Dansk Laborant-Forening

Dansk Laborant-Forening (DL-F) blev grundlagt i 1957, og vi organiserer mere end 10.000 laboranter, laboratorieteknikere, miljøassistenter, miljøteknikere og studerende/-praktikanter, der er ansat på private og offentlige kontrol- og produktionslaboratorier, på forskningsinstitutioner og på højere læreanstalter.

Dansk Laborant-Forening er en tværgående landsforening under HK, som er et af Danmarks største fagforbund med ca. 365.000 medlemmer. Det betyder, at alle, der er medlem af Dansk Laborant-Forening, samtidig er fuldgyldigt medlem af HK og dermed nyder godt af alle medlemsrettighederne her. Studerende, der er på skole, er gratis medlemmer af Dansk Laborant-Forening.

Som organiserede i HK kan vi derfor bruge HK's konsulenter i f.eks. arbejdsmiljø-, uddannelses- og juridiske spørgsmål.

Dansk Laborant-Forening afholder en række medlemskurser med vidt forskelligt indhold. Kurserne arrangeres af bestyrelsen eller udvalget. Oplysningerne kan ses i medlemsbladet LABORANTEN, mitHK og www.dl-f.dk

Dansk Laborant-Forening har 4 faste udvalg:

* Arbejdsmiljøudvalget

* Løn- og Personaleudvalget

* Teknologiudvalget

* Uddannelsesudvalget
Område
900 København C

Dansk Lak- og Farvekemikeres forening

Foreningens formål er at virke for kontakt, samarbejde og meningsudveksling mellem foreningens medlemmer ved at arrangere foredrag, diskussioner, gruppearbejde, studiebesøg eller andre aktiviteter, der kan medvirke til at hæve den faglige viden og kunnen indenfor malevare- og trykfarvebranchen i Danmark. Foreningen skal gennem samarbejde med tilsvarende foreninger i andre lande sikre internationale kontakter.

Skandinavisk samarbejde.
Foreningen indgår som medlem af Skandinavisk Lackteknikers Förbund, og det nordiske samarbejde sker gennem dette forbund.

Medlemmer

A. Som ordinære medlemmer kan optages: Teknikere beskæftiget i danske malevare- og trykfarve-virksomheder eller hos branchens råvare-, halvfabrikat- eller maskinleverandører, eller som er beskæftiget i institutter, laboratorier eller undervisningsanstalter, der arbejder med malevare- og trykfarvetekniske emner. Desuden kan efter bestyrelsens skøn optages personer med tilsvarende beskæftigelse i udlandet samt personer i Danmark, der er intersseret i malevare- og trykfarveindustriens videnskabelige og tekniske problemer.

B. Som aldersmedlemmer optages: Ordinære medlemmer, der er pensioneret fra deres hverv og som har været medlemmer af foreningen i mindst 10 år. Overførsel til aldersmedlem sker efter henvendelse derom til bestyrelsen. Aldersmedlemmer har stemmeret og er fritaget for kontingentbetaling.

C. Æresmedlemmer. Foreningens medlemmer eller andre personer i eller udenfor Danmark, som har ydet foreningen eller den danske malevare- og trykfarvebranche store tjenster, kan ved enstemmighed på 2 fuldtallige bestyrelsesmøder udnævnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer har stemmeret og er fritaget for kontingentbetaling.

Medlemsoptagelse
Ansøgning om optagelse som medlem indgives til bestyrelsen skriftligt med personlige data.
Område
2840 Holte

Dansk Limousine Forening

Velkommen til Dansk Limousine Forening

Danmarks største kødraceforening……

Foreningen, der tæller 750 medlemmer……

Foreningen, der udgiver et spændende medlemsblad, Limousine-nyt, som udkommer seks gange årligt………

Foreningen, der har eget afsætningsselskab, Limousine Unik ApS. Selskabet, der i 2008/2009 sikrede leverandørerne af Limousine Unik slagtekalve en gennemsnitlig merpris på 3,57 kr. pr kilo over Danish Crown's notering.

Bliv medlem

Som medlem af Dansk Limousine Forening får du:

* Medlemsbladet Limousine-Nyt seks gange årligt
* Adgang til kvalificeret rådgivning ved Limousineforeningens avlskonsulent, Jens Christian Holgaard, når det gælder:
o Avlsarbejde og udvælgelse af besætningens avlsdyr
o Råd og vejledning i forbindelse besætningsopstart
o Assistance vedrørende tilskud og præmieordninger
o Formidling af avlsdyr via Limousineforeningens salgsliste (100,-/dyr samt 50,- for følgende dyr indtastet samme dag)
o Udarbejdelse af foderplaner
o Besøg i besætningen efter aftale
o Rådgivning via telefon og e-mail
* Mulighed for at deltage i en velfungerende raceforenings mange faglige og sociale aktiviteter
* Optagelse af besætningslinks på hjemmesiden (200,-/år)

Medlemsskab koster kr. 1000,- pr. år i 2009.
Område
8210 Aarhus N

Dansk Møllerforening

Dansk Møllerforening blev stiftet i 1884 som en brancheorganisation for møllere. I dag er foreningen aktiv i arbejdet med at bevare Danske vind- og vandmøller. I foreningen vil vi gerne skabe kontakt mellem mølleinteresserede og bidrage til faglig viden om møller og mølleri. Vi vil også gerne være en sparringspartner for mølleejere, møllelaug og andre personer, der står med ønsket om at bevare en mølle i lokalområdet.

Dansk Møllerforening udgiver bladet Møllen, der udsendes til medlemmerne 6 gange årligt.

Dansk Møllerforening er ikke KUN for mølleinteresserede, men også for personer der interessere sig for bygningskultur generelt.


Område
5600 Faaborg

Dansk Magasinpresses Udgiverforening

Dansk Magasinpresses Udgiverforening er en paraplyorganisation, der varetager interesserne for Danmarks største bladudgivere.

Foreningens formål

* at varetage medlemmernes fællesinteresser overfor offentlige myndigheder
* at samarbejde om fælles interesser vedrørende magasiners forhold til offentligheden
* at samarbejde med relevante bladorganisationer i ind- og udland

Foreningen

* har indgået aftale om annonceringsvilkår med Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB)
* er kontrahent i Index Danmark (sammen med DRRB og DDF)
* er medstifter af Dansk Oplagskontrol
* er medlem af Tekst og Node Undervisningskopier og Erhvervskopier
* er bidragyder til Pressenævnet
* er medlem af Ophavsretsligt Forum
* i bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
* er medlem af FAEP (Federation Européenne d'Editeurs de Périodiques)
* er medlem af FIPP (International Federation of the Periodical Press)
* er medlem af sammenslutningen Danske Mediers Forum

Foreningen er aktiv i almennyttigt arbejde, som f.eks. Uge- og Månedsblade i Undervisningen og Aktion Læsning.
Område
1159 København K

Dansk Management Råd

Dansk Management Råd (DMR) er en brancheforening for Managementkonsulent virksomheder i Danmark. DMR er en del af DI, og derfor er alle medlemmer af DMR samtidig medlem af eller associeret til DI.

DMR har sin egen bestyrelse, som varetager rådets interesser og fastlægger strategien for, hvordan DMR skal udvikle sig. DMR har sit eget sekretariat som ledes af en direktør. Sekretariatet er fysisk placeret i DI.

DMR's mission er at forene de danske management konsulentvirksomheder til et slagkraftigt organ der - uafhængigt af snævre sektor- og professionsinteresser - arbejder for

• at udvikle Danmark som vidensamfund
• at udvikle og forbedre vilkårene for konsulentvirksomheder i Danmark
• at udvikle professionalismen og etikken i konsulenterhvervet

DMR er medlem af den internationale konsulentorganisation FEACO.

Hvad står vi for i DMR
DMR er som brancheforening uafhængig af virksomhedsinteresser. Det betyder, at DMR på baggrund af konkrete erfaringer m.v. kan generalisere problemer og tage disse op, herunder tale branchens sag i forhold til medier, myndigheder m.fl.

Til dette arbejde har DMR etableret 3 specielle DMR-Udvalg, hvis opgave er at formulere branchens holdninger til nogle konkrete emner. Du kan læse mere herom under "DMR Udvalg".

Andre indsatsområder
DMR ønsker at styrke viden om og respekten for konsulenterhvervet. Med henblik på at fremme disse mål arbejdes med følgende aktiviteter:

Konsulentprisen
DMR uddeler en gang om året en konsulentpris. Prisen uddeles inden for 6 kategorier og endvidere kåres en "samlet" vinder. Formålet er at skabe fokus på professionalitet, kvalitet og nytten af konsulentopgaver. DMR vil gerne anspore konsulentbrugere til at fortælle om brugen af konsulenter og dermed opnå en mere nuanceret - og positiv - omtale af medlemsvirksomhederne (konsulentbranchen som helhed), DMR og brugen af konsulenter. Du kan læse mere om konsulentprisen under "Om Konsulentprisen".

Image
DMR definerer strategisk en række budskaber, som Rådet, dets bestyrelse og medlemmer kan bringe i spil i pressen, på konferencer, på møder med potentielle konsulentbrugere.

Medlemsmøder
DMR afholder medlemsarrangementer/konferencer med aktuelle temaer for konsulentvirksomheder efter behov. Faste arrangementer er konsulentprisen og DMR's årsdag. Endvidere samarbejder DMR med andre organisationer m.fl. om seminarer/konferencer, der falder inden for DMR's interesseområde.

Kodeks og Erhvervsetisk Nævn
Medlemmer af DMR forpligter sig til at overholde foreningens etiske kodeks. Overtrædelse heraf kan indbringes for Erhvervsetisk Nævn, og ved grove gentagelser kan det medføre eksklusion. Derved sikrer foreningen en høj professionalisme blandt medlemmerne. Du kan læse mere herom under "Etik & Kvalitet".

Kontraktrammer
DMR har udarbejdet et forslag til kontrakt for konsulentassistance mellem konsulent køber og konsulentvirksomhed.

Forsikringsaftale
DMR har truffet aftale med et forsikringsselskab, der typisk tilbyder erhvervsforsikring markant billigere, end der ellers udbydes på markedet. Forsikringsaftalen præsenteres nærmere her.

Certificering
DMR kan certificere konsulenter og akkreditere konsulentvirksomheder i henhold til ICMCI's standarder. Du kan læse nærmere om certificering her.

DMR's medlemmer
DMR har ca. 170 medlemmer.
Område
1553 København V

Dansk Maskinhandlerforening

Dansk Maskinhandlerforening er officiel brancheforening og arbejdsgiverforening for landbrugsmaskinforretninger i Danmark.

Medlemskredsen omfatter 155 hovedforretninger med i alt 200 udsalgssteder fordelt over hele landet.

Medlemmerne omsatte i 2008 for ca. 11 mia. kr. fordelt på nyt og brugt materiel samt reservedele og reparationer.

Medlemmerne beskæftigede i 2008 ca. 3300 medarbejdere indenfor service, reservedele, salg og administration.

Klik her for oplysninger om enkeltmedlemmer.

Ud over at medvirke til fremme af god brancheskik varetager Dansk Maskinhandlerforening medlemmernes interesser og rettigheder med hensyn til blandt andet

* Forsikringer
* IT- løsninger
* Erhvervs - og markedsret
* Uddannelser
* Overenskomster
* Virksomhedsrådgivning
* Arbejdsmiljø
* Indkøbsaftaler

Dansk Maskinhandlerforening er medlem af Climmar - en international brancheorganisation for maskinhandlere.

Dansk Maskinhandlerforening har SALA (Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger) som hovedorganisation for arbejdsgiverdelen.

Den engelske betegnelse for Dansk Maskinhandlerforening er The Association of Danish Agricultural Machinery Dealers.
Område
6000 Kolding

Dansk Medicinsk Selskab

Dansk Medicinsk Selskab (DMS) blev grundlagt i 1919 med det formål at fremme dansk lægevidenskab og varetage en samlet repræsentation af denne.

DMS er aktuelt en sammenslutning af 118 danske lægevidenskabelige selskaber med 23.061 medlemmer. Selskabets formål er fortsat at fremme dansk lægevidenskab og varetage en samlet repræsentation af medlemsselskabernes holdninger og viden herom overfor offentligheden og derunder de centrale sundhedsmyndigheder.

Dansk Medicinsk Selskab har desuden som særlige opgaver:

* at afholde af mindst ét årligt fællesmøde om et tværfagligt emne
* at formidle afholdelse af lægevidenskabelige møder gennem økonomisk støtte til invitation af udenlandske foredragsholdere
* at yde støtte til offentliggørelse af danske lægevidenskabelige afhandlinger, herunder disputatser i Danish Medical Bulletin
* Arbejde for lægernes uddannelse

Forudsætningerne for selskabers medlemskab af DMS er:

* At selskabet har mindst 25 lægelige medlemmer
* At selskabet er mindst 3 år gammelt
* At selskabet har bevist sit lægevidenskabelige eksistensgrundlag, fx. gennem jævnlig mødeaktivitet

Medlemsselskaberne fordeler sig på 38 såkaldt specialebærende, som varetager de lægevidenkabelige områder der danner basis for specialestrukturen jvf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse herom. Der er vigtigt at DMS’s bestyrelse har et særligt tæt samarbejde med disse selskaber i arbejdet med rådgivning af centrale sundhedsmyndigheder om den lægelige videreuddannelse (speciallægeuddannelsen) og specialestrukturen.

I overensstemmelse hermed har DMS’ bestyrelse en regelmæssig møderutine i det såkaldte Specialeforum med disse selskaber med mindst 2 årlige møder.

De øvrige 80 selskaber repræsenterer lægevidenskabelige områder, som er dele af specialerne (enkelte diagnoser eller kliniske områder) eller kliniske områder mellem flere specialer. En del af disse områder er eller vil blive etablerede som fagområder.

Dansk Medicinsk Selskab har gennem sin virksomhed opnået et godt samarbejde med centrale sundhedsmyndigheder dels gennem sæde i mange råd, udvalg og arbejdsgrupper og dels som høringspart i mange relevante sammenhænge.

De centrale områder for DMS’ aktuelle arbejde er den lægelige videreuddannelse, etablering af fagområder som grundlag for den lægevidendskabelige udvikling i det danske sundhedsvæsen og et bidrag til sikringen og udviklingen af kvaliteten af en sundhedsfaglige kærneydelse i det danske sunhedsvæsen.

En del af DMS’ rådgivning forgår i et frugtbart samarbejde med Lægeforeningen, dog således at DMS ikke forholder sig til fagforeningspolitiske spørgsmål men alene baserer sit arbejde på videnskabelig evidens og vurdering heraf.

Det er Dansk Medicinsk Selskabs ambition også i fremtiden og i stigende omfang, at formidle repræsentationen af de lægevidenskabelige selskabers viden, meninger og holdninger med indflydelse på den sundhedsvidenskabelige forskning og sundhedvæsenet i Danmark.

Selskabet uddeler en gang årligt Marie og August Krogh Prisen til en fremragende dansk forsker.
Område
2100 København Ø

Dansk Metal Tele afdeling 11

Tele afdeling 11 (stiftet 15.06.96) er fagforeningen for administrativt personale, teknikere og telefonister i TDC's jyske afdelinger nord for Kongeåen.

Vi har ca. 3.000 medlemmer.

Tele afdeling 11 har deltaget aktivt i TDC's omstilling fra monopol til privat virksomhed på et liberaliseret telemarked.

Vi er en moderne fagforening, gearet til at tage de mange nye og spændende udfordringer op.

Tele afdeling 11 varetager sine medlemmers interesser som aktiv samarbejds- og sparringspartner for ledelsen i TDC og arbejder for:

* Gode løn- og ansættelsesvilkår
* Et godt arbejdsmiljø
* Efteruddannelse og udvikling på jobbet
* Tryghed i ansættelsen

Tele afdeling 11 er altid parat til at medvirke til løsningen af de problemer, der måtte opstå i forbindelse med jobbet.

Forbund for alle
Tele afdeling 11 er en del af Dansk Metal med ca. 150.000 medlemmer. De 5 Tele afdelinger organiserer ca. to tredjedele af alle ansatte i TDC. At være så mange og dække så bredt er med til at gøre os stærke.

Medlemmerne bestemmer

I Tele afdeling 11 er det medlemmerne, der bestemmer. Du og dine kolleger kan til enhver tid bede om et medlemsmøde på arbejdspladsen, og du er altid velkommen til at ringe eller sende en mail til de valgte repræsentanter.

På den årlige generalforsamling i februar eller marts drøfter vi det kommende års arbejde, overenskomstskrav m.m. Du er velkommen til at give dit besyv med i debatten.

På generalforsamlingen vælger vi også vores bestyrelse. Bestyrelsen og repræsentantskabet udgør afdelingens ledelse.

Repræsentantskabet består af fællestillidsrepræsentanter fra de forskellige enheder i TDC.

Aktivitet og information
I Tele afdeling 11 arbejder vi med projekter på blandt andet følgende områder:

* Uddannelse
* Arbejdsmiljø
* Overenskomster og aftaler
* Ligebehandling
* Udvikling af tillidsrepræsentanter
* Ledige medlemmer
* Udvikling af organisationen
* Aktive unge

I Tele afdeling 11 gør vi meget ud af at holde medlemmerne orienteret om, hvad der sker. Følg med her på hjemmesiden, eller tilmeld dig vores nyhedsbrev under punktet Medlemsservice.
Område
8000 Aarhus C

Dansk Miljøteknologi

Dansk Miljøteknologi har til formål at sætte en ny dagsorden for dansk miljøpolitik. En dagsorden som handler om innovation og teknologi, der kan sikre rent miljø til verden. Og en dagsorden, hvor Danmark går i front med nye avancerede løsninger på globale miljøproblemer. Både for at sikre rent vand, ren luft og en rig natur til os selv og vore efterkommere og for at kunne bidrage til global bæredygtighed på miljøområdet.

Dansk Miljøteknologi arbejder derfor for en moderne og fremsynet miljøpolitik – med strenge miljøkrav og høje standarder, aktiv deltagelse i det internationale miljøsamarbejde, en grøn markedsøkonomi med miljørigtige priser og en forskning i verdensklasse.

Dansk Miljøteknologi har som vision at samle og organisere hele den miljøteknologiske branche i Danmark for at skabe en stærk aktør i den danske miljøpolitik med fokus på de store miljøudfordringer og de teknologiske potentialer for nye miljøløsninger.

Dansk Miljøteknologi vil på denne baggrund deltage aktivt i den offentlige debat, være i tæt kontakt med de politiske beslutningstagere lokalt og på landsplan samt samarbejde med myndigheder og vidensinstitutioner.
Område
1970 Frederiksberg C
(Viser 241 til 250 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk