Dansk Træ

Dansk Træ er en landsforening under Dansk Byggeri, hvor en kreds af trævirksomheder har et specifikt fagligt samarbejde.

Traditionerne indenfor træhåndværket skal bevares, de nye industrialiserede byggeprocesser skal indføres og økonomien optimeres. Dette er nogle af de hovedtemaer, som indgår i Dansk Træs daglige virke, og som er udtrykt i en del af vores formålsparagraf:

”Dansk Træ søger at fremme det kollegiale sammenhold og derigennem varetage medlemmernes specielle interesser i forbindelse med uddannelse og deltagelse i overenskomst- og priskalkulationer.”

Det er en betingelse for medlemskab af Landsforeningen Dansk Træ, at firmaet er medlem af Dansk Byggeri.

Optagelse

Ethvert firma, der er medlem i Dansk Byggeri, og hvis virksomhed omfatter snedker- og tømrerarbejde samt træindustriel virksomhed inden for bygge og anlæg, kan søge optagelse i foreningen.

Foreningen kan endvidere optage associerede medlemmer, der ikke naturligt henhører under Dansk Byggeri, såfremt der er enighed herom i bestyrelsen.
Sådanne medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og er ikke valgbare til bestyrelsen. Kontingent for associerede medlemmer fastsættes indenfor gældende rammer.
Område
1358 København K

Dansk Træforening

Dansk Træforening er Danmarks brancheorganisation for træimportører, agenter og formidlere af træ og foreningen samler såvel danske som udenlandske virksomheder med væsentlig import af træ til Danmark.

Foreningens medlemmer importerer og forhandler træ fra alle oprindelsessteder.

Formål
Dansk Træforening samler såvel danske som udenlandske virksomheder med væsentlig import af træ til Danmark.

Dansk Træforenings formål er defineret i vedtægternes § 2:

”Foreningens formål er at varetage medlemmernes kollektive interesser, herunder ved fælles optræden under forhandlinger med myndigheder og med udenlandske og indenlandske organisationer samt i anliggender, som efter bestyrelsens skøn i øvrigt naturligt varetages af foreningen.”

Et medlemskab af Dansk Træforening giver adgang til et stort professionelt netværk – nationalt og internationalt.

Dansk Træforening er også en beredskabsforening, som med kort varsel kan agere på både individuelle og kollektive trusler og problemer i relation til import af træ og træbaserede produkter uanset oprindelsen.

Ligeledes er foreningen rammen for kolleger og konkurrenters mulighed for at mødes og udveksle synspunkter og formulere holdninger.
Område
2850 Nærum

Dansk Tractor Pulling

Der er flere former for medlemskab i DTP.

1. Medlemskab i Dansk Tractorpulling
2. Medlemskab i lokalforening
3. Medlemskab i Dansk Tractorpulling samt i en lokalforening
4. Junior medlemskab i Dansk Tractorpulling ifm. voksen medlemskab

Medlemskab i Dansk Tractorpulling
Som medlem af DTP modtager du gratis foreningens
blad TURBO'N, der holder dig underrettet om alle arrangementer, stævner m.v. Du får endvidere reduceret entréprisen ved DM og Eurocup stævner. Du får medlemskort og stemmeret til Dansk Tractorpulling's årsmøde.

Medlemskab i DTP koster om året for enlige
kr. 400,00 og for et par kr. 550,00
og for juniorer koster det 100,00

Medlemskab i lokalforening
Som medlem af en lokalforening får du adgang til lokale stævne og arrangementer i foreningen. Du får også stemmeret i lokalforeningen.

Hvad er Tractor Pulling?

En specialbygget traktor trækker slæden længst muligt op af en 100m lang bane. Den traktor, der trækker længst i sin klasse, har vundet klassen. Traktoren behøver ikke at trække hurtigere end sine konkurrenter, bare længere. Hvis traktoren trækker slæden hele banen igennem, kaldes det "full-pull". Hvis flere traktorer i en klasse trækker full-pull, skal de trække om. Omtrækket kaldes "pull-off". Slæden belastes da med flere klodser eller geares om.
Område
6900 Skjern

Dansk Translatørforbund

Dansk Translatørforbund er en uafhængig brancheorganisation, der blev stiftet den 15. januar 1990 og varetager selvstændige translatørers interesser. Medlemmerne er selvstændigt praktiserende translatører, translatører ansat i translatør-virksomheder og andre virksomheder og organisationer.

Medlemmer af Dansk Translatørforbund har ret til at bruge betegnelsen MDT efter deres titel.

Dansk Translatørforbund har vedtaget etiske og kollegiale regler, som hvert enkelt medlem skal overholde.

Medlemmerne opretholder gennem interkollegialt samarbejde, netværk og kursusdeltagelse en høj faglig standard, som opdateres løbende.

Medlemmerne er dækket af translatørloven og har iht. straffeloven tavshedspligt om forhold, de får kendskab til i forbindelse med deres arbejde.

Dansk Translatørforbund repræsenterer sine medlemmer over for myndigheder i Danmark og EU og er medlem af den internationale oversætterorganisation FIT.

Medlemsfordele

Mentor
Alle nye medlemmer af DT får tildelt en mentor, som man kan spørge til råds om de praktiske aspekter ved arbejdet som selvstændig translatør, fx virksomhedsforhold, procedurer ved bekræftelse og legalisering af oversættelser, informations-søgning osv.

Håndbog
Dansk Translatørforbund har udarbejdet en medlemshåndbog, som udleveres til alle medlemmer. Håndbogen indeholder oplysninger om så godt som alle aspekter af translatørhvervet og opdateres løbende.

Forsikring
Som medlem af DT kan man tegne en professionel ansvars-forsikring samt erhvervsskadeforsikring til en væsentlig lavere præmie end præmien for individuelt tegnede forsikringer.

Alle medlemmer af DT skal have en professionel ansvars-forsikring. Nærmere oplysninger om forsikringerne fås ved henvendelse til sekretariatet.

Netværk
Som medlem nyder man stor fordel af at være med i et professionelt interkollegialt netværk, hvis deltagere yder hinanden faglig bistand. Netværket styrkes og udvides gennem faglige og sociale arrangementer samt gennem faglige drøftelser af sprogspecifikke emner, herunder terminologi, i forbundets e-grupper.

Kurser
DT arrangerer hvert år en række kurser som gør det muligt for medlemmerne at opdatere og udvide deres faglige kvalifikationer og kompetencer. Medlemmer tilbydes disse kurser til en særlig fordelagtig pris.
Område
1151 København K

Dansk Travsports Centralforbund

DTC er det samlende organ for travsporten samt tilknyttede organisationer. DTC skal lede, samle, fremme og repræsentere den samlede travsport og avl i Danmark. DTC skal som led heri udarbejde indstillinger til Danske Spil A/S vedr. afvikling af væddeløb og udarbejde indstillinger til Hestesportens Finansieringsfond om fordeling af penge til DTCs formål.
DTC er i forhold til medlemmerne eneberettiget til at fremsætte indstillinger overfor Danske Spil A/S og Hestesportens Finansieringsfond og eneberettiget
til at indgå aftaler vedr. lyd- og billedtransmission fra væddeløbene.
DTCs hjemsted er Gentofte Retskreds.

Som medlemmer i DTC kan optages de i Danmark anerkendte travselskaber samt organisationer, som repræsenterer interesseområder indenfor hestesport,
greyhound, avl, træning m.v.
Der kan alene optages én organisation indenfor hver interesseområde. DTC forpligter sig til til enhver tid at føre en liste over eksisterende medlemmer.

Område
2920 Charlottenlund

Dansk Værkstedsservice

Foreningens formål er:

Stk. 1. At udbyde et værkstedsservice koncept, hvor foreningens medlemmer optræder ”ensartet” overfor markedet.

Stk. 2. At udføre service, montering og reparation på- og af alt værkstedsudstyr. Dette skal udføres således, at udstyret overholder lovens krav og sikrer drifts- og sikkerhedsstabilitet og således, at ulykker undgås samt at holdbarhed og driftssikkerhed bliver optimal.

Stk. 3. At føre logbog over værkstedets udstyr og tilse at logbogen er tilstede eller kan findes på det relevante elektroniske medie.

Stk. 4. At vejlede værksteder i forbindelse med investering i udstyr.

Mission
Det er foreningens mission at udvikle, levere og markedsføre den bedste service på værkstedsmaskiner
hovedsalig i Autobranchen, samt yde en troværdig og højeste grad af ekspertise ved rådgivning af kunder
ved valg af nye maskiner.

Visioner
Det er foreningens vision at blive en landsdækkende og velanskrevet serviceorganisation for danske autoværksteder, med det formål at højne standarden for service på værktøj og maskiner ved en veluddannet medlemskreds, der lever op til de strengeste krav til miljø og sikkerhed. Vi sætter kunden i centrum og prioriterer høj grad af kundetilfredshed.

Mål
Foreningen vil i indkøringsfasen etablere rutiner og standarder i foreningen og derefter skabe vækst for udvalgte dygtige og potentiel dygtige servicefirmaer, som kan styrke udviklingen af den landsdækkende og samarbejdende kæde.

Landsdækkende aftaler med kundegrupper indgås, såfremt dette kan ske under behørigt hensyn til medlemsfirmaernes selvstændige profil og den til enhver tid gældende lovgivning.

Vi vil konstant arbejde på at forbedre de primære begreber i vort værdigrundlag.
Område
4000 Roskilde

Dansk Vandrelaug

DANSK VANDRELAUG er en landsforening bestående af 19 lokalforeninger.
Alle afdelingerne ledes af en formand med en bestyrelse.

DANSK VANDRELAUG arbejder for at skabe et varieret tilbud for en aktiv fritid og for at øge adgangen til det åbne land.
DANSK VANDRELAUG udgiver medlemsbladet "fritidsliv"
Det udkommer 6 gange om året. Det har tilbud om hverdags- og weekendture samt enkelte tilbud om længere ture i udlandet. Det indeholder ligeledes mange spændende artikler om friluftsliv, udstyr, vandreture i forskellige områder i Danmark og udlandet.

DVL-værdier

* Vi giver vores deltagere et godt socialt fællesskab i trygge rammer

* Vi giver mange mennesker naturoplevelser og naturforståelse

* Vi finder og bevarer vandrestier

* Vi giver mange mulighed for motion

* Vi er et fristed for mange mennesker med en stresset hverdag

European Ramblers’ Association (ERA)
ERA er en paraplyorganisation for 53 vandreorganisationer fra 26 europæiske lande, som også Dansk Vandrelaug er medlem af.

Formål
At varetage vandrernes vilkår i Europa.
Ved grundlæggelsen i 1969 var der behov for et organ, der kunne tale vandrernes sag, bl.a. i EU, fordi der var mange forhindringer ved grænseoverskridende vandringer.

Det gør ERA
Derfor begyndte man at skabe fjernvandreveje på kryds og tværs gennem Europa. Dette er nu lykkedes og var baggrunden for Stjernestafetten, der var et fælles vandrearrangement, hvor vandrere ad 10 ruter fra Europas yderpunkter mødtes i Strasbourg i ugen 22.-30. september 2001 for at synliggøre vandring og vandrere og, over for de politiske beslutningstagere, udbrede kendskabet til de europæiske fjernvandreveje. Derved ville man gøre opmærksom på, at stier ikke skal nedlægges, men vedligeholdes og bindes sammen i længere forløb.
Der afholdes hvert år en konference, hvor medlemsorganisationerne kan diskutere de fælles problemer.

Danmark
Fjernvandrevej E6 går gennem Danmark – fra Kastrup til Kruså, og vi bragte stafetten gennem denne strækning i sommeren 2000. Som et led i denne vandring indviede DVL Fjernvandrevej E6 fra Kastrup til Korsør ved et stort arrangement på Kongskilde Friluftsgård og udgav en folder over strækningen Kastrup-Korsør.

Område
1175 København K

Dansk Varmblod

Dansk Varmblod (DV) er en organisation for brugere og avlere af rideheste.

Medlemskab af Dansk Varmblod giver mange fordele. Du kan deltage i alle Dansk Varmblods arrangementer, der bl.a. omfatter følskuer, kåringer, afprøvninger og egnethedstester. Endvidere medlemsmøder, spændende foredrag, lærerige kurser, salgsarrangementer, salgsstald og auktioner. Alt sammen til konkurrencedygtige priser.

Medlemmer er berettiget til anvende det beskyttede logo - dog ej kommercielt.

Som medlem af Dansk Varmblod får du hver måned tilsendt medlemsbladet "Rideheste/Hippologisk". Heri findes informationer og artikler om avlsarbejde, ridning, fodring og veterinære spørgsmål.

Telefonisk kontakt til avsledelse med rådgivning.

Unik og gratis adgang til den omfattende hestedatabase.

Endvidere giver medlemskab adgang til at søge råd hos Landscentret Hest, hvorfra der kan indhentes oplysninger om emner som fodring, opdræt af ungheste avl, staldindretning mv.

Du har sikkerhed for, at avlsdyr der er anbefalet af forbundet, er afprøvede og selekterede, og at stambogsføring og certifikatudstedelse foregår sikkert og effektivt.

Endelig har du som medlem af Dansk Varmblod indflydelse på fremavlen af den moderne danske ridehest, som i dag er særdeles velanskreven, nationalt som internationalt.

Ud over de allerede nævnte fordele har den enkelte avler desuden mulighed for at drage fordel af, at Dansk Varmblod er på internettet.
Område
8320 Mårslet

Dansk Vejforening

Dansk Vejforening er en privat organisation på vejområdet. Vores medlemmer er virksomheder og organisationer der har professionel interesse i veje.

Der er to hovedgrupper af medlemmer: de, der leverer materialer, ydelser eller udstyr til vejene. Og de der bruger vejen i forbindelse med deres erhverv.

Til den første gruppe hører f.eks. entreprenører og leverandører af vejudstyr samt rådgivende ingeniører og forsikring mv.

Til den anden gruppe hører f.eks. vognmænd, vejhjælp og sælgere.

Det særlige ved vores medlemskreds er, at vi binder vejinteresser sammen på tværs af sektorer. Samtidig specialiserer vi os i vejområdet og står derfor som den eneste erhvervsorganisation der udelukkende beskæftiger sig med veje.

Foreningen arbejder med interessevaretagelse gennem forskellige midler. Herunder gennem udspil i pressen, politisk kontakt, debat i medlemskredsen og ved at deltage i netværk med berøring til vejområdet.

Dette arbejde foregår med vægt på troværdighed, faglighed og samarbejde. Vi har et bredt udsyn og anerkender den rolle i samfundsøkonomien og trafikken som alle transportformer har.

Det vigtigste for Dansk Vejforening er, at hver transportform udnyttes optimalt, og at der er fokus på den enorme betydning for samfundsøkonomien, miljøet og færdselssikkerheden som et velfungerende vejnet har.
Område
2750 Ballerup

Dansk Ventilation

Dansk Ventilation er en brancheforening for omkring 30 producenter og forhandlere af udstyr til at skabe et godt indeklima, så mennesker trives bedre indendørs. Aktiv ventilation giver godt indeklima, raske huse og sunde mennesker.

Vi opholder os inden døre over 90 % af tiden – og dårligt indeklima har givet mange mennesker alvorlige problemer med hovedpine, træthed og manglende energi.

Det er bevist, at ordentlig ventilation er godt for helbred og produktivitet.

Hovedbudskabet fra Dansk Ventilation er, at frisk luft er nødvendigt for et godt indeklima – og selv om bygningsreglementet kræver tætte og energirigtige bygninger er det muligt at leve sundt og godt, hvis der installeres AKTIV VENTILATION, dvs. ventilation med varmegenvinding og filtrering af udeluften.

Formål

Dansk Ventilations formål er i samarbejde med Danvak, FAV, DTU og andre ligestilledes formål at få synliggjort indeklimaets betydning for hele samfundet.

Dansk Ventilation har herudover det særlige formål at øve indflydelse på

· Messer, hvad angår antal, tid og sted

· National synliggørelse

· International markedspositionering

· Kontakt til og lobbyaktivitet over for politikere, nationale myndigheder og internationale myndigheder

· At fremme forståelsen for godt indeklima med minimalt energiforbrug og danske virksomheders aktiviteter på området

· Markedsføring over for slutbrugerne

· Produktstandardisering og normarbejde

· Godkendelser

· Forskning

Medlemsforhold

Virksomheder, der er fabrikanter eller leverandører af komponenter til indeklimaforbedringer, kan optages i Dansk Ventilation. Bestyrelsen godkender optagelse af medlemmer.
Område
4180 Sorø
(Viser 281 til 290 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk