Dansk-Cubansk Forening

Dansk-Cubansk Forening er en partipolitisk uafhængig venskabsforening. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til det cubanske samfund og dets revolution samt at udvikle de venskabelige og gensidige forbindelser mellem Danmark og Cuba på det sociale, faglige, økonomiske og kulturelle område. Foreningen søger på det bredest mulige grundlag at fremme solidariteten med det cubanske folk.

Information
Dansk-Cubansk Forening udsender Cuba-bladet fire gange om året.
Vi udgiver en række temahæfter om Cuba, holder foredrag og studiekredse, viser film og afholder offentlige fester til markering af cubanske mærkedage.

Rejsevirksomhed - se også side om Rejser
Dansk-Cubansk Forening laver hvert år en arbejds- og solidaritetsrejse til Cuba, Nordisk Brigade, der varer 3 uger. Brigaden er sammensat af folk fra de Nordiske lande og fra England, Irland, Holland og Belgien.
Endvidere gennemføres årlige studie- og ferierejse med vekslende temaer.
Foreningen hjælper med alle former for rejser til og ophold i Cuba.

Solidaritet
Dansk-Cubansk Forening er i kraft af sine forbindelser i Cuba og sit stabile kontinuerlige virke også involveret i solidaritetsaktiviteter, der har sit udspring i andre sammenhænge - f.eks. faglige.
Desuden har foreningen siden 1972 støttet H.C. Andersen børnehaven i Havana, Giro 9 28 47 02.

Bliv medlem
Skriv, ring eller mail efter nærmere oplysninger eller meld dig ind straks ved at sende dit kontingent - kr. 250,- for enkeltpersoner, kr. 350,- for par eller halvdelen for pensionister over 60 år og unge under 25 år.
Område
2100 København

Dansk-Fransk Handelsunion

En forening til fremme af de dansk-franske handelsrelationer stiftet af en række ledende erhvervsfolk og erhvervsvirksomheder i Danmark og Frankrig. Den ledes af en bestyrelse valgt af medlemmerne. Hans Kongelige Højhed Prins Henrik er protektor. Den franske ambassadør i Danmark og den danske ambassadør i Frankrig er ærespræsidenter for foreningen.

HVAD ER FORENINGENS FORMÅL ?

Foreningen har til formål:

* at deltage aktivt i udbygningen af de dansk-franske handelsrelationer,
* at udbrede kendskabet i Frankrig til de muligheder, som Danmark kan tilbyde og omvendt at gøre danskerne mere interesserede i handel med Frankrig,
* at lette de personlige kontakter mellem danske og franske medlemmer.

HVORDAN SØGES FORMÅLET OPNÅET ?

Alle muligheder tages i betragtning, og man satser bl.a. på:

* at arrangere møder og seminarer i Danmark og Frankrig,
* at holde diskussionsforedrag, hvor danske og franske personligheder på højt plan inviteres,
* at udsende løbende information om Frankrig.

Foreningen indgår naturligvis i et tæt samarbejde med ambassadernes handelsafdelinger og de bestående dansk-franske organisationer.

HVEM KAN BLIVE MEDLEM AF FORENINGEN ?

Enhver person eller virksomhed, som ønsker at intensivere sine forbindelser med det andet land, kan blive medlem.

HVILKEN INTERESSE HAR DE I AT BLIVE MEDLEM AF FORENINGEN ?

Hvis Deres virksomhed eller De selv ønsker at opnå kontakter på højt plan med samhandelspartnere i Frankrig eller i Danmark, vil Deres medlemskab give Dem en værdifuld introduktion, ligesom det under alle omstændigheder vil lette Deres arbejde i Frankrig og Danmark.

Foreningens medlemmer vil gøre, hvad der står i deres magt for at hjælpe hinanden.

HVAD KOSTER DET ?

Det årlige kontingent i Danmark er fastsat til kr. 450 for individuelle medlemmer, kr. 1.200 for firmamedlemmer og kr. 2.500 for støttemedlemmer. Firma- og støttemedlemskab giver ret til at lade sig repræsentere med op til 3 delegerede.
Område
1256 København K

Dansk-Kinesisk Forening

Dansk-Kinesisk Forening, der er uafhængig af politiske- ideologiske- og økonomiske interesser, har til formål at være et samlingssted for alle med interesse for Kina samt at formidle oplysning om Kina.

Foreningen udgiver et tidsskrift, samt arrangerer møder, foredrag og andre arrangementer der omhandler kinesisk historiske- og samfunds kulturelle emner.
Formålet med disse aktiviteter er at give en indsigt i og dermed skabe en forståelse for alle sider af kinesiske kultur.
Yderligere informationer om foreningens virke kan fås ved at klikke på venstrestående links

Dansk-Kinesisk Forening samarbejder med andre foreninger, kinesiske såvel som danske, der har Kina som interesseområde.

Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål.
Kontingentbetaling virker som medlemskab.
Kollektivt medlemskab kan tegnes af organisationer, virksomheder eller institutioner. Kollektivt medlemskab regnes som en enkelt enhed mht. kontingent og stemmeafgivelse, men giver ret til at deltage kollektivt i foreningens aktiviteter som medlem.
Område
2700 Brønshøj

Danske Ølentusiaster

Danske Ølentusiaster er en uafhængig forbrugerorganisation, der siden stiftelsen i 1998 har arbejdet for udbredelsen af og kendskab til godt kvalitetsøl. Vi arbejder for et mangfoldigt udbud af bryggerier, øl og øltyper, vi oplyser og skaber debat om øl, støtter og stimulerer håndbrygning og dansk bryggekunst, sikrer øl en respektfuld behandling samt varetager ølforbrugernes interesser. Vi repræsenterer danske ølforbrugere i Forbrugerrådet, i Dansk Retursystems kontaktudvalg og i den europæiske ølforbrugerorganisation EBCU, og vi arbejder dermed politisk på både nationalt og internationalt plan for at sikre gode vilkår for ølforbrugere, -producenter, -importører og -forhandlere.

Danske Ølentusiaster blev stiftet i september 1998 som den første samlende ølorganisation i Danmark. Foreningen blev stiftet på Carlsens Kvarter i Odense af 22 ølentusiaster fra det meste af landet, og medlemstallet begyndte straks at stige voldsomt til flere tusinde. Senere oprettedes over hele landet lokalafdelinger, hvor hovedparten af foreningens arrangementer afholdes.

Medlemsskab
Foreningens fundament er begejstrede ølelskere rundt om i landet, og alle kan blive medlem. Som medlem modtager du Danmarks formentligt flotteste foreningsblad, Ølentusiasten, som indeholder en overvældende mængde information om den danske ølverden, der i disse år er inde i en rivende udvikling. Imellem udsendelser af bladet kan du modtage nyhedsbreve via email, så du altid er opdateret om aktuelle øltiltag. Som medlem får du desuden mulighed for at deltage i medlemsmøder over hele landet. Her afholdes typisk ølsmagninger, foredrag, konkurrencer, pubcrawls og fællesspisninger. På landsplan afholder vi desuden store ølfestivaler, hvor alle landets bryggerier og importører præsenterer stort set alt, hvad der findes af øl på det danske marked. Og ofte lidt til. Flere bryggerier laver nemlig specialbryg kun til vores festivaler. Ydermere arrangerer foreningen specielle bryggeribesøg, rejser til udlandet og studieture.

Selv om alle kan blive medlem, er det ikke alle, der kan vælges til tillidshverv. Da vi værner meget om vores uafhængighed, kræver vedtægterne, at en kandidat til en bestyrelsespost eller formandspost i en region eller lokalafdeling skal være uafhængig af kommercielle interesser. Værtshusejere, ansatte på bryggerier eller folk i importbranchen kan altså ikke vælges til officielle poster i Danske Ølentusiaster. De er dog stadig velkomne som menige medlemmer.

Og uanset om du vil være aktivt eller nydende medlem, så meld dig hellere ind i dag end i morgen.
Område
4660 Store Heddinge

Danske Advokater

Danske Advokater blev dannet i begyndelsen af 2008 som en konsekvens af Menneskerettighedsdomstolens kendelse om forbud mod pligtmæssigt medlemskab af en forening og regeringens ønske om at afskaffe eksklusivlignende ordninger inden for de liberale erhverv. Tilsammen indebar disse forhold, at Advokatsamfundet med en justering af retsplejeloven i 2007 måtte ændre sin status, hvor ”Advokatsamfundet i stedet for at have karakter af en forening bliver til en institution af offentligretlig karakter, der har til hovedformål at sikre en af statsmagten uafhængig, ensartet og tæt kontrol med overholdelsen af de særlige advokatpligter” og at ”virke til gavn for det danske retssamfund”.

Da der samtidig i mange advokatvirksomheder var opstået et stærkt ønske om at få en slagkraftig brancheorganisation, der kunne arbejde for deres interesser og være en væsentlig aktør i samfundsdebatten, var grundlaget skabt for, at Danske Advokater kunne etableres som advokaternes første egentlige brancheforening.
Det er indtil videre lykkedes over al forventning. Siden begyndelsen af 2008 har virksomheder, der repræsenterer op mod 4000 advokater og advokatfuldmægtige - svarende til 75 pct. af den samlede gruppe – meldt sig ind i foreningen. Og der kommer løbende nye medlemmer.

I Danske Advokater arbejder danske advokatvirksomheder sammen om at udvikle og styrke den enkelte virksomhed og advokatbranchen til gavn for branchen såvel som for samfundet. F.eks. ved at fokusere på forretningsudvikling og innovation og ved at formidle bedste praksis og nye udviklingstræk. I den sammenhæng er det afgørende, at både store, mellemstore og små virksomheder har ønsket at være med i fællesskabet. Det øger foreningens legitimitet og styrker mulighederne for at samarbejde på tværs – og for at nå de bedste resultater.

Danske Advokater er samtidig en markant stemme i den juridiske debat, i debatten om retssikkerhed og i samfundsdebatten som sådan. Denne rolle kan foreningen imidlertid kun spille, fordi den er blevet samlingssted for stort set alle advokaternes specialforeninger, således at de i dag udgør foreningens faglige spydspidser på hver deres område. I dag har Danske Advokater således 20 fagudvalg, hvor det som hovedregel er specialforeningens bestyrelse, der udgør fagudvalget. Det giver Danske Advokater en unik mulighed for hele tiden at være opdateret på den seneste faglige udvikling på de enkelte områder.

Tilsammen indebærer disse forhold - og det frivillige medlemskab - at foreningen med stor styrke kan tale på advokaterhvervets vegne. Det er i den sammenhæng en af hovedopgaverne at repræsentere branchen i relation til samarbejdspartnere, som fx domstolene, og at repræsentere branchen i forhold til beslutningstagere, i lovforberedende arbejde, høringer osv.
Endelig kan Danske Advokater, efter købet af Serviceselskabet, tilbyde advokatvirksomhederne - herunder fuldmægtige og sekretærer - en omfattende palet af efteruddannelseskurser, værktøjer og indkøbsfordele.
Område
1553 København V

Danske Anlægsgartnere

Danske Anlægsgartnere er branche- og arbejdsgiverforening for anlægsgartnere.

Foreningens historie strækker sig helt tilbage til begyndelsen af forrige århundrede.

Danske Anlægsgartnere har over 300 medlemsvirksomheder, fordelt over hele landet.

Danske Anlægsgartnere tilbyder sine medlemmer en udstrakt service i form af rådgivning inden for stort set alle aspekter af deres virke som erhvervsdrivende:

Byggejura, aftaleret, personalejura, miljøspørgsmål, uddannelse, ledelse og styring, samt markedsføring.

Medlemmerne har adgang til sociale og faglige aktiviteter på kreds- og foreningsniveau. Som medlem af Danske Anlægsgartnere har man adgang til favorable leverandøraftaler.

Alle medlemmer er omfattet af ankenævn og garantifond.

Danske Anlægsgartnere er medlem af Håndværksrådet, Sammenslutningen af Mindre Arbejdsgiverforeninger (SAMA) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Gennem disse organisationer engagerer foreningen sig på egen hånd i sager, der varetager såvel anlægsgartnerbranchens, som hele erhvervslivets interesseer.

Danske anlægsgartnere har udvalgs- og bestyrelsespladser på branchens tekniske skoler og AMU-Centre.

Hvorfor medlem af Danske Anlægsgartnere?

Erhvervspolitik
Det er vigtigt, at en branche står sammen om at varetage sine erhvervsmæssige interesser. Hvis ikke branchens virksomheder selv sætter deres dagsorden, er der nogle andre, der gør det for dem. Ved at melde dig ind i Danske Anlægsgartnere er du med til at styrke branchens politiske indflydelse.

Rådgivning
Som erhvervsdrivende vil du tit have brug for rådgivning om både håndværk og drift. Danske Anlægsgartneres fagkonsulenter rådgiver om faglige forhold. Du kan få rådgivning om ansættelsesret, ledelse og uddannelse. Via medlemskab af Danske Anlægsgartnere har du endvidere ret til rådgivning om aftaleret, tilbudslov, byggejura m.v. i Håndværksrådet.

Kurser
Danske Anlægsgartnere tilbyder sine medlemmer forskellige kurser vedrørende drifts- og håndværksmæssige emner. Som kredsmedlem får du automatisk adgang til de arrangementer, som de lokale kredse enten selv forestår eller beder foreningen arrangere.

Netværk
Danske Anlægsgartneres medlemmer er i den sidste ende konkurrenter. Alligevel har vi også erkendt, at det ofte er til fælles bedste at samarbejde indbyrdes. Ved medlemskab af Danske Anlægsgartnere kommer du med i et netværk, hvor du kan få støtte fra kollegaer. Nogen gange kan det være hjælp i tvivlsspørgsmål om, hvordan du skal håndtere en opgave. Andre gange kan en kollega måske låne mænd eller maskiner af dig.

Hvordan medlem
Hvis du ønsker medlemsskab eller ønsker flere informationer kan du enten klikke (her) hvorefter du kan anføre navn, adresse og telefon. Du vil da efterfølgende blive kontaktet af Danske Anlægsgartneres sekretariat, som kan tilbyde materiale fremsendt. Det er selvfølgelig uforpligtende, og du har lov til at sige nej tak. Proceduren er herefter, at medlemmer i Anlægsgartnergruppen får besøg fra foreningen, mens de øvrige kan udfylde og returnere fremsendt optagelsesbegæring.

Da virksomheder, som er medlemmer af anlægsgartnergruppen og drifts- og entreprenørgruppen bliver omfattet af ankenævn og garantifond, kan foreningen som forudsætning for optagelse udbede sig fremvisning af virksomhedsarbejder.
Område
1903 Frederiksberg C

Danske Arkitektvirksomheder

Danske Arkitektvirksomheder, DANSKE ARK, er foreningen af private rådgivende arkitektvirksomheder. DANSKE ARKs formål er at varetage de rådgivende arkitektvirksomheders erhvervsmæssige forhold og styrke virksomhedernes position, kvalitative niveau og professionalisme som bygherrernes uvildige rådgivere.

DANSKE ARK forhandler bl.a. med offentlige myndigheder om skatteforhold, priser og avancelovgivning, licitationslovgivning, ansvars- og forsikringsforhold samt byggesagsbehandling, kvalitetssikring og øvrige vilkår for medlemsvirksomhedernes erhvervsudøvelse. DANSKE ARK forhandler endvidere hovedaftaler, overenskomster og løn- og ansættelsesvilkår med faglige organisationer.

DANSKE ARK har mere end 700 medlemsvirksomheder, der tilsammen beskæftiger ca. 5200 arkitekter, bygningskonstruktører samt øvrigt teknisk og administrativt personale. Virksomhederne spænder størrelsesmæssigt fra en del enkeltmandsvirksomheder uden ansatte til Danmarks største arkitektvirksomheder, som hver har mere end 250 ansatte i ind- og udland.

Medlemmerne udfører dermed langt størstedelen af opgaverne i den private rådgivende arkitektbranche.

Medlemsfordele

Som medlem af DANSKE ARK har virksomheden følgende fordele:

• Brug af DANSKE ARKs juridiske og økonomiske, individuelle medlemsservice i honorar-
og kontraktforhold, medarbejderspørgsmål, forsikringsforhold, eksport, EUforhold,
kvalitetsstyring, IT i byggeriet osv.
• Deltagelse i DANSKE ARKs efteruddannelsesaktiviteter
• Modtagelse af alle de DANSKE ARK-publikationer, der har universel anvendelighed for medlemsvirksomhederne
• DANSKE ARKs ugentlige elektroniske nyhedsbrev
• Adgang til DANSKE ARKs medlemsservice på Internet, herunder:
- Info med nyheder og artikler til brug ved virksomhedens daglige arbejde
- Håndbogen med ydelsesbeskrivelser, aftaledokumenter, formularvejledninger,
kvalitetsstyringsmanual og andre arbejdsredskaber
- Optagelse i DANSKE ARKs bygherreorienterede medlemsdatabase på internet
- Gratis oprettelse af jobannoncer på www.danskeark.org fra egen computer
- Gratis adgang til cv’er fra jobsøgende på www.danskeark.org
- Adgang til seneste opdateringer af Håndbogen og Info
- Adgang til at hente diverse formularfiler mv. til virksomhedens egen brug
2
• Medlemsadgang til bygviden.dk, Danmarks største portal med byggeteknisk viden, nyheder og leverandørdata
• Lavere forsikringspræmie og langt bedre forsikringsdækning i DANSKE ARKs kollektive
aftale med Tryg
• Ret til at få arrangeret og deltage i formøder, spørgemøder og evalueringsmøder i
sager udbudt i henhold til EUs udbudsdirektiver
• Ret til at anvende DANSKE ARKs logo (tegningsmateriale, brevpapir, egen hjemmeside,
e-mail, telefonbøger osv.)
• Deltagelse i kollektive markedsføringsaktiviteter
Medlemskab giver følgende kontante fordele
• Væsentlig billigere forsikringspræmie for både professionelle ansvarsforsikringer og
erhvervsforsikringer samt store præmierabatter på privatforsikringer for både indehavere
og medarbejdere
• Ret til køb af DANSKE ARKs, FRIs, og Bygvidens publikationer til medlemspris
• Mulighed for økonomisk støtte under arbejdskonflikter

DANSKE ARK repræsenterer arkitektvirksomhederne i forhandlinger om erhvervets rammevilkår så som ydelser, honorarer, ansvarsforhold, byggesagsbehandling, forsikringsforhold,
medarbejderforhold, EU-reguleringer, huseftersynsordningen, osv. Derfor giver medlemskab mulighed for indflydelse på arkitektvirksomhedens erhvervsvilkår.
Område
2100 København Ø

Danske Bandagister

Danske Bandagister ønsker med hjemmesiden at give et bedre kendskab til bandagistfaget og bandagisternes arbejdsområde og dermed understrege vigtigheden af en faglig forsvarlig og kvalificeret behandling i forbindelse med fremstillingen af individuelle kropsbårne hjælpemidler.

Foreningen Danske Bandagister blev startet i år 1996.
Foreningen betegnes som eninteresseorganisation, hvis formål er at fremme medlemmernes faglige og kollegiale interesser.

Danske Bandagister er opbygget som en paraplyorganisation. Under paraplyen er der forudenbestyrelsen to fraktioner : Fraktion af Lønmodtagere og Ejerfraktionen.

Bestyrelsen består medlemmer valgt på generalforsamelingen samt en repræsentant fra hver af fraktionerne. Denne opbygning sikre en god dialog mellembestyrelsen og fraktionerne. Bestyrelsen varetager fagets faglige interesser og er den faglige profil udaftil.

Fraktionen af lønmodtagere optager alle bandagister, som er ansat i et lønmodtagerforhold. De varetager lønmodtagernes interesser overfor arbejdsgivere og myndigheder. Det enkelte medlem skal være medlem af Danske Bandagister for at kunne melde sig ind i Fraktionen af Lønmodtagere.

Ejerfraktionen er en forening for virksomhedsejere. Foreningen formål er at forhandle med organisationer og myndigheder i alle de forhold, der vedrører virksomhedernes interesser.

Uddannelsesrådet udpeges af Danske Bandagisters bestyrelse. Medlemmerne i Uddannelsesrådet sidder repræsenteret på Vitus Bering i Horsens sammen med repræsentanter for Vitus Bering
og repræsentanter fra Halsöhögsskolan i Jönköping, Sverige.

Udvalg under Rådet :

· Etisk Udvalg - Danske Bandagisters bestyrelse udgør Etisk udvalg. Der er udformet et sæt etiske regler, som skal sikre et højt etisk niveau blandt medlemmerne af Danske Bandagister.

· Årsmødeudvalg - Dette udvalg arrangerer den årlige konference for bandagister, som finder sted hvert forår.

· Kursus- og efteruddannelsesudvalg - Ansvarlig for den interne kursusvirksomhed.

· Hjemmesideudvalg - Varetager hjemmesidens "kreative" sider. De øvrige sider varetages af bestyrelsen og fraktionerne.
Område
2800 Kgs Lyngby

Danske Bedemænd

Danske Bedemænd er en sammenslutning af bedemænd, der ser det som deres fornemste opgave at tilbyde en høj, professionel standard kombineret med en dyb respekt for den enkelte opgave og det enkelte menneske.

Danske Bedemænd blev stiftet i 1957.

Foreningen har idag ca. 280 medlemmer fordelt over hele Danmark og arbejder tæt sammen med lignende organisationer i Norge, Sverige og Finland.

Danske Bedemænd er desuden tilsluttet European Federation of Funeral Services, der er en europæisk sammenslutning af bedemandsforretninger.

Sekretariatet
Danske Bedemænd har eget sekretariat, der servicerer medlemmerne med alt af faglig karakter, og som desuden er foreningens ansigt udadtil i forhold til offentlige myndigheder m.v.

Symbolet på kvalitet
Medlemmer af Danske bedemænd benytter bomærket som et symbol på den kvalitet, Danske Bedemænd tilbyder i udførelsen af enhver opgave. Det betyder, at man trygt kan henvende sig i enhver bedemandsforretning, hvor dette mærke benyttes.

Alle medlemmer er tilknyttet foreningens garantiordning og klageudvalg.

Hvordan sikres den høje standard?
Danske Bedemænd har udviklet et omfattende kursus- og videreuddannelsesprogram, som medlemmerne er forpligtet til at deltage i. Kurserne omfatter: Psykologi, samtaleteknik, sorgbehandling, arvelov, sociallov, begravelseslov, ligsyn, praktisk fagkundskab og orientering om fagrelevante nyheder.

Etiske regler
Medlemmer af Danske Bedemænd forpligter sig til ved deres medlemsskab at overholde foreningens etiske regler. De omfatter bl.a.:

• En høj professionel bevidsthed baseret på loyalitet.

• En oprigtig respekt for enhver religion.

• En uopfordret orientering om omkostninger.

• En omhyggelig overholdelse af lovgivning.

• En objektiv, ærlig og sober markedsføring.

• En løbende indsats for at højne den professionelle viden.

Område
2800 Kgs.Lyngby

Danske Biavleres Landsforening

Danske Biavleres Landsforenings blev startet i 1977. Foreningens formål er at samle danske biavlere i en landsforening, som:

1. Under alle forhold varetager biavlens og biavlernes interesser.
2. Udgiver medlemsbladet Dansk Biavl med et fagligt indhold.
3. Trykker en fællesetikette.
4. Holder medlemmerne ansvarsforsikrede for skader, deres bier måtte forvolde over for tredjeperson.
5. Søger oprettet lokalforeninger landet over.
6. Arbejder for, at biavlere gennem deres arbejde med bierne placerer dem i naturen, så de på bedst mulig måde er i stand til at bestøve vore kultur- og vilde planter, så de derigennem er med til at bevare vor flora.

En af D.B.L.'s mærkesager er bekæmpelse af varroamider hos bier, herunder bl.a. klarlægning af hvilke bekæmpelsesmidler, som er lovlige.

Medlemmerne i D.B.L. vælger en repræsentant i hver af landets regioner, således at der vælges én repræsentant for hver påbegyndt 30 medlemmer i regionen. Disse regionsrepræsentanter vælger så et forretningsudvalg på 3 personer (formand, næstformand og kasserer), som varetager foreningens daglige drift, herunder kontakt til diverse myndigheder.

Hvert år i april/maj afholdes Landsmøde, hvor alle medlemmer kan deltage. Og dermed har mulighed for bl.a. at møde regionsrepræsentanter og forretningsudvalget.

Område
6660 Lintrup
(Viser 291 til 300 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk