DNMpF - Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning

Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning blev den 1. september 1999 etableret i et samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner, der varetager musikpædagogisk forskning og udviklingsarbejde, herunder konservatorier og musikinstitutter på universiteterne og Danmarks Pædagogiske Universitet, hvor sekretariatet er placeret.

DNMPF ledes af et koordinationsudvalg med én repræsentant for hver medlems-institution og professor Frede V. Nielsen, DPU, som koordinator.

DNMpF har til formål, at:

*

fungere som netværk og fagligt forum for institutioner og personer, som arbejder med musikpædagogisk forskning og forskningsbaseret udviklingsarbejde (først og fremmest medarbejdere og studerende ved de tilknyttede institutioner)
*

medvirke til koordinering af musikpædagogisk forskning og forskningsbaseret udviklingsarbejde
*

initiere musikpædagogisk forskning og forskningsbaseret udviklingsarbejde, herunder arrangere seminarer, konferencer o.l.
*

formidle musikpædagogisk forskning og forskningsbaseret udviklingsarbejde.

Område

Dommerfuldmægtigforeningen

Dommerfuldmægtigforeningen er en forening af dommerfuldmægtige og retsassessorer ansat ved de danske domstole.

Foreningen tæller ca. 320 medlemmer og er stiftet i 1939 med det formål - indenfor rammerne af Danmarks jurist- og Økonomforbund (DJØF) - at styrke sammenholdet mellem medlemmerne og at varetage deres interesser.

Område
2000 Frederiksberg

DOS - Dansk Ortopædisk Selskab

Dansk Ortopædisk Selskab er grundlagt i 1945 og tæller pr. 1/1 2010 960 medlemmer.

Selskabets formål

* at fremme ortopædkirurgisk videnskabeligt arbejde og samarbejde så vel nationalt som internationalt.
* at fremme dansk ortopædkirurgisk uddannelse.
* at fremme dansk ortopædkirurgisk virksomhed ved et nært samarbejde med andre videnskabelige selskaber.
* at fremme ortopædkirurgisk forskning, uddannelse og efteruddannelse ved at yde økonomisk støtte hertil efter indstilling fra bestyrelsen

Medlemskab
Alle læger med dansk autorisation kan optages i Dansk Ortopædisk Selskab.
Anmodning om indmeldelse sker via hjemmesiden ved at udfylde og sende indmeldelsesformularen.
Medlemskabet giver mulighed for at deltage i selskabets møder. Medlemmer modtager DOS-Bulletinen, der udkommer 6 gange årligt, samt det internationale ortopædkirurgiske tidsskrift Acta Orthopaedica. Medlemsskab af DOS giver automatisk medlemskab af Nordisk Ortopædisk Forening (NOF).
Medlemskabet koster 1300 kr / år og kontingentet opkræves via DADL's registreringsafdeling.

Selskabets opbygning
Dansk Ortopædisk Selskab ledes af en bestyrelse, der vælges ved Generalforsamlingen. Uddannelsesudvalget vælges ligeledes ved Generalforsamlingen. Uddannelsesudvalget rådgiver Bestyrelsen i uddannelsesmæssige forhold og har ansvar for den overordnede faglige planlægning af uddannelsen indenfor specialet. Der nedsættes løbende andre udvalg, som løser specifikke opgaver for Selskabet. I relation til Selskabet findes en række Interessegrupper/selskaber, som bidrager med forslag og aktiv indsats ved planlægning af kurser, symposier ved DOS-møderne og speciallæge-uddannelsen. Bestyrelsen modtager en del forespørgsler fra offentlige og private instanser, der ønsker en faglig bedømmelse eller kommentar. Bestyrelsen henter i stor udstrækning hjælp til disse forespørgsler i Interessegrupperne/selskaberne, når den faglige indsigt synes størst her.

Selskabet hjemmeside
Hjemmesiden "lever" af input fra Bestyrelsen, Uddannelsesudvalget samt øvrige udvalg og interesserede. Hjemmesiden bestyres af Selskabets Webmaster, og der tilstræbes en "leveringstid" - dvs. tid fra modtagelse af egnet materiale til det findes på hjemmesiden - på ca. 1 uge.
Område
2730 Herlev

DRF - Dansk Rengøringsteknisk Forening

Velkommen til DRF, Dansk Rengøringsteknisk Forening
Dansk Rengøringsteknisk forening medvirker til nytænkning og fortsat udvikling indenfor rengøringsområdet, og søger medindflydelse på normer, vejledninger, sikkerhed og miljø, samt formidler erfaringer og ekspertise til alle vore medlemmer.

Vi arbejder målrettet for udvikling af bedre rengøringstekniske løsninger, og virker for en fortsat udvikling af de for vores område relevante lederuddannelser.

Foreningen er neutral i faglige og politiske arbejdsforhold.
DRF er medstifter af Nordisk Rengøringsteknisk Råd og bemander permanent en bestyrelsespost.

Som medlem i DRF

Inviteres du til deltagelse i DRF´s seminarer, temadage og fyraftensmøder. du orienteres på vore arrangementer, om nye og aktuelle tiltag indenfor servicebranchen, og vi samarbejder om udvikling af bl.a.:

- Miljø og sikkerhed i servicebranchen.
- Udformning af rengøringsvenlige bygninger og inventar
- Serviceledelse nu og i fremtiden.
- Kvalitetsvurdering af rengørings- og servicearbejde.
- Uddannelse af rengøringsledere og serviceassistenter.

Medlemmer i DRF opnår bl.a.:

- Kontaktflade til firmaer og institutioner for gensidig erfaringsudveksling og virksomhedsbesøg
- Mulighed for at præge udviklingen indenfor serviceområdet.
- Orientering om nye og aktuelle emner indenfor serviceområdet.
- Mulighed for deltagelse i Erfa-Grupper
- Socialt samvær med kollegaer i branchen.
- Besparelse på fagbladet ”Rent i Danmark” på kr. 398,00
- Umiddelbart efter at vi har modtaget din indmeldelse, vil vi fremsende en opkrævning på
medlemsgebyret, som selvfølgelig vil være tilpasset den resterende medlemsperiode
for indeværende år.

Som ikke medlem er der selvfølgelig stadig mulighed for at deltage i DRF´s arrangementer, dog imod en merudgift i forhold til vores medlemmer:
Område
2980 Kokkedal

DS - Danmarks-Samfundet

Danmarks-Samfundet er en upolitisk organisation, hvis formål er:

• At styrke kendskabet til og respekten for Dannebrog og dansk kultur.
• At udbrede kendskabet til Dannebrogs betydning som nationens samlingsmærke og kendskabet til korrekt brug af Dannebrog.
• At uddele Dannebrogsfaner og -flag til organisationer og foreninger med flere.

MEDLEMSKREDSEN
Danmarks-Samfundets medlemskreds består af enkeltpersoner, foreninger, offentlige og private virksomheder.
Som medlemmer kan optages alle, der tilslutter sig foreningens idegrundlag og formål.
Medlemskab sker ved skriftlig indmeldelse.
Udmeldelse skal ske skriftligt, senest 30. november med virkning fra 1. januar.
Kontingentrestance på mere end et år medfører automatisk sletning af medlemsskab.
Medlemmerne modtager velkomstpakke og nyhedsbreve.
Kontakten til landsdækkende foreninger, offentlige og private virksomheder, fonde m.fl. varetages af landsledelsen med mindre andet aftales.
Område
2605 Brøndby

DS - Danske Specialmedier

Danske Specialmedier blev grundlagt i 1905 som Foreningen af Danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter, og har igennem tiden haft som formål at gøre det lettere at drive blad, og i den senere tid web eller udgive nyhedsbrev.

Kort sagt:

Bedre vilkår for specialmedier!

Danskerne søger i stadig højere grad mod nichemedier – både i trykt og elektronisk form. I et samfund med en strøm af informationer, kan specialmedierne servere netop de informationer og den viden, som læseren efterspørger afhængig af interesse.

Det gør specialmedier interessante som medie – for mediebrugerne – men også for annoncørerne, der her har en enestående mulighed for at ramme deres målgruppe præcist.

Danske Specialmedier er brancheorganisation for godt 360 medier – både i trykt og elektronisk form og har som hovedformål

* at skabe bedre vilkår for specialmedierne
* at markedsføre specialmedier
* at rådgive, vejlede og udvikle specialmedier

Vi skaber bedre vilkår bl.a. ved at:

* arbejde for at sikre bedre og billigere distribution
* indgå aftaler med leverandører, der betyder billigere produktion af specialmedier (foto, e-papers, læseranalyser, web-bistand, abonnementsstyring)
* arbejde for lige konkurrencevilkår på mediemarkedet (mediestøtte)
* skabe bedre kommercielle vilkår (markedsføringslov)
* forbedre de redaktionelle rammer (offentlighedslov, retsplejelov, ophavsretslov)

Vi markedsfører specialmedier:

* Kataloget Danske Specialmedier, der udsendes til 12.000 annoncører og bureauer
* Katalogets online versionen, www.danskespecialmedier.dk der rummer opdaterede mediedata
* Dokumentation af specialmediers oplagstal (FMK Specialmediernes Oplagskontrol) – og fra april 2008 trafikmåling af specialmedier på nettet
* Uddeling af Anders Bording-prisen
* Nyhedsbreve om aktuelle forhold og begivenheder, samt SpecialmedieMagasinet

Vi rådgiver, vejleder og udvikler specialmedier:

* Kurser og seminarer (forretning på nettet, design, ledelse, distribution, annoncesalg, ophavsret, blad- og web-eftersyn m.v.)
* Uddannelsestilbud gennem Update og andre institutioner
* Formidling af viden og erfaring gennem nyhedsbreve, Specialmediemagasinet og vores website
* Årlig benchmarking analyse af de væsentligste økonomiske nøgletal, eksklusivt for medlemsblade
* Individuel rådgivning og vejledning

Område
1159 København K

DS - Håndværk & Industri

DS Håndværk & Industri er arbejdsgiver- og brancheforening for 2.400 små og mellemstore industri-, maskin-, smede-, og vvs-virksomheder med i alt ca. 24.000 ansatte.

Vi tilbyder vores medlemsvirksomheder en lang række ydelser som f.eks. juridisk rådgivning, fagspecifikke kurser og konsulentrådgivning i forbindelse med økonomi, administration, eksport, medarbejderuddannelse, brancheudvikling osv.

DS Håndværk & Industri har 21 lokale afdelinger fordelt over hele landet.

DS Håndværk & Industri er den største medlemsorganisation i Håndværksrådet.

Bliv medlem af DS Håndværk & Industri

Vi sikrer, at vores medlemmer får kompetent rådgivning og værdi for pengene, så de kan koncentrere sig om deres forretning.

* Vi er tæt på vores medlemmer
* Vi er hurtige og servicemindede
* Vi skaber vækst ved at forenkle medlemmernes hverdag
Område
5250 Odense SV

DSF - Dansk Sprængteknisk Forening

Dansk Sprængteknisk Forening (DSF) er en brancheforening, som blev stiftet i 1989.

Foreningens formål er at samle fabrikanter, leverandører, entreprenører, professionelle teknikere og erhvervsdrivende inden for branchen vedr. sprængteknik og eksplosivstoffer for at fremme branchens interesser generelt og for at varetage branchens interesser i forhold til myndigheder og andre parter.

DSF har over 100 medlemmer og repræsenterer stort set alle interesser inden for fredelig udnyttelse af sprængteknik i Danmark og Grønland. Foreningens medlemmer er de perfekte partnere for bygherrer, myndigheder m.fl., når der skal anvendes sprængteknik til:

* udvinding af råstoffer
* udsprængning af klipper til anlægsarbejder
* nedbrydning af konstruktioner
* seismiske undersøgelser
* andre opgaver.

Som medlem af foreningen kan optages selskaber (A/S, Aps, I/S eller anden registreret selskabsform) med hjemsted i Danmark, Grønland eller Færøerne. Som medlem af foreningen kan desuden optages offentlige myndigheder og institutioner.

Som associeret medlem uden faglige rettigheder kan optages enkeltpersoner, udenlandske selskaber m.fl., med et professionelt tilhørsforhold til branchen.

Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen, der afgør om optagelse kan finde sted.
Område

DSG - Dansk Galleri Sammenslutning

DGS, Dansk Galleri Sammenslutning, blev stiftet i juni 1967 som en interesseorganisation for danske gallerier og har i dag 50 medlemmer over hele landet.

DGS varetager galleristers forhold til kunstnere, kollegaer og politikere, og er medarrangør på kunstmessen Art Herning.

DGS sidder på bestyrelsesposter og repræsentantskabspladser i bl.a. Kunstrådet, Fagudvalget for dansk kunst i udlandet og høres ved nye lovforslag angående kunst - DGS har således opnået politisk indflydelse i det danske kunstliv i de senere år.

Ifølge vedtægterne kan DGS optage gallerier, der 1.) arrangerer udstillinger af nulevende kunstneres arbejder, 2.) holder en god og kunstnerisk standard, 3.) har drevet galleri i over to år og som 4.) godkendes af den årlige generalforsamling.

DGS er medlem af den europæiske sammenslutning af gallerier, FEAGA (Federation of European Art Galleries Association)

Område
1123 København K

DSI - Dansk Stålinstitut

Dansk Stålinstitut arbejder for at fremme brugen af stål i Danmark indenfor byggeri, anlæg og industri. Dette sker blandt andet gennem øget kendskab til stålets tekniske, funktionelle og økonomiske fordele og anvendelsesmuligheder.
DSI arbejder i området mellem rådgiverbranchen - stålbranchen - byggebranchen for at sikre at viden transformeres mellem brancherne til gavn for medlemmerne. Dette gøres ved information, møder og afholdelse af kurser indenfor stål og stålbyggeri.

Dansk Stålinstitut har til formål gennem sine aktiviteter

* at udbrede kendskabet til stål og dets alsidige anvendelsesmuligheder
* at fremme videnskabelige, teknologiske og uddannelsesmæssige formål
* at formidle og sprede viden om stål via informationsvirksomhed
* at etablere kontakter til nationale og internationale instituttet og interesseorganisationer
* at styrke stålets image til gavn for private og offentlige bygherrer, rådgivere, entreprenører og producenter af bærende stålkonstruktioner

Bliv medlem af Dansk Stålinstitut - det giver mange fordele!

DSI arbejder for at fremme brugen af stål i Danmark og for at sikre, at viden og nyheder formidles til medlemmerne.

Få del i den synergi og vidensdeling, et medlemskab af DSI giver, og udnyt de mange fordele:

* Rabat på kurser og arrangementer
* Deltagelse i og mulighed for stand på Dansk Ståldag
* Temadage
* Virksomhedsbesøg
* Byggepladsbesøg
* Gratis beregningsværktøjer
* Vidensdeling
* Networking


DSI udsender jævnligt flg. Informationer til alle medlemmer:

* DSI information
* STEELinfo
Område
3450 Allerød
(Viser 391 til 400 af 1056)