Fokus - På Dyr

Når du handler hos en butik, der er medlem af FOKUS - PÅ DYR, er du sikret den bedste service.

FOKUS – PÅ DYR er en brancheforening for dyrehandlere og leverandører, som arbejder sammen om at forbedre dyrenes betingelser i dyrehandelen.

Vi arbejder politisk for:

- at få stramme og klare regler for dyrenes betingelser i butikkerne

- at få klare regler for, hvilke dyr der må sælges i butikkerne

- at få skabt en bedre uddannelse for kommende dyrehandlere

- at få lavet pasningsvejledninger til kunden på alle de dyr, der sælges i butikkerne

FOKUS PÅ DYR har mange samarbejdspartnere - især har vi et tæt samarbejde med Dyrenes Beskyttelse.

Vi stiller krav på dyrenes vegne

FOKUS – PÅ DYR blev stiftet i 1999. Vores mål har fra starten af været at arbejde for en kompetent branche med klare rammer for, hvad det kræver at drive en dyrehandel.

I dag er der ingen særlige krav til personalets uddannelse, ligesom der heller ikke er faste standarder for burstørrelser og antal af dyr i burene.
I årevis har vi forsøgt at lægge pres på politikerne for at få lavet en ordentlig dyreværnslov med klare retningslinjer for handel med dyr.
Det kan man finde ud af i de fleste andre lande, så hvorfor ikke i Danmark?

Stor forskel på tilsynet
I dag ligger ansvaret for tilsynet med dyrehandlerne hos den lokale politimester. Politimesteren har sjældent de store forudsætninger for at vurdere dyrenes velbefindende, og den vage dyreværnslov hjælper ham bestemt ikke. Resultatet er ikke overraskende, at der er store regionale forskelle på tilsynet. Nogle dyrehandlere bliver aldrig kontrolleret, mens andre bliver mødt af urimelige tolkninger af dyreværnsloven.

I Sverige er der klare retningslinjer for handel med dyr og kontrollen bliver foretaget af en fagkyndig kontrolinstans – sådan bør det også være i Danmark.

Vi er i dag ca. 80 medlemmer af FOKUS – PÅ DYR.

Skriv til os
Har du spørgsmål til os, så skriv til vores talsmand Dan Nürnberg eller vores informationsansvarlige Jesper Trampe.

----
Tilmeld dit netværk hos netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.
Område
2680 Greve

Fokus A - Foreningen For Kurdiske Studerende og Akademikere

Som den hidtil eneste af slagsen, er Foreningen for Kurdiske Studerende og Akademikere FOKUS-A) en studenterorganisation, der henvender sig mod danskere med kurdisk baggrund, som er i gang eller færdig med en uddannelse. Denne målgruppe har behov for særlig fokus, idet kurdere nationalt set har i mange århundreder levet i en uklar balancegang mellem anerkendelse og fornægtelse. Kurdere i Danmark er i dag nået til en position, hvor de gør sig bemærket i offentligheden med deres intellektualitet og bidrag til debatten i det danske samfund. Gennem FOKUS-A vil dette potentiale kunne organiseres og dermed kanaliseres til at tjene konkrete formål og projekter.

Foreningen formål og virke
Foreningen har til formål at fungere som en fælles platform, hvorpå alle kurdiske studerende og akademikere i Danmark kan forenes og skabe et netværk med henblik på at styrke deres faglige, akademiske, sociale og kulturelle færdigheder samt at styrke den kurdiske identitet. Foreningen har flg. grundlæggende værdier i rangeret orden: Kurdisk idenditet, Netværk, Vidensformidling, Tolerance og Pålidelighed.

Foreningens virke omfatter følgende målsætninger:

Stk. 1. Foreningen er ikke tilknyttet nogen politiske eller religiøse organisationer.
Stk. 2. At forene og styrke fælleskabet blandt kurdiske studerende og akademikere i Danmark.
Stk. 3. At styrke forståelsen og vigtigheden af at være bevidst om de kurdiske værdier, kultur, historie, og sprog.
Stk. 4. At indskrabe viden indenfor alt der vedrører kurdiske studerende og deres idenditet og formidle dette til alle, specielt de kurdiske studerende
Stk. 5. At promovere udveksling af ideer, information og viden mellem dets medlemmer.
Stk. 6. At facilitere formidling af viden med relevans for Stk. 3 ud til folk med interesse herom
Stk. 7. At planlægge og arrangere aktiviteter med henblik på at styrke solidaritet mellem dets medlemmer.
Stk. 8. At tilskynde og assistere kurdiske unge uden uddannelse til at opsøge og gennemføre uddannelse i Danmark.
Stk. 9. At mobilisere nødvendige foretagender med henblik på at befordre ovenstående punkter.

Foreningens målgruppe og medlemmer
Foreningen målsætter at henvende sig til kurdiske studerende og akademikere i Danmark. Som aktivt eller passivt medlem af Foreningen kan bestyrelsen optage enhver i denne gruppe, der har udfyldt indmeldelsesblanketten eller søgt om det skriftligt. Enhver i denne gruppe, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen. Alle medlemmer har pligt til at være registreret i foreningen med navn, fødseldato, uddannelse, faglig affliation, telefonnr. og gyldig e-mailadresse, som foreningen forholder sig anonymt til.

Medlemsforhold
Foreningens medlemmer optages enten som aktiv eller passiv medlem. Som aktiv medlem optages myndige medlemmer der søger en aktiv deltagelse i foreningens virke og organisation. Et aktivt medlem kan opsøge om deltagelse i et af foreningens råde, udvalg eller anden forsamling nedsat af bestyrelsen. Som passiv medlem optages enhver anden som søger om at deltage i foreningens arrangementer og aktiviteter, modtage nyhedsbreve samt at blive holdt opdateret om anden aktivitet i foreningen. Medlemskontingentetfastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling og kræves hver tredje måned forud. Kontingentet er bestemt til 75 kr. for alle medlemmer.
Område
2670 Greve

Folk & Forsvar

Folk & Forsvar er stiftet den 1. januar 2000 ved en fusion af det oprindelige "Samvirket Folk & Forsvar" og "Landsforeningen Værn om Danmark".

Folk & Forsvars formål er ...

Folk & Forsvar er en almennyttig landsdækkende organisation, der er uafhængig af partipolitik.
Folk & Forsvar har til formål gennem oplysning at formidle en forståelse mellem befolkningen og Forsvaret for behovet for et forsvar, herunder et beredskab, og derigennem styrke forsvarsviljen og -evnen.

Folk & Forsvar har endvidere til formål at gennemføre projekter og initiativer, der bidrager til at skabe forståelse for behovet for beredskabsmæssig robusthed i samfundet og sikkerhed og tryghed for den enkelte.

Folk & Forsvar fremmer disse formål ved at skabe fokus og debat og fremføre synspunkter på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område, og udbrede kendskabet i befolkningen til de arbejdsopgaver, der varetages af det militære forsvar, redningsberedskabet, politiet og den civile sektors beredskab.

Bliv medlem af Folk & Forsvar

Folk & Forsvar optager som medlemmer organisationer, foreninger, virksomheder og firmaer samt individuelle medlemmer, der tiltræder organisationens formål.

Folk & Forsvar er efter Ligningslovens § 8 A godkendt som en almenvelgørende forening. Denne status forudsætter blandt andet, at vi har bred opbakning i individuelle medlemskaber.

Tilsvarende er et solidt medlemsgrundlag forudsætningen for, at Folk & Forsvar overhovedet kan føre vort formål og vore fokusområder og mærkesager ud i livet.

Derfor: Støt Folk & Forsvar!

Som medlem af Folk og Forsvar er du med til at sætte fokus på det forsvars- og sikkerhedspolitiske emneområde.

Vi tilbyder vore medlemmer

- et medlemsblad med aktuelle temaer
- et elektronisk nyhedsbrev hver måned
- mulighed for deltagelse i regionale arrangementer og møder, og
- mulighed for at modtage udgivne bøger og publikationer.

Kontingent i 2010:
Standard medlemskab kr. 150,00
Ægtepar i standard medlemskab kr. 225,00
Ungdom/studerende (under 30 år) kr. 50,00
Pensionister kr. 50,00
Pensionistægtepar kr. 100,00

Firmaer og selskaber kan tegne et særligt sponsormedlemsskab.
Kontingentstørrelse er frivillig - dog minimum kr. 1.000,00 årligt.
Område
1614 København V

Folkehøjskolernes Forening i Danmark

Folkehøjskolernes Forening har som formål: ”At arbejde for folkehøjskolens idé og skabe gode og frie vilkår for skoleformens udvikling”. Foreningen er en medlems- og interesseorganisation som administreres fra Højskolernes Hus på Nytorv i København. Huset varetager skoleformens udvikling, ved at

* være i tæt dialog med det politiske system og sørger for at tale højskolernes sag
* bistå med hjælp og rådgivning i bl.a. juridiske, pædagogiske, formidlingsmæssige og administrative spørgsmål
* afholde kurser og efteruddannelsestilbud for højskolernes ansatte
* afholde årsmøde og generalforsamling i seriøse og festlige rammer
* markedsføre og brande højskolerne via annoncering, web, events og kunderådgivning
* udgive Højskolebladet, som et selvstændig og uafhængigt kulturmagasin
* samarbejde med andre uddannelsesformer om udvikling af nye tidssvarende tilbud
* samarbejde med sagsbehandlere og vejledere om afklaringsforløb

Foreningen har brug for sparring fra et aktivt bagland. Med dit medlemskab får du mulighed for at præge dagsordenen og få indflydelse på dansk højskolepolitik.

Bliv medlem

Skolemedlemskab

Foreningen optager tilskudsberettigede folkehøjskoler som skolemedlemmer.

Personligt medlemskab

Alle med interesse for højskolen kan blive medlemmer.
Medarbejdere, skolebestyrelses-medlemmer samt medlemmer af skolekredse/repræsentantskaber ved tilskudsberettigede folkehøjskoler kan blive medlemmer med stemmeret.

Et personligt medlemskab koster kr. 200,- om året.
Område
1450 København K

Folkemusikkens Fælles Sekretariat

Folkemusikkens Fælles Sekretariat (FFS) er en selvejende institution, hvis overordnede formål er at formidle og fremme forståelsen og udfoldelsesmulighederne for den danske folk- og rootsmusik i Danmark som i udlandet. Med folk - og rootsmusik menes her hele paletten af musikalske udtryk: traditionel og kontemporær dansk folkemusik, folkemusik fra andre lande, blues, country, world og alle de fusionsformer, der findes (og måtte opstå) i og mellem disse genrer.

FFS støtter dansk folk - og rootsmusik og beslægtede genrer via midler fra Musikloven.

FFS samarbejder blandt andet med Dansk Rock samråd (Rosa ), Dansk Jazz Forbund, World Music Denmark (WMD) og Sekretariatet For Ny Kompositionsmusik (SNYK)

FFS' aktiviteter

*

Forum for udvikling og promovering af folk- og rootsmusikken i Danmark. FFS er blandt andet til stede på relevante festivaler og deltager i musikarrangementer, hvor der er mulighed for at promovere folk- og rootsmusikken i Danmark og dens beslægtede genrer.

*

Udgiver og formidler den årlige promotion-cd 'Folk & Roots Music From Denmark' med udvalgte danske kunstnere. Læs om cd'en her
*

Udgiver Roots Zone, det danske webmagasin for folkrootsmusik.

*

Administrerer og uddeler udenlandsk transportstøtte til danske folkrootsmusikeres turneer i udlandet. Læs om støtten her

*

Arrangør/Koordinator for Danish Music Awards Folk. Prisuddelingen er siden 2001 blevet afholdt hvert år i marts i Tønder og er en underafdeling af det officielle Danish Music Awards. Læs mere om DMA Folk her
*
Administrerer og uddeler økonomisk støtte til formidling af dokumenteret, dansk folkemusikalsk tradition. Læs mere om Formidlingspuljen her

*
Organiserer repræsentationen af den danske folkrootsscene hvert år på verdens største internationale messe for verdensmusik, WOMEX. Læs om WOMEX her

*

Administrator for Nordisk Folkemusik Komite, der arbejder for et nordisk samarbejde indenfor folkrootsmusikken.
Område
8000 Aarhus C

Folkeoplysningssamvirket - i Århus

Folkeoplysningssamvirket er en paraplyorganisation for de mere end 50 aftenskoler i Århus Kommune.

I Århus Kommune er der for øjeblikket 52 aftenskoler, hvoraf hovedparten er medlem af Folkeoplysningssamvirket.

Folkeoplysningsamvirket arbejder for at sikre, at Århus Kommune har en fritidspolitk, der tilgodeser folkeoplysningsområdet, samt skaber inovation og fornyelse på hele fritids- og kulturområdet.

Århus Kommune har i en lang periode primært haft fokus på idrætten, når der blev lavet en ny fritidspolitik. Det gælder også den seneste af slagsen: "Århus Kommunes Sport- og Fritidspolitik 2009-2012". Der er dog en tendens til, at de andre områder i fritidspolitikken (herunder aftenskolen), begynder at fylde lidt mere.
Område
8000 Aarhus C

Folkeskolens Musiklærerforening

Har du musiktimer på skemaet?
- så har du brug for en forening, der hele tiden arbejder for at give faget musik og dets lærere optimale forhold.

Folkeskolens Musiklærerforening (FM) er den forening!
FM er en landsdækkende sammenslutning af 17selvstændige musiklærerforeninger, lokalforeningerne.

Der er også en lokalforening, hvor du bor, og når du melder dig ind i den, bliver du automatisk medlem af FM (og omvendt!).

Hvad får du ud af dit medlemsskab af Folkeskolens Musiklærerforening?

- Indflydelse på skole - og uddannelsespolitiske spørgsmål
FM søger ad mange kanaler : DLF, de politiske partier, medierne m.m. at få indflydelse på beslutningsprocesserne bag musikundervisningen i folkeskolen.
Derudover har FM mange gode samarbejdsrelationer til bl.a. Undervisningsministeriets fagkonsulent for musik, Seminarielærernes Musiklærerforening, alle de praktisk/musiske faglige foreninger samt Dansk Musikpædagogisk Forening (Dmpf).

FM´s intentioner er naturligvis at skaffe musikundervisningen så gode vilkår som muligt m.h.t. timetal, lokaler, undervisningsmaterialer og lærernes efteruddannelse.

Kursus – og materialerabat
Alle lokalforeningerne arrangerer således kurser for musiklærerne (korte kurser ell. internatkurser, ofte i samarbejde med det lokale University College. FM afholder hvert år i juli (uge 30) det store, traditionsrige 5-dages musikkursus på Rødding Højskole.

Som medlem af FM får du information om alle kurserne, ligesom kursusafgiften er lavere end for ikke-medlemmer. På alle kurser kan Foreningens forlags materialer købes med stor rabat.

Medlemsblad og lokalforenings-info
Som medlem af FM får du 6 gange årligt tilsendt medlemsbladet "Dansk Sang", hvor igennem FM udadtil søger at vinde gehør for sine synspunkter til fremme for musikundervisningen og den pædagogiske udvikling.
"Dansk Sang" er et tidsskrift, som gennem indhold: spændende artikler om musikpædagogiske problemstillinger m.m., tryk og lay-out kan måle sig med de bedste internationale musiktidsskrifter.
De fleste lokalforeninger udsender ligeledes et medlemsblad.

Gode råd og dialog
FM´s formand, næstformand, forretningsudvalg og pædagogisk udvalg står til din rådighed med gode råd og vejledning i spørgsmål vedrørende musikundervisning, såvel praktiske som pædagogisk/teoretiske.

Forlag og medindflydelse
Folkeskolens Musiklærerforening har sit eget forlag, som udgiver materialer til brug i musikundervisningen: B-serien.
Materialerne er alle grundigt afprøvet i skolen og er tilrettelagt ud fra mange læreres erfaringer fra den daglige musikundervisning, og de lever fuldt op til folkeskolens læseplan og vejledning for faget musik.
Mange skoler (og musiklærere) landet over har allerede abonnement, og alle materialerne kan ses på de fleste Amtscentre for Undervisning.
Der er mange gode grunde til at blive medlem af Folkeskolens Musiklærerforening! Folkeskolens Musiklærerforening er konstant i udvikling og har en støt voksende medlemsskare!

Folkeskolens Musiklærerforenings formål:

... at styrke og udvikle folkeskolens musikundervisning;

... at arbejde for, at faget musik og dets lærere får de bedst mulige arbejdsvilkår;

... at fremme og koordinere synspunkter, erfaringer og spørgsmål af betydning for musikundervisningen i folkeskolen;

... at fremme kontakten med foreninger, der arbejder i overensstemmelse med Folkeskolens Musiklærerforenings faglige og fagpolitiske intentioner.

... i faglige og fagpolitiske spørgsmål at være kontaktorgan til Danmarks Lærerforening.

Område
8000 Aarhus C

Forældreorganisationen Skole og Samfund

Skole og Samfund er en forening for skolebestyrelser og andre interesserede med tilknytning til den danske folkeskole. Vi er en landsforening med lokalafdelinger i landets 98 kommuner.

Skole og Samfund er forældrenes repræsentant over for politikere og samarbejdspartnere - både på landsplan og på lokalplan. Foreningen er forældrenes vagthund, der overvåger, at Folkeskoleloven bliver overholdt - i ord såvel som i ånd.

Har du brug for inspiration i dit skolebestyrelsesarbejde, kan du kigge på siderne med vores bøger og/eller vores månedsblad SKOLEBØRN.
Hvis du er interesseret, kan du tegne abonnement eller personligt medlemskab.

Formål og opgave

Det er Skole og Samfunds formål:

§ at styrke samarbejdet mellem hjem, skole og samfund;
§ at styrke skolebestyrelsernes indflydelse på folkeskolens
arbejde
§ at styrke forældrenes indflydelse på og ansvar for skolens
arbejde;
§ at styrke folkeskolens stilling i det samlede
undervisningstilbud;
§ at styrke skole-, undervisnings- og opdragelsesformer, der
fremmer den enkelte elevs kundskaber, alsidige udvikling,
selvstændighed og samarbejdsevne
Det er Skole og Samfunds opgave:
§ at arbejde for, at skolebestyrelsernes indflydelse på
folkeskolens udvikling bliver styrket
§ at varetage skolebestyrelsernes og forældrenes interesser
over for tredjepart
§ at dygtiggøre foreningens medlemmer gennem kurser,
møder, udgivelse af medlemsblad mv.
§ at yde rådgivning til foreningens medlemmer;
§ at søge repræsentation i instanser, hvor skolens forhold
behandles;
§ at samarbejde med andre organisationer og
sammenslutninger, der har opgaver fælles med Skole og
Samfund.
§ at varetage forældrenes og elevernes interesser i den danske
folkeskole

Medlemmer

a. Optagelse
Som medlemmer optages skolebestyrelser i folkeskolen i Danmark,
samt enkeltpersoner og sammenslutninger af forældre, der tilslutter sig foreningens formål.
Frie grundskoler og kommunale råd og udvalg kan tegne et støttemedlemskab, der er uden stemmeret.
Et støttemedlemskab giver ret til at modtage samme materiale og samme meddelelser som tilgår øvrige medlemmer. Skole og Samfunds vedtægter pr. 21. november 2009

----
Netværk og foreninger i Danmark - erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
1710 København V

Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte

Forbundets formål er:

* at kunne samle alle kirke- og kirkegårdsansatte i et forbund for herigennem
* at arbejde for de bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for medlemmerne samt at støtte medlemmerne i alle sådanne forhold,
* at udøve den forhandlingsret over for alle kirkelige myndigheder og over for alle sine medlemsgrupper, som forbundet har
* ved sit medlemskab af Statsansattes Kartel, som forbundet skal være tilsluttet
* at arbejde for at hæve medlemmernes kvalifikationsniveau ved kurser og efteruddannelse m.v. og
* at udgive et medlemsblad.

Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, som ved en kirke eller kirkegård er ansat i en stilling, for hvilken forbundet har forhandlingsret.

Optagelse sker i vedkommende afdeling, der fremsender optagelsesbegæringen til forbundet.

Medlemsskabet har virkning fra den dato, da indmeldelsen blev modtaget, og medlemmet er fra dette tidspunkt omfattet af de rettigheder og pligter, der følger af forbundets og afdelingens vedtægter.

Arbejdsløshedskasse

Medlemmerne er optagelsesberettigede i Stats- og Teleansattes Arbejdsløshedskasse (STA).
Område
7260 Sønder Omme

Foreningen af Danske Detektiv og Erhvervsefterforskere

FDDE er en forening for professionelle privatdetektiver og erhvervsefterforskere. Foreningen tæller i dag 16 medlemmer, fordelt over hele landet. Gennem vort interne samarbejde, er vi i stand til at tilbyde Dem alle former for efterforskning, over hele landet.
Specielt ved større, eller "tungere" sager for erhvervslivet, er dette en fordel, idet vi kan løse opgaver 24 timer i døgnet, og indenfor stort set alle typer af sager.

Om foreningen

* Foreningen FDDE har til formål at højne standarden i branchen, ved opstilling af etiske regler for detektivvirksomhed. Samtidig arbejder foreningen for forbedring af detektivers arbejdsforhold både politisk og praktisk.

* Formålet med FDDE er primært, at sikre at de personer og virksomheder der entrerer med et detektivbureau, får en ordentlig og redelig behandling, i overensstemmelse med foreningens vedtægter og gældende lovgivning.

* Reglerne for et detektivbureaus optagelse i FDDE er derfor strenge, og uden undtagelse. Forbryder et medlem sig mod reglerne i vedtægterne, eller mod gældende lovgivning, kan vedkommende derfor udelukkes fra foreningen.

* Et detektivbureau, der i sin markedsføring angiver at være medlem af FDDE er således godkendt af de øvrige medlemmer i foreningen. Det er Deres garanti for at det pågældende bureau opfylder alle regler, herunder dansk lovgivning.

* For at sikre overholdelse af såvel vedtægterne, som foreningens etiske regler, har FDDE derfor oprettet et ankenævn, hvortil kunder kan rette henvendelse, hvis de føler sig uretmæssigt behandlet af et af vore medlemmer.

* Finder De ikke de ønskede oplysninger på denne side, eller ønsker De et spørgsmål uddybet, er De er altid velkommen til at kontakte FDDE for nærmere oplysninger.

Foreningens formål er at:

01. Højne standarden i, og respekten omkring branchen.
02. At danne samlet front mod eventuelle politiske tiltag.
03. At etablere en bedre dialog mellem branchen, politi og politikere.
04. At udveksle erfaringer på et professionelt niveau gennem
oprettelse af en lukket intern hjemmeside og debatforum.
05. At udarbejde etiske regler for FDDE.
06. At afholde relevante kurser og møder.
07. At oprette et velfungerende ankenævn, besat med relevante personer.
08. At opnå rabatordninger hos diverse leverandører.
09. At lave oplæg til indgåelse af forsikringsaftaler.
10. At varetage seriøse henvendelser fra medierne.
11. At behandle øvrige emner og forslag der fremkommer fra medlemmerne.

Medlemmer

Som medlemmer kan optages detektivbureauer og detektivbureauer med tilknyttet vagtvirksomhed, eller andre relevante virksomheder, eller personer, som på anden måde er tilknyttet detektivbranchen.
Det er en forudsætning at bureauansøgere kan dokumentere, at have været momsregistreret med branchen i minimum 2 år.
Optagelse af nye medlemmer er underlagt foreningens godkendelse.
Område
(Viser 481 til 490 af 1056)