DAKOFO - Danske Korn- og Foderstof- Im- og Eksportørers Fællesorganisation

DAKOFO er en brancheforening for korn- og foderstofhandelen i Danmark.

Foreningens navn er DAKOFO (Danske Korn- og Foderstof- Im- og Eksportørers Fællesorganisation). Foreningens hjemsted er København.

Foreningens formål er at varetage danske korn- og foderstofimportørers/eksportørers beslægtede virksomheders interesser. Endvidere søger foreningen at fremme et godt kollegialt samarbejde blandt medlemmerne indbyrdes og at virke for opretholdelse af sunde forhold i branchen.

Foreningen fører på medlemmernes vegne forhandlinger med myndighederne og varetager medlemmernes interesser i EU-organer, organisationer og institutioner, m.v., såvel i Danmark som i andre lande.
Område
1217 København K

Danboat

Danboat er marinefritidsbranchens interesseorganisation. Gennem vores eget sekretariat varetager vi medlemmernes professionelle forhold overfor politiske organisationer, myndigheder, medier og internationale relationer såvel som forbrugere og deres organisationer.

Foreningen varetager også branchens mål ved danske og udenlandske bådudstillinger samt fagmesser og søger sideløbende at fremme interessen for sejl/søsport ved generelle aktiviteter og kampagner.

Medlemskredsen er bredt sammensat af professionelle virksomheder i marinefritidsbranchen som bådebyggere, værfter, konstruktører, tilbehørsfabrikanter, importører, eksportører og grossister, tilbehørsforretninger, bådmæglere, charter- og bådudlejningsforretninger, vurderingsmænd og rådgivere, forsikringsselskaber, finansieringsinstitutter og bladforlag.

Foreningen afholder kurser og seminarer om alle relevante emner indenfor markedsføring, lovgivning, jura, EU, støtteordninger og andre internationale interesser.Ligeledes udgiver foreningen brochurer, nyhedsbreve og salgsdokumenter til medlemsbrug.

Hos medlemmerne af Danboat, Søsportens Brancheforening, får du direkte adgang til sølivet, hvor du kan hente oplevelser, naturindtryk, udfordringer, frihed. Hvad enten du vælger et søliv i kano, kajak, windsurfer, jolle, motorbåd eller sejlbåd, venter dig en aktiv tilværelse, hvor din fritid giver mening. Et rigere liv - et sundere liv.

Medlemmerne er seriøse virksomheder, der hver især besidder et indgående produktkendskab. Her får du fornuftig og grundig vejledning om alt godt til havet.

Søger du relevante oplysninger om branchen og dens udøvere, kan vi kontaktes på telefon, telefax, Internet eller mail.

Medlem af ICOMIA
Område
1153 København K

Danes Worldwide

Danes Worldwide skaber kontakt mellem danskere i verden. Vi arbejder for at forbedre livs- og arbejdsvilkårene for jer, der er med til at sætte Danmark på verdenskortet.

Undervisning
Med Danes Undervisning kan jeres børn fortsætte danskundervisningen, mens I bor i udlandet. Vores undervisning er godkendt og støttet af Undervisningsministeriet - og dit barn kan tage Folkeskolens Afgangsprøve gennem os.

Netværket
Vi har over 100 repræsentanter i verden - og indgår partnerskab med udedanske foreninger og udstationerende firmaer og organisationer. På Mødestedet kan du oprette en gratis profil og udveksle erfaringer med andre udedanskere.

Rettigheder
Vi arbejder på at skabe overblik over og forbedre udedanskeres livs- og arbejdsvilkår - og kæmper for deres rettigheder over for politikerne.

Dine fordele
Som medlem af Danes Worldwide har du adgang til vores eksperter, vores netværk, vores undervisning, foruden vores medlemsblad og de rabatter vi præsenterer på danes.dk

Rabatter: Særlige medlemsrabatter på hoteller i Danmark og udlandet, medier, bøger, billeje og forsikringer og andre aktuelle tilbud vil fremover være at finde på danes.dk.

Medlemsblad: Vores medlemsblad er målrettet danskere i verden. Udstationering, hjemstationering, undervisning, karriereudvikling og interkulturelle kompetencer er tilbagevendende temaer, ligesom historierne udefra.
Område
1150 København K

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad er en forening for danske landmænd med aktiviteter i udlandet. Foreningen blev stiftet på generalforsamling den 4. juni 2007.

Foreningens formål er:

* at skabe et fælles forum for erfaringsudveksling mellem landmænd/selskaber med aktiviteter i udlandet,
* at styrke udviklingen af aktiviteter, der er til fælles gavn for foreningens medlemmer,
* at styrke udviklingen af aktiviteter, der er specifikke for enkelte lande eller grupper af lande, såfremt der er tilstrækkelig interesse blandt foreningens medlemmer herfor,
* at styrke udviklingen af specifikke aktiviteter, der er aktuelle for en gruppe af foreningens medlemmer, såfremt gruppen er tilstrækkelig stor,
* at fremme foreningens medlemmers interesser i politiske sammenhænge på nationalt plan såvel som på EU plan,
* at fremme en positiv forståelse for medlemmernes aktiviteter såvel indenfor som udenfor dansk landbrugs kredse.
Område
8200 Aarhus N

Danish Label Association

Foreningens formål er:

- At styrke medlemmernes faglige viden omkring fremstilling og anvendelse af etiketter gennem afholdelse af medlemsmøder og andre arrangementer samt igennem kontakter til udenlandske brancheorganisationer.

- At fremme det kollegiale samarbejde medlemmerne imellem samt være forum for spørgsmål af fælles interesse.

- At arbejde for styrkelse af kendskabet til produkterne og deres anvendelse.

- At arbejde for en styrkelse af branchens omdømme, nationalt og internationalt.

Medlemmer

Som medlem kan optages enhver producent af etiketter og andre produkter, der produceres på smalbanemaskiner, samt enhver leverandør af maskiner, råmaterialer og serviceydelser til branchen.

Hvert firmamedlem repræsenteres af en navngiven person fra firmaets ledelse.

Firmamedlemmet har ret til at invitere gæster til deltagelse i møderne, såfremt disse har tilknytning til firmaet.

Som personligt medlem kan optages enhver, som har eller har haft relevant tilknytning til branchen.
Område
6580 Vamdrup

Danish Textile Network

Danish Textile Network eller DTN er en sammenslutning af agenter, importører og grossister
af metervarer , tilbehør til tøjproduktion og færdigvarer.

DTN's medlemmer sælger tekstilprodukter fra udenlandske væverier og producenter til den Danske Modeindustri.
Område
3200 Helsinge

Danish-Chinese Business Forum

Danish-Chinese Business Forum is an independent, non-profit executive network organisation that works for the benefits of its members. Danish-Chinese Business Forum provides an extensive framework for knowledge exchange among members. The key strengths of Danish-Chinese Business Forum are the ability to react fast and focused to member’s needs requests and the ability to give independent advice.

Danish-Chinese Business Forum is recognized by the Danish and Chinese governments, official representations and other organizations and institutions.

Mission
Danish-Chinese Business Forum is an independent, non-political, executive non-profit organisation that aims to strengthen commercial ties between Denmark/Southern Sweden and China. The mission of the Forum is to promote increased commercial and economic relations between Denmark/Southern Sweden and China with emphasis on Danish/Swedish companies’ activities in the Chinese market as well as Chinese companies’ activities in Denmark/Southern Sweden for the benefit of Danish-Chinese Business Forum members.

Danish-Chinese Business Forum is an executive network association with an informal and direct style of interaction. Its main purpose is to facilitate exchange of knowledge and contacts among companies and organisations promoting Danish/Swedish-Chinese commercial interests. Danish-Chinese Business Forum must be successful in building active participation and exchange of knowledge among top executives and managers from large and small companies.

Vision
Danish-Chinese Business Forum strives to be known as the best executive networking forum for top managers of Danish/Swedish companies with interests in China as well as for top managers of Chinese companies with interests in Denmark/Southern Sweden.

Danish-Chinese Business Forum strives to be the principal point of contact in Denmark/Southern Sweden for Danish/Swedish and Chinese business executives. Danish-Chinese Business Forum strives to be accepted as the best contact to the Danish Business Environment and as such recognised by the Danish and Chinese governments, official representations and other organisations and institutions.
Område
2300 København S

Danmarks Apotekerforening

Danmarks Apotekerforening er apotekernes arbejdsgiver- og brancheorganisation.

Foreningen blev stiftet i 1844 og er en sammenslutning af alle Danmarks apotekere. Apotekerforeningen ejer datterselskaberne DataPharm (apoteks-it) og Pharmakon (uddannelsesinstitution), der sammen med sekretariatet udgør koncernen.

Foreningens medlemmer
Foreningen har 228 medlemmer. Medlemmerne er indplaceret i otte kredsforeninger, som er lokale afdelinger af Apotekerforeningen, og som varetager de faglige interesser og arbejder for et kollegialt sammenhold. Det overordnede ansvar for foreningens aktiviteter og politiske virksomhed varetages af bestyrelsen, der består af syv apotekere.

Foreningens sekretariat
Der er omkring 70 ansatte i foreningens sekretariat. Sekretariatet har midlertidig til huse på Kanonbådsvej 10 i militærhistoriske omgivelser på Frederiksholmen. Sekretariatet servicerer apotekerne og varetager deres interesser, blandt andet som forhandlingspartner i forhold til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og de to personaleorganisationer på apoteksområdet, Pharmadanmark og Farmakonomforeningen.


Strategi for apotekerne i Danmark - Medicin og sundhed med omtanke
Apotekerne rådgiver om brug af lægemidler, står for sikker lægemiddeldistribution og bidrager til rationel brug af lægemidler. Apotekerne tager medansvar for borgernes sundhed og livskvalitet ved at identificere, løse og forebygge lægemiddelrelaterede problemer samt rådgive om egenomsorg, forebyggelse og sundhedsfremme til gavn for den enkelte og for samfundet.
Område
1260 København K

Danmarks Biblioteksforening

En forening for alle biblioteksinteresserede

Danmarks Biblioteksforening er en forening, som blandt sine medlemmer har både politikere og fagfolk. Foreningen har det mål, at Danmark får de bedst mulige biblioteker i alle egne af landet til gavn for den enkelte borger og for samfundet.

Som personligt medlem får du

* nær og direkte kontakt med både politikere og fagfolk i din regionale biblioteksforening

* information fra såvel hovedforeningen som regionsforeningen, når der sker nyt på biblioteksområdet

* mulighed for direkte indflydelse på foreningen. DBs Forretningsudvalg og sekretariat trækker i vidt omfang på medlemmernes ekspertise, når foreningen skal afgive høringssvar og i det hele taget give både biblioteksfaglige og politiske input i den til enhver tid aktuelle biblioteksdebat. Din mening bliver hørt!

Som kommunalt medlem får I

* information om den nyeste biblioteksudvikling og "best practise"

* information om lokale samarbejdsmodeller og -muligheder

* kontakt med regionens øvrige kulturpolitikere på tværs af partierne, og til fagfolk fra biblioteker og fra andre kulturinstitutioner

* kontakt med Folketingets kulturpolitikere og andre centrale aktører på kulturområdet

* kontakt med det internationale biblioteksnetværk

* direkte indflydelse. DBs Forretningsudvalg og sekretariat trækker i vidt omfang på medlemmernes ekspertise, når foreningen skal afgive høringssvar og i det hele taget give både biblioteksfaglige og politiske input i den til enhver tid aktuelle biblioteksdebat.

Område
7400 Herning

Danmarks Billedkunstlærere

Danmarks Billedkunstlærere er en landsdækkende forening, der består af en landsstyrelse og 11 regionale kredse med hver sin kredsbestyrelse.

Foreningen har p.t. 2100 medlemmer, og foreningens formål er

* at fremme forståelsen for værdien af børns æstetiske og billedsproglige udtryk
* at fremme forståelsen for faget Billedkunsts betydning i og uden for folkeskolen
* at arbejde for, at faget indtager en væsentlig stilling i uddannelsessystemet
* at arbejde for, at faget udvikles
* at formidle fagets indhold til foreningens medlemmer og bredere kredse

Dette sker ved at foreningen deltager i den aktuelle pædagogiske og faglige debat, arrangerer udstillinger, kurser og konferencer og udgiver Billedpædagogisk Tidsskrift, hvor fagets kerneområder og inspiration til billedkunstundervisningen hele tiden undersøges og udvikles.

Dette sker også i det samarbejde vi har med Undervisningsministeriets fagkonsulent for Billedkunst, Danmarks Lærerforening, Samrådet for Billedkunst, Danmarks Radio, De praktisk-musiske faglige foreninger og de øvrige nordiske landes billedkunstlærerforeninger.

Foreningens hensigt er at skaffe så gode vilkår som muligt for undervisningen i Billedkunst. Dette gælder både vedrørende undervisningslokaler til Billedkunst, timetal og efteruddannelse af billedkunstlærere. Derfor har Danmarks Billedkunstlæreres lokalkredse et tæt samarbejde til landets forskellige CFU afdelinger og Professionsafdelinger.

Så har du billedkunst på skemaet, så vil du få brug for den inspiration, det er at være medlem af Danmarks Billedkunstlærere.

På gensyn i foreningen
Område
4200 Slagelse
(Viser 141 til 150 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk