Dansk Planteværn

Dansk Planteværn er plantebeskyttelsesindustriens talerør i Danmark og repræsenterer industriens europæiske regionale netværk. Vi er fortalere for brug af teknologi relateret til bæredygtig udvikling. Vi arbejder for at fremme forståelse og anerkendelse af værdierne af industriens bidrag til samfundet samt en konstruktiv dialog om de værdier, vi står for.

* Vi repræsenterer vores industri i relevante nationale fora over for betydende interessenter i samfundet.
* Vi varetager og koordinerer et nationalt netværk af medlemsfirmaer.
* Vi bestræber os på at lytte til og lære af vore interessenter og forsøger at forstå deres synspunkter og visioner.

Dansk Planteværn er fortaler for en dansk og europæisk politik, der regulerer med baggrund i videnskabelige data og risikovurderinger. Lovgivningen bør respektere generelle regler for ophavsret til videnskabelige data med det formål at bevare og fremme en innovativ industri, der belønnes for udvikling og introduktion af nye teknologier og arbejdsområder.

Dansk Planteværn er medlem af European Crop Protection Association (ECPA) og samtidig en del af den globale industri samlet i CropLife International.

Dansk Planteværn repræsenterer som interesseorganisation planteværnsindustrien i Danmark.

Vor væsentligste opgave er, at være i løbende og tæt dialog med myndigheder, landbrug og interesseorganisationer, som er involveret i eller berørt af vort område.

Foreningens medlemskreds består af 11 danske virksomheder, der er beskæftiget inden for produktion og/eller import af planteværnsmidler. Der arbejdes ikke blot med traditionel planteværn som ukrudtsmidler (herbicider), svampemidler (fungicider), insektmidler (insekticider) og vækstreguleringsmidler - en stor del af medlemsvirksomhederne er tillige engageret i frøforædling og bioteknologi. Endelig er der medlemmer, der repræsenterer biopesticider.

Foreningen blev grundlagt i juni 1937 og har således gennem mange år repræsenteret industriens interesser.
Område
1875 Frederiksberg C

Dansk Privacy Netværk

Regeringens rådgivende IT-sikkerhedspanel har i september 2006 offentliggjort en række anbefalinger om privacy i relation til ICT, herunder at der er behov for forskning om privacy, idet det bl.a. anføres, at der ingen steder præcist er afklaret, hvad der forstås ved privacy og hvordan man systematisk kan arbejde med privacy.

Dansk Privacy Netværks mission er at synliggøre og samle viden og forskning om privacy i alle mulige sammenhænge med henblik på forskningskoordination, vidensopbygning, vidensudveksling, vidensformidling, kompetenceafdækning og fælles initiativer i forhold til myndigheder, industri og offentligheden som sådan. Enhver forsker eller formidler med tilknytning til et universitet, sektor-forskningsinstitution, offentlig eller privat organisation kan blive medlem af netværket.

Privacy er et komplekst og relativt begreb som udvikler sig hele tiden, f.eks. under påvirkning af den teknologiske og samfundsmæssige udvikling, og med både geografiske og kulturelle forskelle. Privacy defineres som udgangspunkt bredt og selvom der er definitionsforskelle antages “privacy” at være dækkende for tilsvarende begreber, der også ses brugt i forskellige relationer som f.eks. “privatlivets fred”, “privatsfæren”, “intimsfæren”, “privathed”, “persondatabeskyttelse”, “personlig integritet”, ”privatlivs-beskyttelse” samt “fortrolighed”. Uanset at der givetvis er behov for en harrmonisering af metodologien, nomenklaturen og en større præcision med hensyn til begreber og definitioner, så betragtes ”privacy” indtil videre som en samlebetegnelse for beskyttelse imod bestemte risici, herunder risikoen for uretfærdighed ved urimelige bebyrdende beslutninger eller antagelser, risikoen for tab af kontrol over personlige oplysninger og risikoen for uværdighed ved udstillelse og forlegenhed.

Med det formål at undersøge ideer, der kan ændre den måde vi tænker og handler på, med henblik på at generere nye forskningsresultater, uddannelser og partnerskaber, anses tværfaglig forskning indenfor netop privacy, at være yderst relevant ikke alene mellem hele forskningsområder, hvor forskere indenfor f.eks. datalogi, humaniora, jura, markedsøkonomi, polyteknologi, psykologi, sociologi, statskundskab, teologi osv. samarbejder, men også indenfor et enkelt forskningsområde synes der umiddelbart at være et behov for at gængse faggrænser nedbrydes. Det er derfor et ønske, at Dansk Privacy Netværk har en så bred faglig sammensætning som overhovedet mulig.
Område

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening er fagforening og standsforening for psykologer i Danmark.

Foreningen blev stiftet af 37 psykologer den 23. juni 1947. Medlemstallet er siden vokset til 8.336, heraf er 924 psykologistuderende. (marts 2010).

Foreningens formål er at:

* Varetage medlemmernes interesser af faglig, økonomisk og ophavsretlig art.
* Fremme interesse for psykologien og forståelsen af dens betydning, arbejde for bedre vilkår for psykologisk forskning og praktisk psykologisk arbejde, og for at uddannelsen, herunder efteruddannelsen, af psykologer holdes på højde med den psykologiske videnskabs resultater.
* Fremme samarbejdet og forståelsen mellem psykologer og andre fag, med hvem der er arbejds- og interessefællesskab.
* Arbejde for at skabe vækst og udvikling gennem psykisk velfærd og trivsel.

Foreningen organiserer alle psykologer: Offentligt ansatte, privat ansatte, privatpraktiserende (kliniske og organisationspsykologer) og ledende psykologer.

Medlemmerne er cand.psych., cand.pæd.psych og mag.art samt psykologistuderende ved København, Århus og Aalborg Universitet.

Psykologtitlen er en beskyttet titel i henhold til Lov om psykologer m.v. (Lov nr. 494 af 30. juni 1993). Det indebærer, at kun personer med de godkendte uddannelser har lov at bruge betegnelsen ”psykolog”.

Dansk Psykolog Forening indgår i et åbent og nært samarbejde med andre fagforeninger, herunder ikke mindst de foreninger, der er medlemmer af Akademikernes Centralorganisation.

På nordisk, europæisk og internationalt plan arbejdes der i stigende grad sammen med de øvrige standsforeninger.
Område
København Ø og Aarhus C

Dansk Rehab Guppe

Velkommen til Dansk Rehab Gruppe (DRG), brancheforeningen for producenter og leverandører af hjælpemidler og serviceydelser til mennesker med funktionsnedsættelser.

Dansk Rehab Gruppe
- vi skaber fremtidens hjælpemidler og services for mennesker med funktionsnedsættelser

Dansk Rehab Gruppe er brancheforeningen for producenter og leverandører af hjælpemidler og serviceydelser indenfor hjælpemiddel- og plejeområdet.

DRG er stiftet i 1981 og har i dag 80 medlemsvirksomheder.
De fleste er små og mellemstore virksomheder, som producerer og leverer et stort udbud af produkter og serviceydelser til mennesker med funktionsnedsættelser og deres hjælpere.
Branchens eksportandel udgør 2/3 af den samlede produktion.

Rehabbranchen er en aktiv og eksportorienteret branche med et voksende afsætningspotentiale på hjemmemarkedet og ikke mindst på eksportmarkedet.
Store ændringer både herhjemme og på markederne i udlandet giver store udfordringer for den enkelte virksomhed og for branchen som helhed. Derfor er der brug for en velfungerende og initiativrig brancheforening, der kan møde fremtidens udfordringer.

DRG er den samlende faktor i hjælpemiddelbranchen, og repræsenterer i dag en bred medlemsskare af producenter, distributører og andre virksomheder med engagement indenfor området i form af serviceydelser, uddannelse og udstillingsaktiviteter.

DRG arbejder med to primære opgaver:
At varetage hjælpemiddelbranchens interesser og at være branchens talerør overfor den brede kreds af offentlige og private interessenter, som har betydende indflydelse på branchens rammevilkår.
At servicere og rådgive sine medlemmer om forhold af tværgående og individuel interesse.

Område
1401 København K

Dansk Renseri Forening

Medlemmerne i Dansk Renseriforening er alle selvstændige renserier, som vil yde deres bedste for dig og dit tøj. Vi har en løbende uddannelse af personale, som sikrer en optimal miljøbevidst rensning.

Vi renser og presser dit tøj, så du får øget velvære og selvtillid. Vi har flere rensningsformer - også én der passer dit behov.

Husk det er billigere at vedligeholde end at købe nyt!

De fleste medlemmer har, via en ekslusiv aftale med et forsikringsselskab, en ANSVARSFORSIKRING, som dækker hvis renseriet er ansvarlig for en evt. skade.

Hos medlemmer af Dansk Renseri Forening kan du få en række praktiske info-foldere, som giver dig svar på en lang række spørgsmål om vedligeholdelse af tekstiler. Det du ikke kan finde, svarer vi naturligvis gerne på.

Område
8500 Grenaa

Dansk Robot Forening

DIRA’s overordnede mål er at bidrage til at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne på de internationale markeder gennem indførelse af robotteknologi og hertil relateret automatisering.

• DIRA er i dag det samlede forum for indsamling og formidling af viden og erfaringer med robotter og relateret automatisering nationalt som internationalt.

DIRA har som mål:

Synliggøre automatiseringens fortræffeligheder ved at sætte fokus på cases i de virksomheder der har automatiseret med succes. Oplyse objektivt om fordele og ulemper ved anvendelse af robotteknologi.
Udveksle erfaringer om robotteknologi og hertil relateret automatisering.
Fremme relevant udvikling og anvendelse af robotteknologi, samt hertil relateret automatisering.
Formidle oplysninger om automatisering, herunder robotteknologi til gavn for nuværende og kommende brugere, udviklere, forhandlere og producenter.
DIRA har endvidere et erhvervsmæssigt formål i form af at tjene på foreningens aktiviteter. De økonomiske resultater anvendes til konsolidering og vækst i kvalitets- og aktivitetsniveauet.

Rådgivning
DIRA rådgiver om robotteknologi og tilhørende automatisering.

Medlemsbladet DIRA Nyt
DIRA Nyt redigeres af foreningen, og udsendes
4 gange årligt. I bladet bringes relevante artikler,
kommentarer, statistikker samt information om
arrangementer, messer og konferencer.

Automatiseringsprisen
DIRA uddeler Automatiseringsprisen én gang årligt. Prisen går til en person eller et team, der har bidraget væsentligt til at øge en eller flere danske virksom-heders konkurrenceevne gennem automatisering og / eller udvikling af robotteknologien.

Virksomhedsbesøg
DIRA arrangerer jævnligt virksomhedsbesøg, hvor medlemmerne får mulighed for at se, hvordan forskellige virksomheder udnytter robotteknologien.
International Federation of Robotics (IFR)
DIRA er medlem af International Federation of Robotics (IFR), og IFR’s medlemsblad udsendes til alle DIRA’s medlemmer.

Konferencer og foredrag
DIRA arrangerer konferencer og foredrag om faglige, tekniske og politiske udviklingstendenser.

Herning Industrimesse
DIRA er medlem af messeudvalget for Herning Industrimesse. DIRA’s medlemmer opnår herigennem mange fordele i forbindelse med HI messen, herunder en væsentlig rabat ved udstilling på messen.

Medlemmer
DIRA blev stiftet i 1982 og har i dag ca. 180 medlemmer. Medlemmerne består primært af brugere, potentielle brugere og forhandlere af robotteknologi. Derudover består medlemmerne af institutter, højere læreanstalter, tekniske skoler, universiteter, offentlige myndigheder og faglige sammenslutninger.

International Symposium on Robots, ISR
DIRA medvirker i planlægningen af ISR, der afholdes én gang om året i skiftende lande verden over.

DIRA har 4 medlemskategorier
Multimedlemskab (M), kontingent: kr. 8.050 pr. år.
Virksomhedsmedlemskab (V), kr. 3.300 pr. år.
Supplerende medlemsskab (S), kr. 1.070 pr. år.
Personligt medlemskab (P), kr. 315 pr. år.
(Alle beløb er eksl. moms.)

Kategori M er for virksomheder, der ønsker op til 10 medarbejdere tilknyttet som medlemmer af foreningen på et samlet medlemskab, og hvor der yderligere kan tilknyttes kategori S medlemskaber, hvis man ønsker mere end 10 medlemmer. Kategori V er et almindeligt virksomhedsmedlemskab, hvor der kan knyttes kategori S medlemskaber. Kategori S er supplerende medlemskab, og det er kun muligt at opnå medlemskab i kategori S, dersom firmaet har tegnet et kategori M eller V medlemskab. Kategori P er et personligt medlemskab og er primært rettet mod studerende. Medlemskab af kategori P skal godkendes af bestyrelsen.


Område
5230 Odense M

Dansk Selskab For Boligret

Selskabets formål er
at fremme kendskabet til og udviklingen af boligret,
at fremme gensidig inspiration og forståelse mellem jurister, der har særlig tilknytning til eller interesse for boligret, og
at støtte eller forestå udgivelsen af publikationer af boligretlige interesse.

Medlemmer

Juridiske kandidater med særlig tilknytning til boligret kan optages som personlige medlemmer.

Efter bestyrelsens beslutning kan der tillige som personlige medlemmer optages personer, der har samfundsvidenskabelig uddannelse, når disse har en særlig tilknytning til boligret.

Som medlemmer i øvrigt kan optages selskaber, institutioner m.m., som varetager boligretlige opgaver. Disse medlemmer kan som personlige medlemmer udpege indtil 3 jurister eller andre samfundsvidenskabelige kandidater med fast tilknytning til selskabet eller institutionen.

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Det fastsatte kontingent er gældende for det følgende regnskabsår.

Udmeldelse kan ske med 1 måneds skriftligt varsel til en 1. januar.

Område
2650 Hvidovre

Dansk Selskab For Intern Medicin

Dansk Selskab for Intern Medicin arbejder for

- at fremme det videnskabelige studium af den interne medicin
- at fremme efteruddannelsen af fagets speciallæger
- at virke for samarbejdet imellem fagets specialeselskaber
- at virke rådgivende vedrørende uddannelsen i intern medicin og den
interne medicins placering inden for det danske sundhedsvæsen

Adgang til at blive medlem har alle læger med interesse for det intern medicinske speciale og fagets grenspecialer . Endvidere kan andre, som ved deres arbejde medvirker til selskabets formål, blive medlemmer. Navnene på sidstnævnte, skal dog forelægges medlemmerne på et ordinært møde eller på generalforsamling, og optagelse er godkendt, hvis ikke mindst 1/3 af de tilstedeværende er imod optagelsen.

Til de videnskabelige faglige møder har enhver læge adgang som gæst. Andre interesserede kan normalt få adgang efter henvendelse til formanden via selskabets sekretariat.

Område
2100 København Ø

Dansk Sexologforening

På vores hjemmeside kan du finde en sexolog i nærheden af dig. Du kan læse om, hvad en sexolog kan hjælpe dig med.

Dansk Sexologforening er nu officielt optaget som medlem af det europæiske forbund af sexologer European Federation of Sexology.

For at blive medlem af Dansk Sexologforening kræves det, at du er uddannet sexolog eller under uddannelse som sexolog. Du skal derfor bede dig om oplysninger om uddannelse (fx uddannelsessted/holdnummer), fulde navn, adresse, cpr. nr., e-mail og mobilnummer til c2lnbmUudi5iZW50emVuQGxvdmVsZXR0ZXJzLmRr

Du vil derefter modtage en indmeldelsesmail fra os med vedtægter og etiske retningslinjer samt Foreningens kontonummer, hvortil dit kontingent skal indbetales.

Kontingentet er 540,- per halvår (270,- for studerende) med opkrævning per 1. Januar. og 1. Juli

(du kan også vælge at betale en gang årligt)

Medlemskabet giver dig gratis adgang til Foreningens arrangementer, mulighed for at deltage i supervision, kurser, købe bøger og efteruddannelse til en særlig medlemspris, modtage løbende informationer om hvad der sker i det sexologiske/terapeutiske miljø, adgang til hjemmesiden, hvor du kan holde dig ajour med aktiviteter i og udenfor Foreningen samt mulighed for at oprette en profil som sexolog.

Vi glæder os til at møde dig!

Område
2000 Frederiksberg

Dansk Simmental

På det organisatoriske plan ledes det danske avlsarbejde med simmentalerracen af foreningen "Dansk Simmental".

Foreningen blev stiftet i 1975, kort efter at af de første simmentalerdyr var ankommet til Danmark. Herefter kom et officielt avlsarbejde med registreringer, kåringer, dyrskuer, individafprøvninger m.v. hurtigt i gang.

Dansk Simmental har siden været inde i en rivende udvikling i et nært samspil med sine medlemmer, Ålestrup Avlsstation, Fællesudvalget for Dansk Kødkvæg samt et væld af internationale kontakter og forbindelser.

Dansk Simmental ledes af en bestyrelse på 5 personer, der alle er valgt på den årlige generalforsamling for en periode på to år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges med basis i de fem regioner, foreningen består af: For Jyllands vedkommende Nord, Midt og Syd, endvidere Fyn med omliggende øer, samt endelig Østdanmark med Sjælland som tyngdepunktet. Generalforsamlingen afholdes hvert år senest i oktober måned på skift i de forskellige landsdele.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse. Til varetagelse af foreningens og dermed racens interesser nedsætter generalforsamling og bestyrelse en række arbejdsudvalg.

Avlsudvalget, som forestår det løbende arbejde vedr. avlsforanstaltninger med bl.a. individprøver og udvælgelsen af nye insemineringstyre, består af fire medlemmer.

Foreningen er repræsenteret i Fællesudvalget for Dansk Kødkvæg. Dyrskueudvalget arbejder specielt med sommerens dyrskuer samt Kødkvægsskuet i forbindelse med Agromek i januar måned. Et bestyrelsesmedlem varetager den internationale kontakt, ikke mindst forbindelsen til Verdens-simmentalerforeningen og til den europæiske simmentalerforening. Herudover nedsættes der ad-hoc-udvalg, efterhånden som behovet opstår. Således forestod et Jubilæumsudvalg foreningens 25 års jubilæum i 2000, og der er nedsat et Verdenskongresudvalg med henblik på afholdelsen af Simmentaler Verdenskongres i Danmark i 2004.

”Simmentaleren” – foreningens medlemsblad - udkommer 4 gange årligt. Bladet udgives i samarbejde med Dansk Agrar Forlag.

Lokalforeninger: Til foreningen er knyttet fem selvstændige foreninger, der arbejder lokalt i de ovenfor nævnte 5 regioner (lokalforeninger).

Dansk Simmental ledes af en bestyrelse på 5 personer, der alle er valgt på den årlige generalforsamling for en periode på to år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges med basis i de fem regioner, foreningen består af: For Jyllands vedkommende Nord, Midt og Syd, endvidere Fyn med omliggende øer, samt endelig Østdanmark med Sjælland som tyngdepunktet. Generalforsamlingen afholdes hvert år senest i oktober måned på skift i de forskellige landsdele.
Område
4840 Nørre Alslev
(Viser 261 til 270 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk