Dansk Energi

Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. Dansk Energi styres og finansieres af medlemsvirksomhederne, primært elselskaber, og vi arbejder på at sikre energiselskaberne de bedste og frieste vilkår til at konkurrere og udvikle sig på for at sikre udvikling, vækst og velfærd i Danmark.

Dansk Energi er samlingspunkt for tre medlemsforeninger:

* Dansk Energi - Net, forening for elnet- og eltransmissionsselskaber (69 selskaber)
* Dansk Elhandel, forening for elhandelsselskaber (25 selskaber)
* Dansk Energi - Produktion, forening for elproduktionsselskaber (14 selskaber)

To grupper af virksomheder er desuden tilknyttet Dansk Energi:

* Associerede medlemsvirksomheder (3 selskaber)
* Leverandørforum (15 selskaber)

Dansk Elbil Alliance er et selvstændigt branchefællesskab under dansk Energi.

Formål

Dansk Energi varetager medlemsvirksomhedernes interesser, og derfor arbejder Dansk Energi på at forbedre virksomhedernes vilkår og konkurrenceevne for at sikre udvikling, vækst og velfærd i Danmark.

Det sker ved:

* Løbende kontakt til regering, myndigheder, erhvervs- og interesseorganisationer og andre beslutningstagere nationalt og internationalt
* Deltagelse i lovforberedende arbejde nationalt og i forhold til EU
* Information om branchens aktiviteter og holdninger og åben kontakt til presse og eksterne interessenter
* Støtte til medlemmernes individuelle interesser i spørgsmål af principiel betydning
* Indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af statistik om branchen
* Afholdelse af kurser, konferencer og temadage
* At bidrage til løsning af tekniske, økonomiske, juridiske og administrative opgaver at betydning for medlemmerne
Område
1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Brancheforening

Interesseorganisation for 125 leverandør- og servicevirksomheder på olie-, gas- og biobrændselsområdet

Dansk Energi Brancheforening er etableret som en fusion af de fire brancheforeninger:

* Dansk Gas Brancheforening,
* Dansk Gas Servicesammenslutning
* Sammenslutningen af Oliefyringsfirmaer
* Foreningen af Producenter af Fastbrændselsanlæg

Forenings struktur indeholder fem branchegrupper, som selvstændigt varetager de målrettede interesser og tegner foreningen inden for de enkelte brancheområder.

Dansk Energi Brancheforening optræder som samlet talerør for ca. 135 leverandør- og servicevirksomheder, der samlet dækker den væsentligste del af udstyrs- og servicemarkedet for olie-, gas- og biobrændselsbaserede energianlæg.

Det giver grundlag for en synlig interesseorganisation med stor gennemslagskraft for branchens interesser på tværs i energisektoren.

Foreningen er repræsenteret i en række udvalg og projekt- og arbejdsgrupper i relation til energi-, miljø- og sikkerhedsmyndigheder. Desuden har foreningen egne interne udvalg, hvor medlemsvirksomhederne drøfter aktuelle forhold og koordinerer branchen tiltag på myndighedsområdet eller rettet mod markedet. Endvidere deltager foreningen i nordisk og europæisk branchesamarbejde.

Dansk Energi Brancheforening sigter i første omgang mod at blive en attraktiv forening for alle aktørvirksomheder på olie-, gas- og biobrændselsområdet, men på længere sigt også på andre energibrancheområder.
Område
2600 Glostrup

Dansk Erhverv

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer 20.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning og videnservice, oplevelse og velfærd og transport.

Det er Dansk Erhvervs vision at være den mest betydningsfulde politisk repræsentant og foretrukne rådgiver for erhvervslivet. Det er Dansk Erhvervs mission at gøre det attrakttivt at drive erhvervsvirksomhed og at varetage virksomhedernes interesser inden for såvel ansættelsesretlige som lovgivningsmæssige forhold.

Dansk Erhverv yder dybdegående rådgivning til medlemmerne og hjælper med at løse virksomhedens udfordringer. Vi går direkte ind i den enkelte sag og følger den om nødvendigt til dørs gennem hele retssystemet. Vores rådgivningsydelser er med til at skabe en udvikling og vækst, som kan måles direkte på bundlinjen.

Dansk Erhverv tager udgangspunkt i virksomhedens lokale, nationale og globale situation. Vi har kontorer i de større byer i Danmark og i Bruxelles og samarbejder med erhvervsorganisationer i alle lande i verden og er repræsenteret i Eurocommerce, Eurochambres og European Business Services Round Table. Som Chamber of Commerce i Danmark er vi en del af et internationalt netværk af organisationer, og vores samlede internationale engagement gør os i stand til at yde en stærk international rådgivning.

Dansk Erhverv ejer Børsen, hvor vi har vores daglige gang.

Bliv medlem af Dansk Erhverv

Dansk Erhverv er en stærk partner – hvad enten du har behov for den daglige juridiske rådgivning eller politiske interessevaretagelse. Dansk Erhverv repræsenterer mange forskellige brancher. For at komme tættest muligt på vore medlemmer har vi valgt en unik organisationsform med fire forskellige markeder, der hver især har et stærkt medlemsfokus.

I hvert marked er der en fast gruppe af specialister inden for ansættelsesret, overenskomst, arbejdsmiljø, HR, uddannelse, erhvervsjura og erhvervspolitik, som sammen udgør det team, der dagligt servicerer netop din branche.

Dette set-up med et fast team af fagspecialister sikrer, at du altid kommer til at tale med den rigtige medarbejder og dermed får optimal service, rådgivning og politisk indflydelse.

Læs mere om vores markeder under "Min branche" og download vores profilbrochure her.

Dansk Erhverv hjælper dagligt vores medlemsvirksomheder og brancheforeninger på mange områder. Det gælder lige fra dybdegående rådgivning om ansættelsesret og overenskomstfortolkning, uddannelse, arbejdsmiljø og personaleledelse, globalisering, international handel, fødevarer, tekniske leverandører, eksport og iværksætteri, klimapolitik og miljøpolitik. Hos os finder du også en lang række målrettede netværk.

Dansk Erhverv samler serviceerhvervene!
Dansk Erhverv er til for vores mere end 20.000 medlemsvirksomheder og 100 brancheforeninger, og som erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening er vi den toneangivende organisation og det naturlige samlingspunkt for den brede vifte af serviceerhverv i dansk erhvervsliv.

Gennem daglig sparring og tæt dialog med politikerne på Christiansborg taler vi medlemmernes og brancheforeningernes mærkesager.

Gør som vores medlemmer – bliv medlem af Dansk Erhverv.

Fremtiden starter her – velkommen!
Område
1216 København K

Dansk Erhvervsfremme

DEF er en landsdækkende, politisk uafhængig netværksorganisation, der blandt andet er finansieret gennem vores medlemmer. Vores medlemmer er organisationer der arbejder inden for enten erhvervsservice, generel erhvervsfremme eller erhvervspolitik samt forskellige interesseorganisationer.

Vi arbejder ud fra følgende vision, mission og værdier:

Vision

DEF vil være en medlemsorganisation med stort fokus på lokal, regional og national erhvervsservice og erhvervsfremme

Mission

DEF bistår og medvirker til:
- at medlemmerne får de bedst mulige vilkår til at udøve indsatsen i det enstrengede erhvervsfremmesystem
- at fremme internt og eksternt samspil og videndeling mellem lokale, regionale og nationale erhvervsfremmeaktører og interesseorganisationer

Værdier

Troværdighed og høj faglighed omkring lokal, regional og national erhvervsservice og erhvervsfremme

Historik

DEF blev stiftet i 1973 og organisationen bar oprindeligt navnet Danske Erhvervschefers Fællesråd, men da organisationen i 2004 åbnede op for en bredere kreds af medlemmer og samarbejdspartnere, blev navnet ændret til Dansk ErhvervsFremme (DEF).
Område
8700 Horsens

Dansk Etnografisk Forening

Vil du holde dig orienteret om brudepris på Ny Guinea, grindefangst på Færøerne, kricket på Tahiti, kærlighed i Århus, Pierre Bourdieus teorier og meget meget andet?
Foreningen er åben for alle, der interesserer sig for udviklingen inden for faget etnografi/antropologi.

Gennem debatter og kritisk formidlingsvirksomhed søger foreningen at give en antropologisk kommentar til kultur- og samfundsudviklingen.

Hvert år afholdes et fælles årsmøde, hvor et særligt tema behandles af danske og udenlandske forskere, primært antropologer, men også specialister fra andre fagområder.

Næste årsmøde afholdes i November måned 2009 i Århus.

Bliv medlem AF Dansk etnografisk forening

Som medlem af DEF er du en aktiv del af det etnografiske miljø i Danmark. Medlemskab koster i øjeblikket 300 kr. årligt eller 200 kr. årligt, hvis du er studerende, arbejdsløs eller pensionist.

DEF-medlemmer modtager gratis vores tidskrift Jordens Folk og har samtidig gratis adgang til Moesgaard Museum ved Århus.
Område
8270 Højbjerg

Dansk Evalueringsselskab

Dansk Evalueringsselskab er et fagligt netværk af organisationer og privatpersoner, som arbejder med evaluering, effektmåling, kvalitative analyser m.m. inden for den offentlige sektor. Medlemmer af Dansk Evalueringsselskab modtager elektroniske nyhedsbreve og tidsskriftet Evalueringsnyt samt har mulighed for at deltage i gå-hjem-møder, ERFA-grupper og årskonferencen.

Dansk EvalueringsSelskab er åbent for alle med interesse for evaluering. Det kan eksempelvis være personer, som:

* Forsker og underviser i evaluering
* Er opdragsgiver til evalueringer
* Gennemfører interne evalueringer
* Gennemfører eksterne evalueringer
* Andre personer med interesse for evaluering, eksempelvis studerende

Formålet med Dansk EvalueringsSelskab er at være en platform for erfaringsudveksling og diskussion af evalueringsfaglige problemstillinger, herunder:

* Udviklingen inden for evalueringsteori- og metode
* Nyttiggørelse af evalueringsresultater
* Faglig udvikling
* Standarder for god evalueringspraksis

Deltagelse i selskabet rummer følgende fordele:

* Adgang til at diskutere faglige problemstillinger med andre personer, som arbejder med området
* Mulighed for at deltage i arbejdsgrupper
* Mulighed for at deltage i ERFA-grupper
* Deltagelse i årskonference til en reduceret pris
* Gratis adgang til gå-hjem-møder. Oplæggene kan komme fra såvel foreningens medlemmer som fra eksterne oplægsholdere
Område
8200 Århus N

Dansk Fødevare Forum

Dansk Fødevare Forum er en privat og upolitisk non-profit organisation, som retter sig mod små og store virksomheder og offentlige institutioner i den danske fødevaresektor.

Organisationens formål er, at virke som forum for inspiration, viden og debat, der kan medvirke til at styrke hele den danske fødevaresektor, nu og i fremtiden.

Dansk Fødevare Forum (DFF) blev stiftet i oktober 1994. På initiativ af en række virksomheder og organisationer i fødevareindustrien blev foreningen grundlagt med det formål at skabe en organisation som repræsenter alle interessenter i dansk fødevareindustri.

Foreningen, som i dag omfatter ca. 100 medlemmer, sigter mod virksomheder i den danske fødevaresektor, herunder primærproduktion, fødevareproduktion, leverandører af ingredienser, maskiner og emballage, detailhandelen, brancheorganisationer, rådgivende virksomheder, forsknings- og udviklingsinstitutioner samt offentlige myndigheder.
Område
9500 Hobro

Dansk Firmaidrætsforbund

Dansk Firmaidrætsforbund er en landsdækkende idrætsorganisation, der arbejder for at motivere arbejdspladserne til firmaidræt og sundhedsfremme.

Forbundet er den tredjestørste idrætsorganisation i Danmark med omkring 310.000 medlemmer.

89 lokale firmaidrætsforeninger, fordelt rundt i hele landet, samt en række brancheforbund under Dansk Firmaidrætsforbund tilbyder et væld af motions- og idrætsaktiviteter til medlemmerne.

Dansk Firmaidrætsforbund arbejder også for at bringe motion og sundhed ud på de danske arbejdspladser gennem forbundets afdeling "Motion på arbejdspladsen" og gennem den landsdækkende motionskampagne »Arbejdspladsen motionerer - 30 minutter om dagen«.

Vision

Firmaidrætten er arbejdspladsernes og seniorernes foretrukne samarbejdspartner på firmaidræts- og sundhedsfremmeområdet.
Firmaidrætten er en væsentlig medspiller på det idræts- og sundhedspolitiske område.
Firmaidrætten skaber udvikling og bevægelse gennem
netværksdannelse og involvering af frivillige.

Formål

Dansk Firmaidrætsforbund motiverer arbejdspladserne
til firmaidræt og sundhedsfremme.

----
Vil du også med i landets største netværksoversigt? Tilmeld dit netværk og bliv fundet af flere netværksinteresserede personer i Danmark.
Område
5800 Nyborg

Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme blev under navnet Danske Fjernvarmeværkers Forening stiftet i 1957 for at varetage fjernvarmeværkernes interesser og samtidig organisere samarbejdet værkerne imellem. Desuden varetager Dansk Fjernvarme i dag forhold til myndighederne og samarbejder med andre organisationer inden for energibranchen.

Dansk Fjernvarme er medlemsorganisation for omkring 400 fjernvarmeværker fordelt over hele landet. Af disse er 55 offentlige med ca. 62 % af fjernvarmeleverancen og resten private med ca. 38 % af varmeleveringen. Dansk Fjernvarmes medlemsværker forsyner ca. 1,5 mio. boliger med fjernvarme.

Økonomi

Dansk Fjernvarmes aktiviteter finansieres primært via medlemskontingentet, der beregnes på grundlag af det enkelte værks årlige varmeproduktion eller indkøb af varme. Foruden kontingentbidraget har foreningen indtægtsgivende aktiviteter som eksempelvis temadage, møder, kursusaktiviteter og medlemsbladet FJERNVARMEN.

Politik

Som en naturlig følge af, at Dansk Fjernvarmes medlemsværker producerer varme til mere end halvdelen af befolkningen, er foreningen en organisation, der fra politisk side bliver lyttet til. Dansk Fjernvarme har en god kontakt til det politiske liv på Christiansborg og sørger for at fremlægge foreningens holdning for relevante ministre og Folketingets energipolitiske udvalg og skatte- og afgiftsudvalget, når der i konkrete sager er behov for at tale fjernvarmeforbrugernes sag.
Område
6000 Kolding

Dansk Forening for Europaret

Dansk Forening for Europaret blev stiftet den 7. maj 1973 og har som formål at forøge kendskabet til de retlige spørgsmål, som vedrører den Europæiske Union.

Foreningen arrangerer foredrag og konferencer om EU-retlige emner samt økonomiske og politiske spørgsmål i forbindelse med EU-samarbejdet. Der holdes 4-6 møder om året.

Foreningen er sammen med de tilsvarende foreninger i andre EU-lande medlem af Fédération Internationale pour le Droit Européen, F.I.D.E., der hvert andet år afholder en større konference for medlemmerne af de nationale foreninger med deltagelse af dommere og højtstående embedsmænd fra EU-institutionerne.

Medlemsskab af Foreningen er åbent for enhver, der er interesseret i europaretlige spørgsmål.
Område
1061 København K
(Viser 201 til 210 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk