DAPO - Foreningen af Danske Producenter af Pejse og Brændeovne

DAPO - Foreningen af Danske Producenter af Pejse og Brændeovne - repræsenterer med sine 13 medlemmer den samlede branche i Danmark. DAPO tegner dermed en markant profil af en branche, som via løbende produktudvikling og miljøbevidsthed har bragt danske brændeovne frem til en position som nogle af verdens mest effektive og miljøvenlige.

DAPO er medlem af DI Energibranchen – et af Dansk Industris branchefællesskaber.

Område
8520 Lystrup

Datalogforeningen

Datalogforeningen er en faglig forening for dataloger. Foreningen udgiver Datalogbladet 5-6 gange om året, holder faglige aftener (fordrag) nogle gange om året, og udarbejder en årlig lønstatistik for dataloger.

Hovedparten af foreningens medlemmer er dataloger uddannet i Aarhus, men der er også enkelte medlemmer fra andre uddannelsesinstitutioner.

Hvis du er datalog fra et af universiteterne i Danmark, kan du blive medlem af Datalogforeningen.

Kontingentet er 400 kr/år for almindelige medlemmer og blot 10 kr/år for
studerende!
Område
8200 Aarhus N

Datiad - Dansk Tyrkisk Arbejdsgiverforening

Vi er en organisation, hvor medlemmerne er i fokus. Med viden og erfaringer bidrager vi til mere end problemløsninger, vi har mål at udvikle medlemmernes virksomheder og standarder. Vi har påtaget os ansvaret for skabelsen af muligheder for vores medlemmer. Vi arbejder internationalt og nationalt.

DATIAD er stiftet af en gruppe Tyrkiske arbejdsgivere med det formål at samle de tyrkiske arbejdsgivere under et tag, at skabe et netværk, som kan styrke medlemmernes position nationalt og internationalt. DATIAD sikrer dens medlemmer en korrekt tilknytning til det Danske arbejdsmarked. For at styrke dette vil vi løbende tilbyde kurser for vores medlemmer, hvor der vil være mulighed for både at videreudvikle sig og blive holdt orienteret om nye erhvervsmæssige love og regler. DATIAD tilbyder tre typer af medlemskaber, der kan tegnes efter virksomhedens behov. Vores medlemstyper er enestående og kan tilpasses efter den enkelte medlems behov. DATIAD favner bredt, men giver samtidig plads til, at det enkelte medlem kan bevare selvstændighed og øve politisk indflydelse i DATIAD.

Det er DATIAD’s mål at gøre det attraktivt at drive virksomhed, og DATIAD vil varetage virksomhedernes interesser inden for såvel etablering som videreudvikling. DATIAD skaber dialog mellem virksomhederne for at etablere nye samarbejdsmuligheder. DATIAD arrangerer en række arrangementer, der har til hensigt at styrke og bringe vores medlemmer tættere sammen. DATIAD differentierer sin vejledning og sine kurser alt efter din virksomheds lokalitet og nationale og globale position/situation. Vi har samarbejdspartnere i forskellige lande, som er parate til at yde professionel bistand.
Hvad tilbyder vi:

DATIAD tilbyder tre slags medlemskaber, som tilpasses medlemmernes behov. Alle medlemmerne er med i ”Klassisk” medlemskab, men har mulighed for dybdegående rådgivning. Ved ”Fuld” medlemskab gives der adgang til udenlandsnetværket. Deltagelse i bestemte VIP programmer kræver ”VIP” medlemskab, som giver mulighed for at benytte sig af de mange tilbud og services.
Område
1879 Frederiksberg C

DAu - Dansk Automationsselskab

Dansk Automationsselskab arbejder for at samle og formidle viden om automatisering.

Selskabet medvirker til at formidle forskningsresultater opnået ved de videregående undervisningsinstitutioner.

Selskabet påtager sig ikke løsning af specifikke automatiseringsopgaver, men virker gennem initiativer og aktiviteter, som fremmer erfaringsudvekslingen mellem brugere af automatisering.

De primære aktiviteter

* DAu Bladet, der udgives 4 gange om året.
* At arrangere og afholde emnespecifikke konferencer.
* At arrangere og afholde temadage.
* At støtte aktiviteter på universiteter og andre læreanstalter.
* Vores hjemmeside

Videndeling

Dansk Automationsselskab (DAu) blev stiftet af en gruppe fremsynede erhvervsrepræsentanter i 1962 med det formål at bidrage til øget viden om automatisering og dens tværfaglige sammenhænge.

Automation er karakterisk ved både at være en gammel teknologi og også en meget moderne teknologi. Automation har gamle aner, fordi der altid har været en trang til at få løst trivielle opgaver automatisk – ofte med forskellige mekaniske påfund. Men automation har også altid været et område hvor den nyeste teknologi er bragt i anvendelse, og idag har computerne givet os et fantastisk redskab til at automatisere selv meget komplicerede opgaver.

Dansk Automationsselskab blev startet få år efter at den første computer blev brugt til automation på en fabrik, og i Danmark fulgte vi hurtigt med. Derfor er det naturligt for DAu at fokusere på anvendelsen af computere i automation. Kravene til fleksibilitet, sporbarhed og høj kvalitet i moderne produktion kan kun løses med en udstrakt anvendelse af computere. Pålidelighed, tilgængelighed og sikkerhed er også nøgleord for computere i automation. Derfor er informationteknologi i industrien ikke bare IT, det er IT i arbejdstøjet – Automation.

Medlemsfordele

Ud over muligheden for at...

* få nyeste viden inden for alle områder af automation
* erfaringsudveksling
* personlige kontakter
* adgang til videndelings netværk
* adgang til eksklusivt indhold på vores hjemmeside
* mulighed for at se anlæg
* opnå genbrug
* og meget andet

... har alle DAu medlemmer den fordel, at de deltager i de åbne konferencer til en særlig medlemspris.

Prøv dau.dk gratis i 30 dage

Hvis du ikke er medlem af DAu, kan du gratis prøve vores hjemmeside i 30 dage som gæstebruger. Du får i perioden alle de samme muligheder som vores medlemmer.
Område
2920 Charlottenlund

DBDH - Danish Board Of District Heating

Foreningens formål er at virke til fremme af danske erhvervsvirksomheders eksport af teknisk udstyr, leverancer, licenser, know-how, træning og uddannelse og lignende samt rådgivning af administrativ, teknisk og finansiel karakter i forbindelse med etablering og drift af fjernvarmeanlæg og fjernkøleanlæg i udlandet. Foreningens formål skal opnås ved, at foreningen formidler informationer til udlandet om dansk fjernvarme- og fjernkøleproduktion og om fjernvarmens og fjernkølingens muligheder for at løse miljø- og energiproblemer i almindelighed og specielt om medlemskredsens evne til at løse sådanne opgaver. Endvidere skal foreningen formidle kontakt og fremme samarbejde mellem medlemskredsen og relevant organisationer, foreninger og lignende.

Ved fjernvarmeanlæg og fjernkøleanlæg forstås i denne forbindelse alle former for produktions-, transmissions- og distributionsanlæg samt brugerinstallationer.

Medlemskab

Som medlemmer kan optages danske erhvervsvirksomheder, der som et væsentligt led i erhvervsudøvelsen producerer teknisk udstyr til fjernvarmeanlæg eller fjernkøleanlæg, udfører anlæg til fjernvarme eller fjernkøling, tilbyder træning og uddannelse eller yder rådgivning af administrativ, teknisk og finansiel karakter i forbindelse med etablering eller drift af sådanne anlæg.
Endvidere kan optages danske fjernvarmeselskaber og fjernkøleselskaber og andre, som arbejder for fremme af eksport af dansk fjernvarme- eller fjernkøleteknologi.
Område
2000 Frederiksberg

DBFU - Dansk Bil-forhandler Union

I et moderne forbrugersamfund er tillid og tryghed de væsentligste forudsætninger, når man handler brugt bil. Dette at købe eller sælge bil er - efter en økonomisk målestok - ofte den næststørste begivenhed, kun overgået af køb af fast ejendom. Det er derfor ikke uvæsentligt, at De vælger Deres brugtbilforhandler med omtanke.

DBFU - brugtbilforhandlernes brancheforening
Dansk BilForhandler Union, i daglig tale kaldet DBFU, er den eneste organisation, der organiserer brugtbilforhandlere.
DBFU blev stiftet i 1996 som en reaktion på den noget negative omtale af brugtbilbranchen.

Man ville med dette initiativ inddrage brugtbilforhandlerne, som medlemmer af en brancheorganisation, hvis formål bl.a. er at sikre, at forbrugerne handler med en virksomhed, der etisk og moralsk ikke afviger fra god forretningsskik.

Din bilkøbssikkerhed
Et medlemskab af DBFU sikrer, at medlemmerne er a'jour med alle lovmæssige brancheændringer, ligesom DBFU er høringsberettigede på en række relevante områder med relation til bilbranchen - et forhold, der har betydning for Dem, når De handler bil.

Der er derfor inden optagelsen af medlemmerne lagt megen energi i en helhedsvurdering, og vi kan derfor trygt anbefale Dem at handle med vore medlemmer.

Service & garanti
Vi satser samtidig meget på service og garanti, således at De - også i tiden efter at have købt Deres "nye" brugte bil - er dækket rimeligt ind, hvis uheldet skulle være ude.

Det er os meget magtpåliggende at pointere, at eventuelle genvordigheder De måtte opleve, uden omkostninger for Dem, kan rapporteres til DBFU's Sekretariat, hvor vi vil gøre alt for at hjælpe og vejlede Dem.
Område
7160 Tørring

DDD - Den Danske Dyrlægeforening

Den Danske Dyrlægeforening er en faglig organisation for den danske dyrlægestand. De cirka 3.800 medlemmer tæller praktiserende dyrlæger, offentligt ansatte dyrlæger, ansatte dyrlæger i privatsektoren, studerende og pensionister. Cirka 2.500 af medlemmerne er erhvervsaktive.

Tryghed i ansættelsen

Den Danske Dyrlægeforening sikrer de overordnede løn- og ansættelsesvilkår for offentligt ansatte dyrlæger. Også på det private område er Den Danske Dyrlægeforening en stor støtte i forbindelse med løn og ansættelse. Her sker hjælpen altid individuelt og ud fra den enkeltes situation og behov. Den Danske Dyrlægeforening er også en stærk medspiller, når det gælder det liberale erhvervsområde. Foreningen varetager rådgivning om løn og ansættelse for ansatte i klinisk praksis og forestår kontakten med en lang række centrale institutioner.

Politisk indflydelse

Den Danske Dyrlægeforening arbejder på en række fronter for at sikre indflydelse på lovgivningen og de offentlige reguleringer, der har indflydelse på danske dyrlægers arbejdsliv.

Desuden har Den Danske Dyrlægeforening en række internationale aktiviteter og varetager sekretariatsfunktionen for World Veterinary Association samt rummer redaktionssekretariatet for ACTA Veterinaria Scandinavica.

Gennemslagskraft i pressen

Den Danske Dyrlægeforening optræder løbende i pressen. Dels med faglige ekspertudtalelser og vurderinger, dels med forenings politik på området. Blandt de mærkesager som Den Danske Dyrlægeforening arbejder for er bedre dyrevelfærd og højere fødevaresikkerhed.

Efter- og videreuddannelse

Den Danske Dyrlægeforening er en central udbyder af dyrlægers efter- og videreuddannelse. Hvert år deltager flere hundreder dyrlæger på de kortere efteruddannelseskurser udbudt af kursusvirksomheden DDD-Kursus. Foreningen forestår også fagdyrlægeuddannelserne inden for kvæg, svin, smådyr og heste.

Faglig viden, nyheder og debatforum

Dansk Veterinærtidsskrift er medlemsblad for Den Danske Dyrlægeforening. Bladet udkommer to gange om måneden og et nyttigt tidsskrift for alle, som gerne vil følge med i udviklingen inden for dyrlægens arbejdsområder.

Ud over hjemmesiden råder Den Danske Dyrlægeforenings medlemmer over en række elektroniske diskussionslister, hvor »Alle-listen« er forum for den fagpolitiske diskussion. Herudover findes der eksempelvis dyreartsspecifikke lister som kvæglisten, svinelisten, hestelisten, fårelisten, pelslisten og smådyrslisten, der alle flittigt benyttes af foreningens medlemmer som faglige debatfora.

Den Danske Dyrlægeforening udgiver desuden et elektronisk nyhedsbrev hver torsdag. Her får du overblik over aktuelle dyrlægerelevante emner, som presse og medier beskæftiger sig med, og du får seneste nyt fra Den Danske Dyrlægeforening.

Faglige sektioner og regionalforeninger

Den Danske Dyrlægeforening er organiseret med en række faglige sektioner, som løbende danner det faglige grundlag for foreningens holdningsdannelse og politikudformning inden for de specifikke fagområder.

En anden væsentlig del af Den Danske Dyrlægeforenings organisatoriske netværk er regionalforeningerne. Her mødes dyrlæger lokalt, og fokus er rettet mod såvel det faglige, det organisatoriske som det sociale.
Område
5792 Årslev

DDFO - Den Danske Frimurerorden

Om DDFO

"Den Danske Frimurerorden er et selvstændigt ordenssamfund, som ikke er underlagt nogen anden frimurermyndighed".

Disse ord er de første, der står skrevet i Den Danske Frimurerordens fundamentalkonstitution - Ordenens grundlov.
De understreger Ordenens uafhængighed af ordener i andre lande. Frimureriet er internationalt udbredt, men der findes ingen international organisation. Anerkendte frimurersamfund i forskellige lande kan stå i en vis forbindelse med hinanden.

Frimureriet har i flere hundrede år samlet mænd, der har søgt fællesskab om netop disse mål: livskvalitet og helhed - eller måske rettere livskvalitet gennem søgen efter en større helhed og sammenhæng i tilværelsen.
Den Danske Frimurerorden tilbyder et sådant fællesskab, et fællesskab, hvor det er hver enkelt ordensbroders værdi som menneske, der er det primære.
Der findes ordensbrødre indenfor alle samfundslag, uanset hvilken position de indtager i deres hverdag. Der diskuteres ikke religion, politik eller forretningsanliggender i logerne.

Den Danske Frimurerorden ser en meget stor opgave i at bevare respekten for det enkelte menneske og menneskets egen indre værdi. Denne indre værdi er og skal være ukrænkelig og uafhængig af den hurtigt fremadskridende udvikling.
Den Danske Frimurerorden er med til at styrke bevarelsen af vor gamle danske kulturarv.

Den Danske Frimurerorden arbejder efter et såkaldt højgradssystem, 12 grader i alt, og bygger på den kristne tro. Det er således en forudsætning, at kun mænd døbt med den kristne tro kan søge optagelse. Det er ligeledes en forudsætning for medlemskab, at man lever et retskaffent liv i overensstemmelse med landets love og næstekærlighedens bud.

Den Danske Frimurerorden byder velkommen til alle, der søger et sikkert og trygt ståsted på et fast kristent grundlag.

Den Danske Frimurerorden står naturligvis til tjeneste med alle yderligere oplysninger, der måtte ønskes ved henvendelse på følgende e-mailadresse: aW5mb0BkZGZvLmRr
Område
2100 København Ø

DDHF - Dansk Datahistorisk Forening

Foreningens formål er at indsamle, bevare og udbrede kendskabet til dansk datahistorie, bl.a. ved at fremstille historien om de virksomheder og mennesker, som drev udviklingen fremad, samt historien om databehandlingens anvendelse i Danmark. Som et led i denne informationsvirksomhed driver foreningen en hjemmeside på internettet der afspejler foreningens virke. Desuden arrangerer foreningen foredrag, udstillinger o.l. med et historisk eller pædagogisk perspektiv. Foreningen kan endvidere stille samlingen til rådighed for studieformål i forbindelse med forskningsprojekter, formidlingsarbejder, o.l.

Det er ligeledes foreningens formål at:

* indsamle
* restaurere og
* bevare

effekter (herunder hardware, software og dokumentation), som har eller har haft betydning for den danske datahistorie med særligt fokus på dansk design, udvikling og/eller produktion.

Foreningen kan, efter bestyrelsens beslutning, samarbejde med nationale og internationale foreninger eller institutioner, som arbejder for lignende formål.

Foreningen skal endvidere arbejde for oprettelse og drift af et permanent museum.

Medlemskab

Alle interesserede enkeltpersoner og firmaer/virksomheder/institutioner, som vil virke for foreningens formål, kan optages som medlemmer. Sidstnævnte medlemskategori er berettiget til at lade et antal medarbejdere, efter bestyrelsens beslutning, deltage i foreningens medlemsarrangementer (incl. generalforsamlingen). Æresmedlemmer kan udnævnes efter generalforsamlingens beslutning.
Område
2700 Ballerup kommune

De Danske Bilimportører

De Danske Bilimportører - DBI - er brancheorganisation for 30 bilimportører i Danmark. DBI's hovedopgave er interessevaretagelse for vores medlemmer. Det sker blandt andet ved, at vi leverer forskellig viden om bilbranchen, og at vi fungerer som talerør overfor regering, Folketing, ministerier og andre offentlige myndigheder.

Her på siden kan du læse mere om en række af DBI's funktioner og opgaver, vores historie, organisation og Miljøordning for Biler.
Sekretariat

DBI's sekretariat er en lille, men professionel enhed, der står for den daglige rådgivning og servicering af medlemmerne, en række udadvendte aktiviteter, bearbejdning af de månedlige bilstatistikker og gennemførelse af it-projekter til gavn for hele bilbranchen. Sekretariatet har fem ansatte og ledes af administrerende direktør, advokat Bent Mikkelsen, som har arbejdet med bilbranchen siden 1990.

Sekretariatet koordinerer derudover møderne i en række permanente og midlertidige udvalg under DBI.
Industriens Hus

DBI's sekretariat er beliggende på Rådhuspladsen i København.

Hvad laver vi

De Danske Bilimportører er den førende leverandør af viden om bilbranchen.
Det betyder, at vi:

* Yder generel og juridisk rådgivning af medlemmerne
* Formidler nye love og bekendtgørelser til medlemmerne
* Løbende indsamler og bearbejder registrerings- og bilstatistik
* Udgiver publikationer om bilisme, bilstatistik, vejtransport mv.
* Er medarrangør af nationale og internationale biludstillinger i Danmark

De Danske Bilimportører er 'talerør' for importører af person-, vare- og lastbiler samt busser. Det betyder, at vi:

* Er officiel høringspart i forhold til ny lovgivning
* Er repræsentant i brancherelaterede råd, nævn og udvalg
* Deltager i samfundsdebatten via pressekontakt til danske medier
* Er dansk repræsentant i internationale bilimportør- og bilproducentorganisationer
Område
1550 København V
(Viser 341 til 350 af 1056)