Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

FSR er en brancheorganisation for de statsautoriserede revisorer i Danmark. Foreningen varetager de statsautoriserede revisorers interesser fagligt og politisk. Foreningen blev etableret den 12. januar 1912.

Foreningen ledes til daglig af en bestyrelse og et bestyrelsesnedsat forretningsudvalg.

FSR's formål

at varetage revisorstandens faglige og naturlige interesser såvel udadtil som indadtil
# at påse og bidrage til opfyldelse af de almindelige og særlige revisorpligter og derved og på anden måde højne standens anseelse og dygtighed
# at samle de statsautoriserede revisorer til at samarbejde om disse opgaver

FSR's mission

FSR er sat i verden for at skabe værdi for sine medlemmer gennem en professionel indsats. FSR fokuserer på at:
# profilere værdien af revision og revisionsbranchen som arbejdsplads
# være synlige i offentligheden og varetage medlemmernes interesser i forhold til myndigheder og det politiske system - nationalt som internationalt
# sikre høj faglighed og kvalitet i branchen - herunder sikre tidssvarende og relevant uddannelse, efteruddannelse og autorisation
# skabe netværk, vidensdeling mellem medlemmerne og let tilgængelig faglig information/vejledning til medlemmerne
# medvirke til at udvikle og understøtte nye forretningsmuligheder i takt med tidens tendenser, samfundets krav og forventninger

FSR's vision

FSR vil skabe merværdi for det danske samfund som helhed.

Det gør vi ved at være et skridt foran, når det gælder professionel rådgivning, troværdige attestationer og pålidelige regnskaber for såvel offentlige som private virksomheder.
FSR's værdier

FSR’s mission og løbende arbejde bygger på tre grundlæggende værdier:
#
Troværdighed
#
Toneangivende
#
Fremsynet

Medarbejderne har herudover vedtaget to værdier, som skal kendetegne arbejdsgangene i sekretariatet:
# Arbejdsglæde
# Passion
Område
1306 København K

Foreningen af Veterinærsygeplejersker i Danmark

Foreningen af Veterinærsygeplejersker i Danmark er en interesseorganisation, der blev stiftet af veterinærsygeplejersker i 1981.

Alle er velkomne i foreningen, som består af eksaminerede veterinærsygeplejersker i alle typer jobs, elever, klinikpersonale og andre i lignende stillinger.

I foreningen arrangerer vi kurser, foredrag og andre spændende ting. Foreningen udgiver medlemsbladet ”Veterinærsygeplejersken” 4 gange årligt. Dette indeholder faglige artikler, annoncer mv. Derudover har foreningen sin egen jobformidling.

Foreningen arbejder på at afholde kurser af høj faglig kvalitet, til fordelagtige priser for sine medlemmer.
Du er altid velkommen til at kontakte foreningen for yderligere information.

Foreningens formål er:

a. At varetage medlemmers interesser, herunder udbyde aktiviteter, kurser og skabe rum for erfaringsudveksling samt være bindeled til relevante samarbejdspartnere.

b. At sikre udgivelsen af bladet ”Veterinærsygeplejersken”.

c. At tilbyde to årlige legater á kr. 2000,- til studierejser til medlemmer

Medlemskab

I foreningen kan optages personer med uddannelse som veterinærsygep1ejersker og ufaglærte personer ansat i sammenlignelig stilling under ledelse af en dyrlæge, samt andre der er tilknyttet veterinærbranchen.

a. Aktivt medlemskab opnås af personer uddannet som veterinærsygeplejersker, bosat i Danmark.
Aktivt medlemskab giver stemmeret på generalforsamlingen.

b. Passivt medlemskab opnås af veterinærsygep1ejerskeelever og ufag1ærte, ansat i sammenlignelig stilling under ledelse af en dyrlæge samt pensionerede veterinærsygeplejersker. Passivt medlemskab giver ikke stemmeret, men taleret på generalforsamlingen.

e. Associeret medlemskab opnås af udenlandske veterinærsygeplejersker og foreninger, samt personer og firmaer, der er beskæftiget i eller med veterinærbranchen. Associeret medlemskab giver hverken sternme- eller taleret på generalforsamlingen.
Område
2610 Rødovre

Foreningen Danske Revisorer

Foreningens formål er:

1. Ved sammenslutning af kvalificerede revisorer at sikre medlemmernes kunder faglig og forsvarlig bistand på det regnskabs- og revisionsmæssige område.
2. At varetage medlemmernes faglige interesser.
3. At yde kollegial støtte i alle faglige forhold.
4. At virke for en stadig højnelse af medlemmernes kvalifikationer gennem kurser og etablering af ERFA-grupper.
5. At medvirke til, at de almindelige, særlige og moralske pligter, der pålægges revisorer, bliver opfyldt.
6. At udgive interne og eksterne publikationer.

Som ordinære medlemmer af foreningen kan optages revisorer, der:
1. Har bopæl her i landet eller er omfattet af De Europæiske Fællesskaber eller EØS- aftalens regler om etablering og tjenesteydelser.
2. Har rådighed over sit bo.
3. Har ført en retskaffen vandel.
4. Har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed som revisor i mindst 3 år eller haft ansættelsesforhold hos en revisor i mindst 3 år og hos denne udført selvstændigt kvalificeret arbejde, og overfor bestyrelsen eller et af denne nedsat optagelsesudvalg kan påvise derved at have opnået de til fagets bestridelse nødvendige kvalifikationer.
5. Driver bogførings- og revisionsvirksomhed.Område
5220 Odense SØ

Foreningen Far

Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre
Vi er en landsdækkende medlemsforening, som har eksisteret i mere end 30 år.

Vi tager udgangspunkt i, at børn har ret til begge forældres kærlighed, omsorg og beskyttelse
- også når forældrene ikke bor sammen.

Alt vores arbejde udføres ulønnet.

Rådgivning
Vi rådgiver om forældremyndigheds- og samværsområdet samt om forældresamarbejde med fokus på barnet. Rådgivningen er gratis og anonym. Vi har årligt omkring 4000 henvendelser i vores rådgivning. I det omfang der er ressourcer til det, deltager vi som bisiddere og hjælper med kontakten til det offentlige for rådsøgende, som har særligt behov for dette.

Viden
Vi har kontakt til statsforvaltninger, familiestyrelse, jurister, psykologer og andre, som agerer på området. Vi arrangerer relevante møder og kurser for aktive. Vi opdaterer løbende vores viden og har et solidt kendskab til lovgivning og praksis samt til undersøgelser, litteratur og artikler på området.

Politik
Vi udarbejder høringssvar og deltager i offentlige debatter.

Medier
Vores presseansvarlige kontaktes dagligt af diverse medier, politikere, fagfolk og andre, som søger viden på forældremyndigheds- og samværsområdet.

Medlemsservice
Vi udgiver et medlemsblad samt et årsskrift. Vi afholder arrangementer og åbne møder af relevans for vores medlemmer.

Administration og foreningsudvikling
...er naturligvis også en del af vores arbejde.

Bliv medlem

Støt vores arbejde

Som medlem bidrager du til foreningens virke som beskrevet på hjemmesiden under Om foreningen og Rådgivning.

Du modtager vores medlemsblad ca. 4 gange årligt.

Desuden inviteres du til generalforsamlinger og andre relevante arrangementer.

Kontingentet er 325 kr. pr. kalenderår.

----
Vil du også med i landets største netværksoversigt? Tilmeld dit netværk og bliv fundet af flere netværksinteresserede personer i Danmark.
Område
2500 Valby

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug

I foreningen arbejder vi for at styrke udviklingen af det biodynamiske jordbrug i Danmark ved at oplyse om baggrund og praksis for den biodynamiske dyrkningsform. Vi medvirke til at skabe dialog mellem alle led fra bonde til kunde gennem temamøder, kurser, studieture og udstillinger for fagfolk og forbrugere. Se tid og sted for de næste arrangementer i kalenderen.

Biodynamisk JordbrugForeningen er stiftet i 1936 og udgiver bladet Biodynamisk Jordbrug samt litteratur og gratis materiale om antroposofisk livsanskuelse i relation til biodynamisk dyrkning, forskning og fødevarekvalitet.

De biodynamiske regler for dyrkning og forarbejdning – Demeter-reglerne – udarbejdes af foreningen i samarbejde med Demeter International, der omfatter biodynamiske foreninger i ca. 40 lande.

Foreningen er repræsenteret i følgende råd og udvalg:
• Det Økologiske Fødevareråd
• Programudvalget i Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS FØJO
• Kontroludvalget for økologisk jordbrug
• Dansk IFOAM

Medlemskab inkl. bladet Biodynamisk Jordbrug
• Introduktionspris for nye medlemmer det første år: 175,- kr. inkl. et par bøger om biodynamisk jordbrug
• Medlemskontingent pr år 300,- kr. (700,- kr. for jordbrugere og grossister).

Som medlem får du rabat på den årlige såkalender fra Maria Thun (75 kr. mod normalt 89 kr. - priser inkl. porto) og på hendes havebog (120 kr. mod normalt 150 kr. - priser ekskl. porto). Desuden får medlemmer rabat på foreningens studieture og temamøder.

Bliv medlem af foreningen

Som medlem af Foreningen for Biodynamisk Jordbrug får du bladet Biodynamisk Jordbrug 5-6 gange om året. I det kan du læse om
Biodynamisk Forening• nyheder fra biodynamiske landbrug
• møder, kurser og studieture for både forbrugere og fagfolk,
• baggrundsartikler og holdninger
• fødevarekvalitet og sundhed
• forskningsresultater
• interview med landmænd, forarbejdere og forskere

Samtidig er du med til at støtte og udvikle det biodynamiske jordbrug og oplysningsarbejde og dermed sikre et større udbud af biodynamiske produkter.

Medlemskab inkl. bladet Biodynamisk Jordbrug
Introduktionspris for nye medlemmer: det første år er prisen kun 175,- kr.
Du får de numre tilsendt, der er udkommet i det kalenderår, hvor du melder dig ind.
Normalt kontingent pr. år 300,- kr.
(700,- kr. for jordbrugere og grossister).

Som medlem får du rabat på den årlige såkalender fra Maria Thun (75 kr. mod normalt 89 kr. - priser inkl. porto) og på hendes havebog (120 kr. mod normalt 150 kr. - priser ekskl. porto). Desuden får medlemmer rabat på foreningens studieture og temamøder.
Område
5220 Odense SØ

Foreningen for Danske Savværker

Foreningens formål er at samle alle småsavværker i Danmark for ved samarbejde at:

a: Fremme det kollegiale forhold mellem medlemmer.

b: Hindre og modarbejde illoyal konkurrence.

c: Varetage medlemmers interesser overfor lovgivningsmagten og de udøvende myndigheder.

d: At fremme faglig uddannelse af medarbejdere

e: At fremme produktudviklingen

f: At fremme samarbejdet indenfor foreningen medlemskreds MHT. træleverandøre mm.

3. Som ordinært medlem kan optages dansk registrerede savværker.

4. Ansøgning om optagelse skal indgives skriftligt til foreningens kontor, der skal bekræfte optagelsen.

Medlemsskab

Vi henvender os til små og mellemstore savværker. Det være sig både rundsave og båndsave, høvlerier, og råtræshandlere, der alle har interesse for savværker. Som er interesseret i at vi står sammen om at løfte opgaven, der får vores arbejde til at fremstå som et solidt, professionelt erhverv.

Vi ved at der er omkring 200 små savværker i Danmark, og dertil kommer høvlerier. men det kniber os at finde dem alle, så kender i nogen der er i det erhverv, så bed dem gå forbi vores hjemmeside og kontakte John.

Indmeldelses gebyr inden 1/10-08 1.000,00kr

Kontingent for 2008 er 500,00kr
Område
7760 Hurup Thy

Foreningen Gamle Danske Husdyrracer

I almennyttigt øjemed at koordinere bestræbelserne på: at bevare vore danske husdyrracer i alle varianter at udbrede kendskabet til ovennævnte ved udgivelse af tidsskrift, publikationer, ved foredragsvirksomhed og lignende arrangementer

Historien
Vor forening der oprindeligt hed Foreningen til Bevarelse af Levende Dansk Landbrugskultur blev stiftet i begyndelsen af juni 1985 i forbindelse med dyrskuet i Odense.

Foreningen har i sine 17 års levetid trofast stået bag det projekt til bevarelse af de gamle danske husdyrracer, som familien Benzon har ledet først på Lyø og siden på Oregaard.

Foreningen kan rose sig af, at det var den, der opfandt begrebet det historiske dyrskue. Første gang det blev afholdt i Den Fynske Landsbyblev det det en tordnende succes. Sidenhen mente andre arrangører, at de sagtens kunne klare sig uden foreningens og Oregaards medvirken og tilsidst har veterinærdirektoratets bestemmelser om husdyrparker stort set gjort det umuligt at afholde historiske dyrskuer.
Område
5240 Odense NØ

Foreningen Højesteretsskranken

Foreningens formål er at bidrage til, at højesteretsproceduren foregår for den på retten og for offentligheden bedste måde.

Kontingent for medlemsskab af Foreningen Højesteretsskranken i 2009 er kr. 400.
Område
2100 København Ø

Foreningen NORDEN

Foreningens formål er på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil. Foreningen NORDEN arbejder altså for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser ved at sætte fokus på skole og uddannelse, information, ungdomsudveksling, venskabsbysamarbejde, kultur mm.

Foreningen NORDEN blev oprettet i skyggen af første verdenskrig i de tre nordiske lande Danmark, Sverige og Norge i april 1919, og indledte hurtigt et fælles arbejde for fredelig sameksistens og fælles politiske mål i Norden under mottoet kendskab giver venskab. Stifterne håbede, at man ved øget samarbejde og forståelse kunne undgå endnu et krigsmareridt. Senere blev foreninger NORDEN dannet i Finland og Island samt i de selvstyrende områder Åland, Færøerne og Grønland.

Foreningen har to gange, i 1933 og 1934, været indstillet til Nobels fredspris.

Foreningen NORDEN fik en voldsom opblomstring efter 2. Verdenskrig, da erindringen om dens oprindelige formål atter aktualiseredes. Og på det tidspunkt gik foreningen fra at være en elitær til at være en bred folkelig forening.

Foreningen spillede en aktiv politisk rolle i forbindelse med stiftelsen af de nordiske institutioner Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, ligesom foreningen var primus motor i det arbejde, der førte til den nordiske pasunion, det fælles arbejdsmarked, socialkonventionen, sprogkonventionen og tankerne om et nordisk fællesmarked.

I Danmark har foreningen over 100 lokalafdelinger og godt 13.000 personlige medlemmer, mere end 500 skole- og biblioteksmedlemmer, samt mere end 100 organisationer, foreninger og virksomheder, der støtter foreningens arbejde som medlemmer. Endvidere omfatter 'familien' en selvstændig ungdomsorganisation, Foreningen NORDENs Ungdom, der også er aktiv i hele landet.

Foreningen NORDEN er med sit historiske fundament også svar på nutidens og fremtidens udfordringer.

----
På netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord kan du let blive fundet.
Område
9220 Aalborg Øst

Foreningen Private Golfbaner

Foreningen Private Golfbaner - FPG - blev stiftet i 2001 med det formål at være samlingspunkt og
interesseorganisation for de privatejede golfbaner i Danmark. FPGs medlemmer er de største aktører
indenfor drift og udvikling af golfbaner og golfanlæg i Danmark. Vi repræsenterer i dag 38 aktive, privatejede golfbaner med mere end 30.000 golfspillere fordelt over hele landet.

Hovedområderne i disse år er miljø & klima, konkurrencevilkår og erfarings- og vidensdeling.

Bliv medlem - Ønsker du også at drage fordel af foreningens mangesidede arbejde til fremme af golfmarkedet i Danmark, så meld dig ind nu. Send en mail til YmFAZnBnLmRr

Bliv sponsor - Er dit firma aktiv i det danske golfmarked, var det måske en overvejelse værd at blive sponsor for foreningen og opnå mulighed for en endnu bedre eksponering hos foreningens medlemmer.
Send en mail til YmFAZnBnLmRr
Område
2970 Hørsholm
(Viser 501 til 510 af 1056)