Foreningen Af Danske Inseminører

1. Foreningen er partipolitisk neutral.

2. Foreningen er som gruppe tilsluttet FTF = Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd www.ftf.dk og lader sig repræsentere i FTFs organer i henhold til denne organisations vedtægter.

3. Som aktivt medlem kan optages enhver , der har bestået afgangsprøven som inseminør samt personer, der med veterinærdiktoratets godkendelse er beskæftiget indenfor inseminørernes normale arbejdsområde.

4. Foreningens regnskabsår går fra 1. september til den 31. august. Kontingent og opkrævningstermin fastsættes af bestyrelsen.

Foreningens formål er:

1. At støtte medlemmernes interesser og medvirke til et godt samarbejde med De danske Kvægavlsforening til varetagelse af fælles interesser.

2. At medvirke til, at medlemmerne er orienterede om de nyeste fremskridt af videnskabelig og praktiske art indenfor deres arbejdsfelt.

3. At varetage medlemmernes faglige løn- og ansættelsesmæssige samt organisatoriske interesser.

4. At føre forhandlinger med myndigheder og arbejdsgivere om løn, ansættelses- og evt. pensionsforhold for foreningens medlemmer.

5. At etablere gruppelivsforsikring for foreningens aktive medlemmer.

6. At samarbejde med lignende organisationer i udlandet.

Foreningen samarbejder med lignende organisationer i 9 lande i Europa:

Frankrig, Tyskland, Schweiz, Italien, Holland, Irland, Sverige, Finland og Norge.
Område
6752 Glejbjerg

Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningens formål er varetagelse af fælles interesser, herunder udøvelse af
kursusvirksomhed og udgivelse af bladet »RET & SKEL«.
Som medlemmer kan optages hegnsynsmedlemmer og vurderingsmand i henhold til lov
om mark- og vejfred. Hegnsynssekretærer kan deltage i generalforsamlingen med
taleret. Endvidere med ret til at benytte sig af
foreningens servicetilbud.
Årskontingentet fastsattes på den ordinære generalforsamling og betales pr hegnsyn.
Område

Foreningen af Interne Revisorer

Foreningens formål er at styrke den uddannelsesmæssige, etiske og faglige udvikling inden for intern revision.

Medlemskab

Som medlemmer af foreningen kan optages:

* Virksomheder eller offentlige myndigheder og institutioner eller lignende, der har etableret eller står foran etablering af en intern revisions funktion.
* Personer, som er ansat i en intern revisionsafdeling i en virksomhed, offentlig myndighed, institution eller lignende, som nævnt ovenfor.
* Medarbejdere og studerende tilknyttet uddannelsesinstitutioner inden for fagområdet revision.
* Virksomheder eller personer, der på anden måde end angivet ovenfor, har tilknytning til området revision.

Medlemskabet for virksomheder, offentlige myndigheder, institutioner mv. udøves på vegne af virksomheden, myndigheden, institutionen mv. af chefer og/eller medarbejdere ansvarlige for eller tilknyttet pågældende virksomhed, myndighed, institution, revisions afdeling.

Foreningens bestyrelse godkender medlemskaber.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke lever op til foreningens etiske eller faglige standard.

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer er tidligere bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer eller lignende, der har ydet en stor indsats og samtidig har været medlem af foreningen i et betydeligt antal år.

Netværk

Foreningen af Interne Revisorer tilbyder at medlemmerne kan danne forskellige netværksgrupper - enten på permanent basis (erfagrupper) eller ad-hoc. Grupperne vil typisk være på en 8-12 personer. Gruppens medlemmerne mødes efter nærmere aftale og vælger selv dagsorden. På møderne vil der være mulighed for at udveksle viden og erfaring indenfor de aftalte rammer.

Der er mulighed for på hjemmesiden, at oprette referater fra de enkelte gruppemøder, således at andre medlemmer kan blive orienteret om gruppens arbejde.

Registrering af ønske om deltagelse i de forskellige grupper foregår også via hjemmesiden ligesom gruppens medlemmer selv administrerer hvem der skal være med i gruppen.
Område
1560 København V

Foreningen af Kliniske Diætister

Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD) er en fagforening oprettet af diætister i 1992. Medlemmer er professions bachelorer i ernæring og sundhed (alle linjer) og cand. scienter i human/klinisk ernæring, cand.scient.san, cand.scient.san.publ.

Historisk set var FaKD kun for diætister. Diætistuddannelsen var en overbygningsuddannelse.
Uddannelsen har ændret sig til PBESere (professionsbachelorer i ernæring og sundhed), med 3 linjer:
• KD’er (kliniske diætister)
• SFF’er (sundhedsfremme, forebyggelse og formidling)
• LFS’er (ledelse, fødevarer og service)

I foråret 2010 blev det vedtaget at FaKD optager alle ernæringsprofessionelle. Dermed er FaKD den mest oplagte fagforening for alle ernæringsprofessionelle, og ikke længere udelukkende for diætister.

Foreningens overordnede formål er at varetage medlemmernes ansættelses, erhvervsmæssige- og uddannelsesmæssige interesser og medvirke til, at der skabes flere arbejdspladser til vores medlemmer.

Vi arbejder konstant på at fastholde og udvikle et højt fagligt niveau hos medlemmerne gennem kurser og udveksling af erfaringer og materiale. Foreningen bruger også mange kræfter på at fremme den faglige etik og det kollegiale samarbejde, ligesom vi hele tiden arbejder på at udbrede kendskabet til professionerne.


Foreningen af Kliniske Diætister udgiver fagbladet ”Diætisten”, som udkommer seks gange om året.

Medlemsfordele:
Som medlem af FaKD får du en række faglige fordele og adgang til juridisk bistand, men også en række af rabatter og tilbud. Fordelene omfatter alt fra rejseforsikringer, billigere mobilabonnementer og ferierabatter. Medlemsfordelene er nærmere beskrevet på FaKDs medlemssite.

ERFAgrupper:
Medlemmerne mener, at videns- og erfaringsdeling danner grundlaget for, at medlemmernes faglighed udbygges og styrkes. Derfor støtter foreningen oprettelse af forskellige ERFA-grupper, som får deres egne sider på medlemsintraet.

Formål

Stk. 1. At varetage medlemmernes ansættelsesmæssige, erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige interesser.

Stk. 2. At medvirke til at skabe flere arbejdspladser for medlemmerne.

Stk. 3. At medvirke til at opretholde og højne det faglige niveau blandt medlemmerne.

Stk. 4. At medvirke til at fremme den faglige etik og det kollegiale samarbejde.

Stk. 5. At varetage forhandlingsretten for medlemmerne over for offentlige og private arbejdsgivere

Stk. 6. Foreningens formål søges bl.a. fremmet ved:

a) Rådgivning og vejledning samt ydelse af juridisk støtte, rådgivning og vejledning i rets- og tjenstlige forhold til medlemmer, der anmoder herom.

b) Samarbejde med andre tilsvarende organisationer.

c) Udgivelse af informationsmateriale o. lign.

d) Afholdelse af møder, konferencer, kurser mv. efter behov

Det daglige arbejde i foreningen varetages af formanden, næstformanden og bestyrelsen via sekretariatet. FaKD har sekretariat i København, med faglig sekretær og advokater tilknyttet.
FaKD sidder med i mange partnerskaber og repræsenterer medlemmernes interesser.
Bestyrelsen består af medlemmer valgt fra regionerne. I landets 5 regioner er der også valgt en regionsformand. Der er også nedsat forskellige udvalg, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage.

Vores organisationsprocent er høj – ca. 90 procent af alle uddannede diætister er medlemmer af foreningen. Vi er over 600 medlemmer, størstedelen er autoriseret af Sundhedsstyrelsen.
Område
1112 København K

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Foreningens formål er:

- at fremme, udvikle og koordinere beredskabsområdet i den kommunale sektor.
- at bidrage til en styrkelse af medlemmerne som ledere.
- at bidrage til forståelse for og formidle viden om de beredskabsfaglige opgaver
- og udfordringer.
- at fremme medlemmernes faglige viden.
- at fremme det kollegiale forhold mellem medlemmerne.
- at fremme samarbejdet med andre myndigheder og interessenter.
- at samarbejde med og rådgive Kommunernes Landsforening.
- at udgive publikationer om beredskabsmæssige emner.

MEDLEMMER

A-medlemskab:
Som A-medlemmer af FKB optages:

Kommunale beredskabschefer.

Kommunalt ansatte i ledende stillinger indenfor beredskabsområdet med direkte reference til beredskabschefen.

Andre kommunalt ansatte, der i faglig henseende indtager en ledende stilling, kan opfordres til at blive medlem. Forslag til medlemskab forelægges bestyrelsen til afgørelse.

Såfremt et medlems funktion, der berettiger til A-medlemskab, ophører, udgår vedkommende som A-medlem.

Historisk baggrund
Sammenlægning til én forening

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer - er en sammenslutning af Dansk Brandinspektørforening af 1882 og Foreningen af Civilforsvarsledere i Danmark af 1957.

Sammenslutningen fandt sted 1994.

Foreningens formål er blandt andet at udvikle og koordinere kommunernes beredskaber, at rådgive Kommunernes Landsforening og at formidle viden om og forståelse for de beredskabsfaglige opgaver og udfordringer.

Foreningen har ca. 450 A-medlemmer, som er chefer/souschefer for de enkelte kommunale redningsberedskaber/brandvæsener. Derudover har foreningen ca. 450 B-medlemmer, som er enkeltpersoner og virksomheder, der interesserer sig for foreningens virksomhed.
Område
2860 Søborg

Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter

Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter er en medlemsorganisation for Kranio-Sakral Terapeuter i Danmark.

Foreningen er medlem af SundhedsRådet. Sundhedsrådet er en paraplyorganisation for alternative behandlerforeninger, skoler, brugere og erhverv i Danmark.

Foreningens vision
Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter i Danmark er en stærk og attraktiv medlemsforening, som nyder stor anerkendelse både nationalt og internationalt for sit store engagement, faglighed, høje kvalitet, etik og for sin store indsats

* Overfor medlemmerne i både faglige og sociale spørgsmål
* I samarbejdet med skolerne i Danmark
* I samarbejdet med andre organisationer og offentlige myndigheder både nationalt og internationalt.

Foreningens formål

Foreningen har til formål at repræsentere og varetage medlemmernes faglige interesser, og arbejde for en stadig højnelse af den faglige standard.

Foreningen arbejder for:

1. At sikre den bedst mulige grund- videre og efteruddannelse i faget Kranio-Sakral Terapi.

2. At sikre og udvikle et højt etisk niveau og klinisk praksis udveksling og udvikling af faget både nationalt og internationalt.

3. At fremme udvikling og sikring af dokumentationen.

4. At bidrage til forskning og udvikling af faget.

5. At foreningen bliver registreringsberettiget i henhold til " Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere" samt sikrer at medlemmer, der er registreret i henhold til denne lov, lever op til de gældende regler omkring dette.

Foreningens medlemmer

Stk. 1. Aktivt medlemskab kan opnås af personer der har gennemført Kranio-Sakral Terapi (KST) I og II jvf. regler og procedurer for aktivt medlemskab.

Stk. 2. Brugen af Foreningens logo er forbeholdt de i stk. 1 nævnte medlemmer.

Stk. 3. Som aktivt medlem har man tale- og stemmeret ved møder og generalforsamlinger.

Stk. 4. Som passiv medlemmer optages personer, som opfylder kravene om aktivt medlemskab, men som ikke længere udfører Kranio-Sakral Terapi, hverken som hoved- eller bierhverv..

Stk. 5. Som passiv medlem har man taleret, men ikke stemmeret ved møder og generalforsamlinger.
Område
4200 Slagelse

Foreningen af Limtræfabrikanter i Danmark

Foreningen af Limtræfabrikanter i Danmark, kaldet FLD, blev grundlagt først i tresserne, da flere var begyndt at producere dette spændende produkt efter inspiration fra bl.a.Tyskland, Norge og U.S.A. Der var behov for et fælles nationalt grundlag, til at påvirke normer og byggetraditioner.

De fleste producenter tog afsæt i håndværket med træ, og gik fra f.eks. den traditionelle tømrerforretning over til blandet håndværk og industri, for til sidst udelukkende at koncentrere sig om limtræ til bærende konstruktioner.
Mange af de tidlige medlemmer producerer stadig limtræ, og det bevidner at byggekomponenter af limtræ var kommet for at blive.

Formål og medlemmer
Foreningens formål er at virke for øget og hensigtsmæssig anvendelse af limtræ, og i det hele taget varetage medlemmernes fælles interesser udadtil.

Som medlem af foreningen kan optages enhver virksomhed, der i Danmark på industriel basis fremstiller limtræ til bærende konstruktioner, og som har underkastet sig den offentlige kontrol, der til enhver tid er etableret med hensyn til sådan virksomhed.

Som associerede medlemmer kan endvidere optages udenlandske virksomheder, der på industriel basis fremstiller limtræ til bærende konstruktioner.

L – mærket
Limtræet blev hurtigt en populær og troværdig spiller på det danske byggemarked, og L – mærket var en realitet som kvalitetsstempel underlagt Dansk Ingeniør Forening, kaldet D.I.F., refererende til Boligministeriet.
D.I.F. er nu nedlagt og det velkendte L- mærke er overgået, som registreret varemærke til FLD, hvor man som medlem er berettiget til at bruge det i sin markedsføring, så hold øje med det.

Brug træ og gavn miljøet

Foreningen af Limtræfabrikanter i Danmark arbejder for øget og hensigtsmæssig anvendelse af limtræ. Se medlemmerne.
Når du bruger træ som bygningsmateriale, får du adskillige miljø fordele.

* Træ er et af vore få fornyelige materialer
* Træ bekæmper drivhuseffekten
* Træ bruger mindst energi
* Træ sikrer et godt indeklima
* Træ er økologisk og grønt

Område
6830 Nørre Nebel

Foreningen af mejeriledere og funktionærer

Foreningen har til formål:
at samle danske mejeriingeniører til varetagelse af medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, beskæftigelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser,
at formidle efterspørgsel og udbud af stillinger,
at støtte alle bestræbelser, der kan tjene til befæstelse af medlemmernes position og derigennem også til fremme af dansk mejeribrugs anseelse,
at deltage i udgivelsen af medlemsbladet, Mælkeritidende, og andre mejeri- og eller levnedsmiddeltidsskrifter,
at søge repræsentationer med relationer til myndigheder, organisationer og institutioner i dansk og internationalt mejeribrug,
at samarbejde med andre organisationer i spørgsmål af fælles interesse.

Medlemskredsen
A: Som aktive medlemmer optages personer, der er:
Dimitteret som mejeriingeniører.
Levnedsmiddelingeniører med godkendt mejeripraktik.
Professionsbachelorer i Mejeri-teknologi.
Endvidere kan som aktive medlemmer optages personer med en dansk eller udenlandsk teknisk/videnskabelig uddannelse på tilsvarende niveau.
B: Aktive medlemmer kan ansøge om optagelse i Foreningen af mejeriledere og funktionærer og dermed opnå et dobbeltmedlemskab. Betingelsen for et sådant medlemskab er, at medlemmet er ansat i en produktionsvirksomhed inden for mejeribruget eller i Mejeriforeningen. Medlemsstatus i Dansk Mejeriingeniør Forening vil være uændret. Dobbeltmedlemskab skal godkendes af bestyrelsen.
C: Mejeriingeniørsstuderende og tilsvarende grupper af studerende fra de optagelsesberettigede uddannelser samt evt. andre grupper af interessenter kan med bestyrelsens godkendelse opnå et kollektivt medlemskab.
D: Bestyrelsen kan beslutte at optage særlige medlemmer. Disse ønsker optagelse i foreningen af interessemæssige årsager og har således ikke stemmeret i foreningens anliggender, ligesom de ikke ydes juridisk bistand.
E: Aktive medlemmer, som overgår til pension, efterløn eller lignende, overflyttes efter anmodning til passivt medlemskab med nedsat kontingent.

Bliv medlem

Hovedparten af Foreningen af mejeriledere og funktionærers aktive medlemmer er pr. tradition faguddannede mejerister/mejeriteknikere/procesteknologer af uddannelse, men et stigende antal personer med andre relevante uddannelser fra tilknyttede erhverv og serviceindustri har gennem de senere år søgt tilknytning til foreningen som medlemmer. Eksempelvis marketing-, økonomi-, salgs-, transport-, logistik- og laboratoriepersonale mv.

Er du således beskæftiget med ledelsesfunktioner ved et mejeri eller i en virksomhed med tilknytning hertil, har du mulighed for at blive medlem af Foreningen af mejeriledere og funktionærer.
Område
5260 Odense S

Foreningen af Ortopædiske Håndskomagermestre

Foreningen FOH til en underafdeling af Dansk Industri.

Foreningen FOH blev stiftet onsdag den 16. januar 1952 kl. 20.00 på Ortopædisk Hospital, der på
daværende tidspunkt var beliggende på Hans Knudsens Plads nr. 3 på Østerbro, København.
Dette skete på foranledning af Svend H. Møller efter et stort forarbejde.
Forud for stiftelsen havde man afholdt en mesterprøve for 16 mestre henholdsvis fra Ortopædisk Hospital samt for private håndskomagere. Prøven blev nøje overvåget af ortopæd kirurg overlæge Knud Jantsen.
Invalideforsikringsretten anerkendte og støttede ligeledes foreningen og mesterprøven, og de udstedte beviser til de håndskomagere, der havde bestået mesterprøven, så disse håndskomagere fik retten til at levere håndsyet
fodtøj.
Foreningen består også i dag udelukkende af ortopædiske håndskomagermestre, der alle har bestået FOH´s mesterprøven. I alt 58 ortopædiske håndskomagermestre er medlem af foreningen. De er fordelt på 21 firmaer.

Hvorfor så vælge en ortopædisk håndskomagermester, der er medlem af FOH?

* De har erfaringen og ekspertisen gennem mange år som håndskomagermestre.
* De er professionelle og har alle gennemgået en mesteruddannelse i FOH-regi med afsluttende mesterprøve.
* De er nemme at få kontakt til og har mange filialer i hele landet.
* Der er mulighed for at klage, hvis De er utilfreds.
Område
1553 København V

Foreningen af Praktiserende Læger i Holstebro Kommune

Foreningen består i praktiserende læger i Holstebro Kommune

Holstebro kommune består efter den 1. januar 2007 af de tre tidligere Holstebro, Vinderup og Ulfborg-Vemb kommuner.

I den nye Holstebro Kommune er der 41 praktiserende læger.

Foreningen af praktiserende læger i Holstebro er stiftet den 8. februar 2007.
Bestyrelsen består af:

* Formand Lotte Jakobsen, Holstebro
* Kasserer Laila Andersen, Vinderup
* Sekretær Jakob Houe, Holstebro
* Anders Nissen, Vemb
* Susanne Schovsbo, Holstebro
Område
7500 Holstebro
(Viser 491 til 500 af 1056)