Danske Forsamlingshuse

Landsforeningen Danske Forsamlingshuse er en paraplyorganisation for forsamlingshuse i Danmark.

* Landsforeningen består af 12 landsdelsforeninger. Der er 1 medlem fra hver Landsdelsforening i Landsbestyrelsen. Landsdelsforeningerne er kontakt til Landsforeningen og hjælper deres lokale huse.
* Landsforeningen driver Forsamlingshusnyt-bladet samt denne hjemmeside.

Landsforeningen Danske Forsamlingshuse's visioner er bl.a.:

* At fremme samarbejdet med statslige og kommunale myndigheder.
* At opnå høringsret i ministerier, styrelser og råd der udformer love, bekendtgørelser og andre offentlige retsregler, der indebærer ændringer i forsamlingshusenes vilkår og drift.
* At etablere samhandelsaftaler med landsdækkende firmaer til medlemmernes fordel.
* At yde individuel bistand til forsamlingshuse overfor bl.a. myndigheder om juridiske spørgsmål,
* At højne det kulturelle foreningsliv omkring forsamlingshusene.

FORMÅL

Landsforeningens formål er en landsomfattende varetagelse af de danske forsamlingshuses fælles interesser bl.a. i forhold:

-til folketing, regering, ministerier og andre centrale eller lokale statslige myndigheder,

-til byråd, regionsråd og kommunernes landsforening,

-til landsforeninger og organisationer, hvis virksomhed berører forsamlingshusene,

-til lands- og egnsdækkende firmaer, som betjener forsamlingshusene,

-til at styrke forsamlingshusbevægelsens profilering i offentlighed, nyheds- og underholdningsmedier,

-til at styrke de bærende kulturformer og aktiviteter i lokalsamfund og miljøer omkring forsamlingshusene,

-til at samarbejde med foreninger og bevægelser med formål her inden for.

Landsforeningens formål er bl.a. videre:

-at styrke forsamlingshusenes bevidsthed om at være part i en landsdækkende forening,

-at yde de tilsluttede forsamlingshusforeninger og de enkelte forsamlingshuse bistand generelt og konkret over for myndigheder, erhvervsliv eller hvem det måtte være,

-at følge principielle sager op, om nødvendigt ved domstolene,

-at opbygge og opretholde en infrastruktur mellem landsforening, forsamlingshusforeningerne og de enkelte forsamlingshuse,

-at udgive et medlemsblad, dels som led i denne infrastruktur, dels som talerør udadtil,

-at informere om retsforhold og regler, samt ændringer heri, der berører forsamlingshusene,

-at udarbejde vejledninger og standardregler efter behov, som kan bruges af de tilsluttede forsamlingshuse.

MEDLEMMER

Landsforeningens medlemmer udgøres kun af de stedlige forsamlingshusforeninger. Alle forsamlingshuse der er medlem i en forsamlingshusforening, er gennem denne automatisk medlem af landsforeningen.

For forsamlingshusene i København og på Bornholm, hvor der ikke findes forsamlingshusforeninger, kan landsbestyrelsen fastsætte vilkår for tilslutning til landsforeningen gennem en anden forsamlingshusforening.
Område
8660 Skanderborg

Danske Godser og Herregårde

DGH - Danske Godser og Herregårde - er en bred sammenslutning af gods- og herregårdsejere fra hele Danmark.

Der findes godt 600 godser og herregårde i Danmark. Tilsammen tegner de sig for en betydelig del af den danske land- og skovbrugsproduktion.

De danske godser og herregårde repræsenterer samtidig langt den største del af de sammenhængende naturarealer i privateje, der er tilgængelige for offentligheden. En vigtig naturressource, som DGH ser det som en væsentlig opgave at værne om.

Vi føler et stort ansvar for den betydelige bygningskulturelle værdi, som herregårdene udgør og arbejder aktivt for at skabe vilkår, der gør det muligt at vedligholde og bevare bygningsarven sideløbende med udvikling og drift af herregårdene som moderne, rentable virksomheder. Målet er at sikre værdierne - også for kommende generationer.

Mål og visioner

DGH arbejder for at sikre de bedst mulige betingelser for at drive og bevare danske godser og herregårde samt de kultur- og naturværdier, der er knyttet til gårdene.

Konstruktiv dialog er grundlaget for foreningens samarbejde med såvel private som offentlige interessegrupper samt politiske og offentlige organer.

Foreningen arbejder fra sag til sag - både lokalt og nationalt. Ofte foregår arbejdet sammen med andre organisationer, der også har interesse i at bevare og udbygge Danmarks natur- og kulturværdier.

Foreningens mål er:

* at sikre medlemmerne den størst mulige dispositionsfrihed til at drive de enkelte ejendomme driftsøkonomisk forsvarligt
* at bidrage til de bedst mulige betingelser for at pleje fredede og bevaringsværdige bygninger samt andre kultur- og naturværdier
* at arbejde for en ansvarlig lovgivning, der sikrer en fornuftig balance mellem den private ejendomsret og almenvellets interesser
* at fremme en udvikling, der sikrer, at medlemmernes skov- og landbrugsvirksomheder fortsat kan levere råvarer af høj kvalitet - til gavn for den danske eksport og til glæde for de danske forbrugere.
Område
1875 Frederiksberg C

Danske Grafikere

Danske Grafikere, der i dag omfatter 160 professionelle grafikere, har til formål at fremme interessen for og kendskabet til den grafiske kunst bl.a. ved:

1 afholdelse af udstillinger.
2 afholdelse af møder, foredrag, symposier og lignende til belysning af grafikken og dens vilkår.
3 udgivelse af såvel mindre publikationer som mere dybtgående bøger om grafik.
4 udgivelse af grafiske blade.

Danske Grafikere har i årenes løb haft mange forskellige aktiviteter. Udover udstillinger herhjemme og i udlandet har der været arrangeret symposier, kurser i avancerede teknikker, foredrag og møder med kolleger fra lignende grafiske selskaber i andre lande.

Aktiviteterne, formidlingen af materiale fra udlandet og udstillingerne har med tiden taget et sådant omfang, at det efterhånden blev nødvendigt med et eget sekretariat.

Da man samtidig i Danmark savnede et decideret udstillingssted udelukkende til grafik, var det for Danske Grafikere en særlig glæde - i januar 1994 - at kunne rykke ind i et smukt istandsat hus i Sølvgade 14 i Københavns centrum. At det lykkedes skyldtes udelukkende de fonde, der så velvilligt bidrog med midler til istandsættelsen.

Danske Grafikeres Hus og de udvidede aktiviteter er således et nyt tilskud til Dansk kulturliv: Et grafikinformationscenter, - og et sted hvor grafikken kan møde et publikum - og et sted til gavn for de udøvende kunstnere.

HISTORIE

Første danske sammenslutning af grafikere oprettedes i 1909 under navnet "Grafisk Kunstnersamfund". Efter oprettelsen af paraply-organisationen Billedkunstnernes Forbund nedlagde man i 1969 foreningen.

Men efter en pause på 10 år stiftedes den 18. juni 1979 den nuværende forening Danske Grafikere på initiativ af maleren og grafikeren professor Dan Sterup-Hansen.

Danske Grafikeres Hus og de udvidede aktiviteter er således et nyt tilskud til Dansk kulturliv: Et grafikinformationscenter, - og et sted hvor grafikken kan møde et publikum - og et sted til gavn for de udøvende kunstnere.
Område
1307 København

Danske Halmleverandører

Halmleverandørforeningen er en uafhængig forening med sekretariat ved Landbrug & Fødevarer på Axelborg.

Halmleverandørforeningen ledes af en bestyrelse.

Foreningen arbejder for at sikre gode forhold for halmleverandører samt udnyttelse af halm til energiformål.

Foreningen skaber bedre muligheder og bedre politisk forståelse for anvendelse af halm til bl.a. energiformål, nonfood m.m. ved at fastholde en god kontakt til aftagere af biomasse, det politiske system, styrelser m.m.

Foreningen skal varetage og styrke halmleverandørernes interesser.

Bliv medlem

Halmleverandørerne arbejder for at for at sikre de bedst mulige betingelser for producenter og leverandører af halm. Det indebærer en lang række aktiviteter, herunder møder og forhandlinger med el- og varmeværker, ministerier og styrelser. For at have gennemslagskraft har vi behov for et solidt medlemsgrundlag.

Vi opfordrer derfor alle, der har interesse i at producere eller levere halm til energiformål til at melde sig ind i Danske Halmleverandører og derved bidrage til arbejdet med at sikre de bedst mulige betingelser for halmleverandører.

Kontingentet for indeværende år udgør for aktive medlemmer: 2 kr. pr. ton leveret halm.
Område
4990 Sakskøbing

Danske Havecentre

Danske Havecentre er den danske brancheorganisation for plantesælgere og havecentre. Organisationen blev stiftet i 1947.

Vores formål er at fremme branchens interesser gennem fagmesser, uddannelse, markedsføring samt være med til at udvikle branchen til moderne detailhandel.

Flere end 130 ledende havecentre hører under brancheforeningen Danske Havecentre og dækker alle dele af Danmark.

Hos vores medlemmer kan du være sikker på et stort udvalg af planter i høj kvalitet, spændende tilbehør til hus og have, specialiteter og nyheder – ledsaget af gode råd og udsøgt service af fagfolk.
Område
5250 Odense SV

Danske Havnevirksomheder

Danske Havnevirksomheder er en dynamisk brancheforening, som repræsenterer de mange virksomheder, der er placeret i og driver forretning (bl.a. stevendore, shipping samt håndtering og transport af gods) i de danske havne.

Forretningens formål er at tage hånd om og synliggøre private danske havneinteressenters og -operatørers fælles interesser over for havnene og andre organisationer, over for offentlige myndigheder og institutioner samt ikke mindst på politisk niveau (nationalt som lokalt). Forretningens europæiske interesser varetages gennem medlemskab af Feport, som er den europæiske interesseorganisation for private havneoperatører.

Foreningen er desuden et samlingspunkt for samarbejde og netværk inden for medlemskredsen.

Foreningens formål er at varetage private danske
havneinteressenters og havneoperatørers fælles interesser overfor havnene og havnenes organisationer, samt overfor offentlige myndigheder og institutioner.
Foreningens formål søges gennemført ved at informere og vejlede i anliggender af fælles interesse at virke for tilvejebringelse af bedst mulige vilkår for medlemmerne, herunder gennem etablering og
vedligeholdelse af generelle forretningsbestemmelser
at repræsentere medlemmers fælles interesser i forhold
til såvel danske som EU-myndigheder og institutioner,
samt i forhold til erhvervs- og brancheorganisationer
med relationer til havne at virke for fremme af samarbejdet med tilsvarende organisationer i andre lande at være medlem af relevante nationale og internationale organisationer at virke for fremme af oplysningen i offentligheden om de til havnene knyttede erhverv og disses betydning.
Område
1787 København V

Danske Inkassoadvokater

Foreningens formål er at sikre de bedste vilkår for korrekt og effektiv inddrivelse af nødlidende fordringer i Danmark gennem:

* at deltage i den samfundsmæssige debat om privates og det offentliges muligheder for inkasso,
* at virke for en styrkelse af advokaternes position på området, og
* at sikre et højt fagligt og etisk niveau med respekt af og forståelse for såvel kreditors som debitors situation og interesser.

Medlemsvirksomhederne er advokatfirmaer, som i særlig grad interesserer sig for inkasso. Som medlemmer forpligter den enkelte advokatvirksomhed sig til at have et højt kompetenceniveau, som løbende kontrolleres af uafhængige auditører. Du kan derfor forvente professionel og effektiv bistand til inddrivelse, når du henvender dig til et medlem af foreningen.

Område
1553 København V

Danske Insolvensadvokater

Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard inden for rekonstruktion, afvikling af insolvente virksomheder og konkursbehandling, for højnelse og videreudvikling af medlemmernes faglige kompetencer inden for de nævnte områder samt for udbredelsen af kenskabet til danske advokaters rådgivningsydelser i forbrindelse med rekontruktioner mv.

Foreningens formål søges opfyldt bl.a. ved:
at medlemmerne har pligt til at deltage i relevant efteruddannelse i form af seminarer, kurser
m.v., som afholdes af foreningen eller andre indenfor fagområder, som må antages at være relevante
for advokater, som beskæftiger sig med insolvensret,
at opfylde de til enhver tid gældende krav til gennemførelse af en hurtig, rationel og kompetent
sagsbehandling indenfor det insolvensretlige område,
at foreningen forestår driften af en hjemmeside for markedsføring af medlemmernes kompetencer,
at medlemmerne gennem bestyrelsen eller Advokaternes Serviceselskab A/S informerer hinanden om relevante afgørelser, praksis m.v., som måtte kunne have interesse for andre medlemmer,
at medlemmerne gennem bestyrelsen eller Serviceselskabet bliver orienteret om relevante insolvensretlige lovinitiativer, administrative forslag og lignende,
at foreningen kan bistå Advokatsamfundet ved afgivelse af responsa indenfor foreningens formål,
at foreningen kan deltage i den offentlige debat vedrørende insolvensretlige spørgsmål.

Medlemmer:
Som medlemmer af foreningen kan optages advokater med særlig interesse for og indsigt i konkursbehandling, rekonstruktion og andre insolvensretlige områder.
Anmodning om optagelse i eller udmeldelse af foreningen sker til bestyrelsen.
Område
1553 København V

Danske IT-advokater

Danske IT-advokater er en forening af advokater, der beskæftiger sig med rådgivning om informationsteknologi.

Foreningen henvender sig til rådgivere indenfor informationsteknologi i bred forstand, herunder blandt andet rådgivere om telekommunikation, IT- anskaffelsesaftaler og IT-driftsaftaler, persondatabeskyttelse, domænenavne samt markedsføring og handel på internettet.

Foreningens formål er at styrke advokatstanden i rådgivningen om IT-forhold og markedsføre advokatstanden som rådgivere ved indgåelse af IT-kontrakter og andre IT-retlige forhold. Foreningens formål er desuden at virke som talerør for advokatstanden i den samfundsmæssige debat om IT-udviklingen i Danmark.

Om os

Danske IT-advokater's medlemmer er advokater, der beskæftiger sig med rådgivning om IT-retlige forhold og har i dag ca. 175 medlemmer.

Medlemskab

Vil du være medlem, koster det i 2009 kr. 1.500,- pr. person eller kr. 6.000,- for et firmaabonnement af foreningen Danske IT-advokater. Ny kontingentsats for 2010 bliver fastsat på generalforsamlingen der holdes inden 1. juni 2010.
Område
1553 København V

Danske Kloakmestre

Danske Kloakmestre er en forening af autoriserede kloakmestre. Foreningen tæller p.t. 474 medlemmer og er landets største brancheorganisation på området.

Foreningen er stiftet med henblik på at sikre det enkelte medlem nødvendig efteruddannelse, orientering om nye produkter og arbejdsmetoder til gavn for kunderne.

Autoriseret arbejde

Alt kloakarbejde er autoriseret arbejde. Det siger loven - uanset om det drejer sig om nye installationer eller reparation af eksisterende kloakker. Eneste undtagelse er etablering af faskiner.

Ved at benytte autoriserede kloakmestre sikres et helt og velfungerende kloaknet, hvilket er altafgørende for et lands hygiejne og sundhed.

Forbrugerne vil jævnligt støde på firmaer, der tilbyder at udføre kloakarbejde uden at være i besiddelse af den lovpligtige autorisation. Danske Kloakmestre og Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S opfordrer derfor forbrugerne til - inden man indgår aftale om udførelse af kloakarbejde - at bede virksomheden om dokumentation for, at den er autoriseret og arbejder efter det lovpligtige kvalitetsstyringssystem.

Det er bygherrens/husejerens ansvar, at loven bliver overholdt. Ved at benytte en autoriseret kloakmester påtager kloakmesteren sig ansvaret for, at kloakarbejdet udføres korrekt, at installationen er i forsvarlig stand og at de nødvendige tilladelser er på plads.

På hjemmesidens forside kan du finde frem til den kloakmester, der bor nærmest din bopæl.
Område
1358 København K
(Viser 311 til 320 af 1056)