FASID - Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark

Foreningen af sikkerhedsrådgivere i Danmark er stiftet den 5/12 2000 og har ifølge vedtægterne til formål:
- at oprette et forum for personer, som har gyldigt sikkerhedsrådgiverbevis, hvori der kan udveksles erfaringer og gives informationer om den seneste lovgivning på området for sikkerhedsrådgivere
- etablere kontakt med forsikringsmægler, som kan formidle en ansvarsforsikringsordning for foreningens medlemmer
- forestå andre dertil knyttede aktiviteter

HVAD VIL VI?
Bestyrelsens visioner er - med baggrund i ovenstående - meget vide!
Etablering af et forum vil bl.a. bestå i:
- afholdelse af erfa-møder og udsendelse af medlemsorientering med aktuel information etc.
- formidling af kontakter medlemmer imellem, når særlige spørgsmål vedr. sikkerhedsrådgiverarbejdet skal løses
- etablering af hjemmeside med dertil hørende muligheder, som f.eks. informationer, eksempler, spørgsmål og svar, debat, links osv.
- deltagelse i debat på emner vedr. bl.a. sikkerhedsrådgiverarbejdet, uddannelsen, love og bekendtgørelser m.v.
- der søges indflydelse i Færdselsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen for så vidt angår indflydelse på fortolkning af bekendtgørelser og love, udarbejdelse af ny ditto, således at foreningen kan være en aktive med- og modspiller, når skrivebordsteori og -teknik skal omsættes til brug i praksis blandt sikkerhedsrådgivere i Danmark
- etablering af en ansvarsforsikring (professionel rådgiveransvar) for de medlemmer, der måtte ønske det og have behov for det
- etablering af dialogservice, således at firmaet m.fl. - via sekretariatet - kan få udsendt materialer m.v. til medlemmer af foreningen

Bestyrelsen ønsker at etablere en ”professionel” forening, der ved engageret og seriøst arbejde, kan sikre respekt for den enkeltes medlemskab samt blive en aktiv og respekteret med- og modspiller over for relevante myndigheder, styrelser og samarbejdspartnere i øvrigt i omverdenen.

HVAD FÅR DU SOM MEDLEM?

Din aktive forening når der tales om farligt gods

* Nem kontakt med kompetente kollegaer
* Få hjælp til dagligdagen
* Hurtig informationssystem
* Se nyhederne her først
* Ansvarsforsikring gennen IF

ERFA møder
Foreningen afholder årligt, mindst 2 ERFA møder, hvor der gennemgås fagligt relevant stof, samt gives mulighed for at medlemmerne diskuterer lovgivningen, og daglige problemer, på tværs af normale faglige grænser.
Område
7100 Vejle

FAST - Foreningen Af Små Teatre

FAST er en partipolitisk ubunden organisation for danske stationære, opsøgende og egns-teatre med ungdoms- og voksenteater-virksomhed. Fast har til formål, gennem udbygning og konsolidering af samarbejdet de tilsluttede teatre imellem, at varetage deres fælles interesser, særligt på det faglige, økonomiske og kulturpolitiske område, hvilket blandt andet søges nået ved:
At fremme og styrke teatrenes organisering og det kollektive sammenhold medlemmerne imellem.
At varetage de tilsluttede teatres sociale, kunstneriske, faglige, uddannelsesmæssige og økonomiske interesser af enhver art.
At virke for oprettelse af overenskomster/kollektive aftaler for samtlige teatres arbejdsområder, specielt med henblik på indgåelse at fælles overenskomst med den modstående hovedorganisation.
At varetage de tilsluttede teatres interesser over for folketing, regering og andre offentlige myndigheder og institutioner m.v.
At udforme økonomiske og organisatoriske rammer for ungdoms- og voksen-teatersamarbejdet.
At fremme forståelsen for ungdoms- og voksenteater samt at formidle informationer i så henseende for blandt andet at fremme kendskabet til teatrenes virksomhed, og
At udbygge samarbejdet med beslægtede organisationer på nationalt og internationalt plan, herunder etablering af samarbejdsaftaler o.l.

Optagelse af medlemmer:

Som medlem af FAST kan efter nærværende vedtægts ikrafttræden optages ethvert teater, der har faglig interessefællesskab med foreningen, og som opfylder følgende betingelser:
a. Teatret skal være professionelt producerende, opsøgende voksenteater eller anden ungdoms og/eller voksenteatervirksomhed.
b. Teatret skal anerkende foreningens vedtægter og tilslutte sig foreningens formål og arbejdsopgaver.
Område
2639 Taastrup

Favrskov Erhvervsråd

Foreningens formål er at være med til at sikre, at der til stadighed er et attraktivt erhvervsmiljø i Favrskov Kommune gennem vejledning, viden,
samarbejde og aktiviteter.

Medlemskab

Som medlemmer af foreningen kan optages virksomheder i Favrskov Kommune. Foreninger eksempelvis turistforening, handelsstandsforeninger og
andre erhvervsrelaterede foreninger kan tegne et foreningsmedlemskab.
Bestyrelsen træffer afgørelse om foreningsmedlemskaber.

Forretningsgrundlag for Erhvervsrådet

Hvorfor skal vi have et fælles erhvervsråd i Favrskov Kommune?
Med kommunalreformen får Favrskov Kommune en størrelse og tyngde, der betyder, at erhvervsudviklingen i kommunen skal nytænkes. Det kræver nye spillere på banen. En af måderne til at sikre sammenhængskraft i den nye kommune er at nytænke eksisterende organisationer, så de følger den nye geografi og i deres opgaveløsning tager højde for de nye muligheder, der opstår for samarbejde og projektudvikling med partnere i og uden for den nye kommune.

Et fælles erhvervsråd for Favrskov Kommune skal være med til at løfte en lang række opgaver, som kan medvirke til at der skabes gode rammer for virksomheder i Favrskov Kommune. Som medlem af Favrskov Erhvervsråd får virksomheder mulighed for at deltage i netværk, debatfora og projekter, som kan understøtte mulighederne for egen og fælles udvikling.

Vision

Favrskov Erhvervsråd vil være den vigtigste erhvervsfremmeaktør i Favrskov Kommune. Foreningen vil være erhvervslivets aktive partner, som gennem formidling, vejledning, netværksdannelse, arrangements-afholdelse og kontaktled til samarbejdspartnere i og uden for kommunen, viser nye muligheder og skaber nye veje for erhvervsudviklingen i Favrskov Kommune.

Mål

Favrskov Erhvervsråd skal arbejde med:
- at skabe udviklingsmuligheder og gode rammebetingelser for erhvervslivet i Favrskov
Kommune
- at sikre adgang til informationer og vejledning for virksomheder
- at sikre muligheder for viden- og erfaringsudveksling
- at sikre adgang til den relevante arbejdskraft for virksomheder bl.a. gennem bosætnings-
politik, uddannelsestilbud og brobygning med videregående uddannelser

Favrskov Erhvervsråds opgaver

Drift af erhvervsforening

Favrskov Erhvervsråd skal varetage den daglige drift af foreningen bag Favrskov Erhvervsråd. Rådet skal tilbyde relevante medlemsaktiviteter i form af eksempelvis netværk og arrangementer.

Kontaktknudepunkt

Favrskov Erhvervsråd skal opbygge viden om erhvervsfremmeaktører i og uden for kommunen. Det skal sikre virksomheder adgang til kompetencer hos erhvervsfremmeaktører og videninstitutioner. Det skal også sikre virksomhedernes adgang til at deltage i projekter og netværk i og uden for kommunen.

Sparringspartner

Favrskov Erhvervsråd skal være Favrskov Kommunes sparringspartner. Det gælder ved udarbejdelsen af en fremtidig erhvervspolitik og de elementer af kommuneplanen, som er relevante for erhvervsvirksomheder.

Lokal erhvervsservice

Favrskov Erhvervsråd skal være et godt henvisende vejledningssystem inden for generel erhvervsservice. Østjysk Iværksættercenter tager sig af iværksættervejledningen. Favrskov Erhvervsråd skal tage sig af den virksomhedsrettede erhvervsservice. De to institutioner skal arbejde tæt sammen for at aktiviteter koordineres og viden deles.
Område
8382 Hinnerup

Faxe Erhvervsforening

Foreningens idégrundlag og målsætning er bl.a.:

At fremme erhvervslivet inden for håndværk, handel, industri og liberale erhverv i Faxe kommune.
At virke for forståelse hos de offentlige myndigheder og samfundet i øvrigt for erhvervslivets problemer.
At støtte unge under uddannelse med tilknytning til foreningens medlemmer ved legater fra renterne af jubilæumsfonden.
Opfyldelsen af ovennævnte sker bl.a. ved et frugtbart samarbejde med kommune, lokale myndigheder samt lokale medier.
Faxe Erhvervsforening har gennem årene taget en række initiativer til gavn for byen og egnen. Bl.a. kan nævnes oprettelsen af en bank i Faxe så langt tilbage som i 1898. Senere gik foreningen i spidsen for at bygge Faxe Vandrerhjem.

Året igennem afholdes aktiviteter af forskellig art. Der udføres en synlig markedsføring og foretages en blomsterudsmykning af byen.
Der gøres et stort stykke arbejde for at fastholde de lokale kunder og tiltrække nye fra oplandet
Område
4640 Fakse

Faxe Erhvervsråd

Faxe Erhvervsråd er en medlemsbaseret organisation med medlemmer inden for alle brancher. Vore indtægter er kommunale kontingenter, medlemskontingenter og egne indtægter fra konsulentarbejde. Vi arbejder for virksomheder i Faxe Kommune og har - pr. 1. januar 2009; 325 virksomheder som medlemmer.

Opgaver. Vi arbejder for virksomhedernes interesser ved at være lokal katalysator, netværksdanner, konsulenter og "coach", vi er i ringhjørnet - når det gælder de daglige opgaver - og når de fremtidige udfordringer skal tages op. Dette sker f.eks. gennem vore Netværksgrupper.

Fokus på konkurrenceevnen. Virksomhedernes strategi og drift er afgørende for deres fremtid, men den menneskelige ressource er det vigtigste råstof - og er "værktøjet", der skal realisere strategierne. Derfor arrangerer vi seminarer, kurser og foredrag.

Vi indgår i et netværk af private og offentlige rådgivere, der løser opgaver efter virksomhedernes behov, f.eks.

* Markedsføring, Salgsmateriale, Information, Analyser
* Rådgivning og Konsulenttjenester
* Iværksætterrådgivning, Generationsskifte, Afvikling
* Salg af Industri- og Erhvervsgrunde
* Finansiering og Fundraising

Kontakt os gerne, hvis du har behov for en samtale, sparring, netværk eller konkret støtte.
Område
4690 Haslev

FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA informerer på forskellig vis sine medlemmer og aktive inden for FDA om, hvad der foregår i vores branche.

Udfordringerne for antenneanlæggene er større end nogen sinde. Digitaliseringen, stigende priser og kommercielle operatører der gerne vil overtage vores anlæg, er blot nogle af dem. Mange af os har opdaget, at når vi står sammen - står vi stærkere. Derfor har vi sluttet os sammen i FDA.

Kort om FDA
FDA er interesseorganisation for brugerejede antenneanlæg m.fl. Vi er antenneanlæggenes fælles talerør, og vi varetager deres interesser over for leverandører, myndigheder og medier. Vi følger løbende udviklingen i branchen og rådgiver om alle forhold i relation til at drive og udvikle et antenneanlæg. FDA er en demokratisk ledet organisation med det årlige landsmøde som højeste myndighed.

Sekretariatet samt den juridiske og den tekniske konsulentservice giver dagligt uafhængig rådgivning til antenneanlæggene. FDA fører sager overfor leverandører og myndigheder og om fornødent retssager ved domstolene. Omkostningerne dækkes af kontingentet.

FDA tilbyder også at aflaste bestyrelserne for praktiske opgaver som bogføring, regnskab, momsafregning, fakturering, kundeservice og brugerafstemninger, lige som vi kan tilbyde relevante forsikringer – alt sammen til konkurrencedygtige priser.

Medlemskab
Det er billigt at være medlem af FDA: For ca. 15 kr. pr. tilslutning pr. år kan du og din bestyrelse trække på vores store viden og erfaring om antenneforeningsdrift. Samtidig er I omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Kontakt sekretariatet for den nøjagtige pris for jeres anlæg eller beregn den selv her. Det er billigere pr. medlem, jo flere medlemmer man er.

Gratis prøvemedlemskab
I en periode på 4 måneder, kan du og dit anlæg afprøve, hvad et medlemskab af FDA vil betyde for jer, uden at det koster jer noget som helst! Alt hvad I skal gøre er at udfylde denne blanket og fremsende den til FDAs sekretariat.

Det giver gratis adgang til:

• FDA orientering til hele bestyrelsen (3 numre)
• Nyt fra FDA pr. mail til hele bestyrelsen (ca. 1 gang om ugen)
• Adgang til www.fda.dk, også den lukkede side: FDA Debat
• Adgang til medlemsmøder og regionsgeneralforsamlinger (dog uden stemmeret)
• Gratis adgang til FDA Messe 5.-6.11. og landsmøde 7.11. (dog uden stemmeret)
• Almindelig rådgivning hos sekretariatet
• Rådgivning hos regionsformanden.

Der er også adgang til juridisk og teknisk rådgivning (pris 720 kr. i timen ekskl. moms). Efter indmeldelse er også denne service gratis – og der er stemmeret). Tilbuddet gælder alle antenneanlæg, der ikke inden for de sidste 2 år har været medlem/prøvemedlem.

Har I spørgsmål i forbindelse med et prøvemedlemskab - eller et oridinært medlemsskab af FDA, er I meget velkomne til at kontakte Tina Boye på FDAs sekretariat på e-mail: dGluYUBmZGEuZGs=.

Vi glæder os til at byde jer velkommen som prøvemedlem.
Område
4500 Nykøbing Sj

FDF

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF er en dansk, kristen frilufts- og ungdomsorganisation med ca. 24.000 medlemmer (2009). FDF er stiftet i 1902 på Frederiksberg og er dermed Danmarks ældste uniformerede børne- og ungdomsforening.

Aktiviteterne i FDF ligner på mange punkter dem i spejderkorpsene. Men der er dog nogle forskelle, blandt andet er det i FDF altid voksne der leder børnene, lige som FDF ikke er medlem af nogen af spejdernes verdensorganisationer.

I FDF møder vi børn og unge med et kristent livs- og menneskesyn, der viser, at vi som mennesker er skabt til fællesskab og er ligeværdige uanset race og social status.

Det laver vi

Hvad hver klasse laver i de forskellige kredse (de lokale afdelinger), kan variere meget. Lederne i kredsen lægger ofte programmet efter de interesser, kredsens børn har. PÅ vores hjemmeside kan du læse om nogle af de ting, man oplever som medlem af FDF.

Kontakt eventuelt din lokale kreds for at høre, hvad de har på programmet den kommende tid.

Aktiviteterne i FDF er mangfoldige. Sammen med samværsformen i FDF skal de, i bund og grund, være med til at give tro på Gud, mod på livet, tillid til sig selv og hinanden.

Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner. Vi tror på potentialet i hvert enkelt menneske og det præger den måde vi er sammen på.

I FDF vil vi gerne inspirere børn til at tænke kreativt og bruge fantasien. Gennem leg, rollespil og opfinderi udfordrer vi os selv og den verden vi lever i. Derudover kan de konkrete aktiviteter variere fra kreds til kreds, men musik, performance og friluftsliv udgør ofte den røde tråd.

I FDF møder børn og unge engagerede voksne, der har en holdning til livet. FDF bygger på et kristent livssyn og vi forsøger at formidle de kristne fortællinger og værdier på en måde, der er relevant for moderne børn, unge og voksne. Det er værdier som for eksempel tolerance, tilgivelse og næstekærlighed. Det er dog ikke et krav, at man tror på Gud, for at gå til FDF. Det er vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl.

På længere sigt er FDF et godt afsæt for personlig udvikling. Vi oplever at mange FDFere har fået stærke sociale kompetencer i FDF, har lært at tænke ud af boksen og har sans for at vælge til og fra overfor de vigtige ting i livet. Det mener vi, er en god ballast at have med sig i voksenlivet.

Område
1564 København V

FDIM - Foreningen af Danske Interaktive Medier

Foreningen af Danske Interaktive Medier (FDIM) er brancheforening for de danske internetmedier. Medlemmerne tæller praktisk taget alle de store danske internetmedier, bl.a. Jubii, SOL, Ofir, TV 2, DR og TV3, Ekstra Bladet, BT, Jyllandsposten, Politiken, Berlingske Tidende samt specialsites som MSN, Krak, Eniro, TDC og Den blå Avis med mange flere. Du kan se den samlede liste under medlemmer

Formål
FDIM blev stiftet den 18. marts 1997 under navnet Foreningen af Kommercielle Danske Internet Sites (FAKDIS). Bag foreningen stod en række af Danmarks største annoncebærende internet sites. Formålet var at skabe ensartede værdier for eksponering af annoncer på Internet.

FDIMs første bedrift var således også at sikre en ensartet og overskueligt målesystem for internet-trafikken i Danmark. Målesystemet, det såkaldte RedMeassure, blev etableret sammen med Gallup.

I 2007 indgik FDIM en aftale med analysevirksomheden Gemius om at målingen af internettrafikken fremover skal foretages af Gemius.

Ambitonen om at sikre sådanne ensartede værdier indgår fortsat som en central del af foreningens formålsparagraf, hvor det hedder at der bl.a. skal fastlægges ensartede målingsstandarder på Internet og at medlemmerne (de danske Internetmedier/sites) skal dokumentere disse målinger.

Men foreningens formål er i dag defineret bredere end ved starten for 10 år siden. Siden sin første generalforsamling har foreningen udviklet sig til at blive en markedsudviklende brancheforening. Og foreningen ser det idag som sit primære formål - gennem etablering af en række fagspecifikke udvalg - at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser i forbindelse med udgivelse af Internet sites, lægge op til drøftelse af principper for annoncering, betaling m.m. og skabe gennemsigtighed og god forretningsskik på den danske del af internettet.

Som en naturlig forlængelse af de markedsudviklende ambitioner, er det for foreningen magtpåliggende at sikre en positiv udvikling for det digitale samfund, herunder at sikre et gunstigt miljø for de e-handlende og andre virksomheder på Internettet.

FDIM ser det endvidere som et led i sit virke at bidrage med oplysninger omkring forholdene for foreningens medlemmer samt i samarbejde med offentlige myndigheder m.m. at skabe fornuftige rammer for kommerciel virksomhed på Internettet.

Bliv medlem

Alle virksomheder, der lever op til foreningens formål, kan blive medlemmer af FDIM.
Område
1260 København K

FDKV - Foreningen Danske Kraftvarmeværker

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i økonomi, energi- og miljøspørgsmål over for regering, folketing, energileverandører, elsammenslutningerne i Danmark og offentlige myndigheder i øvrigt, herunder monopoltilsynet samt at danner forum for drøftelse og løsning af spørgsmål af fælles interesse for medlemmerne.

Endvidere er det Foreningens formål at virke for udbredelse af ideen om samproduktion af el og varme på bedste måde, samt at styrke mulighederne for at energianlæg, baseret på samproduktion, fremover kan etableres og drives rentabelt udenfor elværks regi.”

Endnu mere detaljeret vil følgende punkter belyse opgaverne, som den forsøger at løse til vore medlemmers fordel:

* medbestemmende omkring nye tiltag på energiområdet
* høringspart i forbindelse med nye lovforslag på energi- og miljøområdet
* høringspart hos de regionale gasselskabers forhandlingsorgan ”Komgas” om gasstruktur og afregningsprincipper
* repræsenteret i relevante udvalg nedsat af Energi- og Miljøstyrelsen
* tilstede ved forelæggelse af synspunkter overfor minister og politikere
* deltager i lovforberedende arbejde af betydning for medlemmerne.Foreningen Danske

Kraftvarmeværkers mål er fortsat at varetage medlemmernes interesser, idet det er vigtigt at fastholde koncentrationen om medlemmerne frem for organisationen.
Der indgås i øjeblikket mange spændende alliancer i energisektoren.

For os drejer det sig udelukkende om at udnytte den store synergi i medlemskredsens forskellighed og handle ud fra, hvad der - både kort og langt sigt - tjener medlemmerne bedst.

Målsætning for FDKV

Foreningen Danske Kraftvarmeværkers målsætning er, at være

* medbestemmende omkring nye tiltag på energiområdet
* høringspart i forbindelse med nye lovforslag på energi- og miljøområdet
* høringspart hos de regionale gasselskabers forhandlingsorgan ”Komgas” om gasstruktur og afregningsprincipper
* repræsenteret i relevante udvalg nedsat af Energi- og Miljøstyrelsen
* tilstede ved forelæggelse af synspunkter overfor minister og politikere
* deltager i lovforberedende arbejde af betydning for medlemmerne.Foreningen Danske

Kraftvarmeværkers mål er fortsat at varetage medlemmernes interesser, idet det er vigtigt at fastholde koncentrationen om medlemmerne frem for organisationen.
Der indgås i øjeblikket mange spændende alliancer i energisektoren.

For os drejer det sig udelukkende om at udnytte den store synergi i medlemskredsens forskellighed og handle ud fra, hvad der - både kort og langt sigt - tjener medlemmerne bedst.
Område
5220 Odense SØ

FDL - Frie Danske Lastbilvognmænd

FDL kæmper især de små vognmænds sag

Frie Danske Lastbilvognmænd, i daglig tale kaldet FDL, er med sine 55 år en af landets ældste specialforeninger. Foreningen blev stiftet som en protest mod, at de ”etablerede” ikke rigtigt gjorde nok for de menige, og især ikke nok for de små og mellemstore vognmænd.

FDL altid været frontkæmper for at forbedre vilkårene for netop denne gruppe vognmænd, og det er også en væsentlig grund til, at FDL siden 1. juli 2007 har stået uden for hovedorganisationen og er en fri og uafhængig organisation.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes, faglige og sociale interesser, og til opnåelse af dette formål skal foreningen blandt andet gennem bekæmpelse af usund konkurrence søge tilvejebragt et godt sammenhold og i øvrigt på enhver måde virke for at sikre medlemmerne de bedst mulige betingelser for udøvelsen af deres erhverv. Det er ethvert medlems pligt at arbejde for at skabe det bedst mulige kollegiale sammenhold.

Med en flad organisation er FDL helt tæt på de aktive medlemmer. Den tætte kontakt skaber mere dynamik, og alle erfaringer viser, det betaler sig at ringe eller skrive til FDL, hvis man er utilfreds med noget, FDL kan tage sig af.

FDL´s mærkesager er at opnå størst mulig retssikkerhed, at fjerne det objektive ansvar i de tilfælde, hvor vognmanden er uden indflydelse på en chaufførs overtrædelse af en eller flere regler. FDL kæmper desuden for at overbevise politikerne om, at køre- hviletidsreglerne i højere grad skal tilpasses den virkelige verden og ikke fungere som et stift system, hvor der nærmest skal soves på kommando.

I bestræbelserne på at give de små og mellemstore bedre merkantile muligheder, har FDL etableret FDL Indkøb ApS. Det er et selvstændigt selskab, hvis primære formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige rabatter på køb af bl.a. olie og forsikringer, vejhjælp, finansiel leasing og gratis advokathjælp.

FDL Indkøb ApS kører sideløbende med det velkendte, politiske FDL, men der er særskilte bestyrelser i de to selvstændige foretagender, som begge har til huse på første sal i hoved-bygningen på DTC.

l dag, hvor hovedorganisationen DTL, efter manges opfattelse, nok primært går de helt store vognmandsfirmaers ærinde, er der mere end nogensinde behov for en vagthund til at bide de store i haserne. Det har FDL altid gjort, men tonen blev i løbet af 2005 så skærpet, at FDL fik mange opfordringer om at melde sig ud af DTL.

Der er for øvrigt en vis symbolik i, at FDL har domicil på Danmarks Transport Center, Gateway E45, nord for Vejle, for det var i sin tid FDL, der var den egentlige initiativtager til etableringen af DTC, som hurtigt skulle vise sig at blive et vigtigt knudepunkt for transport på gummihjul.

Optagelse af medlemmer

Som medlem optages enhver, der er registreret i cvr. registeret og som lovligt erhverv driver vognmandsvirksomhed, eller som har en væsentlig berettiget erhvervsmæssig interesse i medlemskab, for så vidt den pågældende indenfor sin transportvirksomhed har vognmandskørsel med egne vogne som hoved­erhverv.

Bedømmelsen af, hvorvidt vognmands faget er hovederhverv, udøves af bestyrelsen.
Område
7100 Vejle
(Viser 451 til 460 af 1056)