Dansk Forening For Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark

Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark blev stiftet i foråret 2001 af en kreds af jurister med interesse for kommunernes retsforhold.

Foreningens formål er at være forum for debat om aktuelle og principielle juridiske spørgsmål, der har betydning for kommunerne. Det kan være statens og kommunernes indbyrdes forhold, det kan være borgernes retsstilling over for kommunerne, eller det kan dreje sig om de politiske og administrative rammer for løsningen af de kommunale opgaver.

Politikere, offentligt ansatte, universitetsfolk og andre opfordres til at bruge foreningen til at skabe og deltage i debat om aktuelle juridiske spørgsmål af interesse for stat, kommuner og regioner.

I efteråret 2009 udvidede foreningen sig fra kun at omfatte kommunalret til også at omfatte forvaltningsret. I den forbindelse ændrede foreningen også navn til Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark.
Område
1061 København K

Dansk Forening For Kvalitet

Hvad vil DFK?

DFK’s vil være Danmarks bedste arrangør af konferencer og netværk for alle, som ud fra en praktisk synsvinkel arbejder med kvalitetsstyring - herunder med emner omkring miljø, sikkerhed, bæredygtighed, risikostyring, excellence og audit.DFK er en aktiv forening, der skaber rammer for debat og videndeling om alle aspekter af kvalitet i praksis - herunder ledelse, systemer, processer, audit og værktøjerDFK’s hjemmeside ”www.dfk.dk” og medlemsbladet ”Magasinet Kvalitet” skal være det foretrukne valg for aktuel information, inspiration og meningsudveksling vedrørende kvalitet.Hvem har brug for DFK ?

DFK henvender sig til alle brancher, der sætter kvalitetsstyring af deres ydelser i højsædet. DFK henvender sig ikke blot til kvalitetsmedarbejdere, men til alle i virksomheden, som har interesse i styring af processen fra kundekontakt til leverance og tilfredse kunder.

Med et medlemskab af DFK sikrer du dig indflydelse på udviklingen af kvalitet, og får samtidig en effektiv kilde til information om, hvad der rør sig indenfor området.Internationalt samarbejde

DFK er medlem af European Organization for Quality (EOQ), der består af de nationale kvalitetsorganisationer i mere end 30 land i Europa.

Som EOQ Full Member Organization, deltager DFK aktivt i det europæiske samarbejde. Ligeledes er foreningen i samarbejde med EFQM, idet EFQM og EOQ koordinerer aktiviteter bl.a. i relation til EU.

EOQ arrangerer en stor årlig konference, der afholdes på skift i forskellige europæiske lande.

DFK opdaterer dig med de seneste nyheder fra EOQ.DFK Kvalitetsnetværk tilbydes i samarbejde med QMS-Consult.

Giver en unik mulighed for vidensdeling, fælles udvikling og videreuddannelse.DFK arrangerer konferencer, som sætter fokus på tidsaktuelle emner vedr. kvalitet i bred forstand f.eks.:

• Fra idé over udvikling til afsætning og service.

• Relationer til underleverandører og styring af outsourcing.

• Metoder og værktøjer for effektiv kvalitetsstyring.

• Registrering, rapportering og opfølgning.

• Ledelse: Formidling af samarbejde, motivation og holdningsdannelse.

Foreningens medlemmer optræder ofte selv som foredragsholdere for at gøre arrangementerne levende og motiverende, præget af medlemmernes egne erfaringer.Magasinet Kvalitet udkommer 4 gange om året. Magasinet er foreningens medlemsblad, som informerer om foreningens aktiviteter og arrangementer.

Aktuelle emner belyses, ofte baseret på medlemmernes egne erfaringer.

Medlemskab

Du kan blive firmamedlem eller personligt medlem.
Firma-medlemskabet dækker alle medarbejdere i virksomheden. Det betyder bl.a. at et ubegrænset antal medarbejdere kan deltage i konferencer med 20% rabat, ligesom der er mulighed for at få medlemsbladet Magasinet Kvalitet tilsendt elektronisk til distribution til alle i virksomheden.
Område
2680 Solrød Strand

Dansk Forening for Passiv Brandsikring

Dansk Forening for Passiv Brandsikring (DFPB) blev stiftet den 29 marts 1996. Foreningens formål er at fremme passiv brandsikring og derved reducere skader på mennesker, bygninger, materiel og miljø.

Ved passiv brandsikring forstås anvendelse af materialer, elementer og systemer, som på passiv måde begrænser udvikling og virkning af en brand, forhindrer brandspredning samt sikrer flugtveje.

Aktiviter
Jo bedre passiv brandsikring, jo mindre afhængig bliver redning af liv og materielle værdier af den aktive brandsikring, f.eks. sprinklere, ildslukkere m.v.

Medlemsvirksomhederne i DFPB har alle en højt specialiseret viden på eget område. Derfor udveksler medlemmerne af DFPB rapporter, data og andre informationer.

Udadtil ønsker DFPB at medvirke til at øge informationsniveauet og kvaliteten af dem offentlige debat om passiv brandsikring. Det sker ved møder, brochurer, rapporter, vejledninger m.v. i eget regi eller i samarbejde med andre.

DFPB deltager gerne i relevant udvalgsarbejde og er bl.a. repræsenteret i By- og Bolig-ministeriets Nationale Netværk på Brandområdet. Også ved samarbejde med Dansk Standard, ETA-DK og andre organisationer søger DFPB at indsamle dansk og international viden, fx om normer og standarder i bred forstand.

Formidling heraf sker til medlemmerne ved 2-3 nyhedsbreve og 2-3 gratis møder om året. Medlemmerne kan i reglen invitere et antal medarbejdere, kunder og andre gæster med til møderne, der fokuserer på faglige indlæg, spørgsmål og debat samt socialt samvær.

DFPB inviterer også fx myndigheder som foreningens gæster til møderne, der ofte resulterer i artikler til fagtidsskrifter. Desuden opfordres medlemmerne til at benytte sig af sekretariatet og dets samling af dokumenter fra udvalgsarbejde mv.


Internationalt
I er kendelse af, at er stadig større del af love, regulativer, standarder og normer fastsættes på europæisk plan, ønsker DFPB at øve indflydelse på dette arbejde.

Foreningen er derfor medlem af den europæiske organisation for passiv brandsikring, European Association for Passiv Fire protection (EAPFP.
Område
2650 Hvidovre

Dansk Forfatterforening

Dansk Forfatterforening er en faglig organisation for forfattere af skønlitteratur for voksne, børn og unge, illustratorer af børne- og ungdomsbøger, forfattere af faglitterære værker, lyrikere og oversættere fra såvel fremmedsprog til dansk som fra dansk til fremmedsprog.

Foreningen er stiftet 19. maj 1894.

Dansk Forfatterforening

* varetager medlemmernes faglige og kunstneriske interesser
* repræsenterer medlemmerne over for folketinget, regeringen og offentlige myndigheder
* indgår kollektive aftaler med relevante samarbejdspartnere

Dansk Forfatterforening arrangerer

* kurser
* møder med danske og internationale forfattere

Det er vigtigt med en stærk Forfatterforening, som kan arbejde for forfattere, oversættere og illustratorer i de overordnede kulturpolitiske og informationsteknologiske debatter.

Lige så vigtigt er det at have en Forfatterforening, der kan repræsentere medlemmerne i forhandlingssituationer. Jo flere vi er, jo større gennemslagskraft har vi.

Som medlem kan du altid søge råd og vejledning i sekretariatet samt - når du har været medlem i 3 måneder - få rådgivning af Dansk Forfatterforenings advokat vedrørende din virksomhed som forfatter, oversætter eller illustrator.

Foreningen arrangerer endvidere en lang række gratis medlemskurser, og vi gør en del ud af at sammensætte et varieret og relevant kursusprogram.
Område
1401 København K

Dansk Formands Forening

Dansk Formands Forening, eller DFF i forkortet udgave, blev grundlagt i 1899 af bl.a. Jacob Hansen, der senere blev formand.

Datoen 24. september 1899 er den dato, hvorfra foreningens stiftelse regnes.

Foreningen fik sin første overenskomst i 1907, men læs mere under afsnittet om foreningens historie.

Vison 2010

"DFF er og vedbliver at være den foretrukne faglige organisation i handlekraftig udvikling, der med medlemmerne i centrum yder den bedste service med høj faglig kompetence."

Dansk Formands Forening udvider aktiviteterne

Dansk Formands Forening har indgået
et samarbejde med Uddannelseskompagniet. Det betyder, at vi nu kan tilbyde jer muligheden for skræddersyede kurser til dig og dine medarbejdere!

Spar tid og penge

Som medlem af Dansk Formands Forening får du mulighed for at trække på nogle ressourcer, når du ønsker at udvikle medarbejderne og samarbejdet på din
arbejdsplads.

Ved at samle nogle af dine kurser gennem DFF og uddannelseskompagniet sparer du både tid, penge og slipper for bekymring om valg af leverandør. Vi har
sikret kvaliteten for dig på forhånd.

Du kan bare plukke i udbuddet i kataloget. Du kan også ringe eller skrive, hvis vi skal sende dig et katalog i stedet for.

Område
2300 København S

Dansk Friskoleforening

Dansk Friskoleforening er i bred forstand interesseorganisation for 256 medlemsskoler med i alt cirka 30.000 elever. Samtlige ansatte, forældre og andre skolekredsmedlemmer er medlemmer af foreningen. Skolerne repræsenterer en bred vifte af pædagogiske, ideologiske og religiøse livsanskuelser. Alle skolerne fungerer under Friskoleloven.

Dansk Friskoleforenings formål er:

* at styrke og fremme fællesskabet mellem de danske friskoler,
* at værne om hjemmenes ret og indflydelse i skolespørgsmål,
* samt at arbejde for de bedst mulige vilkår for at oprette og drive friskoler i Danmark
Område
5600 Faaborg

Dansk Gede Union

DGU er en forening for gedeavlere, der blev stiftet i 2005. Da blev det besluttet, at lave en fusion mellem Caprin Raceavl Danmark, Mohairforeningen i Danmark, Kødgeder i Danmark og Danmarks Gedeavlerforening.

Det var og er der mange gode grunde til:
Først og fremmest vil vi sikre stabilitet og kontinuitet i den politiske gedeverden. Der er i disse år omfattende lovkrav på området og som forening står vi stærkere, når vi er en landsdækkende forening, der repræsenterer alle gedeavlere end når vi er mange små foreninger med få medlemmer.

Der blev lagt meget dobbelt arbejde i de små foreninger - nu samler vi kræfterne om f.eks. et blad (Gedenyt, 6 gange pr. år) og en hjemmeside (www.goat-dgu.dk)

Mange generelle ting omkring gedehold er ens uanset hvilken race man har og uanset besætningens størrelse. DGU orienterer medlemmerne om diverse regler, tips og ideer.

De specifikke ting, der angår den enkelte race varetages i Raceudvalgene, hvor avlerne af de enkelte racer sidder.

Der er også mulighed for at lave lokale erfagrupper.

DGU arrangerer forskellige kurser: Røgt og plejekursus, Ostekursus, Slagtekursus, Klovbeskæringskursus, Ormetællingskursus og hvad medlemmerne ellers efterspørger.
Område

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening (DGF) blev stiftet i 1893 for at fremme interessen for geologi og for at være samlingspunkt for geologer og geologisk interesserede.

DGF afholder møder med foredrag, afholder ekskursioner og udgiver en række publikationer.

Foreningen står endvidere for uddelingen af Stenomedaljen og Danmarks Geologipris og støtter studerendes deltagelse i Nordisk Geologisk Vintermøde.

Foreningen har ca. 600 medlemmer.

DGF samarbejder med International Association of Hydrologists danske afdeling for at fremme grundvandsforskningen i Danmark.

Område
1350 København K

DANSK HR

DANSK HR er Danmarks største forening og faglige netværk for HR-direktører, HR-chefer, HR Business Partners, HR-ansvarlige og HR-konsulenter.

HR-afdelingen skal sikre virksomheder kompetente medarbejdere og skabe grobund for økonomisk og personalemæssig stabil udvikling.

DANSK HR er HR-afdelingernes HR-videncenter, som gennem høj faglighed, aktuel viden, rådgivning og netværk understøtter alle medlemmer og deres virksomheder i det daglige HR-arbejde med at forbedre konkurrenceevnen.

Hos DANSK HR sætter vi fokus på aktuelle emner inden for Human Resources Development. Foreningen, som i dag tæller godt 1000 medlemmer, blev grundlagt i 1992 (under navnet PID–Personalechefer i Danmark indtil april 2013), hvor Kim Staack Nielsen, Chairman og CEO for DANSK HR, var en af initiativtagerne.
Område
8240 Risskov

Dansk HRM Forening

Dansk Human Resource Management Forening har til formål at skabe rammer, hvori foreningens medlemmer har mulighed for at udvikle deres viden indenfor Human Resource Management, og give medlemmerne mulighed for at skabe faglige og sociale netværk.

Medlemmer

Som medlemmer af Dansk HRM Forening kan optages alle med interesse for HRM-fagområdet.

Foreningen har følgende former for medlemskab:

Personligt medlem. Indmeldes individuelt.

Virksomhedsmedlem. En virksomhed betaler et beløb for virksomhedens medlemskab. Individuelle vilkår, herunder kontingentsats, aftales mellem den enkelte virksomhed og foreningens bestyrelse.

Æresmedlem. En person, der indtager en speciel funktion i henhold til foreningens arbejde og udbredelse. Om en person skal være æresmedlem besluttes af bestyrelsen.

Vores vision i Dansk HRM Forening er at blive din bedste partner i HR-terrænet.

Snurretoppen: Snurretoppen i bevægelse er en del af logoet for Dansk HRM Forening, fordi foreningens ambition er at bevæge og sætte skub i HR-feltet i Danmark. Snurretoppen drejer hurtigt rundt, men får sin energi til bevægelsen fra kræfter uden for sig selv. På samme måde får Dansk HRM Forening sin energi til at skabe bevægelse og påvirkning fra sine samarbejdspartnere og aktører uden for foreningens bestyrelse og inderkreds.

Værdier: Foreningen har 3 grundværdier, som afspejler sig i vores arbejde.

1. Netværk
- Mulighed for videndeling
- Åbenhed bygger broer mellem HR-studerende og HR-praktikere
- Hurtig adgang til værdifuld information

2. Inspirationskilde
- Innovative og nytænkende
- Sparringspartner og synergi-skaber
- Vi har en reflekterende tilgang til vores arrangementer og events, da vi ønsker at kombinere teori og praksis

3. Rummelighed
- Indsigt og forståelse for hinanden og for HR
- Engagement og ansvarlighed
- Vi faciliterer rammerne for selvudvikling

Bestyrelsesværdi: I foreningen har vi en bestyrelsesværdi, som kendetegner drivkraften bag foreningen.

Ildsjæl
- Foreningen bliver båret af indsjæle, som brænder for HR
- Engagement og viljestyrke
- Sammenhold og ansvarlighed

Vores vision i Dansk HRM Forening er at blive din bedste partner i HR-terrænet.

----
Netværksportalen giver en udtømmende netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.
Område
3600 Frederikssund
(Viser 211 til 220 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk