FDT - Foreningen af Danske Transportcentre

FDT's formål er overordnet at:

* Fremme viden om og anvendelse af de åbne, neutrale transportcentre i Danmark og det øvrige Europa.

* Udvikle eksisterende og kommende transportcentre i Europa med henblik på at skabe kommercielt og miljømæssigt bæredygtige transportløsninger.

* Blive inddraget i dialog og beslutninger vedrørende infrastruktur-, transport- og logistikforhold

* Foreslå initiativer og aktiviteter, som fremmer udviklingen i og imellem centrene, såvel nationalt som internationalt, for gennem effektive transport- og logistikløsninger at skabe værditilvækst i transportsektoren.

* Fremme udbredelsen og anvendelsen af transportcentre i Europa, bl.a. gennem deltagelse i EUROPLATFORMS, der er netværksorgan for europæiske transportcentre.

FDTs internationale formål er:

* at foreslå og deltage i nye initiativer og aktiviteter, som kan fremme udviklingen i og imellem transportcentrene nationalt og internationalt,

*
at fremme udbredelsen og anvendelsen af transportcentre i Europa med dertil knyttet virksomhed, herunder deltagelse i selskabsdannelse med dette formål,

*
direkte eller via EUROPLATFORMS at få indflydelse på internationale beslutninger omkring transport, logistik og infrastruktur til gavn for FDTs medlemmer og det danske transporterhverv og

*
generelt at fremme FDTs internationale interesser indenfor transport og logistik.
Område
9220 Aalborg Øst

FDV - Foreningen af Danske Værktøjsfabrikanter

FDV - Foreningen af Danske Værktøjsfabrikanter
er brancheforening for værktøjsfabrikanterne i Danmark. Foreningen tæller ca. 50 medlemmer, som alle beskæftiger sig med udvikling og produktion af værktøj.
Branchen er desuden leverandør af tekniske løsninger på produktionsopgaver inden for plast- og metalindustrien.

Formål

"At styrke medlemmernes konkurrenceevne og omdømme samt fremme samarbejdet mellem foreningens medlemsvirksomheder."

Et af FDVs overordnede mål er at arrangere og gennemføre kurser, foredrag, fabriksbesøg, medlemsmøder og andre former for sammenkomster, der har til mål at sikre medlemmernes fortsatte konkurrenceevne.

FDVs mål er også at udvikle og vedligeholde medlemmernes faglige og kollegiale interesser gennem gode og attraktive medlemsaktiviteter.

Område
1553 København V

FDV - Foreningen Af Danske Videogramdistributører

Foreningen af Danske Videogramdistributører (FDV) er brancheforening for leverandører og producenter af videogrammer til den danske detailhandel. Medlemmerne tæller praktisk taget alle de store leverandører indenfor videogrammer, værende Nordisk Film, SF Film, Warner, Walt Disney, Universal, Sony, Paramount, Sandrew-Metronome og Pan Vision.

FDV blev stiftet i 1981, hvor en række videogramvirksomheder traf beslutning om at finansiere et foreningsarbejde, hvis formål var at skabe ordnede og lovlige tilstande på markedet.

Videogramdistributørerne lagde deres sekretariat hos Johan Schlüter Advokatfirma, og symbiosen mellem den forretningsmæssige og den juridiske indsigt har vist sig at være meget stærk. FDV er ubøjelig i alle anliggender vedrørende medlemmernes rettigheder, og en sådan robusthed giver ikke sig selv, da der konstant er et pres for at krænke eller omgå medlemmernes rettigheder.

FDV går efter enhver ulovlighed og er helt konsekvente i behandlingen af piraterne.

Foreningens formål

Der er ingen tvivl om at behovet for en fælles juridisk enhed som FDV, er blevet nødvendig i en tid, hvor udviklingen indenfor informationsteknologi gør det muligt at downloade og videredistribuere film, uden nødvendigvis at tænke på ophavsretten. Det er derfor nødvendigt at have en forening, som har hovedfokus på at beskytte ophavsmanden, og derved sikre, at det også fremover kan lade sig gøre rent økonomisk at producere film. FDV arbejder aktivt imod ulovlig udnyttelse af vores medlemmers rettigheder, herunder særligt piratkopiering og downloading fra internettet.

Endelig fungerer FDV ligeledes som tovholder på en række kommunikative tiltag, som er med til at løfte kendskabet til branchen og sætte fokus på aktuelle emner, som vedrører medlemmerne, detailhandlen, onlinehandlen og forbrugerne.

Der er i FDV’s formålsparagraffer nedskrevet følgende:
1) at bistå og rådgive medlemmerne i ethvert spørgsmål vedrørende markedsføring og anvendelse af videogrammer og afholde omkostninger til gennemførelse af markedsføring af videogrammer,

2) at holde medlemmerne løbende orienteret om lovgivning og retspraksis i Danmark og i Den Europæiske Union af betydning for medlemmernes virksomhed, herunder særligt om udviklingen indenfor retsområder vedrørende markedsføring, køb, konkurrence, ophavsret og skatter og afgifter,

3) at varetage medlemmernes interesser overfor lovgivningsmagten, den offentlige forvaltning, forbrugerombudsmanden, sammenslutninger af rettighedshavere, for hvem krav opstår ved markedsføring af videogrammer, sammenslutninger af grossister og detaillister, reklame- og annoncørsammenslutninger, filmudlejere, Danmarks Radio og andre, som direkte eller indirekte har kommercielle eller retlige interesser i forbindelse med markedsføring af videogrammer,

4) at udforme retningslinier for god markedsføringsskik ved distribution af videogrammer,

5) at foretage ethvert faktisk og retsligt skridt til bekæmpelse af ulovlig fremstilling af videogrammer og markedsføring af sådanne ulovlige kopier og anden form for uberettiget distribution,

6) at koordinere og afholde omkostninger til gennemførelse af fælles reklamefremstød og varetage branchens interesser overfor nyhedsmedierne,

7) at samle og registrere alle oplysninger om rettighedsforholdene omkring videogrammer, der markedsføres i Danmark,

8) at føre statistik over medlemmernes omsætning af videogrammer, samt

9) at repræsentere medlemmerne i nationale og internationale foreninger og sammenslutninger med interesser indenfor videogramsektoren.
Område
1200 København K

FDV - Foreningen af Vandværker i Danmark

Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) er en sammenslutning af forbrugerejede vandforsyninger i form af andelsselskaber eller interessentskaber. Af landets ca. 2700 private vandværker er 2.089 vandværker medlem af FVD.

FORMÅL

Foreningens formål er at styrke den decentrale vandforsyning og koordinere arbejdet i generelle spørgsmål på vandforsyningsområdet samt repræsentere medlemmerne over for overordnede myndigheder.

Foreningen kan yde bistand og rådgivning til medlemsvandværkernes bestyrelser gennem konsulentbistand og kursusvirksomhed.

MEDLEMMERNE

Som medlemmer optages almene vandforsyninger i Danmark, repræsenteret ved de i § 1, stk. 2 nævnte regioner

Som passive medlemmer kan optages enkeltpersoner, kommuner og leverandører indenfor vandværks-/VVS-branchen eller andre relevante brancher efter bestyrelsens nærmere beslutning.

Foreningen består af:

- Repræsentantskab
- Landsbestyrelse
- 5 Regioner
- Sekretariat

Foreningens opgaver er:

Udadtil at fungere som interesseorganisation over for myndigheder inden for forsynings- og miljøsektoren, regering, folketing, by- og landskabsstyrelse, miljøstyrelse, kommuner og andre tilsvarende enheder.

Varetagelse af generelle vandværksinteresser direkte over for Folketinget, Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøstyrelsen, m.fl.

Deltagelse i udvalg, nævn og kommissioner, nedsat af centrale eller decentrale myndigheder på vandforsyningsområdet.

Indadtil at yde bistand og rådgivning til vandværkernes bestyrelser gennem konsulentarbejde og kursusvirksomhed.

Afholdelse af de vandværksudstillinger i Jylland, på Fyn og på Sjælland, hvor leverandører fremviser det sidste nye inden for vandværksdrift.

Planlægning og afholdelse af kurser for vandværkernes bestyrelsesmedlemmer.

Udgivelse af medlemsbladet Vandposten, bladet er sammen med hjemmesiden foreningens vigtigste informationskilde.

Område
2680 Solrød Strand

FDZ - Forenede Danske Zoneterapeuter

Foreningens medlemmer er færdiguddannede zoneterapeuter, studerende og støttemedlemmer. Foreningen har medlemmer i ind- og udland.

* FDZ arbejder for udbredelse af offentlighedens kendskab til zoneterapi
* FDZ arbejder for at at sikre brobygning med det etablerede sundhedssystem
* FDZ rådgiver om zoneterapeutuddannelsen i Danmark
* FDZ arbejder løbende på at udvikle den zoneterapeutiske grunduddannelse
* FDZ tilbyder efteruddannelse af foreningens terapeuter for at sikre høj kvalitet i arbejdet
* FDZ’s arbejder for dokumentation af zoneterapiens effekt
* FDZ deltager aktivt i internationalt samarbejde
* FDZ arbejder for udbredelse af erhvervszoneterapi som et tilbud til virksomheder
* FDZ’s lokalafdelinger tilbyder zoneterapeuterne gensidig inspiration, kollegialt samvær, erfaringsudveksling, foredrag og lignende

Foreningens formål

Det er foreningens formål at varetage medlemmernes faglige interesser og at virke for en stadig højnelse af den faglige standard og herunder:
Stk. 1. At samle zoneterapeuter til varetagelse af standens faglige, økonomiske og kollegiale interesser.
Stk. 2. At varetage de enkelte medlemmers interesser og rettigheder.
Stk. 3. At sikre den bedst mulige grund-, videre- og efteruddannelse i faget zoneterapi.
Stk. 4. At virke for, at medlemmer vedligeholder og udbygger deres faglige uddannelse.
Stk. 5. at sikre, at medlemmer, der er registreret i henhold til ”Registreringsordningen for Alternative behandlere”, lever op til de gældende regler omkring dette.
Stk. 6. At sikre de bedst mulige arbejdsforhold for zoneterapeuter, herunder den størst mulige indflydelse på de vilkår, hvorunder faget udøves.
Stk. 7. At samarbejde med faglige og andre organisationer i ind- og udland til fremme af fagets udvikling.
Stk. 8. At udvikle og udbygge forskning og forskningsmetoder, der fremmer fagets udvikling.
Stk. 9. At deltage i den almindelige sundhedsdebat, for derigennem at hævde zoneterapiens værdi for samfundet.
Stk. 10. Eventuelt at drive forlagsvirksomhed til udgivelse af publikationer inden for zone- tera¬pi

Medlemskategorier

Enhver uddannet og eksamineret zoneterapeut, der opfylder basale uddannelseskrav i henhold til Lov nr. 351 af 19. maj 2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere, kan søge medlemsoptagelse og efter eget valg registrering hos FDZ med henblik på opnåelse af den beskyttede titel Registreret Alternativ Behandler (RAB).
Område
5000 Odense C

FEHA - Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Husholdningsapparater

Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Husholdningsapparater, FEHA, blev stiftet den 21. juni 1967.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder at arbejde for at omsætningsforholdene til enhver tid er sunde og rationelle, samt at repræsentere medlemmerne i spørgsmål af fælles interesse, såvel overfor omsætningsleddene og disses organisationer som overfor offentlige myndigheder, offentligheden og andre.

FEHA er medlem af den europæiske fabrikantorganisation, CECED.

FEHA har 23 medlemsvirksomheder, der markedsfører mere end 40 mærker indenfor store og små husholdningsapparater til el og gas.

Som medlemmer af FEHA kan optages leverandørvirksomheder, der enten producerer el-husholdningsapparater her i landet eller importerer og landsdækkende markedsfører sådanne produkter. Det er en forudsætning for medlemskab, at den pågældende virksomhed eller dennes ejere eller ledelse ikke direkte eller indirekte driver eller har kapitalmæssig tilknytning til detailsalg af pågældende apparater. Det er tillige en forudsætning, at den pågældende virksomheds kapitalgrundlag eller hidtidige aktivitet giver en rimelig sikkerhed for, at virksomheden har et eksistensgrundlag.
Område
1558 København V

Feriehusudlejernes Brancheforening

Feriehusudlejernes Brancheforening blev stiftet i 1977 med det formål

* at virke for en samlet, enig og stærk branche
* at styrke den kollegiale forståelse og samarbejdet mellem branchens udøvere i ind- og udland
* at varetage medlemmernes kommercielle og politiske interesser gennem medlemsmøder eller andre passende aktiviteter
* at virke for en generel højnelse af branchens anseelse, bl.a. ved at tilvejebringe og opretholde såvel etisk som forretningsmæssigt forsvarlige forhold inden for branchen.

Feriehusudlejernes Brancheforenings medlemmer er en blanding af udlejningsbureauer med feriehuse over hele Danmark, lokale og regionale udlejningsbureauer samt feriehusudlejende turistbureauer.

Formål:

Foreningens formål er:
a) At virke for en samlet, enig og stærk branche
b) At styrke den kollegiale forståelse og samarbejdet mellem branchens udøvere i ind- og udland
c) At varetage medlemmernes kommercielle og politiske interesser overfor relevante brancheorganisationer, myndigheder, politikere mv.
d) At samle medlemmerne om fælles branchemæssige interesser gennem medlemsmøder eller andre passende aktiviteter
e) At virke for en generel højnelse af branchens anseelse, bl.a. ved at tilvejebringe og opretholde såvel etisk som forretningsmæssigt forsvarlige forhold inden for branchen.

Medlemskab:
Som medlemmer kan optages alle udlejningsbureauer, varemærker eller sammenslutninger af sådanne. Der kan udelukkende optages medlemmer, der har, og vedbliver at have, fast forretningssted i Danmark.

Område
1306 København K

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Foreningens formål er at virke til fremme af ferskvandsfiskeriet til gavn for den enkelte.

Formålet søges fremmet ved arbejde for:

- at fiskerimulighederne bliver udviklet.
- at fiskerimulighederne ikke bliver forringet, blandt andet ved bekæmpelse af forurening.
- at påvirke udvalg og råd sådan at fiskerilovgivningen bliver udformet bedst mulig.

Foreningens virksomhed omfatter alt fiskeri i ferske vande, såvel lystfiskeri, erhvervsfiskeri, akvakultur samt bredrejernes eget fiskeri. Foreningen udgiver et medlemsblad med det formål at skabe interesse og øge forståelsen for foreningens virke.

Medlemskab

Foreningen har to slags medlemmer: Personlige medlemmer benævnt som A-medlemmer og medlemsforeninger benævnt som B-medlemmer. Der kan endvidere jvf. §4 være æresmedlemmer. Det er overladt til bestyrelsens skøn at afgøre, om en ansøger kan optages som medlemsforening.

På forslag kan der ved generalforsamlingsbeslutning udnævnes æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfrie. De har samme rettigheder som A-medlemmer.

Indmeldelse i foreningen sker til foreningens sekretariat.

Lidt om Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark:

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark er den eneste landsdækkende tværfaglige forening af sin art her i landet. Foreningen samler lystfiskere, lodsejere, ferskvandsfiskere og lodsejere og én og samme forening og samler således alle interesser ved vore ferske vande.

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kunne i 2002 fejre sit 100 års jubilæum. Gennem alle årene har foreningen bevaret sit tværfaglige indhold og sammensætning, selvom der gennem tiden er sket forskydning i forholdet mellem antallet af de fire parter. Foreningen startede med hovedvægten på dambrugsdrift og ferskvandsfiskeri, men udviklingen har gennem tiden ændret sammensætningen af foreningens medlemsskare, således at lystfiskerne i dag er blevet de fleste.

Udviklingen til trods, så fastholder foreningen sit tværfaglige samarbejde med alle brugere af det ferske vand. Dette sker blandt andet gennem den rådgivning som Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark yder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri i det rådgivende §7-udvalg. Foreningen rådgiver desuden om fiskerireguleringer, fiskepleje mv. og deltager i udarbejdelsen af love og bekendtgørelser indenfor området. Foreningen er også høringsberettiget i forbindelse med det offentliges sagsbehandling indenfor områder af Miljøbeskyttelsesloven, Vandløbsloven og andre områder indenfor miljø, fiskeri og natur.

Foreningen henvender sig til alle, som har interesse i og omkring de ferske vande, og alle – foreninger som enkeltpersoner – kan blive medlem af foreningen og der igennem modtage medlemsbladet ”Ferskvandsfiskeribladet”.

Område
7540 Haderup

Festudlejer.dk

Festudlejer.dk er en forening af individuelle festudlejere med en høj standard af service og sikkerhed.
Er der en opgave, som den enkelte ikke kan klare, er der altid en god kollega i nærheden.

Foreningen af Danske Festudlejere (tidligere Danmarks Service Udlejer Forening) blev oprettet i 1971 og består i dag af 62 individuelle, professionelle telt- og serviceudlejere fordelt over hele Kongeriet Danmark.
Foreningen arbejder for at bedre forhold for kunder, ansatte og branchen som helhed. Foreningen er stærkt engageret i videreuddannelse af medarbejderne, hvilket sker i samarbejde med 3f, HTS, Amu-Nordjylland og Servicefagenes Uddannelses Sekretariat samt ved studieture i ind- og udland. Foreningen er også talerør overfor myndigheder mm.

Foreningen arbejder for at bedre kvaliteten på udlejningsmateriel, hvilket bl. a. sker gennem fælles indkøb af materiel, tilpasset udlejningsbehovet. Således er meget materiel, forbrugerne kan købe i billigmarkedet af en sådan standard, at det ikke kan bruges til professionel udlejning. Noget af det udbudte ”discount”materiel kan være farligt – og endda ulovligt at anvende. I Danmark findes kun få regler, hvor der i f. eks. Tyskland er krav, der skal opfyldes for udlejningsmateriel.

Foreningen sidder med ved bordet, når f. eks. teltregler tilpasses. Endvidere er foreningen høringspartner og initiativtager ved adskillige myndighedernes opgradering af regler dækkende området. Foreningen sørger for løbende underretning til medlemmer samt Danmarks øvrige registrerede festudlejere gennem bladet Festudlejer.dk

Spørg os

Vi er altid glade for at hjælpe og vejlede Dem...
- som medlem af Foreningen af Danske Festudlejere er vi specialister på dette område.

Foreningen har til interesserede nye medlemmer en lille pjece om foreningens virke, som kan downloades på vores hjemmeside.
Område
8670 Låsby

Filmmedarbejderforeningen

Filmmedarbejderforeningen (FMF) er en forening for de danske dagblades fast tilknyttede filmanmeldere og filmskribenter. Foreningen har siden 1948 stået for den årlige uddeling af Bodilprisen samt afholdelse af den tilhørende Bodilfest.

Filmmedarbejderforeningen tæller i dag omkring 40 medlemmer.

Område
1660 København V
(Viser 461 til 470 af 1056)