radioerne og Digitale Publicister.
Område
1159 København K

Daghøjskoleforeningen

Daghøjskoleforeningen organiserer og repræsenterer selvstændige daghøjskoler og tilsvarende lokale kursussteder for voksne.

Foreningen har ca. 25 medlemsskoler.

Formand for Foreningen er Bjørn Salling, der er forstander for Daghøjskolen Fokus i Aalborg.

Foreningens formål er at arbejde for styrkelse og udvikling af læringsmiljøer, der

* forholder sig til samfundsmæssige og eksistentielle vilkår
* styrker deltagernes personlige kompetencer
* forbedrer deltagernes muligheder i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet
* foregår i et folkeoplysende læringsmiljø, præget af helhed og sammenhæng.

Daghøjskoler skal ikke opkvalificere til en bestemt standard men finde, frigøre og udvikle de talenter, som hver enkelt deltager har.

Foreningen arbejder bl.a. med

* at varetage og repræsentere interesser for daghøjskoler og andre medlemsskoler i forhold til lovgivning, bevilgende myndigheder og andre organisationer
* at støtte oprettelsen og driften af daghøjskoler og lignende læringsmiljøer ved at yde konsulentbistand
* at fremme erfarings- og ideudveksling mellem medlemsskolerne
* at stille redskaber til rådighed for medlemsskolerne med henblik på at styrke, udvikle og synliggøre kvaliteten af skolernes tilbud.
Område
1610 København V

DAKOFA - Dansk Komptencecenter for Affald

Dansk Komptencecenter for Affald (DAKOFA) er en medlemsorganisation for centrale og lokale myndigheder, private organisationer, forskningsinstitutioner, kommunale affaldsselskaber, affaldsproducenter, affaldsbehandlere, vognmænd, rådgivere og leverandører inden for affaldsområdet. DAKOFA er således en medlemsorganisation for alle, der beskæftiger sig med affald.

DAKOFA er den eneste forening, hvor både private og offentlige medlemmer kan mødes på neutral grund og udveksle erfaringer og synspunkter. Desuden formidles nye initiativer, der er på vej, i både Danmark og EU indenfor affaldsområdet, incl. renere teknologi, produktorienteret miljøindsats, affaldsforebyggelse og ressourceeffektivitet.

DAKOFA ved i 2007 en strategi om udviklingen af Dansk Kompetencecenter for Affald " Strategi 2007-2011". Strategien kan hentes her.

DAKOFA havde 25 års jubilæum i 2007. I den forbindelse udarbejdedes et jubilæumsskrift, der opridser ikke blot DAKOFAs men også hele affaldets historie fra 1970'erne til 2007. Jubilæumsskriftet kan downloades her.

DAKOFA er dansk National Medlem af ISWA - International Solid Waste Association.
Område
1900 Frederiksberg
(Viser 131 til 140 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk