Danske Prydplanter

Foreningens formål er: at være en attraktiv brancheorganisation for producenter og salgsselskaber, der som hovedaktivitet arbejder med prydplanter.
at styrke produktion og afsætning af danske prydplanter
at arbejde for effektivisering af logistik, tidssvarende handelsvilkår, IT-struktur, statistik, markedsføring, produkt- og salgskonceptudvikling forædling, forskning og forsøg samt udbygning af internationale relationer,
at koordinere og effektivisere interessenternes repræsentation i relevante brancheorienterende selskaber og organisationer i ind- og udland,
at varetage medlemmernes erhvervspolitiske interesser bl.a. gennem Dansk Gartneri.
At sikre en branche-produktansvarsforsikring på optimale vilkår
Foreningen kan erhverve fast ejendom med tilhørende installationer.
Foreningen kan eje og erhverve ejerandele i virksomheder, der har tilknytning til gartnerierhvervet.
Område
5250 Odense SV

Danske Regioner

Danske Regioner er interesseorganisation for de fem danske regioner

Foreningens mission er at varetage regionernes interesser nationalt og internationalt.

Vision

Danske Regioner vil

* fremme det regionale demokrati,
* skabe platforme for samarbejde og videndeling,
* bidrage til udviklingen af regionernes opgaver og
* deltage konstruktivt i samfundsdebatten.
Område
2100 København Ø

Danske Skoleelever

DSE er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik, med målet om at sikre alle elever det gode skoleliv.

DSEs vision

Danske Skoleelevers vision er, at alle skoleelever er organiseret i Danske Skoleelever. Organisationen er garant for, at elevernes interesser bliver varetaget optimalt. Dette skal tilvejebringe en grunduddannelse, der tager størst muligt hensyn til elevernes indlæring, trivsel og engagement.

Danske Skoleelever vil via demokratisk inddragelse sikre eleverne indflydelse på skolerne. Danske Skoleelever understøtter derfor elevernes deltagelse i og forståelse af demokrati, der ruster dem til aktive medborgere.

DSEs mission

Danske Skoleelever vil sikre det gode skoleliv for alle, via en række værdier og principper: demokrati og indflydelse, af og for elever samt tværpolitisk interessevaretagelse.

Organisationen er kendetegnet ved tre områder: politisk synlighed, organisatorisk forankring og økonomisk vækst.

Synligheden sikrer, at såvel skolens, kommunens som samfundets dagsorden påvirkes af Danske Skoleelevers værdier om det gode skoleliv for alle.

Den organisatoriske forankring engagerer elever i demokratiske fællesskaber og medvirker til at udvikle og forme elevrådsarbejdet og elevernes interessevaretagelse. Herigennem styrkes organisationens fundament og struktur.

Økonomisk vækst skal sikre organisationens slagkraft og give mulighed for igangsættelse af en bred vifte af aktiviteter. Et godt økonomisk fundament skal sikre foreningens pondus i politiske sager og mulighed for at sprede kendskabet til organisationen og dens værdier.

Organisationens formål er at arbejde for de danske grundskoleelevers uddannelsespolitiske interesser, at aktivere og politisere eleverne samt at fremme og
styrke elevdemokratiet.
Organisationen arbejder uafhængigt af partipolitiske interesser, og arbejdet foregår
på et demokratisk og tværpolitisk grundlag.

MEDLEMSFORHOLD
§ 3: Som medlemmer optages kollektivt elevråd på folkeskoler, ungdomsskoler og andre
uddannelsesinstitutioner på grundskoleområdet, som tilslutter sig DSE’s formål.
Stk. 2: Som medlemmer optages endvidere individuelt elever på de i stk. 1 nævnte
uddannelsesinstitutioner, som tilslutter sig DSE’s formål.
Stk. 3: Som medlem betragtes ethvert elevråd eller enhver person der ved skriftlig
henvendelse til DSE har ytret ønske om medlemskab, og som har betalt det af
generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Stk. 4: Generalforsamlingen fastsætter kontingent for medlemskab.
Stk. 5: Medlemskab gælder for 12 måneder regnet fra indbetaling af medlemskontingent.
Stk. 6: Udmeldelse kan til enhver tid ske ved skriftlig henvendelse til sekretariatet. Indbetalt
kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.
§ 4: En hvilken som helst person eller organisation, som anerkender DSE’s formål og har indbetalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent kan optages som støttemedlem.

---
Bliv en del af Danmarks største netværksoversigt! Tilmeld dit netværk i dag!
Område
2620 Albertslund

Danske Speditører

Danske Speditører blev etableret den 31. december 1909. Foreningen er brancheorganisation for ca. 230 virksomheder, som planlægger og handler med transport- og logistikydelser som bindeled mellem handels- og fremstillingssektoren og transportindustrien.

Medlemsvirksomhederne har en samlet bruttoomsætning i størrelsesordenen 25 mia. kroner og mere end 14.000 ansatte. I 2006 indgik foreningens medlemmer 553 nye elevaftaler. Foreningen er opdelt i 3 regioner med i alt 9 lokalforeninger. Foreningens sekretariat er beliggende i Børsbygningen ved Christiansborg i København.

Danske Speditører er medlem af Nordisk Speditørforbund (NSF), CLECAT, FIATA og Dansk Erhverv.

Nordisk Speditørforbund varetager de nordiske organisationers interesser på det transportmæssige område og forhandler bl.a. NSAB - Nordiske Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser.Den europæiske speditørsammenslutning

CLECAT's sekretariat i Bruxelles er foreningens kontakt til EU. FIATA varetager speditionserhvervets interesser på verdensplan, bl.a.i forhold til verdenshandelsorganisationen WTO.

Dansk Erhverv er hovedorganisation for danske virksomheder, der arbejder inden for handel, IT, industri, transport og service. Gennem medlemskabet af Dansk Erhverv tilbyder Danske Speditører udvidet varetagelse af medlemmernes erhvervspolitiske interesser samt en række serviceydelser.

Mission:

Merværdi til medlemmerne

* at være en forening, som aktivt støtter medlemmerne i hverdagen
* at varetage medlemmernes interesser over for myndigheder og branchens samarbejdspartnere
* at profilere speditionsbranchen ved hjælp af lobbyarbejde og pressedækning
* at tilbyde medlemmerne produkter, som gør det attraktivt at være medlem af foreningen
* at arbejde for gode kollegiale relationer
* at udbyde brancherelaterede uddannelser
* at gøre speditionsuddannelsen kendt blandt unge mennesker
* at forsvare branchens juridiske, faglige og økonomiske interesser og tilbyde medlemmerne rådgivning og bistand
* at lytte til medlemmernes behov og ønsker
* at repræsentere dansk speditionserhverv i forhold til beslægtede nationale og internationale organisationer
* at holde sig orienteret om udviklingen globalt og informere herom
* at afholde møder og konferencer om aktuelle emner af betydning for branchen.

Vision:
Foreningen skal understøtte speditionsbranchens arbejde med at koordinere og optimere hele Transport- og forsyningskæden på vegne af kunderne.

* at Danske Speditører fremstår som en seriøs og respekteret forening
* at Danske Speditører betragtes som en kompetent og attraktiv forening, der inddrages i beslutningsprocessen i forskellige fora
* at placere speditionsbranchen højere i mediebilledet
* at blive en forening, som medlemmerne er stolte af, og som aktivt bidrager til konkrete fordele
* at højne branchens image og sikre en høj etisk standard blandt foreningens medlemmer
* at øge respekten om danske speditørers faglige bidrag til international handel og verdensøkonomi
* at hæve uddannelsesniveauet og sikre en kontinuerlig kompetenceudvikling
* at få optaget så mange seriøse speditionsvirksomheder som muligt i foreningen

Værdigrundlag:

* Vi skal udvise ægte interesse for medlemsvirksomhedernes behov
* Vi skal stå for kvalitet og effektivitet
* Vi skal stille krav til os selv og til hinanden
* Vi vil have klare mål og succeskriterier
Område
1216 København K

Danske Sukkerroedyrkere

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som sukkerroedyrkere i
enhver henseende.

Medlemmer, rettigheder og forpligtelser

Stk. 1. Foreningens medlemmer er sukkerroedyrkere i Danmark med levering af
sukkerroer til de til enhver tid værende aftagere af sukkerroer.
Stk. 2. Driftsledere kan ved fuldmagt være substitut for ejere/ forpagtere som
medlemmer.
Stk. 3. Sukkerroedyrkere, som er indgået i et interessentskab, kan være individuelle
medlemmer af Foreningen, såfremt interessentskabet anmoder herom. I sådanne
tilfælde bortfalder selve interessentskabets medlemskab. Uanset om interessentskabets
medlemmer er individuelle medlemmer af Foreningen, foretages kontingentopkrævning
via interessentskabet.
Stk. 4. Ved levering af sukkerroer fra aktieselskaber og anpartsselskaber tegnes
medlemskabet af den landbrugsansvarlige person.
Stk. 5. Foreningen kan udnævne æresmedlemmer efter beslutning i bestyrelsen.
Stk. 6. Medlemmerne hæfter ikke for Foreningens økonomiske forpligtelser.
Medlemmerne kan ikke, hverken under medlemskabet eller efter udtrædelse, gøre
krav på Foreningens formue eller dele heraf.

Historisk beskrivelse

"Danske Sukkerroedyrkere" er etableret den 5. juni 1902 af de daværende lokale sukkerroedyrkerforeninger.

De lokale foreninger var dengang (og frem til deres opløsning i 2007) centreret omkring de enkelte sukkerfabrikker, hvor medlemmerne var dyrkere med levering af sukkerroer til de pågældende sukkerfabrikker. Disse lokale dyrkerforeninger blev dannet forholdsvist hurtigt efter etableringen af fabrikkerne - med den første omkring Nakskov Sukkerfabrik i 1883.

Beslutningen om at danne en landsforening blev taget på et møde i Maribo, hvor ca. 60 repræsentanter for samtlige de lokale foreningerne var tilstede. Her blev det besluttet "at etablere en samvirken mellem foreningerne igennem en fællesbestyrelse, bestående af to medlemmer fra hver sukkerfabriks distrikt".

Heraf kommer, at foreningens navn frem til 1994 var "De samvirkende danske Sukkerroedyrkerforeninger".

Lektor Claus Bjørn, Københavns Universitet skrev i forbindelse med Danske Sukkerroedyrkeres 100 års jubilæum i 2002 bogen:

"Danske Sukkerroedyrkere i 100 år - 1902-2002".
Område
1609 København V

Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening

DTA har som et af sine vigtigste mål, at sikre det enkelte medlem så stor en grad af selvstændighed som vel muligt. Det betyder, at man som taxivognmand ved sin indmeldelse i dta ikke bliver omfattet af en overenskomst man ikke selv har reel indflydelse på, endsige af en hovedaftale man ikke kan komme ud af igen. Med sit medlemskab af dta sikres man at de vilkår ens taxiforretning skal drives under tager udgangspunkt i ens egen taxiforretning. dta finder, at den bedste måde at bevare selvstændigheden og overblikket på, er gennem lokale aftaler mellem vognmændene og de ansatte.

dta – Danmarks største arbejdsgiverforening
for taxivognmænd.

Selvom det ikke er størrelsen det hele kommer an på, er det betryggende at vide, at dta med mere end 1.800 taxier er landets største arbejdsgiverforening for taxivognmænd. Det betyder nemlig, at alle dta´s ressourcer bliver brugt til taxi relateret opgaver.

dta – hvis viden skal bruges i hverdagen.

Kravene til selvstændige synes at stige konstant. Jo mindre ens virksomhed er, desto mere tyngder disse krav. Gennem dit medlemskab af dta sikrer du dig selv, at have en organisation i ryggen, der giver dig information om disse krav, og ikke mindst de mange ændringer i disse krav. dta ved, at det at drive taxiforretning ikke nødvendigvis er et 9 til 15 arbejde. Det stiller store krav til informationsadgangen for det enkelte medlem. Du modtager 4 gange om året et medlemsblad med de løbende informationer. Du kan finde yderligere på vor hjemmeside, du kan kontakte sekretariatet og endelig kan du deltage i de kurser som dta afholder. På begæring fra lokalsammenslutninger afholder vi fyraftensmøder om arbejdsret, funtionærret og overenskomstforhandling m.v.

dta - en del af din hverdag.

Selv om man forbereder sig på alle situationer kan man løbe ind i problemer alligevel. Skulle det ske for dig, står hele vor organisation til din rådighed. Alene det forhold, at samtlige medarbejdere udelukkende beskæftiger sig med taxi erhvervet, er din bedste garanti for, at de ved hvad du taler om, og kan reagere hurtigt herefter. Alle former for uoverensstemmelser mellem dig og dine ansatte er omfattet af den assistance, der ydes overfor vore medlemmer.

Har du lyst til at vide mere om dta kan vi anbefale, at du kontakter os via email ZHRhQGR0YS10YXhpLmRr, du er naturligvis også velkommen til at ringe på tlf. 38 71 80 00
Område
2720 Vanløse

Dansklærerforeningen

Dansklærerforeningen er en faglig forening for dansklærere i hele skolesystemet. Foreningen har siden 1885 arbejdet for at fremme danskundervisningen og er i dag en solid medspiller i uddannelsessystemet.

Dansklærerforeningen varetager medlemmernes faglige og pædagogiske interesser gennem kurser, medlemsmøder, deltagelse i den politiske debat og udgivelser på Dansklærerforeningens Forlag.

Vi tæller over 10.000 medlemmer og har indflydelse i en lang række politiske nævn og kulturelle udvalg: Dansk Sprognævn, Fagligt Forum for stx, HF og HHX, Pædagogisk Samarbejdsudvalg under GL, Center for Børnelitteratur, Revidering af Trinmål og mange flere.

Dansklærerforeningen er inddelt i fire sektioner der følger skolesystemet:

* Folkeskolen
* Erhvervsgymnasiale uddannelser og erhvervsgrunduddannelser
* Det almene gymnasium og hf
* Videregående uddannelser.

Hver sektion har en bestyrelse som arbejder for medlemmernes mere specifikke interesser. Samtidig har bestyrelserne den samlede forening i ryggen og har derfor en stor gennemslagskraft i den uddannelsespolitiske debat.

Kurser og udgivelser
Dansklærerforeningen arrangerer en lang række intensive kurser med spændende oplægsholdere og kolleger fra hele landet.

Dansklærerforeningens Forlag fremmer og udbreder foreningens syn på dansk gennem udgivelser af undervisningsmaterialer og studiebøger til dansk på alle niveauer.

Udgivelserne indeholder konkrete værktøjer til brug i undervisningen og inspiration til videre danskfaglige arbejde.

Dansklærerforeningen udgiver flere faglige tidsskrifter:

* DANSK (folkeskolen)
* Dansk Noter (det almene gymnasium og hf)
* hsd (erhvervsgymnasiale uddannelser og erhvervsgrunduddannelser)
* Dansklærerforeningens Fællesskrift.

Tidsskrifterne redigeres af dansklærere der arbejder i den del af skolesystemet som bladet er rettet mod.
Område
1862 Frederiksberg C

DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA er interesseorganisationen for alle, der arbejder professionelt med vand- og spildevandsforsyning. Foreningen er en selvstændig nonprofit forening, finansieret af medlemmerne og ved indtægtsdækket virksomhed.

Medlemmer er:

* Vand- og Kloakforsyninger
* Personlige medlemmer
* Firmaer, institutioner, foreninger og kommuner

FORMÅL

Foreningen varetager medlemmernes og den danske vandsektors interesser med henblik på at fremme en stabil, effektiv og etisk forsvarlig vand- og kloakforsyning på et højt kvalitetsniveau og på et for miljøet bæredygtigt grundlag.

VIRKE

Foreningen virker for sit formål gennem:
1. Varetagelse af medlemmernes interesser i forhold til nationale og internationale myndigheder.
2. Rådgivning til stemmeberettigede medlemmer i problemstillinger og spørgsmål, der vedrører vandsektoren.
3. Videnformidling, kursusafholdelse, efteruddannelse o. lign indenfor relevante emner.
4. Fokusering på kvalitet og sundhed, effektivitet, forsyningssikkerhed og miljø.
5. Varetagelse af medlemmernes interesser i forhold til alle aktører i vandsektoren og relevante aktører i andre sektorer og områder.
6. Inspiration til og fremme af samarbejdet mellem vandsektorens øvrige foreninger og andre aktører.
7. Initiering af og støtte til relevante forsknings- og udviklingsprojekter.
8. Deltagelse i internationalt samarbejde.
9. Fremme af samarbejdet mellem medlemmerne og mellem interesserede i vand- og kloakforsyning.

DANVA's mission
DANVA er den naturlige interesseorganisation for medlemmerne med hensyn til bæredygtig fremskaffelse og levering af godt drikkevand og bortskaffelse af spildevand til gavn for forbrugerne.
DANVA's vision

DANVA er det naturlige samlingspunkt og talerør for de danske vand- og spildevandsforsyninger.

DANVA er en rummelig interesseorganisation, der samarbejder med interessenter indenfor branchen.

Foreningen forbedrer kontinuerligt rammerne for medlemmerne via faglige og fagpolitiske tiltag på alle niveauer.
Område
8660 Skanderborg

Danvak - Netværk for indeklima, komfort og energi

Danvak er et fagligt netværk for fagfolk, der arbejder professionelt med indeklima, komfort og energi. Foreningen er et samarbejde mellem VVS Teknisk Forening og IDA Danvak (fagteknisk selskab i Ingeniørforeningen IDA), som i fællesskab arbejder for at højne medlemmernes kompetenceniveau gennem erfaringsudveksling, møder, kurser, konferencer og faglitteratur. Faglighed og netværk er omdrejningspunktet for Danvaks aktiviteter.

Medlemmer

Foreningen har ca. 2400 medlemmer, der repræsenterer forskellige brancher og virksomheder: rådgivende ingeniører, arkitekter, VVS-installatører, -fabrikanter og -grossister, maskinmestre og teknikere i kommuner og regioner. Hertil kommer forskere og undervisere ved landets tekniske læreanstalter.

Arrangementer

I Danvak mødes fagligt ligesindede og henter ny inspiration til det daglige arbejde. Gennem temamøder, kurser og konferencer giver Danvak dig mulighed for at udvikle dine kompetencer og opbygge netværk.

Temamøderne arrangeres af fagrupperne i Danvak og har altid relation til praktiske eller teoretiske områder inden for fagområderne indeklima, komfort og energi.

Foreningens formål

Danvak er et fagligt netværk for Indeklima, Komfort og Energi

Det er foreningens formål, at udbrede kendskabet til og fremme den tekniske og videnskabelige udvikling inden for varme-, ventilations- og klimateknik, bygningsinstallationer, miljø, energiteknik og tilgrænsende områder.

Formålet realiseres:

* Gennem kurser, konferencer, temadage, foredrag, udstillinger, studierejser og tekniske diskussioner.
* Ved medlemsinformation i form af blade, periodiske meddelelser, rapporter, publikationer og fagbøger.
* Ved initiering og gennemførelse af projekter af interesse for medlemmerne.
* Gennem samarbejde med danske og udenlandske organisationer og videncentre.
* Ved udadvendt informationsvirksomhed med henblik på at præge samfundsudviklingen inden for foreningens faglige områder.
Område
2750 Ballerup

DAO - Danavl Opformering

DAO er interesseorganisationen for opformeringsbesætningerne i DanAvl DAO har til formål at skabe de bedst mulige vilkår for medlemsbesætningerne, dvs.:

* varetage medlemmernes faglige og kommercielle interesser
* medvirke ved markedsføring af LY-sopolte
* bidrage til rådgivning om opformering
* holde medlemmerne orienteret om forhold vedr. opformering
* informere omgivelserne om opformeringsbesætningernes vilkår og DAO's holdninger
* skabe kontakt og sammenhold mellem medlemmerne

DAO har forhandlingsretten, -pligten og –ansvaret på vegne af alle DanAvl opformerings-besætninger overfor:

* Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion
* DanAvl-Omsætterne, inkl. KS-Stationerne
* Dansk Svineavl
* Andre organisationer
* Myndigheder

Medlemmer

Som medlemmer kan optages ejere og medejere af opformeringsbesætninger, godendt af Landsudvalget for Svin, - herunder avlere, som driver opformering i tilknytning til deres avlsbesætning.
Område
5500 Middelfart
(Viser 331 til 340 af 1056)