Dansk Mode & Textil

Dansk Mode og Textil er brancheorganisation for 340 både store og små mode- og textilvirksomheder, der eksporterer 80% af produktionen til udlandet til gavn for dansk eksport. Siden 1895 har vi været et fast knudepunkt for alle virksomheder, som beskæftiger sig med både produktion og afsætning af tøj og textiler på danske og udenlandske markeder.

Mode- og textilbranchens serviceorganisation

20 Eksperter sidder hver dag parat til at hjælpe netop din virksomhed med gode råd indenfor jura, retail, csr, miljø, finansiering, eksport, kommunikation og nyeste tendenser. Det giver dig tid til at styre din forretning.

Medlemmer og serviceabonnenter er centrum for organisationens aktiviteter – både i ind- og udland.

Dansk Mode & Textil arrangerer under Copenhagen Fashion Week det mest medieomtalte trendshow. Derudover er der fri adgang til et trendbibliotek med det nyeste inden for bøger, materialer og en konstant opdateret elektroniske trenddatabase, WGSN.

Servicekoncept

Benyt Dansk Mode & Textil's servicekoncept

- det frigør ressourcer

Dansk Mode & Textil er branchens serviceorganisation. Vi tilbyder alle virksomheder med interesse inden for branchen at tegne et medlemskab/serviceabonnement og dermed få adgang til vores koncept.

Dansk Mode & Textil 's koncept dækker en række af de opgaver og problemstillinger, virksomhederne dagligt stilles overfor. Læs mere om konceptet...

Mere end 300 virksomheder benytter konceptet. Vort mål er at skabe merværdi på virksomhederne, ved at medvirke ved udviklingen af virksomheden samt gøre dagligdagen lidt enklere - således at der bliver mere tid til det væsentligste: nemlig indkøb, produktion, salg, kundepleje og udvikling.

Dansk Mode & Textil's vision er, at vi skal være den foretrukne brancheorganisation for danske tekstil- og beklædningsvirksomheder, samt attraktiv for brancherelaterede virksomheder. Dansk Mode & Textil skal af disse konstant opfattes som en innovativ og værdiskabende samarbejdspartner.

Strategien er, at Dansk Mode & Textil 's medlemmer og serviceabonnenter er centrum for foreningens aktiviteter - herunder national og international interessevaretagelse.

Dansk Mode & Textil skal via et stærkt og vedvarende fokus på innovation støtte den enkelte medlemsvirksomheds indsats på dette område.

Vi glæder os til at servicere din virksomhed
Område
7400 Herning

Dansk Musikbiblioteks Forening

Dansk Musikbiblioteks Forening (DMBF) er en musikfaglig forening med repræsentanter for folke- og forskningsbiblioteker samt institutioner og privatpersoner med relation til musikformidling og -dokumentation.

Foreningens formål

Foreningens formål er bl.a. at sikre at musik fortsat har en fremtrædende position i danske biblioteker, arkiver og dokumentationscentre. DMBF støtter arbejdet med alle medietyper på området, både i fastform og som data, f. eks som digitale noder og lydfiler på Internet. DMBF markedsfører og debatterer væsentlige problemstillinger på området i den brede offentlighed. DMBF støtter og styrker samarbejdet mellem personer og institutioner på området både nationalt og internationalt.

Foreningen er åben for alle interesserede og adressen er:

DMBF
c/o Erling Dujardin, Aspegården 38
2670 Greve

Dialog med DMBF

DMBF diskuterer problemstillinger med medlemmerne og orienterer om nyheder på området bl.a. gennem foreningens blad Musikbib der p.t. udkommer 3 gange om året. Den aktuelle og løbende dialog finder sted på MusikListen , der er foreningens elektroniske konference. Konferencen hostes af Statsbiblioteket i Århus. Listen er åben for at alle indlæg, debat og nyheder dog undtaget kommercielle bidrag, som f. eks reklamer. Eventuelle tvivlspørgsmål afklares med listens administrator inden publicering.

DMBF er altid meget interesseret i at høre fra medlemmerne vedr. nye ideer og problemer fra det daglige arbejde med musik på biblioteker, arkiver og dokumentationscentre. Henvendelse kan ske til alle i bestyrelsen.

Kurser, efteruddannelse og arrangementer

DMBF arrangerer løbende kurser, konferencer og temadage med fagligt indhold. Ofte i samarbejde med musikfaggruppen under bibliotekarforbundet.
Konferencerne publiceres bl.a. på hjemmesiden og på den elektroniske konference.
I 2005 arbejdes med planer om at arrangere en 2 dages konference med fokus på efteruddannelse, ungdomskultur og formidling af nye medier.

Internationale netværk

Dansk Musikbiblioteks Forening er den danske repræsentant i IAML, og i 1995 var DMBF vært for årets IAML-IAMIC kongres (Helsingør), hvor ca. 300 deltagere fra 30 lande diskuterede spørgsmål om musikdokumentation og oplevede et bredt udbud af den danske musik- og biblioteksverden.

I sommeren 2013 er DMBF igen vært for den årlige konference, som denne gang afholdes i Århus.
Område
2000 Frederiksberg

Dansk Musikforlæggerforening

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser af faglig art og at fremme et loyalt og kollegialt samarbejde mellem medlemmerne.

Foreningen kan med bindende virkning for sine medlemmer indgå overenskomster med andre organisationer, der har tilknytning til branchen.

Som medlem kan optages professionelle, seriøst arbejdende musikforlag, som af foreningen anses for at drive almindelig musikforlagsvirksomhed.

Det vil bl. a. sige, at de har en fast forretningsadresse, og at de er originalforlag til mindst 25 danske kompositioner, erhvervet inden for de sidste 3 år og udgivet enten på tryk eller på mekaniske medier.

Forlaget skal have domicil i Danmark.

Dansk Musikforlæggerforening er repræsenteret i de ledende organer i KODA, NCB og COPY-DAN.

Dansk Musikforlæggerforening er medlem af Nordisk Musikforlæggerunion og af International Confederation of Music Publishers.
Område
5792 Årslev

Dansk Netværk

Vi er et landsdækkende netværk af selvstændige erhvervsdrivende, der i lokale netværksgrupper deler erfaringer, succeshistorier, udfordringer og oplevelser. I netværkene skaber vi sammen muligheder for at udvikle både vores virksomheder og os selv personligt.

Søger du netværk til:

* Videndeling
* Sparring
* Øget omsætning

Så er du kommet til det rette netværk!

Her er plads til det hele – både de store armbevægelser, de vilde drømme og de internationale planer. For naturligvis kan det lykkes for dig! Her kan du finde de gode råd, de rette kontakter og den hjælp og sparring der skal til, for at få drømmen ført ud i livet.

I netværket møder du både os, der har været selvstændige erhvervsdrivende i 30 år, og os, der er helt nye på banen. Vi er en farverig blanding af forskellige brancher og størrelser virksomheder, og alle er velkomne indenfor.

Kom og mød os til dit første netværksmøde i Dansk Netværk.

Netværk virker, hvis DU som deltager vælger at være aktiv og gøre en indsats. Det er afgørende, at alle deltagere byder ind med input, viden, erfaring og sparring når vi mødes - både ansigt til ansigt og virtuelt.
Det er vores fælles indsats, der kendetegner en god netværksgruppe.

At være en god netværker i Dansk Netværk er kendetegnet ved, at du først og fremmest har lyst til at dele din viden med andre, og at du samtidig ved, at du altid kan trække på de andres viden. Ved at stille din egen viden til rådighed og ved at få adgang til andres, er du med til at skabe et rum for videndeling og faglig sparring.

Dansk Netværk virker, fordi hver enkelt deltager vælger at hjælpe sine netværkskolleger ved at:

* Dele ud af viden og erfaringer
* Være klar med sparring, ideer og input
* Være bevidst om, at salg også er en vigtig dimension i netværket

----
Netværksportalen giver en udtømmende netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.
Område
8382 Hinnerup

Dansk Neurologisk Selskab

Selskabets formål er at fremme uddannelse, udvikling, planlægning og videnskab inden for de neurologiske fagområder i Danmark.

International tilknytning

Selskabet er medlem af Dansk Medicinsk Selskab, European Federation of Neurological Societies og World Federation of Neurology. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om selskabets medlemskab af andre organisationer.

Selskabets formand er medlem af Dansk Medicinsk Selskabs Repræsentantskab. Såfremt selskabet kan udpege flere medlemmer af DMS' Repræsentantskab, vælges disse for et år ad gangen ved den ordinære generalforsamling. Ingen kan være repræsentant uafbrudt i mere end 5 år.

Generalforsamlingen vælger en delegat og en suppleant til World Federation of Neurology's Council of Delegates og til European Federation of Neurological Societies. Valgperioden er 4 år. Genvalg kan finde sted, dog højst 2 gange.

Medlemskab

Som stemmeberettigede medlemmer kan optages danske læger og andre personer, der ved deres uddannelse, publikationer eller på anden måde har vist interesse for de neurologiske fag.

Nye medlemmers faglige baggrund skal godkendes af bestyrelsen. Navne på nye medlemmer skal offentliggøres på den ordinære generalforsamling.
Område
4000 Roskilde

Dansk Oftalmologisk Selskab

Dansk Oftalmologisk Selskab har til formål at fremme oftalmologiens udvikling og styrke det kollegiale sammenhold mellem danske øjenlæger. Dette formål søges bl.a. opnået ved afholdelse af møder og kurser samt ved planlæggende og koordinerende virksomhed.

Medlemskab
Som ordinært medlem kan optages enhver læge med interesse for oftalmologi. Udenlandske
kolleger og studerende kan optages som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret.
Indmeldelse sker ved skriftlig anmodning herom overfor bestyrelsen, og medlemskab træder i
kraft, hvis bestyrelsen ikke har modtaget indsigelse senest 14 dage efter, at medlemmerne er
gjort skriftligt bekendt med det ønskede medlemskab.
Område
2100 København Ø

Dansk Oldenborg Avl

Foreningens formål er på landsbasis at fremme interessen for renavl af oldenborgheste, samt forædlingsavl med fuldblod, jvf. avlsmålet.

Endvidere skal interessen for brug af oldenborgheste til køre- og ridebrug fremmes.

Dansk Oldenborg Avl er en selvstændig forening tilsluttet Landsudvalget for Heste.

Som medlemmer kan optages alle oldenborginteresserede personer. Medlemmer kan optages til enhver tid, men udmeldelse skal ske skriftligt inden 1. januar.

Landsudvalget for Heste varetager stambogsføringen for Dansk Oldenborg Avl.
Område
9640 Farsø

Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er en naturbeskyttelsesorganisation med særligt fokus på fuglene. DOF samler viden og oplevelser med alle slags fugle – både hverdagsfuglene på foderbrættet og de sjældne og truede fugle. Foreningen har ca. 13.000 medlemmer, fordelt i 13 lokalafdelinger over hele Danmark.
Lokalafdelingerne arrangerer godt 500 lokale ture og møder hvert år. Desuden laver frivillige fugleentusiaster lokalt naturbeskyttelsesarbejde, som f.eks. at afskærme rovfuglereder, optælle truede ynglefugle, påvirke lokale myndigheder og sætte redekasser op for slørugler.

DOF har, via sit mangeårige virke og en meget høj kvalitet i naturbeskyttelsen, en meget stor indflydelse på naturbeskyttelse i Danmark. DOF har indgået to samarbejdsaftaler med Miljøministeriet, som bruger DOF’s data i sine naturplaner.

Fugleværnsfonden, som er stiftet af DOF, ejer 18 fuglereservater, der plejes af frivillige arbejdsgrupper. Her er der muligheder for at opleve fuglelivet på helt tæt hold fra fugleskjul og fugletårne.

En medlemsorganisation

DOF har grundlæggende fire typer tilbud til medlemmerne:

oplevelser med fugle i naturen
viden om fuglene
beskyttelse af naturen og fuglene
deltagelse i naturprojekter

Tilbuddene formidles til medlemmerne via medlemsblade, hjemmeside, nyhedsbreve, ture, møder og service i sekretariatet.

DOF's medlemmer er hjørnestenen i DOF's store vidensbase. To gange om året tælles alle Danmarks ynglefugle, de sjælde fugle overvåges løbende og via et netværk over hele landet overvåges alle Danmarks vigtigste fugleområder. Herudover registrerer mere end 2000 ornitologer løbende deres fugleobservationer i DOFbasen.

DOF i udlandet

DOF er dansk partner i BirdLife International, et globalt netværk af fugle- og naturbeskyttelsesorganisationer. DOF's arbejde er derfor som BirdLifes fokuseret på at redde fuglearter, beskytte deres lokaliteter, bevare levesteder og skabe gode levevilkå for mennesker.

DOF gennemfører, med støtte fra Danida, i øjeblikket projekter i Tanzania og Indonesien, der skal styrke opmærksomheden på naturbeskyttelse og øge en bæredygtig økonomisk udvikling for befolkningerne.

DOF tilbyder også medlemmerne længere naturrejser til uudforskede rejsemål. Alt fra korte besøg i vore nabolande til flerugers rejser til eksotiske afkroge af kloden.

Sådan er DOF organiseret

Dansk Ornitologisk Forening er en selvstændig dansk forening med stærke traditioner for medlemmernes aktive deltagelse og demokratiske indflydelse. Alle politiske organer samt udvalg og grupper arbejder ulønnet.

Repræsentantskabet, foreningens øverste myndighed, mødes to gange årligt. De 60 delegerede udgøres af hovedbestyrelsen og af repræsentanter for lokalafdelingerne. Læs referatet fra repræsentantskabsmødet november 2006.

Hovedbestyrelsen (og dens forretningsudvalg) udgør med sine 13 medlemmer foreningens daglige, politiske ledelse.
Område
1620 København V

Dansk Parodontologisk Selskab

Dansk Parodontologisk Selskab har sine rødder i Jysk-Fynsk Parodontologisk Selskab, der blev oprettet i 1966 på initiativ af en kreds af jyske og fynske tandlæger. Disse ønskede et fagligt forum i det vest-danske område for udviklingen af parodontologien i såvel tandlægepraksis som indenfor forskning.

Gennem årene voksede Jysk-Fynsk Parodontologisk Selskab og selskabet har afholdt mange kurser for danske tandlæger i ind- og udland.

I 1991 opgav man kun at dække det jysk-fynske område, og man overgik til at være et nationalt selskab under navnet Dansk Parodontologisk Selskab / Danish Society of Periodontology. Siden da har både øst- og vestdanskere bakket op om selskabet.

På grund af sit ry som et aktivt og kvalitetsorienteret selskab med mange medlemmer blev Dansk Parodontologisk Selskab optaget i European Federation of Periodontology (EFP), der er den europæiske sammenslutning af de faglige selskaber indenfor parodontologien. EFP organiserer en række tværnationale udviklingsprojekter og afholder faglige konferencer. EFP har endvidere skabt rammerne for en specialistuddannelse i parodontologi, hvorigennem specialistanerkendelse kan opnås.

Dansk Parodontologisk Selskab afholder normalt to årlige møder med fagligt indhold. Forårsmødet er normalt en hel lørdag og efterårsmødet starter normalt fredag efter frokost og slutter med generalforsamlingen lørdag eftermiddag.

Møderne er ofte tematiserede, og tidligere møder har haft temaer som:
Tidlig diagnostik og risikovurdering af parodontitis -Hvad kan vi? Bakteriæmier og bisphosphonater
Tandoverlevelse hos parodontitis-patienter – hvad tjener patienten bedst?
Parodontitis hos børn og unge – diagnostik og behandling
Når parodontal kirurgi bliver til kunst.

Dansk Parodontologisk Selskab anvender internationalt anerkendte forskere og klinikere som foredragsholdere. Formen er tit oversigtsforelæsninger, der undertiden suppleres med præsentation af kasuistikker. Fokus er på evidens, forhold der gavner patienterne, og viden, som på kort eller langt sigt kan være med til at gøre en forskel.

Foreningens medlemmer er tandlæger og tandplejere. De fleste behandler patienter i privat praksis. Nogle modtager endog udelukkende henvisninger for parodontal behandling. Alle personer, der har bestået dansk tandlæge- eller tandplejereksamen, samt personer med udenlandsk eksamen, der har dansk autorisation eller som arbejder i Danmark kan blive medlem.
Område
8270 Højbjerg

Dansk Planteskoleejerforening

Dansk planteskoledrift er et erhverv med en lang historie bag sig. Allerede i 1898 stiftede planteskolerne Dansk Planteskoleejerforening, DPF. Målet var at etablere et fælles forum til at varetage opgaver og aktiviteter til gavn for hele erhvervet.

Det var fremsynede producenter, der skabte erhvervets organisation. Ideen har vist sig særdeles levedygtig, og den dag i dag spiller DPF en vigtig rolle for hele erhvervet.

Ikke mindst når det gælder forskning, uddannelse og rådgivning inden for produktion og forædling af planter, sætter DPF sine markante fingeraftryk på udviklingen.

Det er DPF's fornemste mål at holde Danmark grønt. Målsætningen gælder både det åbne land, de danske skove og bymiljøer. Danske planteskoler producerer tilsammen 130 millioner planter hvert år. Fra skovplanter til store træer og fra blomstrende buske til frugttræer. Planter der sikrer danskerne smukke grønne rammer i hverdagen både i by og på land.

Område
5250 Odense SV
(Viser 251 til 260 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk