Danmarks Rejsebureau Forening

Danmarks Rejsebureau Forening (Association of Danish Travel Agents and Tour Operators) er brancheforening for danske rejsebureauer. Foreningen blev stiftet i 1938 og har siden sin stiftelse arbejdet for at skabe attraktive vilkår for rejsebureauerne i Danmark.

Det er Danmarks Rejsebureau Forenings vision at være anerkendt som en ledende politisk repræsentant og rådgiver for danske rejsebureauer.

Det er Danmarks Rejsebureau Forenings mission at skabe attraktive vilkår for den samlede danske rejsebranche, herunder varetagelse af økonomiske og politiske interesser på et etisk funderet og bæredygtigt grundlag. Vores forhold til det enkelte medlem tager udgangspunkt i gensidig respekt, åbenhed, ærlighed og lydhørhed for medlemmets individuelle forhold, behov og ønsker.

Danmarks Rejsebureau Forening yder professionel rådgivning til medlemmerne og hjælper med at løse rejsebureauernes udfordringer. Vores rådgivningsydelser og politiske arbejde er med til at skabe & sikre professionalisme og udvikling i rejsebranchen.

Hvem er medlem af DRF?

137 danske bureauer er aktive medlemmer af DRF. Medlemsskaren omfatter både

* Forretningsrejsebureauer
* IATA-akkrediteredebureauer
* Rejsearrangører med rutefly
* Bus og togrejsearrangører
* Agentbureauer
* Charterarrangører
* Incoming bureauer

Herudover er 43 virksomhedermed tilknytning til rejsebranchen passive medlemmer af DRF. Disse er eksempelvis

* Transportselskaber
* Sightseeing selskaber
* Turistvognmænd
* Turistorganisationer
* Hoteller og lignende

DRF's formålsparagraf

Danmarks Rejsebureau Forenings formål er gennem samling af virksomheder, foreninger og organisationer, herefter kaldet "virksomheder”, i rejsebureaubranchen og med tilknytning dertil at virke som repræsentativ og landsdækkende brancheforening for rejsebureauerhvervet i Danmark.
Til opnåelse af dette formål skal Foreningen gennem dennes bestyrelse, fraktioner og sekretariat især

* virke for at fastholde og styrke rejsebureauerhvervets anseelse som en effektiv og professionel gren af dansk erhvervsliv
* medvirke til sikring og udbygning af et frit internationalt rejseliv
* varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser i forholdet til myndigheder og andre offentlige eller private organer
* at styrke den kollegiale forståelse og samarbejdet mellem medlemmerne indbyrdes
* bistå medlemmerne gennem konsultativ virksomhed i spørgsmål, der vedrører rejsebranchens forhold
* arbejde for, at der hos det rejsende publikum skabes en begrundet forståelse for og tillid til, at medlemskab af DRF betyder størst mulig sikkerhed for professionel og seriøs rejselivsservice
* arbejde for dygtiggørelse af medarbejdere i rejsebranchen gennem forbedring og udbygning af de faglige uddannelsesmuligheder af enhver art
* repræsentere det danske rejsebureauerhverv i internationale organisationer, hvor danske interesser naturligt bør varetages.
Område
1620 København V

Danmarks Restauranter & Cafeer

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, tilbyder medlemskab for alle restauranter, cafeer, barer, diskoteker, overnatningssteder m.m. i Danmark.

Branchefællesskabet, der p.t. tæller godt 1500 medlemsvirksomheder, sætter restauratørernes frihed i højsædet. DRC er således ikke en arbejdsgiverforening i gammeldags forstand, da foreningen eksempelvis ikke på sine medlemmers vegne har indgået overenskomst med et fagforbund.

Derimod giver medlemskabet en lang række kontante fordele og bedre konkurrencevilkår.

Foreningens formål

DRC´s overordnede formål er at varetage serverings- og overnatningsbranchens interesser, forbedre konkurrencevilkårene, fremme sammenholdet og til stadighed stimulere omverdenens anerkendelse af erhvervets professionalisme.
Derfor arbejder foreningen såvel lokalt som på landsplan overfor myndigheder og beslutningstagere for at forbedre vilkårene for medlemmerne og branchen. (I nyhedsdelen på sitets forside kan du læse om aktuelle mærkesager).

Personlig og kompetent rådgivning
Udover arbejdet for bedre rammevilkår er DRC’s daglige virke at rådgive medlemmerne og svare på spørgsmål. DRC´s erfarne konsulenter, jurister, advokater m.fl. står til rådighed med brancherelevant ekspertise.

Her fås hurtigt og kompetent svar på eksempelvis spørgsmål om afskedigelse og ansættelse af medarbejdere, feriepenge, egenkontrol, myndighedskontrol, forpagtning, huslejekvaler, bevilling, miljø og støj, udeserveringsregler og dårlig leverandørservice.

Men DRC tilbyder sig også som medlemmernes sparringpartner. Eksempelvis kan der gennem konsulentbesøg i samarbejde med restauratøren lægges planer for mere effektiv drift, lavere omkostninger og bedre indtjening.
Fælles for al rådgivning er dog, at telefon-service er gratis, hvorimod der ved dybere involvering i enkeltsager aftales honorar.
Område
2300 København S

Danmarks Skibsmæglerforening

Our Association covers, promotes and protects the interests of members engaged in shipbroking:

Chartering
Liner Agency
Port Agency
Sale & Purchase
Ship Management

Close relationships to Ministries and other Governmental and Trade entires are long established.
Training and education are an important part of the activities including publishing of study material.

Nogle af fordelene ved at være medlem af Danmarks Skibsmæglerforening

* Vi fremmer sammenholdet og samarbejdet inden for branchen
* Vi repræsenterer branchens interesser indenfor nationale og internationale områder og varetager branchens interesser i forhold til offentlige myndigheder, institutioner og andre organisationer
* Vi er repræsenteret i mange udvalg og påvirker herigennem beslutningstagerne
* Vi tager kontakt til medlemmerne og orienterer om love og regler
* Vi assisterer medlemmerne på ad-hoc basis
* Vi afgiver responsa om sædvanemæssige forhold inden for branchen
* Adgang til foreningens hjemmeside www.shipbrokers.dk
* Vi er meget aktive i udvikling og forbedring af uddannelsessystemet
* Vi arrangerer seminarer for medlemmer, når aktuelle behov opstår (ISPS, ITIC, Farlig last o.s.v.)
* Invitation til deltagelse i regionsmøderne. Disse afholdes forskellige steder i landet og der er her mulighed for at diskutere emner af fælles interesse samt forhold af lokal interesse.
* Mulighed for deltagelse i specialudvalgene. Der er bl.a. udvalg for Linieagenter, Klareringsagenter, Køb & Salg, Befragtning og Uddannelse samt et Politisk Havneudvalg. Der kan oprettes ad hoc udvalg.
* Invitation til deltagelse i foreningens Årsmøde. Dette møde afholdes den 1. lørdag i september og der er her mulighed for at møde repræsentanter fra stort set alle shippingvirksomheder i landet samt diskutere fælles interesser. Der er ligeledes mulighed for at diskutere foreningens fremtidige aktivitetsområder.
* Foreningens medlemmer har mulighed for at tegne ansvarsforsikring hos ITIC i London på særdeles attraktive betingelser
* Medlemmerne kan via foreningen tegne Gruppelivsforsikring på attraktive vilkår
* Foreningens medlemmer kan deltage i kurserne fra The Institute of Chartered Shipbrokers på meget favorable betingelser
* Foreningens medlemmer kan tilslutte sig aftalen med trotters A/S vedrørende udnævnelse af ekstern sikkerhedsrådgiver i forbindelse med transport af farlig last
* Vi har indgået rabataftale med Arp-Hansen Hotel Group i Danmark for foreningens medlemmer
* Modtagelse af MæglerNyt, der udsendes med regelmæssige mellemrum. Nyhedsbladet omhandler aktuelle emner af relevans for branchen
* Retten til at benytte foreningens logo
* Retten til beskyttelse under foreningens forretningsbestemmelser
Område
1256 København K

Danmarks Skohandlerforening

Danmarks Skohandlerforening er med ca. 550 medlemsvirksomheder i skobranchen den største brancheorganisation i modebranchen. Medlemsvirksomhederne kommer fra alle dele af skobranchen og er bl.a. butikker, designere, agenter, producenter m.fl.

Vi rådgiver medlemsvirksomhederne, varetager og koordinerer skobranchens interesser overfor politikere, myndigheder og medier. Danmarks Skohandlerforening er skobranchens talerør. Vi konkurrerer med advokater, revisorer, konsulentvirksomheder, mindre brancheorganisationer og hovedorganisationer om at yde den bedst mulige service til medlemsvirksomhederne inden for de områder, vi har valgt at satse på. Og vi tror på, at vi til enhver tid kan matche kvalitet, pris, nærvær og hurtighed.
Område
2900 Hellerup

Danmarks Sløjdlærerforening

Foreningens formål er at styrke sløjd som skolefag og at virke for medlemmernes fælles interesser af faglig, pædagogisk og tjenstlig art.

Som medlem kan optages enhver der beskæftiger sig med faget sløjd og kan gå ind for foreningens formål.

Foreningen er gennem samarbejdsaftale tilknyttet Danmarks Lærerforening.
Medlemmer, der opfylder betingelserne for at være medlem af D.L.F. , bør udnytte denne ret.

Foreningen udgiver bladet " Sløjd", der skal tjene foreningens formål. Bladet udsendes som medlemsblad til alle medlemmer. Enkeltpersoner, skoler og institutioner kan tegne abonnement på bladet for det samme beløb, som betales i kontingent til hovedforeningen.

Aktiviteter

Medlemmer af Danmarks Sløjdlærerforening deltager ofte på foreningens kurser og konferencer til en lavere pris end ikke medlemmer.

Det gælder også kurser der arrangeres af de lokale foreninger.

Udgivelser

For personlige medlemmer af Danmarks Sløjdlærerforening er priserne i prislisten incl. moms for følgende titler:

*
Temanumre
*
Derfor Sløjd
*
Elevernes alsidige udvikling gennem praktisk arbejde
*
Inspiration
*
Flintøksen (DVD)
*
Design

Det betyder at din pris er 20% lavere !!!!!
Område
2700 Brønshøj

Danmarks Specialpædagogisk Forening

Danmarks Specialpædagogiske Forening (DSF) er en faglig forening under Danmarks Lærerforening.

Det er foreningens formål

*
at udbrede viden og erfaring om børn, unge og voksne, hvis undervisning og udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte.
*
at opnå indflydelse på, at disse børn, unge og voksne får specialpædagogisk bistand på et højt niveau med udgangspunkt i den enkelte elevs situation.

Det er endvidere foreningens formål at varetage medlemmernes interesser.

Foreningen har en samarbejdsaftale med Danmarks Lærerforening og er en del af "Samrådet for Specialpædagogiske Foreninger".

Foreningen er repræsenteret ved kurser og udvalgsarbejde inden for det specialpædagogiske arbejdsfelt og er medudgiver af tidsskriftet "Specialpædagogik".

Danmarks Specialpædagogiske Forening er tilsluttet Nordisk Forbund for Specialpædagogik.
Område
5700 Svendborg

Danmarks Sportshandlerforening

Danmarks Sportshandler-Forening – i daglig tale DSF, er brancheorganisation for sports- og fritidsbranchen i Danmark.

Vi arbejder for at varetage fælles interesser for at forbedre branchens faglige uddannelsesmæssige og økonomiske vilkår.

Danmarks Sportshandler-Forening er også branchens politiske talerør og arbejder for at fremme medlemmernes og branchens interesser inden for den politiske proces. Vi gør mere end blot at følge den politiske udvikling – vi deltager aktivt for at påvirke og få indflydelse på dansk erhvervslovgivning på områder, der berører vores medlemmers dagligdag og drift.

Danmarks Sportshandler-Forening er repræsenteret i en lang række nævn og udvalg, hvor der kan øves indflydelse. Ved forhandlinger og høringssvar påvirker Danmarks Sportshandler-Forening det offentlige og dermed det lovmæssige. Det gælder f.eks. inden for lukkeloven, markedsføringsloven, skatte og afgiftsforslag m.m.
Og netop på dette område er Danmarks Sportshandler-Forening medlemmernes og branchens vigtigste vagthund.

Det er krævende at være leder. Der stilles kontinuerligt krav om overblik og fleksibilitet. Som leder risikerer du ofte at stå alene med dine problemer. Derfor skal du kunne søge hjælp og rådgivning hos dem, der kender dine forhold bedst.

I Danmarks Sportshandler-Forening er det vores alt overskyggende mål at rådgive og servicere vores medlemmer. Vi er ikke en traditionel interesseorganisation, men helt uafhængige af partier og andres interesser end vores medlemmer.

Vi er til for dig – brug os til at opfylde dine behov!

Danmarks Sportshandler-Forening blev stiftet den 22. oktober 1939. Og branchen har her en stærk brancheorganisation, der har sat mange fingeraftryk i dansk erhvervslovgivning i gennem tiderne.

