Dansk Kørelærer-Union

Dansk Kørelærer-Union, hovedorganisationen for Danmarks kørelærere, har hjemsted i Ellested på Fyn og er en sammen-slutning af 52 lokalforeninger over hele landet. Tilsluttet Nordisk Trafikskole Union og EFA »Europäische Fahrlehrer Association«.

Vores formål
Unionens formål er, at samle danske kørelærerforeninger i en faglig organisation til varetagelse af standens interesser, her-under repræsentere danske kørelærere overfor myndigheder og udenlandske organisationer, samt udgivelse af fagblad og afholdelse af kurser m.m., at assistere lokalforeningerne i deres arbejde for dygtiggørelse af lærere og hermed fremme færdselssikkerheden.

Område
5853 Ørbæk

Dansk Kapelmesterforening

Dansk Kapelmesterforening er en faglig sammenslutning af dirigenter og kapelmestre inden for den seriøse musik, militærmusikken samt teater-, show-, jazz- og populærmusikområdet.
Foreningens medlemmer har deres virke ved bl.a. professionelle symfoniorkestre, militærorkestre, teatre, big bands og kor.

Foreningen tæller 180 medlemmer pr. 1.1.2009.
Dansk Kapelmesterforening blev stiftet i 1937
Foreningens første formand var dirigenten og komponisten Emil Reesen. Han blev i 1962 afløst af dirigenten, professor Arne Hammelboe, der var formand indtil 1997, hvor dirigenten Frans Rasmussen overtog hvervet.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes kunstneriske, faglige og økonomiske interesser.

Foreningen administrerer fordelingen af de kollektive Gramex- og Copydan-midler bl.a. gennem legater til

1) musikfremmende foranstaltninger (levende fremførelse og fonogrammer) og

2) uddannelsesmæssige formål (studierejser og kurser).
Endvidere fordeles de individuelle vederlag til rettighedshavere på Kabel-TV-området.

Dansk Kapelmesterforening er repræsenteret i
Copydan (Foreningerne Kabel-TV, Båndkopi og AVU-kopier). Fællesrådet for Udøvende Kunstnere, Samrådet for Ophavsret, Dansk Kunstnerråd og tilknyttet GRAMEX og FILMEX.
Område
2900 Hellerup

Dansk Kartoffelproducent-forening

Foreningen har til formål at:

Varetage medlemmernes interesser fagligt, såvel som i forhold til myndighederne.

Udgive et fagblad hvor medlemmerne bliver orienteret om aktuelt stof for erhvervet ved udgivelse af

Kartoffelproduktion 6 gange om året.

Orientere om aktuelle emner - herunder priser gennem foreningens telefonavis-fax service eller email.

Arrangere kurser og studieture i Danmark og til udlandet.

Støtte initiativer der kan gavne kartoffelerhvervet.

Medlemskab af foreningen kan tegnes hos kasserer Per Frandsen.

Der er mange fordele ved at være medlem af dansk Kartoffel Producent forening.

Du får

* en interesse- og brancheorganisation, der varetager dine interesser som avler - se foreningens formålparagraf på hjemmesiden
* 25-35 nyhedsbreve om året med alle relevante opdaterede nyheder, priser etc.
* fagblad tilsendt 6 gange årligt direkte til din postkasse plus online elektronisk udgave på hjemmeside m. søgemuligheder
* nyheder online
* hjemmeside med info, faglig arkiv og kartotek
* fri adgang til faglige møder uden ekstra betaling
* stemmeret på foreningens generalforsamling
* adgang til foreningens kursus og seminarer om faglige spørgsmål
* konsulentvejledning i faglige spørgsmål
* faglig netværk
Område

Dansk Kiropraktor Forening

Dansk Kiropraktor Forening (DKF) er kiropraktorernes faglige organisation. DKF er medlem af Akademikernes Centralorganisation (AC).

DKF blev stiftet i 1925.

DKF har forhandlingsretten for kiropraktorer ansat i det offentlige (stat, amter og kommuner) og for kiropraktorer, der praktiserer under den offentlige sygesikring.

DKF har 567 kiropraktormedlemmer og 73 studentermedlemmer (pr. 16.10.2008).

DKF ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Medlemskab af DKF

Uanset, om du driver egen klinik eller er ansat kiropraktor, er der mange gode grunde til at være medlem af DKF.

DKF er kiropraktorernes faglige og kollegiale fælleskab, og det er i kraft af foreningens indsats, at du som kiropraktor kan arbejde under velordnede og regulerede forhold.

Som medlem af DKF får du bl.a.:

- Personlig rådgivning om løn og ansættelsesvilkår
- Fordelagtige pensions- og forsikringsaftaler på vilkår, der ikke kan opnås individuelt
- Juridisk assistance i tilfælde af konflikter
- Vejledning ved køb og salg af praksis
- Medlemstidsskriftet KIROPRAKTOREN 6 gange årligt
- 4 årlige nyhedsbreve
- Efteruddannelseskurser hos NIKKB til særlig medlemspris

- og meget mere!
Område
1363 København K

Dansk Kommunikationsforening

DKFs vision er at være den fore­truk­ne faglige for­ening for professionelle kommunikatører, der arbejder videns­ba­seret

MISSION

DKFs mission er at

* udvikle og styrke medlemmernes faglige kompetencer, identitet og netværk
* øge og synliggøre værdien af professionel kommunikation

Dansk Kommunikationsforening (DKF) er en forening for alle, der arbejder med kommunikation og ønsker at udvikle sig selv og faget. Foreningens formål er at gå forrest i en stadig professionalisering af kommunikationsfaget. Faglighed og netværk er omdrejningspunktet for vores aktiviteter.

Arrangementer

I DKF mødes kommunikatører og henter ny inspiration til det daglige arbejde. Gennem gå-hjem-møder, kurser og konferencer giver DKF dig mulighed for at udvikle dine kompetencer og opbygge netværk.

Gå-hjem-møderne flere gange om måneden har altid relation til praktiske eller teoretiske områder inden for faget.

Kursuskataloget, der udsendes to gange om året til medlemmerne rummer kurser på et højt fagligt niveau og til konkurrencedygtige priser.

Kommunikation

Du modtager medlemsbladet Kommunikatøren og nyhedsbrev, får adgang til medlemsfortegnelsen online og får en personlig kom-profil.

Kommunikatøren udkommer seks gange årligt og indeholder artikler, case-stories, portrætter, interviews, anmeldelser af nye bøger samt information om medlemsmøder og nye medlemmer. Typisk er medlemsbladet bygget op om et fagligt tema.

Det elektroniske nyhedsbrev bringer artikler og omtaler aktuelle emner fra foreningens verden.

En gang om året modtager alle medlemmer en medlemsfortegnelse med oplysninger om medlemmernes firma- og privatadresser, foto, mail og telefonnumre.

Medlemmer

DKF har knap 3.000 medlemmer. De fleste er kommunikationsmedarbejdere og kommunikationschefer. Cirka en fjerdedel af medlemmerne er selvstændige kommunikationskonsulenter eller medarbejdere i kommunikationsvirksomheder.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
2900 Hellerup

Dansk Komponist Forening

Dansk Komponist Forening er Nordens ældste, grundlagt i 1913. Den har lidt over 200 medlemmer, der alle har et professionelt virke som komponister. Mange skriver musik i forlængelse af den "klassiske" tradition: kammermusik, symfonisk musik, opera osv.
Men foreningen har også medlemmer, der fortrinsvis arbejder i "cross-over" genrer mellem rytmisk og klassisk musik eller med elektroakustisk musik.

DKF yder økonomisk og juridisk støtte til sine medlemmer, bl.a. i form af arbejds- og rejselegater. Foreningen er desuden repræsenteret i et stort antal indenlandske bestyrelser og musik-organisationer og har omfattende internationale relationer, bl.a. til de øvrige nordiske komponistforeninger og til internationale ophavsretsselskaber.

Foreningen har et nært samarbejde med de to andre danske autorforeninger, Danske Jazz-, Beat-, og Folkemusik-autorer og Danske Populærautorer. Det
er vigtigt - for de udgør sammen med Dansk Musikforlæggerforening KODA´s råd og bestemmer den økonomiske og kulturpolitiske kurs, som KODA skal
følge for sine ophavsmænd i en verden, der mediemæssigt er i rivende udvikling.
Område
1154 København K

Dansk Kredit Råd

Dansk Kredit Råd (DKR) er en forening, der virker som et fagligt og personligt netværk for virksomheder, der arbejder professionelt med kreditgivning.
DKR ønsker at skabe værdi for medlemmerne, både gennem de faglige arrangementer der afholdes i form af konferencer og gennem arbejdet i forskellige ERFA-grupper.

Antallet af medlemmer i DKR er stigende, en udvikling der forventes at fortsætte.

Foreningens formål er at varetage, koordinere og styrke medlemmernes fælles interesser vedrørende kreditrelaterede emner og arbejde for et højt kreditfagligt niveau i dansk erhvervsliv. Formålet skal opfyldes gennem påvirkning af lovgivningsmæssige forhold og processer samt internt gennem uddannelse, erfaringsudveksling, kommunikation, information, møder og på anden vis som skønnes hensigtsmæssig.

Medlemskab:

Som medlemmer kan optages danske virksomheder, der beskæftiger sig med kreditgivning enten som hovederhverv eller som en del af deres øvrige aktiviteter samt virksomheder eller enkeltpersoner med særlig interesse for det kreditfaglige område.
Område
2730 Herlev

Dansk Kunst & Antikvitetshandler Union

DANSK KUNST - & ANTIKVITETSHANDLER UNION blev grundlagt den 17. december 1941 af en gruppe af datidens bedste antikvitetshandlere med den navnkundige Ole Haslund i spidsen.

Foreningens formål er at fremme og højne kvaliteten af handel med antikviteter. I foreningen er samlet landets bedste eksperter på forskellige områder indenfor kunst og antikviteter, således at kunderne får den bedste garanti ved køb, samt rådgivning om værdi og restaurering af kunstgenstande.

Unionen har oprettet et klagenævn, der behandler forskellige sager for private, forsikringsselskaber og museer.

Foreningen har i dag 35 medlemmer, og den stiller strenge krav om et højt fagligt niveau.

Unionen har siden 1955 afholdt censurerede antikvitetsudstillinger. Først på Charlottenborg, derefter i Odd Fellow Palæet, der desværre brændte, hvorefter der var stilstand i udstillingerne.

Unionens medlemmer har gennem en årrække ligeledes deltaget i store internationale udstillinger i udlandet.

I 1998 startede man igen de danske udstillinger, og valgte Hotel D'Angleterre som et forsøg. Succeen var så stor, at hotellets lokaler blev for små. Derfor har man nu lejet Christian den 4's gamle Børsbygning som et fremtidigt udstillingssted for medlemmerne af DANSK KUNST - og ANTIKVITETSHANDLER UNION.

Unionen er sammen med foreninger fra 21 andre lande medlem af den internationale Kunstsammenslutning CINOA, Confederation Internationale des Negociants en Oeuvres d'Art.
Område

Dansk Kvindesamfund

Dansk Kvindesamfund er en NGO (non-governmental organization), der kæmper for at sikre, at ligestilling mellem kønnene konstant er på den politiske dagsorden. Dansk Kvindesamfund arbejder på tværs af partipolitiske anskuelser og hensyn.

Organisationen har eksisteret siden 1871 og er den ældste kvindeorganisation i Danmark. Der er sket enorme ændringer i samfundet siden da. Kvinder har fået stemmeret, ret til fri abort og er blevet selvforsørgende. Trods disse samfundsændringer er debatten om køn stadig vigtig, da der også i 2009 eksisterer uligheder mellem kønnene.

Reel ligestilling mellem kønnene

Dansk Kvindesamfund arbejder for at nå reel ligestilling mellem kønnene, så alle kvinder kan udfolde sig fuldt ud i det offentlige liv, få uddannelse, job og familie. Derfor arbejder vi for kvinders frigørelse fra alle former for strukturel, social og kulturel undertrykkelse.

Målet er, at kvinder opnår selvbestemmelse og økonomisk uafhængighed nationalt og internationalt. Vi arbejder for, at kvinder organiserer sig og præger beslutningsprocesserne på alle politiske og administrative niveauer i samfundet.

Dansk Kvindesamfund arbejder på tværs af partipolitiske anskuelser og hensyn.

Område

Dansk Låsesmede Forening

DLF yder medlemmerne bistand i faglige anliggender og varetager de sager, der behandles i Dansk Låsesmede Forenings Klagenævn. Derudover arbejder foreningen aktivt for en forsvarlig, faglig uddannelse af låsesmede og for at videreudvikle og informere om ny teknologi.

DLF formidler information til medlemmerne blandt andet om teknik, produktudvikling, salg og service.

Foreningen arbejder også på at fremme samarbejdet med forsikringsbranchen, låseproducenter samt forhandlere og andre med tilknytning til låse- og sikringsbranchen.

Dansk Låsesmede Forening har domicil i Håndværkets Hus på Islands Brygge i København

FORENINGENS FORMÅL

DLF, som er en forening af personer/firmaer, der som hovederhverv driver selvstændig, momsregistreret virksomhed som låsesmed, har til formål
- at varetage medlemmernes interesser og at yde denne bistand i alle faglige anliggender indenfor låse- & sikringsbranchen, herunder varetagelse af klagenævnsanliggender.
- at fremme og udbygge relationerne og tilliden mellem foreningens medlemmer og offentligheden/myndighederne,
- at virke for samarbejde mellem foreningens medlemmer og forsikringsbranchen, låseproducenter, låseforhandlere og andre med tilknytning til låse- & sikringsbranchen, med særligt henblik på
produktudvikling og højnelse af serviceniveauet,
- at formidle informationer af teknisk, salgs- og service­mæs­sig karakter til foreningens medlemmer,
- at formidle fælles salgsfremmende aktiviteter for medlemmerne,
- at fremme sammenhold og kollegialitet mellem foreningens
medlemmer, og at skabe de bedst mulige faglige og økonomiske kår indenfor låse- & sikringsbranchen,
- at arbejde for en forsvarlig, faglig uddannelse af låsesmede,
- at arbejde for videreudvikling af ny teknologi, samt at videre-
bringe kendskabet til denne mellem med­lemmerne, evt. ved kursus­ virksomhed.
DLF kan endvidere ved generalforsamlingsbeslutning herom indgå tiltrædelsesoverenskomster og samarbejdsaftaler med andre foreninger.
Område
2300 København S
(Viser 231 til 240 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk