Dansk Skoventreprenør Forening

Dansk Skoventreprenør Forening blev stiftet i maj 1989 for at samle seriøse skoventreprenører i en organisation, der kunne deltage som en professionel medspiller i dansk skovbrug og præge branchen i en positiv retning til fordel for såvel entreprenørerne som deres kunder.

Når man som beslutningstager i nutidens skovbrug skal indkøbe ydelser hos en entreprenør, må man gøre op med sig selv, hvad det er, man ønsker. Vil man have den absolut billigste løsning her og nu eller den økonomisk mest fordelagtige? Alle ved sikkert, at det meget sjældent er den billigste løsning her og nu, der giver det bedste resultat på længere sigt. Vi har desværre set en del eksempler på beslutningstagere, som i ren spareiver har fået presset prisen på en given opgave så langt ned, at det ender med, at entreprenøren ikke er i stand til at levere den vare, som køberen forventer, hvilket må siges at være overordentlig utilfredsstillende for begge parter.

Det er dumt at betale for meget for en vare, men det er endnu værre at betale for lidt. Betaler man for meget, er alt man sætter til dog kun lidt penge, men betaler man for lidt, risikerer man at sætte det hele til, og derudover skal man så alligevel ud og købe den rigtige vare, hvilket man så egentlig lige så godt kunne have gjort fra starten!
Område
7100 Vejle

Dansk Smerte Forum

Som nyt medlem i Dansk Smerteforum (DSF) vil du 3 gange årligt modtage Nyhedsbrevet, der bl. a. indeholder information om kommende møder og kurser.

Generalforsamling afholdes i forbindelse med DSF's årsmøde. Herudover arrangeres dagkurser og regionsmøder, som afholdes 2 gange årligt.
Prisen for medlemskab og for at deltage i DSF's møder og kurser er meget favorable, da DSF er en nonprofit organisation. Aktuelt udgør kontingentet kr. 250,- pr. år for ordinære medlemmer og kr. 1000,- for medlemmer ansat i industrien.

Du er altid velkommen til at henvende dig til bestyrelsen, hvis e-mail adresser også findes på hjemmesiden.
Vi glæder os til at byde dig velkommen og til din aktive medvirken i Dansk Smerteforum.

Baggrund og formål

Selskab til fremme af kendskab til smerter, smertebehandling og smerteforskning i Danmark.

Selskabets formål er:

* at fremme kendskabet til smerter, smertebehandling og forskning i Danmark.

* at fremme nationalt og internationalt samarbejde, herunder samarbejde med SASP (Scandinavian Association for the Study of Pain) / IASP (International Association for the Study of Pain).

* at afholde videnskabelige møder og forestå undervisning og uddannelse.
Område
8300 Odder

Dansk Socialrådgiverforening

Dansk Socialrådgiverforening (DS) er socialrådgivernes faglige organisation.

Foreningen har cirka 13.500 medlemmer og varetager socialrådgivernes interesser på bl.a. løn- og ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø, grunduddannelsen og efter- og videreuddannelse.

DS arbejder for, at socialrådgivernes ekspertise og erfaring inddrages, når der skal lovgives på det sociale område.

Dansk Socialrådgiverforening blev grundlagt i 1938 og er medlem af FTF og af Offentlige Ansattes Organisationer (OAO).

I menuen på hjemmesiden finder du oplysninger om de forskellige enheder, der til sammen udgør Dansk Socialrådgiverforening.
Område
1253 København K

Dansk Solarie Forening

Dansk Solarie Forening (DSF) er stiftet i 1999 og begyndte sit virke som brancheorganisation den 1. januar 2000.

Foreningen har til formål, gennem oplysning og uddannelse, at fremme kendskabet til sikker solbadning i solarier.

Dansk Solarie Forening

Solen er kroppens vigtigste kilde til D-vitamin og helt central for vores psykiske velvære. Sol, solbadning og et aktivt udeliv er noget af det, der giver det moderne menneske sundhed, velvære og livskvalitet.

Sollys og solarium har den samme gode virkning, når det nydes med omtanke, og de samme negative virkninger, når man tager for meget. Ansvarlighed i solen er vigtig. Derfor har solarier en positiv rolle at spille ved at tilbyde sol i kontrolleret form.

DSF tilslutter sig alle saglige råd om sund og ansvarlig solbadning. Sol skal nydes med omtanke.
Område
5500 Middelfart

Dansk Solvarme Forening

Foreningens formål er generelt at understøtte og fremme udvikling og anvendelse af solvarme i Danmark på et økonomisk og bæredygtigt grundlag ved:

a) At støtte initiativer der generelt har til formål at fremme efterspørgslen efter solvarme

b) At uddybe henholdsvis udbrede kendskabet til solvarme samt fremme anvendelse af solvarme i bygninger og forskning og udvikling af solvarmeanlæg

c) At kommunikere muligheder for anvendelse af solvarme til politikere og myndigheder og sikre en passende prioritering af solvarme i udarbejdelse af relevant lovgivning

Foreningen samarbejder med andre organisationer på VE-området i Danmark og internationalt.

ESTTP
Dansk Solvarme Forening har specifikt til formål at samarbejde med ”European Solar Thermal Technology Platform” : Dansk Solvarme Platform tilknyttes ”European Solar Thermal Technology Platform” som ”National Technology Platform”.

ESTIF
Dansk Solvarme Forening er medlem af ESTIF (European Solar Thermal Industry Federation)
Område
2300 København S

Dansk Svømmebadsteknisk Forening

Dansk Svømmebadsteknisk Forening har til formål at
- fremme hensigtsmæssig planlægning, projektering, udførelse og drift af svømmebade
- formidle udveksling af erfaringer inden for foreningens arbejdsområde
- øve indflydelse på normer, standarder, vejledninger m.m., som har betydning for udviklingen på svømmebadsområdet
- være forbindelsesled til beslægtede organisationer i ind- og udland.

Vi søger formålet opfyldt gennem:
- konferencer, informationsdage, kursusvirksomhed og lignende
- kontakt- og informationsvirksomhed over for såvel medlemmer som over for myndigheder og bygherrer
- internationalt arbejde

Projekter
Dansk Svømmebadsteknisk Forening har vundet stor anerkendelse hos såvel myndigheder som i svømmebadsfagkredse.

Læs om igangværende projekter under projekter og se resultaterne af afsluttede projekter i foreningens publikationer.

Møder og arrangementer
Medlemmer af Dansk Svømmebadsteknisk Forening har stort udbytte af at deltage i foreningens mange arrangementer. De afholdes som regionalmøder med besøg i svømmehaller og virksomheder og som specielle temamøder.

Studieture arrangeres i tilknytning til internationale kongresser og udstillinger og for besigtigelse af interessante projekter.

Hvert år afholder Dansk Svømmebadsteknisk Forening sit store og velbesøgte årsmøde. Her planlægges foreningens kommende aktiviteter, og en indbudt kreds af specialister holder foredrag om aktuelle og interessante svømmebadstekniske emner.

Du kan læse om planlagte arrangementer og melde dig til under menupunktet events.

Samarbejde
Foreningen samarbejder med forskellige forskningsinstitutioner og de organisationer, som har forbindelse til svømmebadsområdet.

På internationalt plan har Dansk Svømmebadsteknisk Forening samarbejde med beslægtede foreninger i Norge, Sverige, Finland, Island og Tyskland.

Medlemmer
Vores medlemmer er hovedsageligt svømmebade, leverandører og rådgivere indenfor drift og teknik på svømmebadsområdet.

Alle enkeltpersoner, svømmeanlæg og virksomheder, der har interesse i svømmebadsteknik, er velkomne som medlem af Dansk Svømmebadsteknisk Forening.

Medlemskab og yderligere oplysninger om Dansk Svømmebadsteknisk Forening kan fås ved henvendelse til foreningens sekretariat.
Område
8200 Aarhus N

Dansk Svejseteknisk Landsforening

Dansk Svejseteknisk Landsforening har siden sin stiftelse i 1939 været samlingsstedet for det
danske svejsefolk. Et fortsat seriøst og meget varieret program, med tilbud på alle fronter for de
til svejsning knyttede områder betyder, at DSL i særdeleshed også i dag er foreningen, der holder sig a’jour med udviklingen i svejsebranchen og tilbyder mange veje til ny viden.

Der afholdes jævnligt virksomhedsbesøg på danske og udenlandske virksomheder for at se, hvordan produktionstekniske problemer og nyt udstyr anvendes, - ofte med samtidige møder og seminarer.

Desuden arrangeres der ture til messer og udstillinger i ind- og udland. I det hele taget betyder et medlemskab af DSL altid særlige favorable fordele for deltagelse, - også i de tilfælde hvor der
er tale om deltagerafgift.

Erfa-grupper er en anden del af DSL’s virksomhed. Der afholdes møder i medlemmernes virksomheder, hvor man kan drage nytte af indvunden viden og se teori blive omsat til praksis.

Medlemmer af DSL og NDT foreningen modtager gratis fagbladet SVEJSNING, der udkommer 6 gange om året.

Vi håber, at ovennævnte beskrivelse af DSL kan bidrage til at fremme interessen for Dansk
Svejsteknisk Landsforening og Dansk NDT Forening, således at du finder det attraktivt, at blive
medlem af DSL.

Område
2605 Brøndby

Dansk Tækkemandslaug

Dansk Tækkemands Laug (DTL) er en forening stiftet af selvstændige tækkemænd. DTL's formål er at koordinere tækkemændenes fælles interesser på landsplan. DTL er stiftet den 1 april 2001.

Tækkemandslauget er en forening, hvis medlemmer er selvstændige tækkemænd.

Baggrunden for foreningens dannelse, er et ønske om at sikre en høj kvalitet af det tækkearbejde, der udføres af foreningens medlemmer.

Det er en betingelse for at være medlem, at man kan honorere de faglige krav som foreningen stiller.

Nye medlemmer kommer for en bedømmelseskomite.

Laugets medlemmer ønsker, at deres kunder skal være glade for og stolte af deres stråtag. Det er en forudsætning for, at stråtaget som sådan kan bevares og vort håndværk bestå. At få udført et stykke tækkearbejde er en tillidssag. Derfor er det et krav at laugets medlemmer er optaget i Dansk Byggeri og herigennem tilknyttet BYG- Garantiordning for at sikre, at kunderne får udført et kvalitets- og håndværksmæssigt korrekt tækkearbejde. For at tækkearbejde er dækket af Byg-Garatiordning SKAL det altså være udført af et tækkefirma der er medlem af både Dansk Byggeri OG Dansk Tækkemandslaug.

Der er ikke to tækkemænd der tækker ens, ligesom tækkestilen er forskellig rundt i landet. Du kan imidlertidig blive skuffet, hvis du går rundt med et billede af dit nye stråtag inde i hovedet, og det nytækkede tag så ser helt anderledes ud.

En sådan overraskelse kan du sikre dig imod ved på forhånd at have aftalt med tækkemanden, hvordan dit nye tag skal udformes, det være sig kviste, tagskæg, rygningstype etc.

Hvad kan du som stråtagsejer bruge foreningen til ?

Står du i den situation at skulle finde en tækkemand, der kan tage sig af dit tag, spørg ham da, om han er medlem af foreningen, og er han det er han også tilknyttet

BYG-GARANTIORDNINGEN

Man er altid velkommmen til at kontakte DTL. for at få gode råd, vejledning eller oplysning om hvem der er medlem af Lauget, hvilket iøvrigt altid er en god ide, da opdateringer i telefonbøger, brevpapir o.lign. ikke altid bliver rettet så hurtigt som vores medlemslister.
Område
4600 Køge

Dansk Taxi Råd

Dansk Taxi Råd (DTR) er landsdækkende erhvervs- og interesseorganisation for taxivognmænd i Danmark. Organisationen repræsenterer mere end 4000 taxier. Det svarer til omkring 80% af landets taxivognmænd og mere end 95% af landets taxiselskaber.

Dansk Taxi Råd tjener som erhvervspolitisk organ over for de offentlige myndigheder og er alene en erhvervs- og interesseorganisation. Det betyder, at man kan melde sig ind, uanset om man er medlem af en arbejdsgiverforening eller ej.

Dansk Taxi Råd fik sit navn og sin forretningsorden på et møde den 19. januar 2000 og blev officielt vedtaget af medlemmerne på en ekstraordinær generalforsamling den 13. august 2003. Med dannelsen af Dansk Taxi Råd blev der skabt én organisation, der samlede de danske taxivognmænd.

Fem stærke i fokus

Bestyrelsen i Dansk Taxi Råd har sat fem udfordringer på den politiske dagsorden

1. Miljø
2. Færdselssikkerhed
3. Service
4. Rummeligt arbejdsmarked
5. Taxiregulering

Fokusområderne er formuleret for at fastholde bestyrelsens fremtidige arbejde og får særlig bevågenhed i Dansk Taxi Råd i 2008.

"Emnerne er skoldhede og flere af dem bliver der talt meget bredt om i medierne. Vi håber, at vi kan høste anerkendelse og bidrage til bedringer ved at formulere fokusområderne og arbejde med dem", siger formand John Lindbom.
Område
2610 Rødovre

Dansk Telemarketing Forening

Velkommen til Dansk Telemarketing Forening

Foreningens formål er:

*
at fremme en positiv indstilling til og forståelse for anvendelse af telemarketing i Danmark, herunder:
o
at holde sig ajour med lovgivning og gældende regler på området, samt at holde medlemmerne orienteret om dette.
o
at varetage telemarketingfagets interesser over for myndigheder og offentlighed.
o
at fremme medlemmernes interesser såvel nationalt som internationalt.
o
at repræsentere foreningen ved relevante nationale og internationale arrangementer for derved at sikre inspiration og øget kompetence i foreningen.
*
at kodeksregler og dermed sikre selvjustits og god markedsføringsskik inden for telemarketing.
*
at bidrage til øget kompetence indenfor telemarketing området.

MEDLEMMER

Medlemskab er åbent for alle virksomheder, der udfører telemarketingopgaver for andre virksomheder.
Ved telemarketing forstås den fremgangsmåde, hvorved budskabet videregives til kunder eller kundeemner via telefon og andre former for telekommunikation.

En virksomhed kan kun have én repræsentant i foreningen.
Område
8230 Åbyhøj
(Viser 271 til 280 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk