De Danske Brevdueforeninger

Med vores website og vores tidsskrift Brevduen, ønsker vi at fremme kendskabet til vor sport og hobby, samt at yde De danske Brevdueforeninger's medlemmer en god og professionel service.

Rigtig god fornøjelse!

HISTORIE

De danske Brevdueforeningers historie.

Brevduesporten i Danmark har været kendt siden 1875, da den første forening til fremme af duesporten, "Foreningen til Dueavlens Fremme og Forædling",
blev oprettet i København.

Senere fulgte de københavnske brevdueforeninger "Kjøbenhavn" og "Danmark", der blev oprettet i henholdsvis 1878 og 1889. Disse foreninger blev til såkaldte hovedforeninger, der løbende optog andre foreninger, som blev oprettet i landet.

Således var forholdene indtil omkring århundredeskiftet, da der blev taget initiativ til at samle alle landets foreninger i en hovedforening, der 17. januar 1901 resulterede i oprettelsen af landsorganisationen "De danske Brevdueforeninger", og hvortil alle lokale foreninger blev tilsluttet. En organisationsform, der fortsat fungerer efter 100 års jubilæet i 2001.

Landsorganisationen blev oprettet i et nært samarbejde med landets daværende krigsministerium og marineministerium, og generalstaben udnævnte en præsident for "De danske Brevdueforeninger". Dette samarbejde indebar blandt andet, at landets brevdueejere skulle stille brevduer til rådighed for Forsvaret, og ofte blev duer trænet på ruter, som generalstaben mente ville være relevante i en eventuel krigssituation.

Medlemskab

Brevduesporten er for alle!

Det er åbent for alle at blive medlem af De danske Brevdueforeninger - uanset om man er ung eller gammel, kvinde eller mand, dansker eller er af anden etnisk oprindelse.

Man skal blot være facineret af at få mulighed for at deltage i denne spændende sport.

Hvordan bliver man medlem?

For at blive medlem af De danske Brevdueforeninger skal man søge optagelse i en lokalforening. Der er mere end 140 foreninger spredet over det ganske land. Den forening der er nærmest placeret ens bopæl , kan man finde unger foreninger på dette website eller trykke på linket nederst på denne side. Formanden i lokalforeningen kan give nærmere information om optagelsen.

Ved optagelsen i lokalforeningen bliver man automatisk med af De danske Brevdueforeninger. Det betyder bla. at man kan deltage på kaflyvninger, at man får tilsendt tidsskriftet "Brevduen" 2. gange pr. måned.

Kontingent

Kontingentet fastlægges at de enkelte lokalforeninger, der til De danske Brevdueforeninger skal betale kontingent ud fra nedenstående oversigt. Betalingen til DdB ordnes af lokalforeningerne.

Kontingentet til De danske Brevdueforeninger udgør følgende satser pr. år:

* Seniormedlem: kr. 600,-
* Junior (u/18år): kr. 0,-
* Familiemedlemskab: kr. 600,-

Område
8981 Spentrup

De Danske Danseskoler

DDD er en brancheforening for Danseskoler / Danselærere og instruktør / assistenter i Danmark.

De 74 danseskoler er 100% selvstændige forretninger, med professionel undervisning, uden nogen form for tilskud fra det offentlige.

Undervisningen på en DDD danseskole forestås af Professionel uddannet danselærere, som har gennemgået DDD`s uddannelses system eller taget tilsvarende eksamen under WDC (World Dance Council) det Internationale danseforbund.

DDD er medlem af det Internationale danseforbund World Dance Council (WDC), som forgrener sig i ikke mindre end 48 lande.

Med sine 222 medlemmer er DDD den største Danseforening i Danmark, med tilbud i dans indenfor alle kategorier af dans.
Danmark er et af de få lande i verden som har tradition for, og tilbyder dans til børn fra 3 år.

DDD tilbyder undervisning af Professionelle instruktører, med en bred vifte af tilbud indenfor alle former for dans.
Kontakt din lokale danseskole, find den her på siden, og hør hvad de har af tilbud, som netop passer til dig og din partner.

Kom og oplev glæde ved dans og god musik, samt super underholdende undervisning, som giver dig livsglæde og en god motion.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.
Område
3400 Hillerød

De Grønne Kloakentreprenører

En forholdsvis ny brancheorganisation for autoriserede kloakmestre, som adskiller sig fra de øvrige kloakmester- foreninger ved at have særlig interesse for lavteknologiske spildevandsløsninger og lokal håndtering af regnvand mv., hvor jord og planter indgår i løsningerne.

Medlemskab

Et medlemskab af De Grønne Kloakentreprenører er en hånds- rækning i det daglige arbejde, da den enkelte virksomhed via medlemskabet har adgang til både faglig og juridisk rådgivning samt gratis garantistillelse.

Medlemskabets fordele

° Telefonisk hjælp og svar på alle kloakproblemer via en 'hot- line' til Danmaks Teknologiske Instituts Rørcenter (DTIRC).

° Juridisk hjælp/service via 'hot-line' til Håndværksrådet.

° Adgang til brug af Danske Anlægsgartneres konsulent- tjeneste vedr. anlægsgartnertekniske spørgsmål.

° Abonnement på 'Kloaktuelt'. Fagblad udgivet af DTI.

° Abonnement på 'Grønt Miljø': Fagblad udgivet af Danske Anlægsgartnere.

° 2 årlige interne nyhedsbreve i regi af DGK.

° 10% rabat på DTIRC's arrangementer.

° 25% rabat på DGK's og Danske Anlægsgartnere's kurser.

° Standarder for udarbejdelse af kvalitetssikring. Arbejds- PladsV urderinger og miljøledelse.

° Vejledning i opbygning af pilerenseanlæg.

° Fælles markedsføringsmateriale i form af: folderen "Spildevandsrensning i det åbneland"
og pjecen " Lokal håndtering af regnvand".

° Gratis optagelse i den grønne branches fælles telefonbog og
på DGK's hjemmeside.

° Et socialt forum for erfaringsudveksling med kollegaer.
Område
1903 Frederiksberg C

De Grafiske

Et navn skal sige det, man er. Derfor hedder »Dansk Bogtrykker- og Presseforening« nu De Grafiske. Meget er sket siden foreningens fødsel i 1917, hvor fornyelse og udvikling altid har været en ledetråd. I generationer har virksomheder følt, at den personlige organisation har været det rette forum at være tilknyttet og lade sig inspirere af. Og det ændrer navneskiftet intet ved – tværtimod.
De Grafiske er fortsat hjemsted for virksomheder, som beskæftiger sig med grafisk produktion og som ønsker en faglig, kompetent og personlig rådgivningspartner i en travl og hektisk hverdag. At spare tid og ressourcer i dagligdagen er et attraktivt tilbud for alle, som »knokler« for at skabe sig en fremtid inden for en branche, hvor information, kreativitet og medier er i højsædet.

Attraktive tilbud til dig som medlem af De Grafiske

De aftaler De Grafiske indgår til fordel for vores medlemmer har vi listet op her på hjemmesiden. Vi sørger for vores medlemmer bl.a. har bedre dækninger, konkurrencedygtige priser og personlig rådgivning.

Aftalerne henvender sig kun til virksomheder, der er medlem af De Grafiske.

Fordele ved et medlemskab

De Grafiske opfatter sig som et alternativt for virksomheder, som ikke passer ind i en centralstyret arbejdsgiverorganisation, hvor virksomhedens forhandlingsret er overgivet til organisationen.

De Grafiske har sin egen stil og nogle gode tilbud, som grafiske virksomheder ikke burde kunne sige nej til:

tæt, personlig og uformel kontakt til foreningens konsulenttjeneste
lille og effektiv organisation, som løser problemer i dagligdagen ud fra virksomhedernes behov, og i et sprog/tone som kan forstås – uden vidtløftige og bureaukratiske modeller
god til at forstå og løse problemer, hvad enten det er i en lille eller stor virksomhed
gode relationer til samarbejdspartnere og modstående interesse­organisationer
god til at tackle problemer i utraditionelle virksomheder
friheden er i centrum: ingen bindes til strejker/lockouter eller sympatikonflikter som følge af medlemskab — tværtimod er friheden til at vælge i focus
grafisk overenskomst, hvor fleksibilitet har været nøgleordet
egen Syge- og Barselslønsordning med mange penge at spare — både i dag og i de nærmeste år
god pensions- og forsikringsordning med TrygOmråde
8220 Brabrand

Den Danske Antikvarboghandlerforening

Den Danske Antikvarboghandlerforening (ABF) er en forening for professionelle antikvarboghandlere med et indgående kendskab til antikvariske bøger og mere end tre års erfaring som fuldtidsbeskæftiget inden for branchen. Foreningen hører som den eneste i Danmark under den internationale antikvarboghandlerforening, International League of Antiquarian Booksellers (ILAB), og tilknytning til disse to foreninger garanterer for professionel og reel handel med antikvariske bøger. Medlemsskabet af ABF giver kunder en garanti for korrekt behandling i både købs- og salgssituationer. I ethvert land kan der kun eksistere én national forening, der er tilknyttet ILAB, og disse nationale foreninger står som garant for de enkelte landes professionelle antikvarboghandel. Medlemmer af ILAB har en goodwill i udlandet, som også kommer kunderne til gode. Som medlem af ILAB er ABF ligeledes underlagt denne internationale organisations regler og etiske foreskrifter (ILAB’s Code of Ethics), der sikrer standarden af antikvarboghandelen i Danmark.

D. 16. december 1920 markerer et historisk skel for dansk antikvarboghandel. Tidligere på året var det blevet vedtaget, at marskandiser- og pantelånerloven skulle fornyes, og at loven også skulle omfatte handelen med brugte bøger. Antikvarboghandelen i Danmark havde siden midten af 1800-tallet vokset sig til en ganske stor branche med køb og salg i stor stil, og den tilsigtede lov, der ville betyde, at antikvarerne skulle registrere hver enkelt bog, der blev købt, ville betyde fagets undergang, -det ville simpelthen være en umulighed at registrere købet af hver eneste genstand i en branche, hvor størstedelen af købet bestod af større samlinger. Således indkaldte de tre antikvarer Carl Frederiksen, Martin Jarler og A.L.E.V. Ørnø til et møde d. 16. december, hvor Den Danske Antikvarboghandlerforening blev grundlagt.

Det afgørende møde blev holdt i Nationals selskabslokaler, og et udvalg bestående af de tre indbydere samt Grandsgaard-Christensen og V.J. Jensen fra Johan Rasmussens antikvariat blev nedsat. Som formand for udvalget forhandlede Carl Frederiksen med justitsminister Svenning Rytter, og den kritiske paragraf kom ikke til at indgå i loven. Resultatet af mødet var, at J. P. Madsen Lind foreslog, at man dannede en forening for antikvarboghandlere, hvilket blev enstemmigt vedtaget. Martin Jarler blev valgt til foreningens første formand og blev i 1924 afløst af J. P. Madsen Lind. Ved udgangen af året talte foreningen 27 medlemmer.

Den Danke Antikvarboghandlerforening er Nordens ældste antikvarsammenslutning og tillige en af den ældste af sin slags i verden. Den overgås tidsmæssigt kun af den engelske, grundlagt i 1906, og den franske, stiftet i 1914. Formålet med foreningen har siden begyndelsen været at skabe en ensretning i opskrivningen af bøger, bevare og udvikle standen og dermed dens anseelse, repræsentere branchen som en samlet enhed i offentlige sammenhænge, stille krav til medlemmerne for stadigt at højne standarden og generelt at værne om faget. Bøger (og beskrivelserne heraf), der bliver udbudt af et medlem af ABF, er underlagt visse krav, der skal sikre kunden, at disse lever op til de forventninger, man med rimelighed kan stille. Fejl og mangler skal være tydeligt oplyst, og skulle en bog efter alle forholdsregler ikke leve op til køberens ønske, er ethvert medlem af foreningen forpligtet til at tage den pågældende bog retur inden for et rimeligt tidsrum.

En dansker E. Grønholt Pedersen var med til i 1947 at stifte den internationale organisation, ILAB-LILA, og en anden af vore medlemmer, Hans Bagger, var fra 1985 til 1988 formand. Siden 1991 har Poul Jan Poulsen været kasserer i foreningen. Der er i dag tyve nationale antikvarboghandlerforeninger, der tilsammen udgør ILAB-LILA.

ABF tæller i dag 31 antikvariater med hver deres specialer. Der er 38 personlige stemmeberettigede medlemmer af foreningen og 7 persionistmedlemmer, hvoraf ér tillige er æresmedlem.
Område
1171 København K

Den Danske Finansanalytiker Forening & CFA Danmark

Den Danske Finansanalytikerforening (DDF) blev stiftet den 30. april 1974 med ca. 100 medlemmer og fejrede sit 25 års jubilæum i maj 1999. Med årene har der kunnet konstateres en hurtigt voksende interesse for foreningen, bl.a. på grund af den finansielle sektors voksende internationalisering. Pr. 30.4.2008 er der knap 1700 medlemmer.

Formål
Foreningen har til formål at fungere som et fagligt forum på højeste internationale niveau for professionelle inden for finans og investering (jf. vedtægterne).

Internationalt samarbejde
Foreningen er associeret med den globale forening CFA Institute med hovedsæde i Virginia gennem søsterforeningen CFA Denmark.

CFA Denmark - CFA Institutes danske medlemsforening - blev oprettet den 16.12.1999, dengang under navnet The Danish Society of Investment Professionals. CFA Denmarks medlemmer er alle medlemmer af DDF samt af CFA Institute (se evt. CFA Institutes website, www.cfainstitute.org). Hovedaktiviteten i CFA Denmark består i udarbejdelsen og markedsføringen af et undervisningsprogram til forberedelse af eksamen i CFA - Chartered Financial Analyst. I foråret 2008 udbyder foreningen kurser for CFA Program Level I, II og III.

Kontingent er p.t. kr. 1.500,- årligt (inkl. evt. medlemskab af CFA Denmark), gældende for kalenderåret. Beløbet kan revideres ved førstkommende generalforsamling. Medlemskab er personligt og kan ikke overdrages til andre.
Område
1466 København K

Den Danske Publicistklub

I Publicistklubben kan du forvente hvad som helst:

Vi arrangerer således møder med mennesker, du ellers aldrig ville træffe. For tiden satser vi mest på eftermiddagsmøder, men det sker, at vi mødes over en god frokost, til et aftenmøde, eller til et rundstykke og en kop morgenkaffe. Efter hvert valg eller folkeafstemning i Danmark er der tradition for, at både vinderne og taberne stiller til en fælles pressekonference i Publicistklubben dagen derpå. Arrangementet har fået tilnavnet "Den første Dronningerunde".

Klubben arrangerer også rejser ind bag kulisserne i ind- og udland. Priserne er højere, end hvad du betaler for en charterrejse, men til gengæld er der oplevelser, du ikke vil få på andre rejser. Du vil møde ledende og andre aktuelle personer på rejsemålet.

Hvert år uddeler klubben Publicistprisen på 25.000 kr. til en eller flere nulevende publicister for en mangeårig, fremragende indsats, der er i overensstemmelse med klubbens formål. Klubben uddeler også hvert år en række rejselegater, der giver medlemmerne tilskud til studieture. En portion fra Jubilæumsfonden kan tildeles en publicist, der har gjort sig særlig bemærket ved værdifuld og lødig indsats..

De kollegiale kontakter styrker vi ved fester, forpremierer på sæsonens store film, årligt besøg på Bakken med Cirkusrevy og meget meget mere, så du møder en masse kolleger fra medieverdenen til gavn for dit netværk.

Medlemskab

I klubben mødes alle slags journalister og kommunikationsfolk.

Kontingentet er 840 kroner om året. Medlemmer, der bor uden for Sjælland eller Amager, betaler halv pris. Medlemmer med bopæl i udlandet betaler 70 kroner om året.

Publicistklubben er for folk med journalistik og kommunikation som erhverv.

Klubbens love siger:

Som aktivt medlem af Den Danske Publicistklub kan optages enhver,

a) der udfører eller tidligere i længere tid har udført journalistisk arbejde som hovederhverv ved dagblad, ugeblad, radio og fjernsyn, ved korrespondance eller telegrambureau, samt dermed ligestillet virksomhed,

b) der på anden måde udøver publicistisk virksomhed eller medieforskning. Bestyrelsen afgør, om betingelserne for optagelse er opfyldt.
Område
2900 Hellerup

Den Psykoterapeutiske Arbejdsgruppe På Fyn

Arbejdsgruppen har eksisteret i mere end 30 år.

Medlemmerne har en aktiv interesse for psykoanalytisk psykoterapi.

Medlemsforhold:

Optagelse
Som medlemmer kan optages læger og psykologer og medlemmer af andre faggrupper med aktiv interesse for psykoanalytisk psykoterapi.
Anmodning om indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til formanden med angivelse af navn og adresse. Ved indmeldelsen betales kontingent.
Område
5200 Odense V

Dentalbrancheforeningen

entalbrancheforeningen er brancheforening for virksomheder, som leverer udstyr og serviceydelser til tandklinikker. Dentalbrancheforeningen består af 54 professionelle virksomheder.

Foreningen blev stiftet i 1982 med det formål at varetage medlemmernes branchemæssige interesser over for de danske tandlæger, organisationer og myndigheder.

Dentalbrancheforeningen er kollektivt medlem af Dansk Erhverv, og foreningens sekretariatsfunktioner varetages herfra.

Område
1217 København K

DESAM - Dansk Selskab For Almen Medicin

Selskabet har til formål at

* udvikle det almenmedicinske speciale med særlig vægt på uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling,
* etablere og udbygge internationale kontakter med henblik på fagets udvikling både nationalt og internationalt,
* repræsentere faget almen medicin i relevante nationale fora samt
* udgive eller medvirke ved udgivelsen af tidsskrifter, publikationer eller anden formidling via elektronisk medie om almenmedicinske emner.

Som ordinære medlemmer af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) kan optages speciallæger i almen medicin og yngre læger, der er under uddannelse i specialet almen medicin. De af selskabets medlemmer, der er yngre læger udgør en fraktion af selskabet betegnet FYAM (Forum for yngre almenmedicinere). Der kan optages ekstraordinære medlemmer efter ansøgning til bestyrelsen.

Godt to tredjedele (2.500) af de aktive praktiserende læger og ca. 500 yngre læger er medlemmer.

Der er ordinær generalforsamling én gang årligt almindeligvis i oktober måned.

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af seks medlemmer valgt blandt og af selskabets PLO-medlemmer samt to suppleanter og et medlem valgt af og blandt FYAM-medlemmer. Funktionstiden som ordinært bestyrelsesmedlem er seks år. Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen afholder ca. 10 årlige møder. I bestyrelsesmøderne deltager som observatører formændene for Forskningsudvalget, Uddannelsesudvalget, Kvalitetsudviklingsudvalget og Internationalt udvalg. Tre fællesrepræsentanter fra hver af de tre forskningsmiljøer i København, Odense og Århus (universitetsinstitutter og centrale forskningsenheder), redaktøren af Practicus samt én repræsentant fra PLO’s bestyrelse.

Selskabet har fem stående udvalg

* Forskningsudvalget
* Uddannelsesudvalget
* Kvalitetsudviklingsudvalget
* Internationalt udvalg
* FYAM-udvalget

Desuden er der nedsat en række ad hoc udvalg og arbejdsgrupper ligesom selskabet deltager i fællesudvalg med PLO. Selskabet deltager ligeledes i en række arbejdsgrupper nedsat af Sundhedsstyrelsen andre sundhedsmyndigheder, andre speciallægeselskaber og private organisationer.

Selskabets aktiviteter lokalt i lægekredsforeninger og amter koordineres af amtsrepræsentanterne.

Medlemmerne i hvert amt vælger tre amtsrepræsentanter, to af og blandt PLO-medlemmerne, en af og blandt FYAM-medlemmer. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune vælger hver ét PLO-medlem og ét FYAM-medlem.

DSAM udgiver et medlemsblad, Practicus. Redaktøren ansættes af bestyrelsen.

Selskabet er sammen med Københavns Praktiserende Læger og PLO medejer af Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning, der blandt andet udgiver Månedsskrift for praktisk lægegerning.

DSAM er medejer af Scandinavian Journal of Primary Health Care.

Dansk Medicinsk Selskab (DMS) er en paraplyorganisation for de medicinske selskaber herunder DSAM. DSAM er langt den største organisation i DMS med 30 repræsentanter i repræsentantskabet. Amtsrepræsentanterne er også medlemmer af DMS's repræsentantskab, der afholder møde én gang årligt.
Område
1353 København K
(Viser 351 til 360 af 1056)