Entomologisk Forening

Entomologisk Forening har til formål at virke for entomologien i almindelighed og for kendskabet til den danske insektfauna i særdeleshed, herunder også edderkopper, tusindben m.m.

Foreningens aktiviteter dækker møder, ekskursioner samt udgivelse af tidsskriftet "Entomologiske Meddelelser".

Foreningens møder finder sted i vinterhalvåret og omhandler alle emner, hvor entomologien spiller en væsentlig rolle. Blandt tidligere foredrag kan nævnes “Forureningen af vore søer”, “Hormonale funktioner hos insekter”, “Aktuelle problemer inden for dansk sommerfuglefaunistik”, “The ecology and conservation of Maculinea butterflies in Europe”, “Entomologiske indtryk fra Amazonas”, “Elmesyge og elmebarkbiller” og “Bestøvningsbiologi - et spil om overlevelse”. Foredragene holdes af folk med forskellig baggrund lige fra amatør-entomologer til forskere og de kan også foregå på andre sprog. De enkelte møder afsluttes med hyggeligt samvær og diskussion, og afholdes tirsdags aftener på Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, København Ø.

Foreningens ekskursioner afholdes i sommerhalvåret og kan være udformet som indsamlingsture eller oplysende ture med vejleder. Der arrangeres typisk en eller to ture årligt af eksursionsarrangørene i bestyrelsen.

Alle kan blive medlem af Entomologisk Forening og dermed få tidskriftet tilsendt gratis, samt få fri adgang til foreningens arrangementer. Entomologisk Forenings årlige kontingent er p.t. 220 kr. for personlige medlemmer og 250 kr. for par.

Foreningen er repræsenteret i Entomologisk Frednings Udvalg sammen med de andre entomologiske foreninger.

Område
2100 København Ø

EOF - Energi- og olieforum

Energi- og olieforum er en brancheorganisation for virksomheder, der udvikler og markedsfører energiprodukter til slutbrugere i Danmark som benzin, dieselolie, biobrændstoffer, gas og træpiller.

Organisationen har eksisteret siden 1968 og har hovedparten af de danske olieselskaber - og tankstationer som medlemmer.

Organisationen skal:

* sikre gode rammebetingelser for sine medlemmers erhvervsmæssige virke gennem en proaktiv og professionel interessevaretagelse overfor politiske og administrative myndigheder, offentlighed og presse.

* formidle viden om energispørgsmål til myndigheder, offentlighed og medlemsvirksomheder.
Område
1119 København K

Erfagruppen.net

Erfagruppen er en forening for bogførings- og regnskabsvirksomheder

Foreningens formål er:

1. at etablere og udbygge et fagligt netværk for foreningens medlemmer

2. at skabe et trygt miljø for erfaringsudveksling

3. at formidle faglige kurser og foredrag til medlemmerne

4. at formidle fagligt relevante rabataftaler til medlemmerne

5. at tilbyde mulighed for en fortsat servicering af medlemmets kunder i tilfælde
af sygdom mv. herunder at sikre medlemmets tilbagevenden til kunden.
Hvem er Erfagruppen:

Erfagruppen for bogførings- og regnskabsvirksomheder blev stiftet i november 2004.

I efteråret 2004 blev den tidligere erfagruppe Bogføringsbanden nedlagt. Flertallet af medlemmerne stiftede herefter Erfagruppen udfra et ønske om at etablere et mere formelt samarbejde.

Erfagruppen består af op til 20 bogførings- og regnskabsvirksomheder. Medlemmerne er virksomheder med op til 3 ansatte, og det er indehaveren, der repræsenterer virksomheden i gruppen.

Erfagruppen afholder ca. 8 møder og 2 sociale arrangementer om året

Gruppen fungerer i praksis med flad struktur, men har formelt en valgt formand, sekretær og kasserer.
Område
2730 Herlev

Erhverv Lystrup

Foreningens formål er at virke til gavn for de erhvervsdrivende og det lokale samfund i øvrigt.

Lystrup er en by i løbende udvikling og byder på mange muligheder for både erhverv og beboere. For at sikre den fortsatte udvikling af byens erhvervsliv blev Lystrup Erhvervsforening stiftet, senere omdøbt til Erhverv Lystrup. De seneste år har foreningen arbejdet for at gøre byen endnu mere attraktiv for både erhvervsdrivende og beboere; bl.a. i samarbejde med Fællesrådet og øvrige foreninger og organisationer i Lystrup. Der samarbejdes bl.a. om arrangementer, men også om at forbedre de økonomiske og politiske vilkår for byens virksomheder ved planlægning af trafik, miljø og udstykninger. m.v.

Erhverv Lystrups aktiviteter
Erhverv Lystrup har afviklet en lang række aktiviteter for byens borgere, men fokuserer nu primært på virksomhedsarrangementer. Erhverv Lystrup afholder fx foredrag, virksomhedsbesøg og studieture, og der lægges naturligvis vægt på arrangementer med både fagligt og socialt indhold.

Gennem et godt samarbejde mellem Hornslet Bogtrykkeri og Erhverv Lystrup er sikret en øget dækning af det lokale nyhedsstof og foreningsnyt i Lokalavisen, og avisen er et attraktivt sted at annoncere, da den ugentlige avis dækker et stort opland til Lystrup. Medlemmer af Erhverv Lystrup tilbydes særdeles gode rabatter ved annoncering.

Erhverv Lystrup har sin egen hjemmeside, hvor medlemsvirksomhederne kan oprette en virksomhedsprofil, finde oplysninger om andre medlemsvirksomheder, tilmelde sig arrangementer og meget mere.

Endelig arbejder Erhverv Lystrup på at yde assistance til virksomheder der ønsker at trække på andre medlemmers erfaringer og få praktisk hjælp omkring erhvervslokaler, kontorfælleskab, finansieringsforhold, IT-opgaver, markedsføring, regnskabs- og juridisk assistance m.v.

Medlemsfordele
Der er mange gode grunde til at blive medlem af Erhverv Lystrup og der bliver løbende flere. Det årlige kontingent er kun kr. 1.000,- ekskl. moms, og for det beløb får virksomheden bl.a.

* Tilbud om deltagelse i medlemsaktiviteter
* Præsentation af virksomheden på hjemmesiden
* Rabat på annoncering i Lokalavisen
* Rabat på deltagelse i Erhverv Lystrups aktiviteter

Hvordan melder man sig ind?
Indmeldelsen kan ske ved henvendelse til et af Erhverv Lystrups bestyrelsesmedlemmer.

Område
8520 Lystrup

Erhvervenes Hus Aabenraa

Din indgang til lokal erhvervsservice

Erhvervenes Hus Aabenraa er det lokale erhvervssekretariat i Aabenraa kommune. Vi er stiftet af

* Lundtoft Erhvervsforening
* Padborg Udviklingscenter
* Rødekro Erhvervsråd
* Tinglevegnens Erhvervsråd og
* Aabenraa Erhvervsforening

De fem erhvervsforeninger repræsenterer i dag mere end 600 medlemsvirksomheder.

Erhvervenes Hus Aabenraa er en selvejende institution, som skal skabe de bedst mulige rammer for både erhvervsmæssig og befolkningsmæssig vækst i Aabenraa kommune.

Vi tror på, at synlighed handler om mere end geografi. Derfor holder Erhvervenes Hus Aabenraa holder fast i visionen om at være synlig ved handling.

Vi gør andres ressourcer til dine

Erhvervenes Hus Aabenraa samarbejder med relevante aktører på erhvervsområdet på lokalt, regionalt og landsdækkende niveau.

Vi er en upolitisk organisation og vi indgår i samarbejder, der styrker erhvervsudvikling i området og som er til gavn for vore medlemmer. Kort sagt - vi gør andres ressourcer til dine!

Medlemsfordele

Som medlem får du særlige medlemsfordele, bl.a. adgang til sparring, netværk og viden hos vores kvalificerede medarbejderteam i Erhvervenes Hus Aabenraa.

Du er altid velkommen til en uforpligtende snak om dine muligheder og dit udbytte af et medlemsskab - ring til os eller tag et kig på medlemsfordelene på vores hjemmeside.

Gratis iværksætterhåndbog

At starte op på egen hånd og blive iværksætter er en stor beslutning, som udløser mange muligheder og udfordringer. Derfor tilbyder Erhvervenes Hus Aabenraa sparring omkring dine iværksætterdrømme.

Inden du tager den indledende kontakt til os, kan det måske være rart at vide lidt om, hvad det er, du skal overveje i forbindelse med at blive iværksætter.

En håndbog til dig

Derfor har vi forfattet en lille håndbog, som i korte træk beskriver de ting, du skal være opmærksom på, hvis du går med en drøm om at starte din egen virksomhed op - download håndbogen på vores hjemmeside.
Område
6200 Aabenraa

Erhvervsforeningen For Liseleje og Omegn

Vi igangsætter aktiviteter til gavn for området.
På vores hjemmeside kan du finde information om Liseleje og Omegn, erhversforeningen og dens virke, de enkelte erhversdrivende samt hvad der foregår af aktiviteter i Liseleje.

Foreningens formål er, at afholde Torvedag i Liseleje, samt være igangsættere af andre aktiviteter til gavn for området.

Som medlem kan optages handlende og erhvervsdrivende med virksomhed i Liseleje og omegn.

Område
3360 Liseleje

Erhvervsforeningen For Vejle Ådal

Foreningens vision er at være interesseorganisation for erhvervs-virksomheder Vejle Ådal.

FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål, er at fremme erhvervsudviklingen i Vejle Ådal området. Dvs. at foreningen skal støtte såvel det etablerede erhvervsliv, samt medvirke til, at nye virksomheder etableres.
Endvidere ønsker foreningen at præge debatten om hvilken erhvervsudvikling der skal ske i kommunen. Endelig ønsker foreningen at øge kendskabet og samarbejdet mellem foreningens medlemmer.

For at fremme disse mål er det foreningens hensigt at iværksætte en række aktiviteter bl.a.:

* At arbejde for vækst og udvikling i Vejle Ådal og opland, primært til gavn for erhvervslivet
* At fungere som bindeled mellem erhvervslivet og Vejle Kommune, herunder etablere og vedligeholde kontakten til det politiske og administrative system
* At søge indflydelse på kommunens erhvervspolitik
* At skabe netværk mellem foreningens medlemmer
* At afholde informationsmøder/ture, messer, sociale arrangementer m.v. Emnerne skal dels belyse generelle erhvervsspørgsmål, dels fremme kendskabet til lokale samarbejdsmuligheder
* At stå for afholdelse af Vingsted-messe hvert andet år
* At drive foreningens hjemmeside

MEDLEMMER

a) Som aktive medlemmer af foreningen kan optages personer/firmaer/foreninger m.v., der kan støtte foreningens formål.
b) Som passive medlemmer kan optages personer med tilknytning til foreningens virkeområde og behørig interesse for foreningens formål.
c) Ethvert medlemskab er personligt. Kun aktive medlemmer under punkt a) har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
d) Ethvert medlem hæfter kun ved sit indskud og kan ikke gøres ansvarlig for foreningens gæld.

Om foreningen

Vi arbejder for vækst og udvikling i Vejle Ådal, primært til gavn for erhvervslivet. Vi søger indflydelse på kommunens ervervspolitik. Ved at etablere og vedligeholde kontakten til det politiske og administrative system fungerer foreningen som bindeled mellem erhvervslivet og Vejle kommune.

Vejle Ådal har mange spændende virksomheder og en bred vifte af kompetencer. Det netværk, Erhvervsforeningen for Vejle Ådal tilbyder, bruges aktivt af både nye og etablerede virksomheder. Bestyrelsen arbejder for at skabe og udvide netværk mellem foreningens medlemmer. Som eksempel på det arrangerer foreningen 2 årlige fagligt sociale virksomhedsbesøg.

Vejle Kommune tilbyder erhvervsrådgivning gennem Vejle Erhvervsudvikling, som udbyder serviceydelser til alle virksomheder i kommunen.

Kontakt Erhvervsforeningens bestyrelse for yderligere oplysninger.
Område
7184 Vandel

Erhvervsforeningen Kurbysilkeborg

Erhvervsforeningen KurbySilkeborg er skabt i foråret 2007 med formålet at danne netværk mellem aktører indenfor kur- velvære og sundhed.

Formålet med foreningen er at styrke kur-, velvære- og sundhedserhvervet på Silkeborg-egnen gennem markedsføring af KurbySilkeborg og samtidig opnå en kritisk netværksmasse, som kan sikre både synlighed og indflydelse.

MEDLEMSKAB

Som medlem kan optages alle,

- som af omverdenen opfattes som seriøse udbydere indenfor kur- velvære- og sundhedserhvervet,

- som har professionel interesse i foreningens formål og

- som opfylder de af foreninger opstillede kriterier for optagelse.

Optagelse kræver bestyrelsens forudgående godkendelse. Ethvert medlem har én stemme i foreningssammenhænge

KurbySilkeborg - erhverv

Erhvervssiden er for dig:
- der er, eller er på vej til at blive udbyder indenfor velvære og sundhed,

- der er etableret eller påtænker at etablere virksomhed på Silkeborgegnen

Visionen:
Forankret i historien, at genskabe Silkeborg som Danmarks centrum for velvære og sundhed.

Missionen:

Silkeborg skal være kendt som en af verdens bedste byer for velvære og sundhed med mulighed for enestående oplevelser, nydelse, behandling, forebyggelse og oplysning. Igennem et tværgående og åbent samarbejde mellem velvære-erhvervslivet, turismen, sundhedssektoren og det offentlige udvikle Silkeborg-egnen til at kunne tilbyde kur- velvære og sundhed i verdensklasse.

Historien:

Silkeborg var gennem hundrede år, frem til 1984, Danmarks eneste rigtige kurby. Silkeborg Bad (tidl. Silkeborg Vandkuranstalt) begyndte sit virke i 1883 og blev efterfulgt af Kneippkuranstalten, der åbnede i 1897. Sanatoriet, en lidt anden type kuranstalt åbnede i 1903, og behandlede mange tuberkulosepatienter. Senere blev Gl. Skovridergård, Aggerholm og Gudenå Kurbad velbesøgte kursteder.

I dag:

Silkeborgegnen har et væld af selvstændige udbydere indenfor velvære og sundhed og samlingen af disse i kommende fælles tiltag danner grundlag for, at Silkeborg igen bliver Danmarks centrum for kur- velvære og sundhed.
Område
8600 Silkeborg

Erhvervsklub Fyn

- det naturlige mødested for fynske virksomheder

Erhvervsklub Fyn har medlemmer blandt en lang række fynske service-, fremstillings- og handelsvirksomheder. Alle bruger de erhvervsklubben som et naturligt mødested, og alle har de den samme interesse for forandring, nytænkning, udvikling og vækst – med et fynsk udgangspunkt og et internationalt perspektiv.

Formål og midler

Klubben skal udgøre et forum til styrkelse af netværket og erfaringsudveksling mellem medlemmerne specielt med fokus på forandring, nytænkning og international udvikling. Klubben er uafhængig af politiske og offentlige strukturer og interesser.

Klubben skal nå den angivne målsætning ved:

- Frie og uformelle erfaringsudvekslinger på tværs af brancher
- Formidling af viden
- Gennem indbyrdes aktivitet at skabe vilje til forandring, vækst og international udvikling.

Medlemskab

Som medlemmer af klubben kan optages alle virksomheder og enkeltpersoner, der ønsker at bidrage til fastholdelse
af klubbens formål. Enkeltpersoner kan dog kun optages under forudsætning af bestyrelsens godkendelse.

Medlemskabet tegnes alene for virksomheden og er således ikke personligt. Der kan kun tegnes eet aktivt medlemskab pr. virksomhed. Virksomheden kan deltage i klubbens aktiviteter med et antal medarbejdere, fastsat efter eget ønske. Klubbens bestyrelse kan dog fastsætte et max. antal per virksomhed.

Henvendelse om optagelse sker til klubbens bestyrelse eller klubbens sekretariat.

Erhvervsklub Fyn arrangerer møder, foredrag, studieture og virksomhedsbesøg. Arrangementerne planlægges et år forud og præsenteres her på hjemmesiden, hvor det også er muligt at tilmelde sig.

Udbyg dit netværk gennem Erhvervsklub Fyn
- her er gode erfaringer fælles erfaringer.

Baggrund
Erhvervsklub Fyn har eksisteret siden begyndelsen af 1980'erne - i de første par år under navnet Eksportklub Fyn. I takt med at medlemsskaren voksede og klubben blev solidt etableret, blev navnet ændret til Erhvervsklub Fyn - en langt mere dæk-
kende betegnelse for klubbens arbejde og aktiviteter, som i høj grad afspejler medlemmernes ønsker om vidensdeling, indsigt i internationale erhvervsforhold og erhvervssamarbejder på tværs.

Vision
Erhvervsklub Fyn vil være den foretrukne erhvervsrelaterede netværksklub på Fyn - blandt fynske virksomheder og organisa-
tioner med erhvervsrelaterede aktiviteter.
Område
5230 Odense M

Erhvervsklub Køge

Erhvervsklubbens idégrundlag og formål er at skabe en selvstændig dynamisk erhvervsklub for forretningsfolk, enkeltpersoner, selvstændige erhvervsdrivende, der under hyggelige former finder mulighed for at skabe forretning (netværk) for det enkelte medlem igennem et socialt og forretningsmæssigt samvær i erhvervsklubben.

At skabe en erhvervsklub, der gennem medlemskontingenter og egne indtægtsgivende aktiviteter for medlemmerne, deres forretnings forbindelser og medarbejdere, kan medvirke til at opfylde de enkelte medlemmers sociale og forretningsmæssige behov samt skabe en forøget indtægt i egen virksomhed.

At operere med og afholde interessante, mangeartede aktiviteter, der spænder vidt og omhandler erhvervsfaglige, sportslige, kulturelle, gastronomiske emner m.m. - året rundt.


Område
4623 Lille Skensved
(Viser 421 til 430 af 1056)