Aarup Erhvervsråd

Erhvervsrådets formål er:

1. at virke til fremme af erhvervslivet i Aarup og omegn, såvel ved assistance til bestående virksomheder, som ved tiltrækning af nye virksomheder.
2. at virke til fremme af samarbejdet og de sociale relationer mellem byens og egnens forskellige erhvervsgrene.
3. at virke til fremme af samarbejdet mellem de forskellige erhverv og de offentlige myndigheder specielt med henblik på udvikling af erhvervslivet og beskæftigelsen i området.
4. at medvirke til markedsføring af Aarup og omegn.
Område
5000 Odense C

ABAS Miljøservice

ABAS Miljøservice indsamler farligt affald og afleveringspligtigt affald i Danmark, og det har vi gjort siden 1989. Vi tilbyder total løsninger og har markedets mest sikre containere og tanke til opbevaring af farligt affald. Vores sortiment spænder vidt, og vi har netop den beholder eller container, der passe til din virksomhed.

ABAS Miljøservice er en kundeejet virksomhed, og vi samarbejder kun med seriøse affaldsbehandlere og genbrugsvirksomheder, som har de fornødne godkendelser. ABAS Miljøservice tilbyder også løsninger til industrirenovation, pap, papir, skrot, plast / lamineret glas mm.
Område
7400 Herning

ABF - Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

ABF er interesseorganisation for de private andelsboligforeninger.

Som interesseorganisation arbejder vi ud fra to grundelementer; påvirkning af lovgivningsprocessen via politikere og embedsmænd (det politiske arbejde) og udvikling af den service, som vores medlemmer får adgang til gennem deres medlemskab.

Det politiske arbejde:
ABF arbejder for at påvirke lovgivningsprocessen herunder forslag, og vi er derfor løbende i dialog med nøglepersoner - både politikere og embedsmænd - som arbejder med andelsboligområdet.

Vi følger dagligt den omtale, som de større aviser giver andelsboligområdet. Derudover holder vi øje med, om forskellige problemstillinger kan få betydning for andelsbolig-området, og tager dem op, såfremt det er nødvendigt.

ABF deltager i forskellige ministerielle udvalg, såsom Byggeskadefonden for støttet byggeri, Byggeskadenfonden for bygningsfornyelse og kommunale byfornyelsesnævn. Formålet med at deltage i udvalgene er, at vi på den måde kan påvirke forskellige tiltag, inden de omsættes til handling.

Medlemsservice:
En stor del af ABF's arbejde er servicen over for medlemsforeningerne. Her får andelsboligforeningen adgang til de mange tilbud via deres medlemskab og via kredsbestyrelsen i deres kreds.

Med over 4500 medlemmer og knapt 100.000 andelshavere har servicen over for med-lemmerne stor vigtighed for ABF. Vi forsøger derfor løbende at udvikle organisationen og medlemsservicen, så den afspejler de ønsker og behov, som vi møder hos vores medlemmer.
Område
1606 København V

ADA - Associerede Danske Arkitekter

Bogstaverne ADA i forbindelse med et arkitektnavn er en betegnelse for medlemmerne af Associerede Danske Arkitekter.

Foreningen blev stiftet i 1962 og tæller i dag over 100 selvstændige tegnestuer med 600-750 dygtige medarbejdere - geografisk placeret over hele Danmark.
En ADA-arkitekt er en erfaren fagmand, der har en samlet praktisk og teoretisk uddannelsestid på ca. 9 år. Han har også drevet egen selvstændig tegnestue i mindst 2 år.

Foreningens formål er bl.a. gennem kursusvirksomhed at videreuddanne medlemmerne og tilføre medlemmerne know-how om effektiv projektering og rationelt byggeri.

ADA-betegnelsen er bygherrens garanti for en samarbejdspartner med erfaring, faglig uddannelse og viden.

---
Har du en tilføjelse til vores netværksportal? Tilmeld dit netværk i dag!
Område
6270 Tønder

ADF - Association of Danish Aircraft-related Companies

Adf, the Association of Danish Aircraft-related Companies, consist of 27 independent companies, all authorized by the DCA / SLV. The majority of members are also authorized by EASA under PART-145. The companies maintain and service mainly general aviation aircrafts and commuters and do aircraft -related work.

Adf was founded in 1973 with only 6 companies. The main reason why it was founded were, that it was a great burden, to each company, to negotiate with the authorities, etc. and it was a need to have a common organization to take care of common problems.

In a few years after the foundation of Adf, the number of members slowly grew to the level of today.

Adf represents about 95 % of all general aviation workshops and aircraft -related companies in Denmark and is managed by an executive committee of 4 persons. The chairman of the committee is, at the moment, Kjeld Poulsen.
Område
7400 Herning

Adipositasforeningen

I Danmark er mere end hver anden voksne dansker overvægt og mere end hver sjette er svært overvægtig. Mange overvægtige har ofte fysiske, psykiske og sociale komplikationer og mange oplever et omgivende samfund der stigmatiserer dem.

Adipositasforeningen er en frivillig non-profit forening, der arbejder for retten til et godt liv og ordentlige vilkår for de overvægtige i Danmark.

Vi er en gruppe tykke, tynde, store og små mennesker der på den ene eller anden måde har stiftet bekendtskab med overvægt. Vi har alle til fælles, at vi gerne vil kæmpe for at overvægtskurven knækkes.

Adipositasforeningen består af en gruppe mennesker der frivilligt stiller sin tid til rådighed for foreningens formål og bestyrelsen rummer både overvægtige og ikke overvægtige samt en tværfaglig ekspertise.

Vi har desuden tilknyttet en række ressourcepersoner fra forskellige fagområder; forskere, læge/speciallæge, psykoterapeut, samlivs- og seksualrådgiver, diætist, professionsbachelor i ernæring og sundhed, pædagoger, socialrådgiver, sygeplejerske, coach og mange flere

Vi er alle involveret i overvægtsproblematikken gennem vore pårørende, arbejde og eller eget overvægtsproblem.

Adipositasforeningen blev stiftet d. 20. januar 1999 med det mål, at inddrage den overvægtige, som den vigtige part i debatten i forhold til nationale, regionale og kommunale tiltag, der iværksættes omkring bekæmpelsen og forebyggelsen af den alarmerende stigning af overvægtige i Danmark.
Område
3000 Helsingør

Advokatsamfundet

Alle advokater i Danmark skal være medlem af Advokatsamfundet. Det står i retsplejeloven.
Advokatsamfundet har efter sin vedtægt fire formål: at sikre advokaternes uafhængighed og integritet, at sikre advokaternes faglige kompetencer, at føre disciplinært tilsyn med advokaterne og at virke til gavn for det danske retssamfund.
Advokatsamfundet er således ikke en traditionel brancheorganisation, men spiller også en vigtig rolle i samfundet i forhold til at sikre advokaternes uafhængighed og borgernes retssikkerhed.

Hvis du får et juridisk problem, er det vigtigt at kunne gå til en advokat, der er uafhængig af f.eks. staten og andre magtfulde interesser i samfundet, og som har tavshedspligt. Betydningen af advokatens uafhængighed er slået fast i en FN-resolution og i en Europarådsresolution. I Danmark er Advokatsamfundet med til at sikre denne uafhængighed.

Advokatsamfundet er en non-profit organisation og må ikke som sådan tjene penge.

---
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe, og lad netværksportalen.dk være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
1553 København V

Affald Danmark

Affald Danmark er en interesse- og samarbejdsorganisation for aktører indenfor affaldsbehandling.

Affald Danmark har kontorer i København og Bruxelles. Sekretariatet i København består af fem personer og kontoret i Bruxelles har tilknyttet en fast EU-konsulent.

Område
1900 Frederiksberg C

Agrogruppen Danmark

Agrogruppen Danmark er en landsdækkende forening af godkendte revisorer, regnskabskonsulenter og fagkonsulenter. Foreningen har til formål at styrke og opretholde en betydelig ekspertise i betjening af landbrugsvirksomheder med økonomisk, regnskabsmæssig og skattemæssig rådgivning.

Foreningens formål er endvidere at fremme medlemsvirksomhedernes faglige udvikling, samt at udvikle produkter og værktøjer til brug for medlemsvirksomhederne i betjeningen af dansk landbrug.

Foreningen består af ca. 40 medlemmer, der hver især driver eller er ansat i en selvstændig revisions- eller rådgivningsvirksomhed. Heraf er en stor del godkendt som ”særlig sagkyndig” Foreningens medlemmer betjener ca. 3.000 landbrugsvirksomheder.

Agrogruppen Danmark satser på at være kendetegnet ved en høj grad af kvalitet i det udførte arbejde.

Agrogruppen Danmarks medlemmer samarbejder om udvikling og udveksling af rådgivning på specialområder.

Agrogruppen har et integreret samarbejde med fagkonsulenter på diverse fagområder med henblik på at yde kunderne totalrådgivning.
Område
4672 Klippinge

Akademiet For De Tekniske Videnskaber

ATV har fokus på samfundsrelevante problemstillinger af teknisk-videnskabelig karakter.

Fordelen er, at vi i Akademiet som privat, selvejende og uafhængig institution kan tage fat på kontroversielle spørgsmål uden at være farvet af politiske, økonomiske eller andre interesser.

Vores styrke er vores medlemmer. De er valgt i deres personlige egenskab og repræsenterer tilsammen landets højeste ekspertise og erfaring på en lang række fagområder, specielt inden for teknik og naturvidenskab. Alsidighed i medlemmerne sikrer aktuelle og fokuserede løsninger, der afspejler og tager hensyn til samfundets kompleksitet.

Målet er at give objektive, nuancerede og fagligt velfunderede svar på relevante og presserende samfundsspørgsmål og bidrage med løsninger, der gør en forskel.

Ønsket er at fremme den teknisk-videnskabelige forskning og sikre anvendelsen af dens resultater for at øge værdiskabelsen og velfærden i det danske samfund.

ATV arbejder ved at
• Danne netværk
• Gennemføre uafhængige undersøgelser, analyser, udgive rapporter og deltage i høringer
• Være fagligt brændpunkt og tænketank
• Være fagpolitisk debatforum
• Formidle faglig viden
• Udpege og indstille medlemmer til en række bestyrelser, faglige råd og komiteer, herunder
medlemmer til Erhvervsforskerudvalget
• Deltage i internationalt samarbejde i teknisk-faglige sammmenhænge
• Have et antal selvejende teknisk-faglige selskaber tilknyttet
Område
2800 Kgs.Lyngby
(Viser 31 til 40 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk