Design For Alle.Dk

Design for Alle er design af fysiske omgivelser, hverdagsprodukter, service, kultur og information, der giver alle personer lige mulighed for at tage del i samfundet.

Design for Alle.dk er et uafhængigt nationalt netværk, hvis formål er at støtte og påvirke udviklingen indenfor Design for Alle og motivere aktørerne til bevidst og strategisk at inddrage hensynet til brugerne - herunder brugere med funktionsnedsættelse - i virksomhedernes designpraksis. Netværket går på tværs af brancher, arbejdsområder og fag og repræsenterer en stor kompetence.

Mange af vores medlemmer tilbyder rådgivning indenfor tilgængelighed og Design for Alle på områderne: byggeri, udearealer, transport, produktdesign, emballager, it, tilgængelige web-sites og brugerinddragelse.
Område
8270 Højbjerg

Det Økologiske Råd

Det Økologiske Råd er en miljøorganisation, der arbejder for en bæredygtig udvikling for miljø og mennesker.

Det Økologiske Råd blev oprettet i 1991 – og nej vi er ikke et offentligt støttet råd! Vi er en medlemsforening og en NGO (non-governmental organisation). Vores arbejde finansieres af medlemsbidrag, støttebidrag og projektmidler.

Som miljøorganisation arbejder vi på, at udvikle nye og bæredygtige veje til et bedre miljø og klima. Vi arbejder med en større palet af miljøsager som hvordan vi undgår brug af farlig kemi, energibesparelser i byggeri, helhedstænkning i landbruget, trafik og luftforurening samt klima og udvikling af vedvarende energiformer.

Vi er unikke på den måde, at vi skaber forbindelse mellem det lokale og det globale – vi indgår i en lang række samarbejder på europæisk og globalt plan.

Vi er fagligt velfunderede – og vi er ikke bange for at tage mere kontroversielle emner som fx begrænsning af biltrafikken op. På den måde er vi både en respekteret og seriøs medspiller på den miljøpolitiske scene.

I 2009 modtog vi Aase & Ejnar Danielsens Fonds Miljøpris på 250.000 kr.

Bl.a. for: ”at levere dybdeborende og kritiske analyser – for konstruktive forslag til en offensiv miljø- og klimapolitik – for stort mod og faglig styrke ”, sagde professor Thomas H. Christensen, der sad i indstillingskomiteen. Læs mere her.

I december 2009 modtog Margot Wahlström, afgående svensk EU-kommissær Svend Auken Prisen på 10.000 kr.. Den videregav hun i januar 2010 til Det Økologiske Råd.

Du kan se vores vedtægter, årsberetninger, regnskaber m.m. her
Område
2200 København N

Det Danske Fjerkræraad

Det Danske Fjerkræraad er paraplyorganisation for al fjerkræproduktion i Danmark. Raadet har i daglige ansvaret for at:

* at varetage/koordinere fjerkræbranchens fælles erhvervspolitik over for myndigheder og organisationer, nationalt og internationalt
* at varetage/koordinere kontakten til myndighederne i EU samt medvirke til at indhente erhvervsrelevante informationer om slagtefjerkræ og æg
* at koordinere indsatsen for sygdomsbekæmpelse og vaccinationer og varetage kontakten til myndighederne
* at sikre og udøve en uvildig producentrådgivning, der udgår fra Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby
* at fungere som bestyrelse for Fjerkræafgiftsfonden sammen med repræsentanter for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet
* at repræsentere fjerkræbranchen i Landbrugsraadet.
Område
1609 København V

Det Danske Orgelselskab

Det danske Orgelselskab er en forening, som
interesserer sig for klassisk - især dansk -
orgelbygning.

Orgelselskabet udgiver bladet ORGLET 2 gange årligt
og arrangerer ekskursioner til interessante orgler
i ind- og udland.

Selskabets formål er at udbrede forståelse og interesse for orglet. Endvidere er det selskabets formål at virke for vedligeholdelse og bevaring af tidstypiske og værdifulde instrumenter samt at støtte videnskabelig og historisk udforskning af navnlig danske orgler.

Selskabet optager på begæring alle interesserede som medlemmer.
Område
3390 Hundested

Det Danske Reggio Emilia Netværk

Det Danske Reggio Emilia Netværk har baggrund i en stadig stigende dansk interesse for filosofien bag den pædagogiske tænkning, som danner grundlag for det daglige arbejde i daginstitutionerne i Reggio Emilia, Italien.

Det særlige kendetegn for det barnesyn/ menneskesyn, man praktiserer i Reggio Emilia, er, at man ser børn som personer med mange ressourcer og kompetencer.

Derfor bliver praksis det afgørende udgangspunkt for det daglige arbejde.

Man dokumenterer dette arbejde for at se, hvad børn kan, og hvordan man kan støtte deres afsøgning af nye kompetencer.

Man anvender det kollegiale samarbejde og teorier til at støtte børns kompetencer og ressourcer, og man tillægger forældresamarbejdet stor betydning.

Den inspiration, som danske daginstitutioner og skoler har fået fra filosofien fra Reggio Emilia, har affødt en stadig stigende interesse for kontakt og dialog med kolleger i både indland og udland.

Reggio Emilia Netværket vil være behjælpelig med at formidle denne kontakt og desuden arrangere uddannelse i form af kurser, studiedage, studiegrupper og studierejser til institutioner i både ind- og udland, som tager udgangspunkt i inspirationen og filosofien fra Reggio Emilia.

Netværket kan også bistå med konsulentarbejde og igangsatte projekter.

Netværket vil desuden formidle relevant pædagogisk materiale og forskning i et tidsskrift, der planlægges at udkomme 2 - 4 gange årligt.

Netværket samarbejder internationalt med:
Reggio Children i Italien
Det nordiske netværk, som har hovedsæde i Stockholm
Det svenske Reggio Emilia Institut
Det australske netværk m.fl.

Som medlemmer optages enkeltpersoner, daginstitutioner, skoler, kommuner og andre organisationer med interesse for netværkets idegrundlag.

Det årlige kontingent er:
For enkeltpersoner kr. 300,-
For enkeltinstitutioner og skoler kr. 600,-
For kommuner, m.v. kr. 1.200,-
For studerende kr. 150,-
Område
5000 Odense C

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab - i daglig tale Landhusholdningsseslskabet - er et forum for debatten om bæredygtig brug af det åbne land og dets ressourcer til gavn for jordbrug, samfund og miljø.

Vores kerneaktiviteter er afholdelse af fremsynede og debatskabende seminarer samt udgivelse af Tidsskrift for Landøkonomi og andre publikationer. Disse aktiviteter fremmer samspillet mellem fødevareproduktion, jordbrug og miljøforhold - fri af politiske interesser og geografiske grænser.

Landhusholdningsselskabet henvender sig til alle personer, virksomheder og organisationer, som har lyst til at følge og deltage i debatten.

Som medlem af Landhusholdningsselskabet er du en del af et værdiskabende og dynamisk netværk!

Kort om LHS

Organisation

Vi er en medlemsbåren organisation. Den er ledet af et Præsidium med 6 medlemmer som vælges ved den årlige generalforsamling. Herunder sidder et aktivitetsudvalg, som lægger de overordnede rammer for årets aktiviteter, samt et Bedømmelsesudvalg, der uddeler hædersbevisninger. Desuden er der nedsat en styregruppe for Tidsskrift for Landøkonomi

Aktiviteter

* Vi er et levende netværk.
* Vi afholder årligt 3-4 seminarer/debatarrangementer om aktuelle emner.
* Tidsskrift for Landøkonomi udkommer 4 gange årligt.
* Den årlige sommerekskursion er en 2-dages udflugt med både fagligt og kulturelt indhold, herunder besøg på godser og slotte, hvor der normalt ikke er adgang for offentligheden.
* Vi uddeler Driftslederprisen til dygtige studerende på landbrugsskolernes modul 3 niveau.
* Vi uddeler legater, primært studielegater, fra fonde under selskabets administration.
* Vi uddeler hædersbelønninger.
Område
1609 København V

Det Medicinske Selskab I København

Det Medicinske Selskab i København er det ældste, uafbrudt fungerende lægevidenskabelige selskab i verden. Selskabet er officielt stiftet den 11. oktober 1772.

Det Medicinske Selskab har til formål:

Inden for lægestanden at styrke interessen for videnskabelig forskning og udbrede kendskabet til lægevidenskabens fremskridt.

Udadtil at virke for videnskaben og den offentlige sundhedspleje.

At være samlingssted for læger.

Prisen for at medlem at selskabet er 250 kr. årligt. Du kan melde dig ind ved at sende en mail til kms @ dadl.dk.

Kontingentet bliver opkrævet en gang årligt i maj måned fra Lægeforeningens Registreringsafdeling.

Selskabets historie

Det Medicinske Selskab i København er det ældste, uafbrudt fungerende lægevidenskabelige selskab i verden. Selskabet er officielt stiftet den 11. oktober 1772 "...for at erindre Arveprins Frederiks fødselsdag", men allerede den 9. september samme år mødtes de seks doctores medicinae Abildgaard, Callisen, Junge, Saxtorph, Schønheyder og Johan Clemens Tode i sidstnævntes hjem og på dennes initiativ for at drøfte oprettelsen af selskabet.

Det Medicinske Selskab i København oprettedes "...til indbyrdes opmuntring og fælles bestræbelse til lægevidenskabens forbedring og didhørende kundskabers udbredelse til Fædrelandets gavn og ære..."

The Royal Medical Society of Edinburgh er ældre - grundlagt 1737 - men dette selskab har med tiden udviklet sig til et forum for medicinske studenter og er ikke længere et lægevidenskabeligt selskab.

Siden sin oprettelse har det Medicinske Selskab i København dannet rammen omkring en livlig videnskabelige aktivitet med indlæg og debatter. Der har således siden 1772 været afholdt 2.316 møder i selskabet. Uofficielt omtales selskabet som "Den gamle dame".

Selskabet giver økonomisk støtte til rejser i lægevidenskabeligt øjemed samt støtte til yngre forskeres lægevidenskabelige projekter. Hertil kommer, at selskabet har indstillingsret vedrørende uddelingen af en række hæderspriser og legater.

Selskabets segl forestiller frugtbarhedens gudinde Isis, som stiger op over en søjle bærende en lyre og Æsculaps stav. Seglet bærer teksten "Sigillum Societ.Med.Havnienses - Hac Duce" (Københavns Medicinske Selskabs Segl - under dette (segl) skal (selskabet) lede).

Det latinske motto for selskabet er "Vivat, Floriat, Crescat Societas Medica Hafnienses" (Lad Det Medicinske Selskab i København leve, blomstre og vokse).
Område
1263 København K

DFHO - Dansk Fitness og Helse Organisation

DFHO er en non-profit brancheorganisation, som repræsenterer, promoverer og beskytter fitnessbranchen i Danmark.

DFHO skal bidrage positivt til såvel det enkelte centers vækst som markedets vækst ved at give sine medlemmer viden, værktøjer og netværk til at blive mere succesfulde.

Dialog
Vi tror på, at konstruktiv dialog mellem medlemmerne er forudsætningen for succes og udvikling af branchen. Derfor lægger vi vægt på kommunikation, hvor vi lytter og respekterer den enkeltes mening.

Gensidig respekt
Vi værdsætter forskellighed og har en positiv og anerkendende tilgang til hvert medlem. Vi ønsker at styrke det interne sammenhold, og opmuntrer derfor til fælles aktiviteter.

Vilje og evne til at gennemføre
Vi lægger vægt på entusiasme, vilje og evne til at skabe målbare resultater for organisationens medlemmer.

Mission
Missionen udtrykker DFHOs nuværende idégrundlag og strategi.

Idegrundlag
DFHO skal til stadighed være et uafhængigt fællesskab for danske fitness- og velværecentre.
Strategi
Markedsudvikling

* DFHO fællesskabet skal udvikle markedet for fitness- og velværecentre hurtigere og mere effektivt end det enkelte center/den enkelte kæde vil være i stand til
* DFHO vil til stadighed højne niveauet af kompetence samt standarder i danske fitness og velværecentre

Markedsføring

* DFHO vil på egen hånd og i partnerskaber markedsføre
o Mulighederne i de danske fitness- og velværecentre
o De sundhedsmæssige fordele, både fysisk og mentalt, der opnås gennem fitness-træning

Internationalt netværk

* DFHO vil bevare tætte relationer til øvrige europæiske brancheorganisationer, og sikre udveksling af ’best practise’
* Et medlemskab af DFHO vil inkludere
o Et ’alliance’ medlemskab af IHRSA (International Health, Racquet & Sportsclub Association) og dermed mulighed for at trække på internationale erfaringer, at deltage i netværksmøder samt på arrangerede ture nationalt og internationalt

Indflydelse

* Som brancheorganisation søger DFHO indflydelse, hvor medlemmerne har forretningsmæssige interesser at udvikle eller forsvare – det være sig lokalt, kommunalt eller nationalt
* Gennem medlemskab og indflydelse i IHRSA tilsikrer DFHO, at medlemmernes interesser bliver varetaget i et europæisk perspektiv

Bred kompetence

* Bestyrelsen i DFHO skal til enhver tid sikres adgang til specialister på hvert af de væsentligste områder organisationen beskæftiger sig med, bl.a. via et ’Advisory Board’

Økonomi

* DFHO er en uafhængig non-profit organisation, som finansieres af medlemmernes kontingentydelser, legater, tilskud, sponsorater og eventuelle overskud fra arrangementer

Målsætning
Målsætningerne, der er de konkrete mål, som DFHO skal nå inden for de næste år er at:

* Skabe et større marked ved at medvirke positivt til at øge antallet af danskere, der træner i fitness- og velværecentre
* Søge skatte- og afgiftslempelser eller -fritagelse
* Bygge bro til sundhedssektoren og synliggøre muligheden for at bruge fitness- og velværecentre som samarbejdspartnere til at løfte sundhedspolitiske opgaver
* Skabe flere statsgodkendte uddannelser målrettet til fitness- og velværesektoren
* Opstille rammer for certificering af centre for at gøre fitness- og velværecentre mere tilgængelige og sammenlignelige, for såvel potentielle medlemmer som samarbejdspartnere
* Have minimum 50% af de danske fitness- og velværecentre som medlemmer (målt på antal centre)
* Opnå status som talerør for branchen og formidler af viden for og til branchen
Område
1217 København K

DFU - Dansk Fodbolddommer Union

Hvis du kunne tænke dig at blive dommer, vil vi meget gerne hjælpe dig. Læs mere her om, hvordan du kommer i gang.

Hvorfor blive dommer?
Er du til fart over feltet, spænding og tænding, høj puls og har du hvad der skal til for at dømme Champions League? Syntes du dommerpræstationerne i TV er under al kritik eller tænder du bare på at få kastet de største udfordringer i hovedet?

Uanset hvilke af ovenstående grupper du passer ind i, så vil du som fodbolddommer have brug for:

- god kondition eller viljen til at få det
- alle dine lederegenskaber, som vil blive trimmet og udviklet i en grad, de ikke kan andre steder
- at kunne tåle kontant afregning på dine beslutninger
- at finde dine aller bedste konfliktløsningsværktøjer frem

Til gengæld får du:

- skattefri betaling
- daglig motion
- en plads blandt landets bedste konfliktløsere
- en rolle i et stort netværk

Uanset om du er ung eller gammel, grim eller smuk, stor eller lille, dum eller klog er der plads til dig blandt de danske dommere.

Hvordan kommer du i gang
Du skal først tilmelde dig et kursus gennem DBU eller den lokale dommerklub (find den nærmeste klub under Organisation i hovedmenuen).

Det første kursus er "DBU Dommer", på dette kursus opnår du dommerkortet, der er adgangstegn til det forjættede land. Og første skridt på vejen mod toppen. Kurset kan klares på 6 hverdagsaftener og en weekenddag eller over to weekender. Du behøver ikke tage andre kurser, så allerede efter denne korte indsats, kan du få græs under fødderne og en fløjte i munden.

Men hvis du vil frem i rækkerne skal du tage et par kurser mere. Men tag det roligt, det er ikke kedelige forlæsningskurser. Allerede det andet kursus er praktisk orienteret, og det hedder såmænd også "Dommer i praksis".

Dette andet kursus indeholder emner som kommunikation, kampanalyse og din personlige handlingsplan. Det tager kun 8 timer, og så har du fyldt rygsækken op med mange gode værktøjer.

Resten er kurserne er sammen med ovenstående rigtig godt beskrevet på DBUs hjemmeside, hvor vi anbefaler et besøg.

Hvad gør du nu?
Du tager kontakt til DBU (Kenneth Friis Nielsen og Karsten Stiig Nielsen er de dommeruddannelsesansvarlige), en lokalunion eller en dommerklub (vælg ud fra dit geografiske område), som vil hjælpe dig videre.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at tage fat i et bestyrelsesmedlem i DFU eller sende en mail til DFUs Webmaster Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. .
Område
4681 Herfølge

DGF - Dansk Geoteknisk Forening

Faglig Forening siden 1950

Dansk Geoteknisk Forening er en organisation, der aktivt varetager danske geoteknikeres faglige interesser, nationalt og internationalt.

Vi er i dag ca. 370 personlige medlemmer og godt 20 firmamedlemmer.

Foreningen blev stiftet i 1950, og vi har en lang tradition for åben udveksling af viden, baseret på gode kollegiale relationer uanset tilhørsforhold i øvrigt.

DGFs virke

*
Arrangementer i Danmark med faglige foredrag dækkende såvel praktiske problemstillinger som avanceret teori, fra små til meget store projekter. Vi samler ca. 50 interesserede ved 5-10 arrangementer om året.

*
Publikationsvirksomhed med vore bulletiner, der dagligt gør nytte i danske geoteknikeres hverdag. Bulletinerne betales via medlemmernes kontingent, og andre kan købe dem fra vort sekretariat. Vi udsender én af to bulletiner om året.

*
Organisering af og deltagelse i nordiske og internationale konferencer og komiteer.
Deltagelse i arbejdet inden for vor internationale organisation, ISSMGE (International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering)

*
Paraplyorganisation for IAEG (International Association for Engineering and Environmental Geology) og ISRM (International Society for Rock Mechanics)

Op til generalforsamlingen, der afholdes hvert 2. år, udarbejdes en årsberetning, der beskriver foreningens virke i den forgangne periode.
Område
2800 Lyngby
(Viser 361 til 370 af 1056)