ErhvervsKvinder … vilje til succes

Vi er et af Danmarks største og førende netværk for ambitiøse, indflydelsesrige og karriereorienterede kvinder.

Vi er et stærkt fagligt og socialt netværk, der giver det enkelte medlem mulighed for personlig og karrieremæssig udvikling.

ErhvervsKvinder er med til at sætte dagsordenen for kvinder i dansk erhvervsliv.

Hvad kan ErhvervsKvinder tilbyde dig?

Som medlem af ErhvervsKvinder bliver du en del af et unikt netværk bestående af ca. 1.000 handlekraftige kvinder fordelt i ti lokale foreninger. Vores medlemmer kommer typisk fra lederstillinger på forskellige niveauer i både den private og offentlige sektor.

Vi lægger stor og afgørende vægt på, at ErhvervsKvinder er et brugbart netværk, der giver det enkelte medlem værdi og ikke mindst nye muligheder. Derfor tilbyder vi bl.a. lukkede kurser målrettet vore medlemmers ønsker, netværksgrupper og en lang række spændende og relevante arrangementer og foredrag i hele landet. Samtidig er ErhvervsKvinder også et stærkt socialt netværk, der giver mulighed for både sparring og erfaringsudveksling samt uformel networking på tværs af brancher og kompetencer.

Vores mission

Vi er sat i verden for at danne netværk mellem erhvervskvinder og samtidig sikrer vores mellemmers indflydelse i dansk erhvervsliv.

Tværfagligt

Vi mødes på tværs af faggrænser til medlemsaftener, netværksarrangementer, diskussionsfora, erfaringsudveksling, virksomhedsbesøg og i mindre netværksgrupper, hvor vi beskæftiger os med både erhvervsspørgsmål, samfundsdebat og kultur.

Vores værdier

Med vores værdisæt vil vi gerne signalere, hvad der er vigtigt for os i vores netværk.

* Dynamik
o Vi har et proaktivt netværk at trække på
o Vi er i bevægelse
o Vi præger erhvervs- og samfundsdebatten
* Udfordring
o Vi udfordrer hinanden for at udvikle os
o Vi udfordrer beslutningstagere for at skabe bedre vilkår
* Succes
o Vi skaber betingelser for personlig og faglig udvikling
o Vi skaber værdifulde resultater

Målgruppe

Vores målgruppe er kvindelige ledere på alle niveauer, iværksættere og selvstændige og kvinder, der generelt gerne vil udvikle sig. Vi repræsenterer alle aldersgrupper - og du er også velkommen som nyuddannet.

----
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
8220 Brabrand

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Erhvervsrådet er en lokal interesseorganisation, der aktivt varetager erhvervslivets interesser. Målet er at skabe vækst og udvikling og i det hele taget at gøre området til et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed.

Repræsentantskab

Repræsentantskabet består af op til 80 medlemmer. Erhvervsrådets medlemmer vælger hvert år 46 reræsentanter. Kommunerne, uddannelsesinstitutitionerne, arbejdsmarkedets parter og andre interesseorganisationer i alt 34.

Erhvervsrådets formål er:

- at skabe bedst mulige betingelser for erhvervslivet gennem erhvervspolitisk arbejde

- at styrke denne indsats igennem igangsætning og afvikling af erhvervsudviklende aktiviteter.

- at virke som operatør for kommunernes erhvervsservice samt påtage sig andre eksterne sekretariatsopgaver.

Erhvervsrådets arbejde er partipolitisk uafhængigt.

Vision:

Erhvervsrådet arbejder for at Herning og Ikast-Brande bliver Danmarks største vækstcenter.

Mission:

Erhvervsrådet arbejder aktivt for udvikling af hele området og for virksomhedernes værditilvækst.

MEDLEMMER
Som medlemmer optages personer, selskaber, foreninger, institutioner, organisationer og kommuner.
Område
7400 Herning

Erhvervsrådet I Høje Taastrup

Erhvervsrådet i Høje-Taastrup Kommune er en selvejende medlemsbaseret organisation med medlemmer indenfor alle brancher.

Erhvervsrådets formål er:

1. at støtte samarbejdet mellem kommunens forskellige erhvervsgrene,

2. at være kontaktorgan mellem kommune og arbejdsmarkedet,

3. at være rådgivende organ for kommunen og arbejdsmarkedet,

4. at medvirke ved udbygningen af Høje-Taastrup Kommunes erhvervsliv,
såvel ved assistance til bestående virksomheder som ved bistand til oprettelse af nye virksomheder i kommunen, samt at medvirke til at skaffe flere arbejdspladser af permanent karakter til kommune,

5. at være arbejdsmarkedet behjælpelig med behandling og løsning af løbende
problemer,

6. at gennemføre propaganda for Høje-Taastrup Kommune, herunder for
turistfunktionen,

7. at samarbejde med de til Erhvervsrådet knyttede foreninger og interessegrupper

8. at drive et sekretariat (erhvervskontor) til udførelse af de praktiske opgaver i forbindelse
med opfyldelse af foranstående pkt. 1-7

Medlemmer

Som medlem kan optages enhver virksomhed, organisation eller forening med erhvervsmæssigt formål, der har tilknytning til erhvervsrådets virksomhed og som har adresse i Høje-Taastrup Kommune eller i øvrigt har tilknytning til egnen.

Vi drives af midler fra medlemskontingenter, kommunale bidrag og egne indtægter og Erhvervsrådet har siden grundlæggelsen i 1984 arbejdet for en dynamisk udvikling af erhvervslivet i tæt samarbejde med de lokale virksomheder, erhvervsforeningner, organisationer, Høje-Taastrup Kommune og en række andre relevante erhvervsaktører.

Vi arbejder for virksomheder i hele Høje-Taastrup Kommune - og vi er til for vores medlemmer!

Ved siden af vores virksomhedsrelaterede opgaver, har Erhvervsrådet også et nært samarbejde med Høje-Taastrup Kommune.

Med henblik på at fremme erhvervsudviklingen i Høje-Taastrup Kommune, har Erhvervsrådet i samarbejde med kommunen udarbejdet en erhvervspolitisk handlingsplan. Denne skal bl.a. bidrage til at styrke og sikre virksomheder indenfor såvel nye som etablerede erhvervsområder.

Det skal være attraktivt at drive virksomhed i Høje-Taastrup Kommune!

Erhvervsrådet i Høje-Taastrup Kommune er etableret med repræsentantskab og med bestyrelse, en Erhvervschef og et sekretariat.

EKU
EKU (Erhvervskontaktudvalget) er siden 1988 formelt ansvarlig for koordinering af erhvervsfremmearbejdet i Høje-Taastrup Kommune og samarbejdet med de øvrige aktører på området.Erhvervskontaktudvalget med repræsentation fra Byrådet (borgmesteren), Erhvervsrådets bestyrelse, Erhvervschefen og den kommunale direktørgruppe til fastlæggelse af strategier og opfølgning af indsatsen. Borgmesteren er formand for udvalget.
Område
2630 Taastrup

Erhvervsservice Branchen

Erhvervsservice Branchen eller officielt Foreningen af Erhvervs Service Leverandører blev stiftet den 9.marts 2000.

Foreningen har især fokus på outsourcing og servicering af nystartede samt mindre og mellemstore virksomheder. I en netværksstruktur opbygger medlemmer den nødvendige service- og rådgivningspakke for denne kundemålgruppe.

Et andet fokusområde er at skabe bedre konkurrencemæssige forhold for de private udbydere sammenlignet med den omsiggribende offentlige erhvervsfremme.

Der er i dag 95 medlemsvirksomheder i foreningen, der tilsammen beskæftiger mere end 1100 medarbejdere. Alle har det til fælles, at de har fokus på privat business service; men med vidt forskellige faglige tilgange. Således er både kontorhoteller, revisorer, advokater regnskabs- og økonomikonsulenter, lønservicebureauer samt virksomhedskonsulenter indenfor IT, markedsføring, produktion, salg, eksport og patentering repræsenterede.

Foreningen har især fokus på at servicere nystartede samt mindre og mellemstore virksomheder. I en netværksstruktur opbygger medlemmer den nødvendige service- og rådgivningspakke for denne kundemålgruppe.

Vi skelner skarpt imellem operationel og strategisk erhvervsservice; men ser i høj grad begge funktioner som overlappende og supplerende.

Herudover er det foreningens opgave at medvirke ved uddannelse af såvel egne medlemmer som vore kundevirksomheder indenfor det administrative område.

Vi ser det også som en primær opgave at indgå professionelle samarbejdsaftaler med leverandører af eksterne services såsom, IT, lønadministration, forsikringer m.v.

Kontingentet er fastsat til 1.000 kr. excl. moms. halvårligt.

Foreningen har samarbejde med andre brancheorganisationer som f.eks. DHS - Dansk Handel & Service

Mail til vort sekretariat på c2VrcmV0YXJpYXRAZXJodmVydnNzZXJ2aWNlLm9yZw== og anmode om at få fremsendt et indmeldelsskema i dag. HUSK AT FORENINGEN TILBYDER EN SÆRDELES KONKURRENCEDYGTIG RÅDGIVERANSVARSFORSIKRING TIL SINE MEDLEMMER.
Område
8800 Viborg

Erhvervsskolelederne

Foreningens formål er at varetage medlemmernes arbejdsmæssige, ledelsesmæssige, økonomiske, sociale og juridiske interesser.

Disse mål søges blandt andet nået ved:

*
At udøve aftale- og forhandlingsretten
*
At bistå medlemmerne i lokale forhandlinger om lederes vilkår
*
At bistå ved valg af talsmand og oprettelse af lokale klubber
*
At udsende medlemsinformationer og afholde medlemsmøder
*
At samarbejde med andre organisationer

Blandt medlemmerne på den enkelte skole vælges en talsmand.

Medlemmer
Som medlemmer kan optages personer ansat i lederstillinger på erhvervsskoler i Danmark.

Medlemsfordele

Som medlem af Erhvervsskolelederne har du mulighed for at indgå en række fordelagtige aftaler.

PFA forsikringer

Gruppelivsordning

Tjenestemændenes Forsikring

Tjenestemændenes Låneforening

Forbrugsforeningen af 1886
Område
7800 Skive

Esbjerg Fiskeriforening

Foreningen har til formål at arbejde for fiskeriets fremme, varetage partsfiskere og fartøjsejeres interesser, og søge formidlet samarbejde mellem alle i fiskerierhvervets interesserede parter.

Esbjerg Fiskeriforening har 70 medlemmer. Der er 26 indregistrerede fartøjer i Esbjerg, og fartøjerne beskæftiger sig med alle typer fiskeri.

Esbjerg Fiskeriforening er medlem af Danmarks Fiskeriforening.

Medlemmerne får tilsendt Fiskeri Tidende.

Medlemmer og deres pårørende kan søge støtte fra Esbjerg Fiskeriforenings Hjælpe Udvikling- og Krisefond.

Esbjerg Fiskeriforening har erhvervs aktiviteter, så som kasse og karudlejning samt vask af disse.

Esbjerg Fiskeriforening daglige arbejde varetages af foreningens sekretær Birgit Jepsen og bestyrelsesformand Jesper Juul Larsen.

Område
6700 Esbjerg

ESL Foreningen - Foreningen af Examinerede IT-sikkerhedsledere

Foreningen af Examinerede IT-sikkerhedsledere blev stiftet i december 1989 mens det første hold kursister var under uddannelse.

ESL-foreningen danner et godt netværk, som sikrer ESL'erne en løbende ajourføring af deres sikkerhedsviden samt medvirker til at gøre ESL-uddannelsen kendt.

Uddannelsen ejes og afholdes af PwC Academy, som gennem alle årene har sikret uddannelsen en løbende faglig tilpasning bl.a. gennem den Rådgivende Uddannelseskomite, som er sammensat af en række specialister indenfor IT-sikkerhed, IT-revision, IT-ledelse og forskning. Fra 2008 er CISM-eksamen en integreret del af ESL-uddannelsen, hvilket giver kursisterne mulighed for, efter beståelse, at komme i betragtning til CISM-certificeringen, såfremt kursisten opfylder kravene til relevant erfaring, og selv indsender ansøgning til ISACA

God fornøjelse.

Bestyrelsen
Område

EuroCloud Danmark

Why build such a business network?

The vision EuroCloud, including the brand, was created in 2009 by Pierre-José BILLOTTE, Founder & Chairman of the French ASP forum for the following reasons:

* Europe has a fast growing SaaS and Cloud Computing industry, but each country is currently operating separately with few contacts in other European countries.

* National SaaS vendors are growing and are looking to build European and international relationships through business and technological partnerships.

* The European Authorities do not currently recognise the European Cloud Computing industry, which is an industry that can help stimulate the economic and technological environment to promote new Cloud Computing industries.

* Cloud Computing implies application integration into an Application-Oriented Ecosystem. Developing new application partnerships, both european and worldwide represents the next crucial step.

Eurocloud, the pan European Cloud Computing business network, through action at both local and European levels will help to answer these new demands.
EuroCloud Goals

* To build a pan European network organized in two tiers with a national level (France, Espagna, England, Belgique, etc.) and a European level. The national level focuses on local topics and the European level on European topics,under the EuroCloud brand (or another if appropriate in a national setting). Only companies who have an interest in Cloud Computing and participate in the Cloud ecosystem can be members of the network.

* Build relationships with the European authorities (Commission and Parliament) to help recognise the Cloud Computing industry as the future of IT in Europe and to promote a stimulating environment for development and growth of the industry.

* Promote business relationships between members throughout Europe and internationally with counterparts such as SIIA.

* Promote technological relationships between members throughout Europe and internationally.

EuroCloud Denmark

EuroCloud Denmark Coordinator:

Anders Trolle-Schultz

Saas-it Consult
Område
1411 København K

Europas Maritime Udviklingscenter

1. Foreningen er en netværksorganisation for den maritime branche og maritime interessenter.
2. Samspillet mellem medlemmerne skal stimuleres bl.a. gennem møder og konferencer, hvorved synergifordele kan opstå.
3. Maritime virksomheder/institutioner samt maritime aktiviteter ex. konferencer/udstillinger o.lign. skal tiltrækkes.
4. Der skal løbende ske en international markedsføring.
5. Foreningen skal stimulere forskning, udvikling og uddannelse.
6. Foreningen skal skabe forbindelse med og kan være medlem af andre foreninger eller Eu- og internationale organer, når dette fremmer foreningens formål.
7. Foreningen kan deltage i såvel nationale som internationale forsknings- og udviklingsprojekter som skønnes at kunne understøtte udviklingen af den maritime branche generelt.
8. Foreningen kan deltage som aktiv ressource i offentlige eller andre fora, hvor foreningen skønnes at kunne øve positiv indflydelse.

Medlemmer

1. Som medlem kan optages virksomheder, institutioner, offentlige myndigheder, foreninger og enkeltpersoner, såfremt optagelsen fremmer foreningens formål, og virksomhederne m.v. har en aktiv og direkte interesse i udviklingen af den maritime sektor.
2. Optagelse kan ske ved henvendelse til foreningens bestyrelse via sekretariatet.

Om os

Europas Maritime Udviklingscenter skaber vækst i den maritime sektor ved at samle, styrke og udfordre branchen i bredeste forstand. Centret har medlemmer fra både Danmark og Sverige, da begge er store skibsfartsnationer i Europa med mange fælles interesser. Det er den position, Europas Maritime Udviklingscenter ønsker at fastholde ved blandt andet:

* at arbejde for at omstille den maritime branche til globaliseringens udfordringer
* at positionere centret til at blive en ledende opinionsdanner i den europæiske maritime debat
* at gøre centret til den primære indgang til maritime kompetencer
* at gøre centret til den primære maritime indgang til Baltikum
* at tiltrække nye erhverv og virksomheder til Øresundsregionen
* at skabe nye konstruktive netværk i den maritime sektor baseret på fælles interesser snarere end fysisk nærhed
* at være katalysator for udvikling, innovation og nye ideer for regionens maritime erhverv
Område
1256 København K

Fællesklubben på Danfoss

Fællesklubben skal arbejde for at samle alle faggrupper og klubber i Danfoss Nordborg og Rødekro som er medlem under LO.
Fællesklubbens tillidsrepræsentanter skal arbejde for en fælles optræden i forhandlingssituationer samt over for aftaler, forhandlingsresultater og
overenskomsten.
Fællesklubben skal vejlede og bistå tillidsrepræsentanterne med relevant
uddannelse, både med henblik på eget område og på Fællesklubbens behov.
Fællesklubben skal virke for økonomisk og menneskelig indflydelse.
Fællesklubben skal virke for indførelse af CO-arbejdsplads.
Fællesklubben skal varetage medlemmernes interesse omkring løn, uddannelse, sikkerhed, miljø, arbejds- samt velfærdsforhold.
Fællesklubben bistår ved oprettelse af klubber på Danfoss og er behjælpelig ved klub arbejde, klubmøder og generalforsamlingen.
Fællesklubben skaber rammer som udfyldes af de enkelte klubber tilpasset de i klubområdet gældende behov.
Nuværende aftaler gennemgås jævnligt med henblik på en revision.
Fællesklubben skal sørge for information til medlemmer, organisationerne, klubber samt samarbejdsparter, indenfor såvel som udenfor virksomheden, om de ovennævnte forhold.
Fællesklubben skal virke som koordinator, bindeled og rådgiver på disse områder.
Fællesklubben skal skabe mulighed for ferieophold gennem Fællesklubbens feriefond for Fællesklubbens medlemmer.

Fællesklubben historie

Fællesklubben på Danfoss er i sin nuværende form stiftet den 20. februar 1966.

Før den tid, var der også en Fællesklub på Danfoss, men da var ikke alle timelønnede med i klubben som nu.

Fællesklubbens formue er grundlagt dels igennem et beløb ved overgang til 14 dages løn i 1963, og dels igennem en gave på 250.000 kr. skænket af afdøde fabrikant Mads Clausen i forbindelse med hans 60 års fødselsdag i 1965.

Fællesklubben er en selvejende institution, der disponerer over de faciliteter og den formue, der til enhver tid er til rådighed.

Fællesklubbens faciliteter består af Feriefonden, med sommerhytter og medlemsbladet Fælles Nyt.

Feriefonden og Fælles Nyt ledes af bestyrelsen i Fællesklubben på Danfoss. Fælles Nyt gennem et administrerende bladudvalg.

Medlemskab

Medlemskab af Fællesklubben på Danfoss og område klubberne er obligatorisk for alle timelønnede under LO.
Eventuelle tvivl om medlemskab, behandles på Fællesklubbens generalforsamling.
Fællesklubbens hjemsted er i Nordborg Kommune.

Område
2605 Brøndby
(Viser 431 til 440 af 1056)