Danmarks Sportshandler-Forenings medlemmer udgør en bred vifte af mange forskellige butiksprofiler inden for branchen bl.a. den traditionelle sportsbutik, specialbutikker inden for outdoor, ski, jagt- og fiskeri, golf m.v.

Medlemmerne er både kædebutikker samt ikke-kædetilsluttet butikker inden for sports- og fritidsområdet.

Endvidere har Danmarks Sportshandler-Forening en leverandørsektion bestående af branchens leverandører.
Område
2600 Glostrup

Danmarks Tivoli Forening

Foreningens formål:

• at fremme tivoliejernes og teltholdernes interesser.

• at varetage tivoliejernes og teltholdernes interesser overfor
de offentlige myndigheder.

• at fremme samarbejdet og skabe gode kollegiale forhold tivoliejerne og teltholderne imellem samt til disses samarbejdspartnere.

Foreningens historie (kort):

Danmarks Tivoli Forening blev stiftet som ”Foreningen for Danske Markedsrejsende” i 1920
af folk, der rejste til markeder med forevisninger, honningkager mm.

Da de store karrusel- og gyngeejere, og snart også cirkusdirektørerne, kom til i midten af 1930’erne skiftede foreningen navn til ”Danmarks Teltholderforening”

I 1985 skiftede foreningen navn til Danmarks Tivoli Forening efter en generel vurdering af kendskabet til begrebet ”teltholder”. De store tivoliejere var nu foreningens kerne suppleret med et større antal af teltholdere, som typisk har en eller to forretninger.

Blandt foreningens medlemmer findes også teltholdere på Dyrehavsbakken og en række cirkus.

Foreningen har en række af støttemedlemmer primært blandt leverandører og venner af branchen.

Foreningen arbejder som brancheorganisation for den omrejsende del af branchen for tivolier og cirkus, og dermed for en væsentlig del af dansk forlystelsesliv.

Foreningen har et formaliseret samarbejde med ”Sammenslutningen af By- & Markedsfester i
Danmark” om problemstillinger af fælles interesse. Samarbejdet indebærer, at de mange arrangører af by- og markedsfester i Danmark hvert år kan sikre sig en ganske betragtelig indtjening til fordel for sociale og almennyttige formål.

Foreningen udgiver 4 gange om året et medlemsblad PARADEN. Bladet indeholder fagligt/aktuelt stof og billeder fra tivoliarrangementer, byfester og markeder landet rundt.
Område
3400 Hillerød

DanNotes

Foreningen, der blev dannet i 1993, har til formål:

* at fremme kendskabet til samt udbredelsen og anvendelse af Lotus Notes/Domino og relaterede produkter i Danmark, samt at fremme kommunikationen mellem foreningens medlemmer, der bør repræsentere et bredt udsnit af interessegrupper
* at deltage i internationalt samarbejde med andre Notes brugergrupper og formidle kontakt og erfaringsudveksling med disse
* at samarbejde med andre relevante foreninger og via sammenslutninger sikre, at foreningen repræsenterer Notes brugere i Danmark.

Område
2500 Valby

Dansif - Danish Social Investment Forum

Dansif er en forkortelse for ”Danish Social Investment Forum”

Dansif blev stiftet som forening 24. november 2008 på initiativ af en række institutionelle investorer og rådgivere.

Dansif er et upartisk forum for aktører med væsentlig interesse for social ansvarlighed i forbindelse med investeringer (SRI). Formålet er, at udbrede og udveksle erfaringer blandt foreningens medlemmer, samt at facilitere en diversificeret debat om socialt ansvarlige investeringer.

Dansif er åben for institutionelle investorer (pensionsinstitutter, investeringsforeninger, m.fl.), samt andre organisationer, som har væsentlig interesse i SRI, og som har aktiviteter i Danmark. Medlemmer skal være selvstændige juridiske enheder (virksomheder, organisationer, institutioner).
Dansif afholder årligt 3-4 arrangementer, hvor der lægges op til vidensudveksling og debat omkring
relevante emner inden for SRI. Det kan f.eks. være SRI og klima, kommunikation af SRI, påvirkning af virksomheder til at handle mere etisk ansvarligt gennem aktivt ejerskab og lignende.

Dansif har ikke selvstændige holdninger til SRI eller andre emner. Formanden, bestyrelsen eller andre kan således ikke udtale sig holdningsmæssigt på foreningens og medlemmernes vegne.

Dansif’s daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der vælges af medlemmerne på generalforsamlingen. Den daglige drift varetages af Den Danske Finansanalytikerforening (DDF).
Område
1256 København K
(Viser 171 til 180 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk