Finans og Leasing

Finans og Leasing er en interesseorganisation for danske registrede virksomheder, der beskæftiger sig med finansiering. I maj 2004 ændredes foreningens navn til det nuværende fra det oprindelige, Danske Finansieringsselskabers Forening.

De første indledende drøftelser omkring oprettelse af foreningen blev foretaget i slutningen af 1960'erne, og formaliseret i 1976. Foreningen har siden haft en række af de væsentlige finansieringsselskaber i Danmark som medlemmer. Som medlem kan optages selskaber, der hovedsagelig driver finansieringsvirksomhed i Danmark. Herved omfattes aktiviteter som factoring, kontokortfinansiering, leasing og andre former, der kan karakteriseres som finansieringsvirksomhed.

Det ligger i foreningens formål at virke for en sund udvikling af finansieringsvirksomhed i Danmark. Der arbejdes derfor med problemstillinger, der vedrører medlemmernes aktivitet. Således repræsenterer foreningen medlemmerne overfor offentlige myndigheder i spørgsmål om nye love og har gennem høringssvar mulighed for at øve indflydelse herpå. Endvidere yder foreningen en omfattende informationsservice og uddannelsesaktivitet for medlemmerne.

Alle medlemmer af Finans og Leasing er underlagt et kodeks for god forretningsskik. Formålet med kodekset er at sikre en høj standard for den adfærd, som selskaberne udviser i forhold til deres kunder (såvel forbrugere som erhvervsdrivende).

Finans og Leasing har retningslinjer for afgivelse af responsum eller forslag til en egnet syn- og skønsmand – se mere herom i dette dokument.

Foreningen udbyder en hjemmeside til beregning af værdien af et finansielt leaset aktiv. Klik her for at springe til hjemmesiden.

På internationalt plan er leasingsektoren medlem af en sammenslutning af nationale foreninger (LEASEUROPE). Ligeledes er factoringsektoren medlem af EU Federation – en sammenslutning af europæiske foreninger for factoring-erhvervet, og Eurofinas (sammenslutning af forbrugsfinansieringsselskaber). Gennem dette arbejde følger vi udviklingen på de finansielle markeder i Europa, og har gennem medlemskabet mulighed for at øve indflydelse på EU kommissionen og dermed på de EU direktiver, der vil få betydning for finansieringsvirksomhed i Danmark.

Med deltagelse af de fleste seriøst arbejdende finansieringsselskaber i Danmark opnår foreningen naturligt en større gennemslagskraft. Der opnås endnu bedre mulighed for også at påvirke lovgivning i Danmark og i EU til forhåbentlig gavn for foreningens medlemmer.

For at målrette foreningens arbejde er vi opdelt i 4 sektorer:

* Leasing
Sektorformand er direktør Henrik Bech-Hansen, Nordania Leasing og Danske Leasing. Arbejdsopgaverne er bl.a. afskrivningsloven, Leaseurope, registerlovgivning, lejelovgivning, ABL95, billove, momslove, skat, restværdi, forretningsetik.
* Factoring
Sektorformand er direktør Flemming Bugge Vegger, Fortis Commercial Finance A/S. Arbejdsopgaverne er bl.a. factoring generelt, inkassolovgivning, gældsbrevsloven, konkursloven, EU ret og international udvikling, pant- og transportforhold, stempelloven, renteloven.
* Lån mod sikkerhed
Sektorformand er direktør Jes Rosendal, Jyske Finans A/S. Arbejdsopgaverne er bl.a. kreditaftalelov, tinglysning, forsikringsforhold, markedsføringsloven, konkurrenceloven, obligationsret generelt, stempellov, gebyrer/afgifter generelt, rentelove.
* Blancolån og kreditkort
Sektorformand er direktør Lars Bang, Nordea Finans Danmark A/S. Arbejdsopgaverne er bl.a. lov om betalingskort, renteforhold, markedsføring.

Information til medlemmerne sker dels via hjemmesiden og udsendelse af aktuel information, dels gennem udsendelse af kvartalsorientering, cirkulæreskrivelser samt statistikker, der også ligger på foreningens hjemmeside.
Område
2000 Frederiksberg

FiskeriLAG Vestjylland

Den lokale Fiskeri Aktionsgruppe i Vestjylland (FiskeriLAG Vestjylland) blev grundlagt på en stiftende generalforsamling 28. august 2007 i Hvide Sande.

FiskeriLAG Vestjylland dækker følgende kommuner: Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Billund, Varde, Vejen, Esbjerg og Fanø.

Foreningens vision er følgende: "Fiskeriområderne i Vestjylland skal i de kommende år være erhvervsmæssigt attraktive og udfordrende for driftige mennesker. Samtidig skal turisterne strømme til fiskeriområderne hele året og nyde de attraktioner, vi kan tilbyde dem. For alle, der færdes i de vestjyske fiskeriområder, vil naturen og miljøet fremstå som vores største aktiv, hvor vi satser på en bæredygtig udvikling.

Foreningen har 4 indsatsområder:

* Bosætning og levevilkår
* Erhvervsudvikling
* Turisme
* Natur og miljø.

Bestyrelsen skal prioritere og indstille projektansøgninger inden for den ramme, der kaldes "Bæredygtig udvikling af fiskeriområder" under EU's Fiskeriudviklingsprogram, der administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Meld dig ind

Alle kan være med. Det vigtigste er, at man har tid og lyst til at gøre en indsats for det område, man bor i.

Medlemsskab er gratis og står åben for virksomheder, organisationer, foreninger, enkeltpersoner og institutioner.

FiskeriLAG Vestjylland er en forening for alle med interesse i udvikling af landdistrikter og fiskeriområder. Det gælder private borgere og virksomheder, grupper, foreninger, organisationer og kommunale og regionale myndigheder.

Som medlem af FiskeriLAG Vestjylland kan du have indflydelse på de aktiviteter, der sættes i værk i foreningen.


Område
6960 Hvide Sande

Fladså Husflidsforening

Fladså Husflidsforening er en forening under Dansk Husflidsselskab og tilknyttet NETOP netværk for oplysning.

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til husflidsarbejdet, gennem undervisning, aktiviteter og foredrag for voksne og børn.

Undervisningslokalerne er på Hammer Husflidsskole, Byvej 20, Hammer

Fladså Husflidsforening er en sammenslutning af Everdrup-Snesere Husflidsforening og Hammer Husflidsforening i 1971.
Snesere Husflidsforening blev dannet i 1873. Hammer Husflidsforening blev dannet i 1909, denne forening byggede en husflidsskole i Hammer i 1915, på Byvej 20, Hammer 4700 Næstved.

Foreningen dækker Næstved kommune, Præstø området

Fladså Husflidsforening udbyder kurser og foredrag under folkeoplysningsloven samt kurser for børn og voksne sammen, og vi har mange aktiviteter om håndværk og håndarbejde.

Vi har undervisning i træarbejde, møbelrestaurering og trædrejning onsdag aften.
Der vil blive oprettet nyt hold tirsdag aften hvis der er over 10 tilmeldte.

På vores weekendkurser undervises i pileflet, filtning, møbelpolstring og andre –
håndværks-og håndarbejdefag.

Aktiviteterne foregår 1. mandag i måneden og nogle lørdage i sæsonen.
Her undervises i æskefremstilling, kort med foldede teposer, papirflet og strik.
Område
4733 Tappernøje

FLF - Fængselslærerforeningen af 1952

Som medlemmer af foreningen kan optages undervisere, der er beskæftiget ved undervisning eller administration af undervisning ved Kriminalforsorgens tjenestesteder.

FLF er en faglig forening, der gennem sit medlemskab af Kriminalforsorgsforeningen, forhandler under CO2

Foreningens formål er:

o at varetage medlemmernes interesser i løn-, arbejds- og ansættelsesforhold i samråd med den forhandlingsberettigede organisation
o at koordinere pædagogiske erfaringer.
o at arbejde for relevante undervisnings- og uddannelsestilbud ved Kriminalforsorgen
o at virke for en hensigtsmæssig indordning af disse tilbud i Kriminalforsorgens hele virksomhed
o at sikre bedre kursus- og efteruddannelsesmuligheder

Bliv medlem af FLF

Lærere, produktionsskolelærere og souschefer for undervisningen på Kriminalforsorgens tjenestesteder kan optages som medlem af FLF.

Som medlem af FLF får du opholdet fuldt betalt til FLF's årsmøder, du kan deltage i generalforsamlingen, og du vil modtage FLF's nyhedsbulletin, som fortæller om udviklingen indenfor fængselsundervisning i Danmark.

Du kan hente et prøveeksemplar af FLF-bulletin og en medlemsbruchure under punktet Dokumenter i menuen.

Skriv til kassereren, hvis du ønsker medlemsskab
E-mail: a2Fzc2VyZXJAZmxmLmRr
Område
4400 Kalundborg

FME - Foreningen Muslingeerhvervet

Foreningen Muslingeerhvervet er stiftet af Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening (DFE) og Fiskere.

Foreningens primære opgave er at administrere erhvervets program for algeovervågning og varetage genudlægningen af undermålsmuslinger, omplantning, samt at udvikle og bevare muslinge- og østersforekomster.

Formål

Foreningen skal sikre økonomiske midler til prøvetagning og analyser af prøver for at sikre åbning af fiskeområder.

Foreningen skal via alliancer, samarbejder, forsk­­ning og andet, sikre fremtidigt kommercielt udbytte af danske skaldyrsforekomster.

Foreningen skal sikre, at besluttede betalingstakster, fiskeri og tilsynsbestemmelser overholdes.

Foreningen skal sikre økonomiske midler til fortsat at udvikle og bevarer muslingeforekomster.

Medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages enhver virksomhed, der opkøber toskallede bløddyr fra danske farvande, samt licenstager til fiskeri af toskallede bløddyr.

Det skal på foreningens hjemmeside altid foreligge en opdateret liste af foreningens medlemmer.
Område
6780 Skærbæk

FMF - Forsikrings Mægler Foreningen

En forsikringsmægler er en person, der med kundens fuldmagt udøver rådgivning og forhandler med forsikringsgivere om tilbud og placering af forsikringsdækninger.

Rådgivning finder sted inden for de områder hvor forsikringsmægleren har modtaget Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsmæglervirksomhed iht. Lov om forsikringsformidling.
De 2 koncessionsområder er Skadesforsikring og Livsforsikring.

Forsikringsmægleren bør udføre sit arbejde for kunden på grundlag af en fuldmagt, kaldet et forsikringsmæglermandat og en samarbejdsaftale, der specificerer de vilkår, som er gældende for forsikringsmæglermandatet, herunder hvorledes betaling for udført arbejde skal finde sted.
Betaling kan afhængig af opgavernes karakter finde sted som provision, der er en del af den erlagte præmie og/eller honorar.

Forsikringsmægleren er kundens rådgiver og skal til enhver tid alene varetage dennes interesser.

Forsikringsmægleren skal have tegnet en professionel ansvarsforsikring på mindst DKK 10 millioner, således at forkert eller mangelfuld rådgivning, der påfører kunden tab kan dækkes via denne forsikringsordning.
Tvivl om hvorvidt en forsikringsmægler i konkrete sager har båret sig ukorrekt ad, kan oftest afklares ved henvendelse til sekretariatet.

Medlemsskab

Medlemsskab kan opnås af en forsikringsmæglervirksomhed, der er godkendt af Finanstilsynet.
Område
1361 København K

FO Aarhus - Frit Oplysningsforbund

Foreningen er almennyttig og foreningens formål er at udbrede folkeoplysning indenfor økonomiske, politiske, sociale og kulturelle emner, samt at arbejde for de idealer, FN står for: Fred, tolerance, mellemfolkelig forståelse og internationalt samarbejde.

Foreningens formål søges bl.a. opnået gennem:

* A:På lokalt plan at oprette aktiviteter med støtte i folkeoplysningsloven samt andre aktiviteter, der opfylder formålet, herunder tilrettelæggelse af udvekslingsrejser, kulturelle arrangementer m.v.
* B:Samarbejde med andre folkeoplysende og kulturelle organisationer.

Foreningen er medlem af landsforbundet Netop.

MEDLEMMER

Som medlem kan optages enhver.
Bestyrelsen kan dog kan nægte optagelse, såfremt bestyrelsen skønner, at den pågældende ikke vil kunne tilslutte sig foreningens formål.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke loyalt forfølger foreningens formål eller som ikke har betalt kontingent.

Om FO-Aarhus

Frit Oplysningsforbund, som i 2004 på landsplan har skiftet navn til NETOP efter fusion med Dansk Husflid, er et af de danske oplysningsforbund, der på landsplan blev startet af de fire ældste politiske partier. Frit Oplysningsforbund blev grundlagt i 1952 af medlemmer fra Det Radikale Venstre - et socialt-liberalt parti med det formål at udbrede folkeoplysning i almindelighed og at arbejde for accept af FNs idealer i særdeleshed.

Aftenskolen i FO-Aarhus
Den traditionelle aftenskoleundervisning for voksne har stadig en vigtig rolle i FO-Aarhus' aktiviteter. Hvert år i august måned udgiver FO-Aarhus et aftenskoleprogram/magazin, hvor der tilbydes en bred vifte af kurser som f.eks. fremmedsprog, historie, dansk og udenlandsk litteratur, psykologi, håndværksfag, bevægelsesfag, madlavning, musik, edb og meget mere.

De fleste timer finder sted efter arbejdstid, men weekend-kurser og undervisning i dagtimerne er også meget efterspurgte.

Normalt starter holdene med 10 til 14 elever på hvert hold. Dette betyder at alle, der kan samle en gruppe på f.eks 14, kan komme til FO i Århus og få oprettet et hold med det indhold, de selv ønsker - så længe emnet ligger inden for folkeoplysningslovens rammer.

Ingen eksamen i aftenskolen
Al undervisning givet af oplysningsforbundene er ikke-kompetencegivende, dvs. at der ikke udstedes eksamensbevis. Dette er i overensstemmelse med folkeoplysningskonceptet, som er baseret på N.F.S. Grundtvigs højskoleidéer: - at skabe selvtillid og muligheder for kundskab, kompetencer og handling.

Oplysningsforbund
Danske oplysningsforbund er NGO (non goverment organisation) baseret på folkeoplysningsloven. De er fortrinsvis private organisationer, organiseret lokalt.

Oprindelig var oplysningsforbundenes formål undervisning i basale færdigheder i dansk, fremmedsprog, matematik, historie, håndværk og musik. Men i dag er det f.eks. forståelse af krop og sind, forståelse af samfund og love, edb, internet, forståelse af anderledes tænkende/fremmede, der har størst interesse.

Projekter i FO-Aarhus
I samarbejde med offentlige institutioner har FO-Aarhus adskillige undervisningstilbud til arbejdsløse for at de kan kvalificere sig til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Projekter af denne type er blevet en specialitet for FO-Aarhus sammen med et varieret tilbud til flygtninge og indvandrere om uddannelse og integration i det danske samfund.

Oplysningsforbund er generelt blevet en vigtig partner for det offentlige (også kaldet "anden aktør") i bekæmpelse af arbejdsløsheden og i integrationen af fremmede.

Eksempler på projekter gennem årene:
Propylon: edb-undervisning
Firmastewardesserne: opøvelse i piccoline/sekretærfunktioner
Jobbreaker: erhvervsvejledning, jobsøgning
Den halve Himmel: kreativt projekt for kvindelige flygtninge og indvandrere
Godt begyndt: sprogundervisning for flygtninge og indvandrere
Stærk og dejlig: kreativt projekt for kvinder i et bestemt boligområde
Renholdet: teori og praksis vedr. rengøring; for flygtninge og indvandrere
Jobplacering: Et licitationsprojekt, der skaffer flygtninge og indvandrere i arbejde.Område
8260 Viby J

FOA - Fag og Arbejde

FOA - Fag og Arbejde er Danmarks tredjestørste fagforbund med ca. 203.000 medlemmer fordelt på 43 afdelinger og tilsluttet hovedorganisationen LO. Størstedelen er kommunalt/amtskommunalt ansatte og en mindre del er privat ansatte. Fælles for alle medlemmerne er, at de leverer offentlig service bl.a.:

De passer børn, plejer patienter på hospitaler og plejehjem, slukker brande, yder hjælp og service til ældre og personer med handicap, kører busser, gør rent og laver mad på sygehuse, skoler, kaserner og vedligeholder bygninger.

FOA varetager lønmodtagernes interesser på arbejdsmarkedet. FOA forhandler overenskomster, fører faglige sager og giver råd og vejledning. Endvidere er FOA høringsberettiget, når det gælder lovgivning om løn- og arbejdsvilkår.

Værdier

De tre centrale værdier i FOA er:

* Tryghed
* Faglighed
* Medlemmet i centrum

Bliv medlem

FOA og FOAs A-kasse - din partner på arbejdspladsen
Et medlemskab af FOA giver dig del i de mange fordele, som FOA tilbyder. Læs mere om fordelene på vores hjemmeside.

For at blive medlem af FOA og FOAs a-kasse skal du være i arbejde, eller være under uddannelse/uddannet inden for FOAs overenskomstområder.

Bliv medlem af FOAs a-kasse - det betaler sig. Mister du dit job, koster det dyrt at stå uden a-kasse.
Område
4200 Slagelse

FOF - Folkeligt Oplysningsforbund

FOF er Danmarks førende oplysningsforbund. Mere end 250.000 danskere er hvert år aktive inden for FOF, som tilbyder en bred vifte af undervisning og kulturelle arrangementer i mere end 82 kommuner.

FOF’s lærerstab underviser i kreative fag, f.eks. design og madlavning, i bevægelse, f.eks. yoga og afspænding, i sprog, i musiske fag og i kontorfag, herunder EDB. FOF arrangerer også en lang række foredrag om relevante kulturelle og samfundsfaglige emner.

FOF er en moderne værdibaseret virksomhed på foreningsbasis med aftenskoler i hele landet og et sprogcenter i Hellerup. Det er FOF’s mål at bidrage til at give borgerne et rigere samfunds- og kulturliv.

Værdigrundlag
FOF’s formål er gennem fastholdelse af og fordybelse i den kristelig-humanistiske kulturtradition at fremme kundskab om menneske og samfund og medvirke til at dygtiggøre og udvikle den enkelte til et rigere menneske- og samfundsliv.

FOF’s mission er at udvide den enkeltes indsigt, vidsyn og livskvalitet.

FOF’s vision er folkeoplysning, der indeholder både læring og oplevelser.

FOF’s slogan er: Et rigere liv.

FOF’s logo er: Spiralen - den evige udvikling, der kender sit udgangspunkt.

Kontakt FOF
Hvis du skal bestille et kursus eller foredrag, skal du kontakte den lokale FOF-afdeling, der tilbyder aktiviteten. Du kan se oversigten over alle FOF afdelinger nedenfor. Du kan også klikke dig frem til den enkelte afdeling ved hjælp af Danmarkskortet.

FOF’s sekretariat varetager FOF’s generelle interesser i forbindelse med folkeoplysningslov, juridiske forhold, markedsføring m.v. Hvis du har behov for at kontakte FOF’s sekretariat, finder du kontaktoplysningerne på vores hjemmeside.
Område
4683 Rønnede

FOIN - Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark

FOIN er sammenslutningen af forskerparker og innovationsmiljøer i Danmark. Et landsdækkende forum for erfaringsudveksling og meningsdannelse om innovation, iværksætteri, technology transfer, kapitaltilførsel mv.

Vi spiller en aktiv rolle i arbejdet med at øge det offentlige og private samspil, kommercialisere forskningen og skabe nye arbejdspladser.

Om FOIN

FOIN blev stiftet i 2001. I januar 2004 blev foreningen udvidet, så den nu omfatter både alle forskerparker og alle innovationsmiljøer i Danmark. Innovationsmiljøerne har ca. 220 aktive porteføljeselskaber og i forskerparkerne bor ca. 470 højteknologiske og vidensbaserede virksomheder.

Foreningen er de danske forskerparkers og innovationsmiljøers samarbejdsorgan og har til formål at fremme de danske forskerparkers og innovationsmiljøers udvikling og fælles interesser i Danmark og globalt. Foreningen optræder som talerør og/eller forhandlingspart for medlemmerne inden for de arbejdsområder, som bestyrelsen beslutter foreningen skal varetage.

Foreningens virke dækker fælles udvikling af produkter, ydelser og koncepter, fælles uddannelse af medarbejdere, videndeling og koordinering.
Område
8200 Aarhus N
(Viser 471 til 480 af 1056)