DGFL - De Grafiske Fags Leverandørforening Af 1927

De Grafiske Fags Leverandørforening af 1927 blev stiftet den 11. juli 1927 og er dermed en af de ældste brancheforeninger i Danmark. Foreningen har ca. 35 medlemmer.

Foreningens formål er at samle alle leverandører indenfor den grafiske og associerede brancher i Danmark for ved samarbejde at varetage foreningens medlemmers faglige og handelsmæssige interesser, såvel indadtil som udadtil, og at virke til fremme for den grafiske branche.

Det betyder i praksis, at foreningen formidler henvendelser fra udlandet om etablering af et samarbejde med en dansk handelsagent, forhandler eller anden form for "business contact" samt står for udpegning af syn- og skønsmænd. Endvidere har foreningen et samarbejde med branchens kundeorganisationer såsom GA, IFRA-NATS, Den Danske Presses Fællesindkøbsforening, DRB, Dansk Flexoforum m.fl. omkring branchens interesser.

Et medlemskab af De Grafiske Fags Leverandørforening af 1927 indebærer, at virksomheden samtidig bliver medlem i Dansk Erhverv, hvorved der opnås en række synergieffekter.

Af fordelene ved et medlemskab kan følgende nævnes:

Messer. Foreningen var medarrangør af "Grafisk 99 – Messe og konference" 5. - 8. maj 1999 i Bella Center. Foreningen var også medarrangør af ePublishing 2000 i Bella Center. Medlemmer af foreningen opnår specialpriser på standlejen - og har gennem messeudvalget indflydelse på danske messer i den grafiske branche.

Miljø. Foreningen har nedsat et miljøudvalg, som arbejder med miljø- og sikkerhedsspørgsmål. Foreningen er repræsenteret i Dansk Erhvervs miljøudvalg, som forhandler med myndighederne om overordnede miljøspørgsmål.

Medlemsmøder. Foreningen afholder medlemsmøder om relevante emner, f.eks. kvalitetsstyring, møde for servicechefer om fælles problemstillinger på serviceområdet. Medlemsmøder og generalforsamling udgør samtidig et godt kontaktforum for branchens leverandører.

Standardformularer. Foreningens medlemmer kan anvende de af foreningen udarbejdede salgs- og leveringsbetingelser. Foreningen har desuden udarbejdet standard købekontrakt og leasingkontrakt, og via Dansk Erhverv har medlemmerne adgang til bl.a. eneforhandlings- og agentkontrakter på dansk, engelsk og tysk.

Advarselsregister. Foreningen udsender månedligt et register over "dårlige betalere".

Information. Dansk Erhverv udsender ugentligt konkret erhvervsinformation om nyheder inden for handel, økonomi og erhvervsjura - målrettet til handelsvirksomheder. Foreningen orienterer om spørgsmål af særlig interesse for den grafiske branches leverandører.

Juridisk bistand. Dansk Erhvervs jurister står til fri disposition for råd og vejledning i alle juridiske spørgsmål herunder med handelsmæssige, personalemæssige, skattemæssige og andre erhvervsrelevante aspekter.
Område
1216 København K

DGI Fyn - Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger

DGI Fyn er en landsdelsforening under DGI, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger. Landsdelsforeningen dækker de 10 fynske kommuner. Godt 550 foreninger er medlem af DGI Fyn og det samlede medlemstal er på ca. 135.000 personer.

Formål

DGI Fyn vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter.

DGI Fyns aktiviteter og din forenings indflydelse

Aktivitetsudvalg i DGI Fyn
Et aktivitetsudvalg består af frivillige foreningsfolk, som er valgt på aktivitetsmødet, som hver aktivitet afholder en gang om året.. DGI Fyn har følgende aktivitetsudvalg: agility, atletik, badminton, dans og musik, fodbold, gymnastik, håndbold, motion, petanque, svømning, tennis, ultimate, volleyball og senioridræt.

Andre udvalg
Tværgående områder varetages af: forenings- og uddannelsesforum samt Internationalt udvalg.

Indflydelse
Selvom det i princippet er DGI Fyns bestyrelse, der opretter og nedlægger aktivitetsudvalgene – afhænger antallet og arten af aktiviteter i høj grad af medlemsforeningernes engagement og ønsker.
Kerneaktiviteterne
Er bl.a. afholdelse af kurser, stævner og turneringer på mange forskellige niveauer til gavn for medlemsforeningerne.
Område
7100

DH - Danske Handicaporganisationer

Vi er stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen over 320.000 medlemmer og dækker alle typer handicap.

DH yder ikke rådgivning eller støtte til den enkelte borger - det gør den relevante medlemsorganisation.

DH beskæftiger sig med handicappolitik, hvilket er et meget bredt begreb, der dækker alle sektorer af samfundet. DH skal i følge vores vedtægter alene arbejde med de emner, der er af fælles interesse for vore medlemsorganisationer.

DH's politiske udvalg, der er sammensat af eksperter fra medlemsorganisationerne, arrangerer temamøder og forbereder vedtagelsen af DH's politikpapirer.

Vore publikationer og informationsmaterialer bliver løbende lagt på nettet - du finder dem under fanebladet Nyheder.

DH udpeger centralt og lokalt brugerrepræsentanter til en lang række råd, nævn og udvalg. Lokalt udpeges sådanne repræsentanter af DH's afdelinger, der hver for sig fungerer som kommunale paraplyorganisationer, hvortil handicaporganisationernes lokalkredse er tilknyttet.

Vi har samlet informationer omkring det lokale handicappolitiske arbejde under overskriften For tillidsfolk - men alle er velkomne til at se med!

Mission

At varetage fælles interesser for landsdækkende medlemsorganisationer, der arbejder for at forebygge, eliminere, begrænse eller afhjælpe følgerne ved medfødt eller tilstødt langvarig fysisk, psykisk, intellektuel, kognitiv eller sensorisk funktionsnedsættelse.

Vision

Retten til lige muligheder i et inkluderende samfund. Danske Handicaporganisationer og de tilsluttede medlemsorganisationer arbejder med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention for det fuldt inkluderende samfund, hvor personer med handicap på lige fod med alle andre medborgere har retten til fuld og lige deltagelse i samfundslivet. DH arbejder internationalt for at understøtte at mennesker med handicap i andre lande får de samme muligheder.

Værdier

* DH arbejder for at fremme medlemsorganisationerne fælles interesser.
* DH’s indsats bygger på medlemsorganisationernes aktive involvering i DH’s aktiviteter.
* Samarbejdet i DH bygger på en balance mellem hensynet til fællesskabet og de enkelte medlemsorganisationers egenart og særlige interesser.
* FN's handicapkonvention er det vigtigste grundlag for DH's handicappolitiske arbejde - nationalt såvel som internationalt.
* DH samler og koordinerer den generelle handicappolitik på lokalt, nationalt og internationalt niveau.
* DH går i dialog med politikere, myndigheder og andre for at sikre mennesker med handicap indflydelse på eget liv.
Område
2650 Hvidovre

Diamantentreprenørernes Brancheforening

Diamantentreprenørernes Brancheforening er forening for de mest betydningsfulde firmaer, der anvender diamantværktøj.

Diamantentreprenørernes navn kommer af, at det værktøj man anvender, er belagt med diamantpartikler, så man stort set kan skære og bore i alle materialer.

Maskiner og værktøj er forfinet, så man f. eks. kan bore eller skærer igennem granit eller armeret beton, som var det smør.

Boring og skæring i beton og asfalt har i stor udstrækning afløst hugning med lufthammer. Fordelene er indlysende. Det giver et bedre arbejdsmiljø. Det larmer mindre og støv kan opsuges direkte fra skærestedet.

Endelig kan boring og skæring planlægges og udføres meget præcist.

Dette har åbnet helt nye muligheder i byggebranchen.

Diamantentreprenører gør forskellen, når grimme bygninger skal ”peppes op”.

Mange byer har grimme, ubenyttede siloer stående på havnen.

Tidligere blev disse siloer revet ned. Diamantentreprenørerne er i stand til at skære vindueshuller, hvilket gør det muligt at ændre disse ubrugelige siloer til stilfulde, attraktive boliger, som får panoramaudsigt og udkik i skyplan. Disse boliger er stærkt efterspurgte i en tid, hvor mange ønsker at bo anderledes.

Arbejdsmiljøet

Diamantentreprenørernes Brancheforening bygger på det fællesskab, der skal styrke de enkelte medlemmer til loyalitet i forhold til hinanden og til at højne moralen, ligesom fællesskabet skal animere til redelig virksomhed i branchen.

Brancheforeningen bestræber sig på at skabe de bedste arbejdsmiljømæssige betingelser for firmaernes ansatte.

Diamantentreprenørernes Brancheforening sætter et sikkert arbejdsmiljø meget højt.

Medlemmer af Diamantentreprenørernes Brancheforening er bevidst om, at det er deres pligt, at sikre den ansattes sundhed og sikkerhed.

Brancheforeningen har taget initiativ til udarbejdelse af en branchevejledning, som skal danne norm for hvordan arbejdet bedst og sikrest kan udføres.

Diamantentreprenørerne vil ”Tarzansyndromet” til livs. Vi har ikke brug for flere lemlæstede medarbejdere.

Uddannelse

Diamantentreprenørernes Brancheforeningen har iværksat et uddannelsesforløb i boring og skæring med diamantværktøj.

De færdigheder, der kræves i faget, skal læres grundigt. Faget er for farligt til at eksperimentere sig frem til kompetencer.

Det kræver uddannelse af kyndige lærere, at kunne beherske maskiner og de betonelementer, der friskæres.

Det kan få fatale konsekvenser, hvis et element vælter eller hvis man overskærer den vitale armering i en bærende konstruktion eller drager.

Når du vælger en diamantentreprenør, der er medlem af Diamantentreprenørernes Brancheforening, er du sikker på at få professionel behandling.

Diamantentreprenørernes Brancheforening er medlem af Dansk Byggeri. Og er omfattet BYG GARANTIORDNING.
Område
1155 København K

DIB - Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening

En virksomhed kan optages som medlem af foreningen, hvis den driver isoleringsvirksomhed i Danmark.

Optagelse i foreningen er betinget af bestyrelsens godkendelse.

ORGANISATIONSMÆSSIG TILKNYTNING
Foreningen og dens medlemmer er tilsluttet DI og dermed underkastet DI´s love, bestemmelser og administrative praksis. Gennem medlemskabet af DI er foreningens medlemmer tilsluttet Industriens Konfliktfond og er underkastet Fondens love og bestemmelser.

DI er optaget i Dansk Arbejdsgiverforening, og DIs medlemmer er underkastet Dansk Arbejdsgiverforenings love og bestemmelser.

FORSIKRINGER
Medlemmerne kan tegne den lovpligtige arbejdsskadeforsikring i Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S (JU Forsikring). Dette vil normalt være en økonomisk fordel, da præmien til Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S er konkurrencedygtig på grund af en fordelagtig administrationsordning.

UDDANNELSE
Foreningen er engageret i planlægning af uddannelserne inden for isoleringsområdet. Der uddannes således lærlinge - både ungdomsuddannelser og voksne lærlinge. Endvidere planlægges og gennemføres en række efteruddannelseskurser for medlemsvirksomhedernes timelønnede medarbejdere.

SVENDEPRØVEGEBYR
Foreningen betaler tilskud til medlemmernes svendeprøvegebyrer.

BRANCHERETTEDE AKTIVITETER
Medlemmer af Foreningen af danske Isoleringsfirmaer er også medlem af Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening. Brancheforeningen arrangerer kurser for medlemsvirksomhedernes ledere og ledende medarbejdere og udgiver endvidere medlemsbladet "DIB TEKNISK ISOLERING". Foreningen er med i et internationalt samarbejde i den europæiske isoleringsbranche. På europæisk plan har man således udgivet standarder med henblik på at kunne arbejde efter samme betingelser i hele Europa.
Område
1553 København V

DILEM - En medieparaply

DILEM er en paraplyorganisation, der organiserer ca. 100 små ikke-kommercielle danske TV og radiostationer.

Hvad er DILEM?

DILEM er en paraply-organisation, d.v.s. en sammenslutning af brancheorganisationer og enkeltstationer.

Stationerne har kun tilfælles, at de er små og forskellige, og at de har brug for at stå sammen. Regnbuen er symbol på forskelligheden.

DILEM er ikke en interesseorganisation, der bygger på en bestemt ideologi.

Hvad gør DILEM?

DILEM taler de små stationers sag overfor myndigheder, politikere og interesseorganisationer.

Desuden administrerer DILEM, via KPK, på stationernes vegne det såkaldte kabelvederlag (UBOD midlerne).

Herved er DILEM en af de få paraply-organisationer, som man ikke skal betale kontingent til, men i stedet får udbetalt penge fra. Det bliver eks. til ca 10000 kr om året for en typisk lille TV station med 3 timer sendetid.

Alle mindre TV- og radiostationer i Danmark kan ansøge om medlemsskab af DILEM.

Hvad betyder DILEM?

Danske
Idébaserede
Lokale
Elektroniske
Medier

Hvordan bliver jeg medlem?

Hvis du repræsenterer en mindre ikke-kommerciel radio- eller TV station kan du ansøge om medlemskab hos os. Du sender en mail med dit ønske om ansøgning til forretningsfører Mogens Videbæk på bXZAa3VsdHVyY2VudGVyLmRr, og så går resten af sig selv.

Hvad koster medlemskab af DILEM?

Medlemskabet er "gratis", forstået på den måde, at DILEM, via KPK, administrerer UBOD midlerne og tager 15 % af disse til administration. Resten udbetales til stationen.

Det er vort ønske, at DILEM skal fungere så billigt som muligt. Også dette er en god grund til at melde sig ind i DILEM.

Ved medlemskab af DILEM bliver man samtidigt associeret medlem af KPK af hensyn til UBOD midlerne. Derefter tager DILEM hånd om resten, og du får udbetalt dine UBOD-midler i årets 2. kvartal.
Område
2400 København NV

Direkte Salgs Foreningen i Danmark

Direkte Salgs Foreningen (DSF) er den danske brancheforening for direkte salgsvirksomheder i Danmark.

DSF er medlem af Federation of European Direct Selling Associations (FEDSA) og DSF's medlemmer bliver således hørt europæisk.

DSF er ligeledes tilsluttet verdensbrancheforeningen for direkte salgsvirksomheder, World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA).

DSF - Bag forkortelsen

DSF - Direkte Salgs Foreningen - blev grundlagt i 1994 af førende virksomheder i branchen for sammen at arbejde for høj etik indenfor direkte salg til gavn for både virksomheder, direkte sælgere og kunder.

En forening med dobbelte opgaver ...
DSF's hovedopgaver er at varetage medlemmernes interesser og samtidig arbejde til gavn for forbrugerne.

At varetage to parters interesser er ikke vanskeligt i denne branche, da en høj etik altid vil skabe tilfredse slutkunder.

Blandt DSFs andre vigtige opgaver er at forbedre direkte salgs anseelse og at udvikle branchen positivt.

Dette varetages bl.a. ved at forbedre information og træning til og af de selvstændige partnere, så sælgerne bliver dygtigere, mere ansvarsfulde og derved medvirker til at eliminere useriøse forretningsmetoder indenfor branchen.

DSF indsamler viden og informationer om branchen til både intern oplysning og offentliggørelse, og oplyser myndigheder og offentlighed om branchen.

Medlemskab af DSF...
Firmaer, der ønsker optagelse i DSF, får tilbudt medlemskab på prøve i ét år. Dette giver ansøgeren mulighed for at tilpasse sin forretning til DSFs krav og etiske regler.

Prøvemedlemmet bliver derefter optaget som fuldgyldigt medlem, såfremt virksomheden har tilpasset sin forretning til DSFs love og regler.

Branchens etik og moral...
Direkte salgs branchen er naturligvis underlagt gældende lovgivning, der regulerer branchen. Hertil kommer en række omhyggeligt udarbejdede regler, der regulerer såvel virksomhed som den selvstændige direkte sælger.

Disse etiske regler er udarbejdet i henhold til de gældende internationale 'Etiske Regler' af FEDSA og WFDSA og administreres i DSF af bestyrelsen og den udpegede Code Administrator.
Område
2630 Taastrup

DIRF - Dansk Investor Relations Forening

Dansk Investor Relations Forening (DIRF) er et aktivt, professionelt forum for udvikling af virksomheders Investor Relations. Foreningens 230 medlemmer fra omkring 100 virksomheder har ansvar for IR i børsnoterede og andre selskaber, er rådgivere inden for IR eller er leverandører til IR-aktiviteterne. De børsnoterede medlemsvirksomheders
Område
2900 Hellerup

DJBFA - Danske Sangskrivere og Komponister

"DJBFA har til opgave at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser. DJBFA kan indgå kollektive aftaler med bindende virkning for medlemmerne". Disse to sætninger i vedtægterne fastslår DJBFA som en fag- og brancheorganisation for sangskrivere og komponister.

Mest tydelig er den indflydelse, vi har på KODA, NCB og COPY-DAN gennem valgte repræsentanter i de styrende organer. Derudover forhandler DJBFA også overenskomster inden for TV-, film-, video-, forlags- og teaterområdet.

Repræsentanter for DJBFA er at finde følgende steder: KODAs råd, musikfagligt udvalg og båndudvalget, KODA-Dramatiks bestyrelse, COPY-DANs foreninger for kabel-TV, fotokopiering og båndvederlag m.m., Samrådet for Ophavsret, Statens Kunstfonds tonekunstudvalg og repræsentantskab, Nordisk Populærautor Union, Dansk Kunstnerråd, Dansk Jazzforbund, Folkemusikkens Fællesråd, ROSA, SNYK, Wundergrund, Open Space, Flex, Basepoint Media A/S, Danmarks Musikråd, Statens Bibliotekstjeneste/ Fonogramudvalget, Programrådet for DR - samt en masse andre steder nationalt og internationalt, hvor musikpolitikken formes.

DJBFA - en kulturpolitisk faktor

DJBFA arbejder for at skabe bedre vilkår for danske sangskrivere og komponister. Således gennemførte DJBFA i 1989 aktioner mod den stigende hjemmekopiering. Det førte i 1992 til en lov, der gennem et vederlag på uindspillede bånd giver danske ophavsfolk en kompensation for kopiering.

DJBFA er desuden med, når fremtiden diskuteres for de elektroniske medier, og hvilke programmer, de skal sende. DJBFA er også med, når det offentlige fastlægger sin kulturpolitik indenfor musik og de øvrige kunstarter. DJBFA er med ved bordet i Samrådet for Ophavsret, når man snakker revision, ændringer og fortolkning af ophavsretsloven.

DJBFA er i Dansk Kunstnerråd sammen med de øvrige kunstnerorganisationer med til at fremme debatten om kunstneres samfundsmæssige forhold både herhjemme og i forholdet til udlandet. Vi arbejder for en bedre ordning for vores medlemmer i forhold til arbejdsløshed, social sikring og skattemæssige forhold.

DJBFA og dig

Hvad kan DJBFA gøre for dig?
Som medlem af DJBFA tilbyder vi dig forskellige goder. Du får efter et års medlemsskab mulighed for bl.a. at søge arbejds- og studierejselegater - og du kan søge om friophold i vores refugier i Grækenland, New York, Spanien, Paris, Berlin, Ll. Skiveren og på Samsø og Bornholm.
Vi arrangerer kurser om relevante emner, og vi holder medlemsaftener, hvor vi diskuterer med indbudte gæster. Vi er i stand til at give gode råd og evt. juridisk hjælp i forbindelse med forlagskontrakter og bestillingsopgaver m.m.

Over dit kontingent får du livs,- og kritisk sygdomsforsikring.

Hvad kan du gøre for DJBFA?
Med dit medlemsskab er du med til at skabe bedre vilkår for danske sangskrivere og komponister.
Anmodning om medlemsskab sker ved, at du mailer os det skema du finder under 'Medlemsservice/Indmeldelse'. Skema kan også rekvireres på telefon 33 12 01 09, hverdage kl. 9-15.
Medlemskriteriet er, at man "har en produktion" af musik eller tekst, og er medlem af KODA eller et af KODAs søsterselskaber. For at dokumentere en produktion har fraktionerne under KODA vedtaget, at for at blive medlem af en af komponistforeningerne, skal man opfylde flg. kriterier: Mindst 4.000.kr. i KODA-vederlag pr. år de to sidste år eller 30.000 kr. i KODA-vederlag det seneste år. Dertil kommer en værkliste på mindst 10 værker med min. 50% komponistandel.

Årskontingent 1.200 kr.
Område
1154 København K

DK Pumps - Foreningen af Danske Pumpefabrikanter

Foreningens formål er, at samle danske pumpefabrikanter til et fællesskab og samarbejde på formålstjenlige områder, herunder etablering af kontakt med nationale og internationale organisationer, som pumpebranchen måtte være interesseret i at oprette kontakt med, samt at være fællesorgan for branchen ved forhandlinger med myndigheder o. lign.

Teknisk komite

Teknisk komites formål er at skabe kontakt mellem Foreningen af Danske Pumpefabrikanter og
Universiteter, Tekniske højskoler og andre institutioner eller firmaer, der arbejder inden for Foreningen af Danske Pumpefabrikanters interessesfære, og gennem arrangementer at udbrede kundskaber og viden om nye teknologier af fælles interesse.
Område
2730 Herlev
(Viser 371 til 380 af 1056)