DSK - De Samvirkende Købmand

Med De Samvirkende Købmænd har danske købmænd en slagkraftig brancheorganisation, der sætter mange "fingeraftryk" i dansk erhvervslovgivning. Bag DSK står ca. 1.500 købmænd, og DSK har samtidig et tæt samarbejde med de to grossister i den frie sektor: Dagrofa/SuperGros A/S og Reitan Distribution.
Vi passer godt på den danske købmand

I daglig tale siger vi, at DSK’s formål er at passe godt på den danske købmand. Mere formelt formuleret, så er DSK’s erklærede formål at skabe de bedst mulige vilkår for selvstændige forretningsdrivende i dansk dagligvarehandel.

En af DSK’s vigtigste opgaver er derfor at deltage aktivt i tilblivelsen af love og bekendtgørelser, der berører dagligvarehandelen og dermed købmændene. DSK har høringsret i forhold til relevant lovgivning og er repræsenteret i en lang række råd, nævn og udvalg, hvor der kan øves indflydelse. Via forhandlinger og med saglige argumenter over for regering, folketing og kommuner påvirker DSK lovgivningsmæssige tiltag. Det gælder f.eks. inden for butiksstrukturudviklingen, revision af lukkeloven, fødevarelovgivning, skatte- og afgiftsforslag, miljøkrav og krav til arbejdsmiljøet m.m.

Talerør

DSK varetager interesserne for alle medlemmer - uanset omsætning, butiksstørrelse eller kædetilhørsforhold. Derfor har DSK i mere end 100 år kunnet fastholde sin position som branchens talerør og købmændenes hovedorganisation.
Købmændene i tal

* DSK's medlemmer har tilsammen en markedsandel på næsten 1/3 af dagligvaresalget i Danmark.
* DSK’s medlemskreds omsætter i alt for ca. 28 mia. kr. årligt.
* DSK’s medlemmer beskæftiger mere end 22.000 butiksansatte.
* Hver dansker handler i gennemsnit ca. 6 gange om måneden hos et medlem af DSK.
Område
2900 Hellerup

DSKB - Dansk Selskab For Klinisk Biokemi

DSKB repræsenterer specialet Klinisk Biokemi.

DSKB - Dansk Selskab for Klinisk Biokemi - har ca. 400 medlemmer, der hovedsageligt omfatter læger og andre akademikere ansat på landets biokemiske afdelinger.

DSKB

* Formidler viden om teoretiske og praktiske fremskridt
* Tilrettelægger videre- og efteruddannelse inden for specialet
* Initiativtager til videnskabelige møder, kongresser og databaser
* Udfærdiger konsensus- og klaringsrapporter

Intro-folder
Medlemmer af Uddannelsesudvalg 1 og DSKB's bestyrelse har udarbejdet en folder, som beskriver vores speciales indhold (og fordele). Tanken er, at den kan uddeles til de, der kunne tænkes at være interesserede i specialet, både medicinstuderende og yngre læger - forhåbentligt som et rekrutteringsaktiv.

Folderen kan fås i pdf-format på vores hjemmeside.

Formål
Selskabets formål er at befordre teoretiske og praktiske fremskridt inden for den kliniske biokemi, herunder at afholde videnskabelige møder og at planlægge specialuddannelser i klinisk biokemi. Selskabet repræsenterer klinisk biokemi over for det danske sundhedsvæsen samt over for tilsvarende udenlandske selskaber.

Selskabets formål kan i øvrigt søges fremmet ved arrangering af kongresser, postgraduat undervisning, priskonkurrencer, mv., ved dannelse af udvalg og arbejdsgrupper, ved stiftelse af et eller flere fonds til varetagelse af afgrænsede opgaver, ved deltagelse i nationalt og internationalt samarbejde, ved udarbejdelse af skriftligt materiale osv.

Medlemmer
Som medlemmer kan optages læger, farmaceuter, biokemikere, civilingeniører og andre med tilsvarende uddannelse, der ved deres virksomhed medvirker til selskabets formål. Anmodning om optagelse sendes til bestyrelsen. Dersom bestyrelsen kan anbefale optagelse, underrettes selskabets medlemmer, og ansøgeren optages.

Område
2400 København NV

DSM - Danske Slagtermestre

Danske Slagtermestre, DSM, arbejder hovedsageligt på tre fronter:

* BRANCHEORGANISATION
* ARBEJDSGIVERFORENING
* MARKEDSFØRINGSORGANISATION
for de private slagterforretninger.

På vores hjemmeside kan du klikke dig videre til de forskellige områder, og andre DSM-aktiviteter, f.eks. uddannelse, intranet, mv.

Danske Slagtermestre (DSM) er branche-, arbejdsgiver- og markedsføringsorganisation for slagterbutikker, private slagterier og kødforædlende virksomheder.

Som brancheorganisation varetager DSM/OfD medlemmernes faglige og politiske interesser i relation til politikere, myndigheder, presse, andre organisationer m.v. Dette foregår gennem kontakt til alle, som bestemmer eller præger de rammer, som virksomhederne har at arbejde indenfor. Det sker både på det overordnede, generelle plan og med de konkrete udfordringer, der møder de enkelte butikker eller virksomheder.
DSM varetager også interesserne for Ostehandlerforeningen for Danmark (OfD).
Som arbejdsgiverforening har DSM/OfD indgået overenskomster med NNF, HK og 3F. Organisationen orienterer og bistår medlemmerne i deres forhold til deres ansatte, både generelt og i konkrete sager, hvor DSM/OfD repræsenterer medlemmerne ved mæglingsmøder og i eventuelle retssager. DSM/OfD lægger vægt på samarbejde med fagforeningerne om at skabe og fastholde gode arbejdspladser inden for branchen.
Som markedsføringsorganisation driver DSM butikskæden ”mad med mere” samt det noget løsere kampagnesamarbejde i ”Mesterslagteren”. Ca. halvdelen af DSM’s butiksmedlemmer et tilknyttet et af disse koncepter.
DSM driver også markedsføring for OfD af ostebutikker.

DSM blev stiftet i 1915, da slagterbutikker kunne tælles i tusindetal.
I dag har DSM ca. 450 medlemmer som omfatter private slagtermestre, slagtehuse og fødevareindustrien. Vi har 10 lokalforeninger over hele landet, der bl.a. mødes i erfa-grupper, arrangerer studieture og virksomhedsbesøg.
Område
5230 Odense M

DSPAC - Dansk Selskab For Patologisk anatomi og cytologi

Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi (DSPAC) har til formål at fremme udvikling og forskning indenfor den humane patologiske anatomi og cytologi.

Læger og andre interesserede fagpersoner kan være medlem af DSPAC jfr. lovenes §3:

"Som ordinære medlemmer af selskabet med fuld stemme- og valgret på selskabets generalforsamling kan optages læger med dansk speciallægeanerkendelse i specialet patologisk anatomi og cytologi samt læger, der har påbegyndt videreuddannelsen til dette speciale. Som ekstraordinære medlemmer af selskabet, uden stemme- og valgret og uden adgang til selskabets generalforsamling, kan i øvrigt optages personer med dokumenteret interesse for tilknytning til patologi i bred forstand.

Optagelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.
Område
3390 Hundested

DSRS - Dansk Søredningsselskab

Dansk Søredningsselskab er en demokratisk forening med en bestyrelse og en række lokalafdelinger. Alle medlemmer af foreningen kan gøre deres indflydelse gældende via den årlige generalforsamling, som afholdes i marts eller april.

Læs evt. vedtægterne for foreningen HER, og bestyrelsens beretning for kalenderåret 2009 HER.

I øjeblikket er der etableret lokalafdelinger i Helsingør, Kerteminde, Rudkøbing og Lynæs. Sidstnævnte forventes først at være operationsklar i løbet af 2010.

Typisk er der ca. 10-15 aktive personer involveret i driften af en afdeling. Afdelingernes reddere har lokal tilknytning. Derfor er vores udrykningstid fra alarmeringen modtages til havnen forlades under 20 minutter.

Det er ikke en forudsætning for at være redder ,at man har båd - det væsentligste er interessen for at være med til at løse opgaven - sammen med andre. Det koster ikke noget at være aktiv - og humøret er som regel højt.

I afdelingerne er der hver uge i sæsonen koordineringsmøde i det lokale klublokale (i sommerhalvåret kombineret med øvelser) - der er ikke mødepligt - men det er hensigtsmæssigt at deltage 2-3 gange månedligt.

Der er faste procedurer for de operative aktiviteter, samt krav om særlig uddannelse for bådførerne. I forbindelse med hver operation orienteres Lyngby Radio - og dermed SOK - om den pågældende operation. Tilsvarende afmeldes enhver operation efter samme procedure.

I foreningen har vi brug for personer med forskellige interesser og kompetancer - nogle med lyst og evner til at deltage i operationerne i bådene og andre, der interesserer sig for administrativt-, udviklings- og vedligeholdelses arbejde (fx økonomi, administration, markedsføring, PR og sponsorarbejde).
Område

DSSnet - Et netværk for ledelse i sundhedsvæsenet

Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet - forkortet DSS - har fundament i Foreningen af Sygehusadministratorer i Danmark som blev stiftet i 1912. Selskabet har løbende tilpasset sig strukturændringer i sundhedsvæsenet og hedder i dag Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet.

Selskabet er et tværfagligt netværk og inspirationsforum for aktører i det danske sundhedsvæsen som interesserer sig for strategisk og operationel ledelse i sundhedsvæsenet.

Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet ønsker at præge udviklingen i det danske sundhedsvæsen. Det sker først og fremmest ved formidling af viden og holdninger til ledelserne i sundhedsvæsenet.

Er du leder i sundhedsvæsenet? Har du interesse for ledelse på det strategiske og operatioelle niveau? Er du en del af stabsbetjeningen af ledelserne? Eller er du ansat i en privat virksomhed som har tilknytning til sundhedsvæsenet? Kan du svare ja til dette, får du en stor fordel af at være del af et omfattende inspirationsforum og netværk som udbyder en lang række aktiviteter.

Internationalt samarbejdes der på europæisk plan med The European Association of Hospital Managers (EAHM).

Hvad koster et medlemskab?

Vil du være medlem af Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet kan det ske ved et:

* Ordinært personligt medlemskab som koster 550 kr. om året
* Virksomheds - og institutionsmedlemskab gældende for 0-10 medarbejdere (A), 11-20 medarbejdere (B), 21-40 medarbejdere (C) og (D) et ubegræset antal medarbejdere. Læs mere om denne form for medlemskab i selskabets vedtægter

Type A koster 7.150 kr. årligt
Type B koster 11.000 kr. årligt
Type C koster 15.400 kr. årligt
Type D koster 25.000 kr. årligt
Område
7330 Brande

DST - Danske Snedker- & Tømrermestre

DanskHåndværk er arbejdsgiverforeningen for små og mellemstore virksomheder inden for byggeri, håndværk, træindustri og dermed beslægtede områder.

I Dansk Håndværk prioriterer vi den nære og personlige kontakt til medlemmerne højt. Uanset hvor du befinder dig, er råd og vejledning ikke længere væk end telefonen. Kræver omstændighederne, at hjælpen eller rådgivningen skal foregå på stedet, kommer vi naturligvis ud til dig.

Som medlem af Dansk Håndværk har du altid en stærk organisation i ryggen, der hurtigt kan hjælpe dig med det, som du har brug for.

Hvad kan Dansk Håndværk tilbyde?

Der er mange fordele ved at vælge et medlemsskab af Dansk Håndværk:

Kontingent

Lavt kontingent - grundkontingent kr. 4.000 om året + lønsums kontingent på 0,38%.
Overenskomster

Vi har tegnet overenskomst med Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) og med Fælles Fagligt Forbund (3F).

Rådgivning

Hurtig, professionel og ikke mindst personlig rådgivning inden for:

* Overenskomst og ansættelsesret
* Byggejura, AB 92, tilbudslov mv.
* Arbejdsmiljø
* Kvalitetssikring
* Bygningsreglement, energireglement
* Eventuelle tvister med kunder, leverandører

Håndværkets Ankenævn

Godkendt ankenævn, der sikrer en væsentlig hurtigere sagsbehandling end de civile domstole. Mulighed for foregreben tvisteløsning, hvilket vi har stor succes med.

Garantiordning

Som medlem kan du markedsføre dig med vores garantiordning. Mange forbrugere oplyser, at har indflydelse på deres valg af håndværker, at håndværkeren var omfattet af en garantiordning.
Håndværkets Evalueringscenter

Tag kundetilfredshed alvorligt. Dansk Håndværk tilbyder 50 % rabat på medlemskab af Håndværkets Evalueringscenter. Som tilmeldt Håndværkets Evalueringscenter får dine kunder mulighed for at evaluere den udførte opgave. Og du får et simpelt redskab til at forbedre virksomhedens kundetilfredshed.
Proløn-Dansk Håndværk

Et lønsystem der tager udgangspunkt i overenskomsten og samtidig håndterer lønsystemet også alle virksomhedens øvrige ansatte. Vi får utrolig mange positive tilbagemeldinger fra vore medlemmer. Gratis oprettelse og billigere lønkørsel, sparer ca. 30 %.
Rabataftaler

Som medlem af DST får du kontante fordele som rabat på forsikring samt adgang til Rabatportalen, der indeholder en lang række gode og attraktive leverandøraftaler og indkøbsfordele på bl.a. brændstof, arbejdstøj, administrationssystemer og telefoni.
Område
2300 København S

DTB - Danske Tagdækkemestres Brancheforening

dtb er den eneste mesterforening for tagdækningsbranchen, og den blev stiftet i 1975.
dtb-mærket er Deres sikkerhed for, at det tagdækkerarbejde, De ønsker udført, foregår med materialer, der opfylder de kvalitetskrav, der stilles til de enkelte opgaver, og udføres af professionelle, ansvarsbevidste tagdækkere, som lever op til brancheforeningens krav.
dtb har til opgave at sikre et højt niveau hos de udførende tagdækningsentreprenører. Dette sker gennem udbredelse af kendskabet til det rigtige valg af materialer, dels gennem opstilling af særlige tagdækningsspecifikationer på basis af mange års erfaringer og undersøgelser af de tagdækningsmaterialer, der anvendes.

DTB beskytter forbrugeren
Det er ikke alle og enhver med en gasbrænder og en rulle tagpap, som kan opnå medlemsskab af dtb. At blive tagdækkermester i branchemæssig forstand kræver både specialuddannelse og erfaring. De faglige specifikationer skal dokumenteres for at opnå medlemsskab. Alene af den grund, at dtb påtager sig medansvar for det arbejde, den enkelte medlemsvirksomhed udfører.
Det sker gennem dtbs 10 års garantifond!

En DTB tagdækker har også en garantifond i ryggen! - Information om Danske Tagdækkermestres Brancheforenings Garantifond

HISTORIE OG FORMÅL
I april 1975 blev Danske Tagdækkermestres Brancheforening dannet af en kreds af tagdækkermestre fra hele landet.
Efter at de første 5 år var gået med at organisere forskelligt i den nye forenings regi, var det blevet tidspunktet for at opfylde et stort behov hos forbrugerne og projekterende teknikere for en garantiordning, som der kunne haves tillid til.
Derefter blev der i april 1980 stiftet en garantifond, hvis formål det er at fungere som forbrugerens mulighed for at få dækket et eventuelt berettiget krav mod et medlem, som har udstedt en 10-års garanti til forbrugeren. Garantierne gives på visse betingelser, som er aftrykt på garantibeviset.
I 1989 blev det så muligt at udstede garantier med en udvidet dækning af følgeskader. Hertil hører specielle betingelser, og forbrugeren må betale et beløb pr. m2 for en sådan garanti.
I 2001 blev der etableret en overbygning af 10-års garantierne, idet det blev muligt - igen på specielle betingelser og mod at betale et beløb pr. m2 - at få udstedt en garanti på yderligere 5 år.
Område
6000 Kolding

DTF - Dansk Træplejeforening

Dansk Træplejeforening (DTF), er en selvstændig interesseforening, tilknyttet International Society af Arboriculture (ISA).

Foreningens medlemmer arbejder professionelt med , by- , gade- og vejtræer, træer i parker, haver, kirkegårde samt træer i det åbne landskab.

Medlemmerne har direkte tilknytning til produktion, etablering, pleje, forvaltning og/eller planlægning af træer, eller er beskæftiget med undervisning/forskning relateret hertil.

Det er foreningens formål, at fremme forståelsen for og viden om bytræers biologi, etablering, forvaltning og pleje. Dette sker bl.a. ved afholdelse af arrangementer, igangsættelse af projekter samt ved at påvirke forskningsinstitutioner, universiteter og lign. til at forske i bytræers vækst og pleje.

Dansk Træplejeforening har ca. 100 medlemmer.

Medlemskab

Personer som er beskæftiget med pleje og plantning af bytræer eller undervisning eller forskning i tilknytning hertil kan optages som medlemmer af DTF.
Som medlem af DTF støtter du foreningens formål. Du kan endvidere deltage i DTF’s arrangementer til reduceret pris. DTF’s medlemmer optræder i fagtelefonbogen "Telefon Have og Landskab".
Hvis du også ønsker at være medlem af ISA modtager du yderligere de to engelsksprogede tidsskrifter: "Arborist News" og "Arboriculture & Urban Forestry". Du kan derudover deltage i ISA’s arrangementer til reduceret pris.
Arborist News er et populærvidenskabeligt magasin med artikler og ny viden indenfor hele fagområdet.
Arboriculture & Urban Forestry er et videnskabeligt magasin med de sidste nye forskningsresultater indenfor træpleje, -biologi og vedteknologi.
Område
2980 Kokkedal

DTL - Dansk Transport og Logistik

Dansk Transport og Logistik, DTL, er brancheorganisation for det danske transporterhverv på vej og bane. DTL taler medlemmernes politiske sager lokalt, nationalt og i EU og hjælper medlemmerne med alt lige fra lovgivning til konkrete opgaver ude i virksomhederne. DTL er også arbejdsgiverforening for den danske transportbranche. Hermed dækker vi alle branchens behov.

Fakta om DTL
DTL har 2.900 transportvirksomheder som medlemmer. De råder over 17.000 lastbiler, 50 lokomotiver og beskæftiger 20.000 medarbejdere med en samlet lønsum på 7 milliarder kroner.

DTLs organisation

Medlemmerne
Medlemmerne er samlet i lokalforeninger, kredse og faglige netværk. DTLs 2.900 medlemsvirksomheder er fordelt i 26 lokalforeninger, som er tilsluttet 13 regionale kredse. Herudover har DTL en række faglige netværk for medlemmer, der løser de samme transportopgaver, fx dyretransportører, særtransportører eller flytteforretninger.

Rabatter og rådgivning
DTL Fordelspartner tilbyder DTLs medlemmer rådgivning og rabatter.

Vi arbejder hele tiden på at skaffe nye fordele. Du kan se dem i DTL Magasinet og på vores hjemmeside.

Du kan også booke et møde med vores Fordelspartner Klaus Munch-Knudsen. Han kan fortælle dig om de rabatter, der er relevante for din virksomhed.

Område
1270 København K
(Viser 401 til 410 af 1056)