Dansk Åleproducent Forening

Foreningen er brancheorganisation for de danske producenter af ål i recirkulerede fiskeopdrætsanlæg.
Vores hjemmeside er ganske ny og under opbygning, der mangler således megen af den information, som vi gerne vil kunne levere.
Område
7183 Randbøl

Dansk Aktionærforening

DANSK AKTIONÆRFORENINGs formål er som en non-profit forbrugerpolitisk interesseorganisation at støtte medlemmerne i deres egenskab af aktionærer og pensionsopsparerer samt forbedre deres vilkår. Dette gøres bl.a. ved:
1. At varetage medlemmernes interesser over for politikerne, myndighederne og i den
offentlige debat.
2. At arbejde for en forbedret information fra selskaberne til aktionærer og
pensionsopsparerer.
3. At udbrede kendskabet til værdipapirers og herunder særligt aktiers betydning for en fri
markedsøkonomi med et attraktivt investeringsmarked.
4. At formidle uddannelse og information af interesse for medlemmerne.
5. At fungere som indkøbsorganisation for medlemmerne.
Foreningen yder ikke direkte investeringsrådgivning.
Foreningen kan udøve anden aktivitet, med tilknytning til formålet. Har sådan anden aktivitet envæsentlig karakter eller størrelse, kan den udskilles i en særskilt juridisk enhed.
Foreningen er uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser. Foreningens hjemsted er København.

Medlemmer.

Som medlemmer kan optages fysiske og juridiske personer med interesse for foreningens formål.
Område
1010 København K

Dansk Akvakultur

Dansk Akvakultur er en brancheforening for det danske opdrætserhverv.

Dansk Akvakultur blev formelt stiftet i foråret 2004 som en fusion mellem Dansk Dambrugerforening og Dansk Havbrugerforening. Fra primærsiden deltager endvidere de danske åleopdrættere, fra fodersiden deltager de to toneangivende foderfirmaer (BioMar A/S, ALLER AQUA A/S) og endelig tæller medlemsskabet også de store forædlings virksomheder (Agustson, Danforel, Freia Forellen Eksport og Ravnstrup Mølle). De seks brancher (dambrug, havbrug, åleopdræt, skaldyr, foder, og forædling) er repræsenteret i hver deres interne udvalg.

Med sammenlægningerne er der etableret en stærk og slagkraftig organisation som repræsenterer hele værdikæden fra ”hav til bord” i form af leverandører, primærproducenter og forædlingsvirksomheder.

Det er foreningens vision, at sikre erhvervets udøvere optimale ramme- og afsætningsvilkår på globalt plan gennem en fortløbende styrkelse af erhvervets vertikale sammenhænge.

Foreningens hovedformål er:
- Sikre erhvervet optimale vilkår nationalt og internationalt
- Repræsentere erhvervet overfor væsentlige interessenter
- Rådgive medlemmerne og forestå tilvejebringelse af relevant faglig og kommerciel viden
- Forbedre og udbrede kendskabet til erhvervet og relationerne til beslutningstagere
Område
8600 Silkeborg

Dansk Annoncørforening

Dansk Annoncørforening er en interesseorganisation for annoncører i Danmark. Foreningen stiftedes i 1947. Foreningen fokuserer alene på annoncørernes behov og varetager kun annoncørernes interesser.

Vores mission er at:

Styrke markedspositionen

Dette skal forstås bredt: Vi vil medvirke til at styrke din personlige markedsposition, marketingafdelingens markedsposition i virksomheden og virksomhedens markedsposition.

Dette vil Annoncørforeningen gøre gennem 5 strategier:

* Yde rådgivning
* Sikre effektivitet
* Formidle viden
* Give tryghed
* Varetage interesser

Yde rådgivning

Annoncørforeningen yder rådgivning på flere forskellige måder. Gennem personlig rådgivning, gennem vores rådgiverpanel af garvede marketingchefer. Hvis dette ikke rækker har Annoncørforeningen et meget stort netværk at trække på og sidst, men ikke mindst har vi en juridisk hotline, der giver svar indenfor 24 timer. Med dette batteri til rådighed har vi aldrig oplevet, at vi ikke kunne yde tilstrækkelig rådgivning.

Sikre effektivitet

Vi ønsker at gøre dig og dine medarbejdere til effektive markedsførere. Det sker ved jævnlige temamøder, hvor vi tager aktuelle emner op eller præsenterer nyskabelser. Gennem vores omfattende netværk har vi adgang til alle tænkelige måleredskaber: Payment By Results (PBR), Return On Investment (ROI), tracking, internetmålinger, data intelligence og hvad de kære børn ellers måtte hedde.

Formidle viden

Ingen kan holde øje med det hele, så der altid en lille nagende frygt for at gå glip af noget væsentligt. I Dansk Annoncørforening samler vi viden op fra utallige kilder, dem koger vi ned til en ”suppeterning” og leverer tilbage til annoncørerne i koncentreret form. I vores netværksgrupper formidles viden på kryds og tværs mellem medlemmerne. Annoncørforeningens nyhedsbrev giver hovedoverskrifterne for aktuelle emner. Vi formidler diverse afgørelser fra råd, nævn og styrelser til vores medlemmer. På vores temamøder leveres fokuseret indsigt i forskellige hotte videnområder. Og endelig får vi ny viden fra ICC (International Chamber of Commerce), WFA (World federation of Advertisers), CBS (Copenhagen Business School) og en række andre sammenslutninger.

Give tryghed

Dansk Annoncørforening repræsenterer gennem sine medlemsvirksomheder ca. 25% af det samlede reklamemarked i Danmark. Det giver en tryghed, hvis der er et eller andet, der går dig imod, at du er med i en forening, der taler med stor vægt. Det er lidt som et falck-abonnement, man håber jo, at bilen altid starter, men hvis den nu ikke gør, er det rart at have noget i baghånden. Vi tilbyder vores medlemmer standardkontrakter, så du er sikker på ikke at komme i knibe, hvis samarbejdet ikke holder. Ligeledes giver det tryghed at vide, at der er et omfattende netværk at trække på, hvis der opstår uventede situationer.

Varetage interesser

Annoncørforeningen er også en interesseorganisation, selv om dette måske er en mere usynlig del af vores virke. Vi diskuterer jævnligt betingelser med medierne og vi tager annoncørernes parti, hvis vi mener, at der sker urimeligheder og vi bliver hørt, fordi vi er stærke. Mange af disse udvekslinger af synspunkter sker dog på det uformelle plan, men resultaterne kommer annoncørerne til gode. Ligeledes er vi talerør for annoncør interesser i forholdet til pressen, både når pressen vil have en udtalelse, men også når annoncører vil forsvare deres interesser og måske ikke ønsker at stå frem selv. Når offentlige instanser regulerer markedsføringsforholdene bliver Annoncørforeningen hørt og får mulighed for at afsætte sine fingeraftryk. Slutteligt repræsenterer vi medlemmernes interesser i forskellige sammenslutninger.
Område
2860 Søborg

Dansk Asbestforening

Foreningen er en interessegruppe under Dansk Byggeri

Foreningens formål er:

* at fremme samarbejdet mellem asbestsaneringsvirksomheder.
* at sikre, at asbestarbejde udføres i henhold til gældende regler og normer.
* at fremme den mest hensigtsmæssige sanering i forbindelse med asbestsaneringsopgaver.
* at repræsentere medlemmerne overfor myndigheder, styrelser, andre foreninger og organisationer i forbindelse med erhvervsspørgsmål af fælles interesse.
* at højne informations- og uddannelsesniveauet i medlemskredsen samt hos de ansatte i medlemsvirksomhederne.
* at udarbejde vejledninger til asbestsanering samt standardbetingelser og forbehold vedrørende asbestsanering, herunder behandling af asbestaffald m.v..

Som medlemmer af foreningen kan optages virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri. Det er en betingelse for optagelse af en virksomhed at mindst 4 virksomheder i interesse gruppen anbefaler optagelsen.

En virksomhed kan optages som medlem af foreningen når virksomheden i overvejende grad udfører asbestsanering som egenproduktion, eller i væsentlig grad kan bidrage til foreningens formål.
Det er endvidere en betingelse for optagelse i foreningen, at virksomhedens ansatte har certifikat til udførelse af asbestsanering, at virksomheden opfylder gældende myndighedskrav og at virksomheden i det hele indgår på at efterleve nærværende vedtægter.

Dansk Asbestforening kan som associerede medlemmer optage virksomheder, der ikke naturligt henhører under Dansk Byggeri, men som dog har relationer til branchen – fra leverandører til interessenter. Associerede medlemmer kan optages efter bestyrelsens godkendelse.
Associerede medlemmer har adgang til Dansk Asbestforenings generalforsamling, men ingen stemmeret og er ikke valgbare.
Associerede medlemmer betaler det samme kontingent og optagelsesgebyr, som de til enhver tid gældende satser for virksomhedsmedlemmer.
Associerede medlemmer kan udmeldes uden varsel, uden refusion af evt. forudbetalt kontingent ved beslutning af Dansk Asbestforenings bestyrelse.
Område
1015 København V

Dansk Beton Belægningsgruppen

Belægningsgruppen er en af seks produktgrupper under Dansk Beton, der er en sektion hos Dansk Byggeri.

Medlemmerne fremstiller et bredt sortiment inden for betonsten, fliser, støttemure, kantsten, trappesten og park- og gadeudstyr.

Belægningsgruppen beskæftiger sig med fælles tekniske og markedsføringsmæssige forhold, som f.eks.

* at informere om brugen af Belægningsgruppens produkter og publikationer
* at fremme den enkelte virksomheds evne til at styre kvaliteten
* at deltage i udarbejdelsen af normer og standarder

Medlemskab af belægningsgruppen forudsætter, at virksomheden er tilsluttet en offentlig anerkendt kontrolordning eller et akkrediteret certificeringsorgan, notificeret i henhold til EU's Byggevaredirektiv.
Område
1015 Købehavn K

Dansk Betonforening

Dansk Betonforening (DBF), der er et fagteknisk selskab under Ingeniørforeningen i Danmark, har som formål at øge og sprede kendskabet til betons egenskaber, fremstilling og anvendelse.

Det betyder, at DBF har et stort tal ingeniører som personlige medlemmer, men også bygningskonstruktører, arkitekter og geologer, der arbejder med beton, er personlige medlemmer. Hertil kommer DBFs firmamedlemmer, som typisk er firmaer, der er fokuseret på beton eller som har en afdeling, der arbejder med beton.

DBF har cirka 1.300 personlige medlemmer og cirka 70 firmamedlemmer.

På grund af de mange personlige medlemmers meget forskellige ansættelser i alle dele af branchen og den store bredde i firmamedlemmernes branchetilhørsforhold, er DBF det sted, hvor alle, der har interesse i beton, kan mødes, få ny information og diskutere fordomsfrit.

DBF sikrer dette gennem flere kanaler. DBF arrangerer således et stort antal møder både i København og rundt om i landet, og DBF arrangerer den årlige betondag og med mellemrum også internationale kongresser.

DBF er også medudgiver af bladet Dansk Beton.
Område
1780 København V

Dansk Bil-Forhandler Union

Tillid og tryghed
I et moderne forbrugersamfund er tillid og tryghed de væsentligste forudsætninger, når man handler brugt bil. Dette at købe eller sælge bil er - efter en økonomisk målestok - ofte den næststørste begivenhed, kun overgået af køb af fast ejendom. Det er derfor ikke uvæsentligt, at De vælger Deres brugtbilforhandler med omtanke.

DBFU - brugtbilforhandlernes brancheforening
Dansk BilForhandler Union, i daglig tale kaldet DBFU, er den eneste organisation, der organiserer brugtbilforhandlere.
DBFU blev stiftet i 1996 som en reaktion på den noget negative omtale af brugtbilbranchen.

Man ville med dette initiativ inddrage brugtbilforhandlerne, som medlemmer af en brancheorganisation, hvis formål bl.a. er at sikre, at forbrugerne handler med en virksomhed, der etisk og moralsk ikke afviger fra god forretningsskik.

Din bilkøbssikkerhed
Et medlemskab af DBFU sikrer, at medlemmerne er a'jour med alle lovmæssige brancheændringer, ligesom DBFU er høringsberettigede på en række relevante områder med relation til bilbranchen - et forhold, der har betydning for Dem, når De handler bil.

Der er derfor inden optagelsen af medlemmerne lagt megen energi i en helhedsvurdering, og vi kan derfor trygt anbefale Dem at handle med vore medlemmer.

Service & garanti
Vi satser samtidig meget på service og garanti, således at De - også i tiden efter at have købt Deres "nye" brugte bil - er dækket rimeligt ind, hvis uheldet skulle være ude.

Det er os meget magtpåliggende at pointere, at eventuelle genvordigheder De måtte opleve, uden omkostninger for Dem, kan rapporteres til DBFU's Sekretariat, hvor vi vil gøre alt for at hjælpe og vejlede Dem.

Område
7160 Tørring

Dansk Brygmester Forening

Dansk Brygmester Forenings formål er at fremme et kollegialt forhold mellem foreningens medlemmer og i det hele taget varetage deres interesser samt virke som gensidig understøttelses- og hjælpeforening.

Foreningen står bag en række forskellige faglige og sociale arrangementer og søger løbende at fremme medlemmernes interesser gennem deltagelse i relevante fora.

Foreningens formål agtes nået ad følgende veje:

A. Gennem møder gives der lejlighed til meddelelser og diskussioner om emner af interesse for medlemmerne.

Bestyrelsen kan arrangere foredrag, for hvilke den er bemyndiget til at betale honorarer.

Ved møderne præsenteres nye medlemmer for forsamlingen.

Personer tilknyttet bryggerindustrien kan sammen med et medlem deltage mod betaling som gæster ved foreningens sammenkomster efter aftale med bestyrelsen.

B. At være medlemmerne behjælpelig ved besættelse af ledige stillinger.

Oplysninger, der herved kommer bestyrelsen i hænde om enkelte medlemmer, skal behandles med absolut diskretion.

C. Gennem de af foreningen administrerede legater at yde hjælp og understøttelse i overensstemmelse med statutterne for disse legater.

Oplysninger, der herved kommer bestyrelsen i hænde om enkelte medlemmer, skal behandles med absolut diskretion.

D. Gennem en hjælpefond at yde hjælp til medlemmer af Dansk Brygmester Forening, disses efterladte ægtefæller og børn under 18 år.

E. Hjælpefonden administreres i overensstemmelse med de for denne gældende særlige vedtægter.

3. Foreningens medlemmer:
Nye medlemmer af foreningen kan optages efter følgende kriterier:
A. Personer med afgangseksamen som brygmester fra Den Skandinaviske Bryggerhøjskole eller lignende uddannelse.
B. Personer beskæftiget i stillinger inden for industrien der efter bestyrelsens skøn anses for kvalificerede til optagelse.
Område
1760 København V

Dansk Byggeri

Dansk Byggeri, erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for 6.200 virksomheder indenfor bygge- og anlægssektoren samt byggeindustrien.

Dansk Byggeri arbejder med de erhvervspolitiske interesser, der knytter sig til byggebranchen, ligesom organisationen søger at fremme byggeriets arbejdsgiveres interesser, bl.a. ved at sikre overenskomster. Målet er, at medlemsvirksomhederne skal have optimale rammer med hensyn til beskæftigelse, konkurrenceevne og profitmuligheder.

Dansk Byggeris interessevaretagelse sker bl.a. gennem deltagelse i den politiske debat og politisk indflydelse igennem lobbyarbejde.

Medlemsvirksomhederne har i alt omkring 80.000 ansatte.

En stærk virksomhed

Som medlem af Dansk Byggeri står din virksomhed stærkt - forankret i Danmarks største byggefaglige fælleskab. Med netværk, rådgivning og værktøjer du kan bruge til at styrke din forretning og dine medarbejdere.

---
Netværksportalen giver et effektiv indgang til de bedste netværk og erfa-grupper i Danmark. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!
Område
1358 København K
(Viser 181 til 190 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk