Foreningen Straatag

Foreningen Straatags formål er at medvirke til at bevare alle stråtage på almene, fredede og bevaringsværdige bygninger af betydning for den danske bygningskultur. Bevaringen af stråtage har ofte store økonomiske omkostninger for ejeren, og foreningen arbejder derfor ligeledes på at lette den økonomiske byrde, det er at have og vedligeholde de stråtage, der er tilbage i Danmark.

På vores hjemmeside kan du få informationer, råd og vejledning som er relevant for ejere af stråtage eller folk med interesse for dette smukke, særprægede og miljøvenlige tag. Du kan ligeledes få mange nyttige adresser samt oplysninger om, hvad der sker på stråtagsområdet og i Foreningen Straatag.

Område

Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring

Velkommen til Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring.

Foreningens formål er at værne om vore gamle bygninger og udbrede kendskabet til dem.

Det gør vi ved møder, arrangementer, rundvisninger og foredrag - og vi udgiver bøger og blade.

Vi råber vagt i gevær, når en bevaringsværdig bygning er i fare for at blive nedrevet.

Vil De være med til at redde den danske kulturarv? Så slut op om foreningen og meld Dem ind.

BESTYRELSEN

HVEM ER VI?

DANMARKS ÆLDSTE LANDSDÆKKENDE
BYGNINGSBEVARINGSFORENING – STIFTET 1907

Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring blev stiftet den 23. maj 1907 af bl.a. arkitekt H. B. Storck - foreningens første formand – og historikeren, dr. phil Vilhelm Lorenzen - med det formål at værne om vore gamle bygninger, vække interesse for dem og udbrede kendskabet til dem - som man stadig kan læse det i foreningens formålsparagraf. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring er Danmarks ældste landsdækkende bevaringsforening. I 1907 påbegyndte foreningen en registrering af Danmarks bevaringsværdige og truede bygninger. Der blev oprettet et net af korrespondenter over hele landet, hvis opgave var at rapportere til foreningen, så snart de vejrede overgreb eller overhængende trusler imod landets kulturarv af gamle, bevaringsværdige bygninger. Det førte til mangfoldige fredninger i årenes løb, ligesom mange bygninger blev reddet fra nedrivning - eller opnåede økonomisk støtte til bevaringen gennem foreningens indgriben.

FORENINGEN STOD FADDER TIL DEN FØRSTE BYGNINGSFREDNINGSLOV
– OG TIL DET SÆRLIGE BYGNINGSSYN
Det var Vilhelm Lorenzen og Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring, der tog initiativet til og satte deres markante præg på vor første bygningsfredningslov fra 1918, der har været bygningsfredningens grundlov her i landet lige siden. Det var således foreningen, der stod fadder til oprettelsen af Det særlige Bygningssyn.

FORENINGEN REDDEDE DE GAMLE BINDINGSVÆRKSHUSE
- OGSÅ MODERNISMENS BOLIGER VÆRNES
Foreningens indsats over årene har stærkt medvirket til, at Danmark er blevet kendt for, at mange statelige bindingsværksgårde og karakteristiske byhuse og bymiljøer, f. eks. i Køge, Randers, Næstved, Svendborg og Svaneke - samt på Christianshavn - stadig eksisterer. Men foreningen gør også anskrig, hvis nyere bevaringsværdige bygninger trues. I alt har foreningen i årenes løb beskæftiget sig med over 500 bevaringssager.

RUNDVISNINGER, MØDER OG ARRANGEMENTER
Foreningen afholder rundvisninger, møder, paneldiskussioner og arrangementer, hvor fagfolk f. eks. fortæller om bevaring, om byplanlægning og arkitekturhistoriske emner og kulturhistorie. I sommerhalvåret arrangeres ekskursioner til kirker, slotte, herregårde og ældre industribyggeri, hvortil offentligheden normalt ikke har adgang.

MEDLEMMERNE FÅR GRATIS BØGER OM ARKITEKTUR OG BEVARING
Foreningen er også blevet kendt for sine publikationer. I årenes løb har foreningen udgivet mange værker om bygningshistorie eller bygningsbevaring m.v. Foreningens nye publikationer udsendes gratis til medlemmerne ved udgivelsen. Det kan være bøger, hvor f. eks. arkitekter, museumsfolk, forskere, lokal- og kulturhistorikere m.v. fortæller om og gør nærmere rede for bygningskulturelle emner. Det kan være registranter over eller skrifter, der redegør for gamle, værdifulde bygninger eller kulturmiljøet i øvrigt i en købstad eller i en bydel; det kan være en monografi over en kendt bygmester eller arkitekt og hans virke, en beskrivelse af en arkitekturhistorisk epoke - eller en beskrivelse af et værdifuldt, men måske ikke altid lige kendt bygningsværk, hvis bevaring, foreningen på denne måde ønsker at argumentere for.

Foreningen har tillige et tæt samarbejde med årsskriftet “Bygningsarkæologiske Studier”, der udgives af Afdelingen for Arkitekturhistorie og Opmåling, Kunstakademiet. Siden 1982 har Foreningens medlemmer vederlagsfrit modtaget dette fornemme skrift.Foreningens medlemmer får desuden tilsendt ”Nyhedsbrevet” to-tre gange årligt, hvor foreningens medlemsarrangementer omtales udførligt. Skriftet indeholder bl.a. også artikler om foreningens seneste tiltag for bevaringstanken og om foreningens indsigelser og protester, når bevaringsværdige huse og miljøer trues. Desuden indeholder skriftet artikler om bevaringsværdig arkitektur og om kulturhistoriske miljøer og bygninger i Danmark og i udlandet - og tillige litteraturlister og omtale og anmeldelse af nyudkomne publikationer om sådanne bygninger og miljøer.
Område
1350 København K

Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse

Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse – FHF – er et levende og aktivt forum i den moderne storby København og en gammel, agtværdig forening med lange og stolte traditioner.

Foreningen blev grundlagt i 1885 af blandt andre bryggeren Carl Jacobsen og billedhuggeren Bissen for “at virke til forskjønnelse af Hovedstaden”.

Foreningen er nu mere aktiv, mere levende og mere nødvendig end nogensinde før. FHF påvirker udviklingen og realiseringen af det moderne København. Den er med til at sikre, at vores egen tid er synlig i byen, i form af bygningsværker, byrum og parker på højt arkitektonisk og kunstnerisk niveau. Samtidigt er FHF med til at beskytte og bevare vores eksisterende arkitektoniske og bymæssige perler – fra enkeltstående bygninger til hele kvarterer – på nutidig vis.

----
Vil du findes af netværksinteresserede? Tilmeld dit netværk hos Netværksportalen og bliv en del af listen over netværk i Danmark.
Område
1210 København K

Foreningen til Søfartens Fremme

Foreningens formål er at fremme alt, hvad der tjener til søfartens bedste. Foreningen vil søge at sprede kendskab til og vække interesse for dansk skibsfart og de til erhvervet knyttede virksomheders arbejde.
Medlemmer

Som medlem kan optages erhver uberygtet mand og kvinde og ethvert firma, selskab, institution eller anden juridisk person. Udmeldelse må ske skriftligt inden 1. december, såfremt den skal have virkning for det kommende kalenderår. Udelukkelse af foreningen kan kun ske ved bestyrelsens eenstemmige beslutning. Den udelukkede kan dog fordre sagen forelagt en generalforsamling til endelig afgørelse.
Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det følgende kalenderår. Det årlige kontingent opkræves i december måned for det følgende kalenderår.

Om os

Foreningen til Søfartens Fremme arbejder for at tiltrække interesse, ressourcer og dermed vækst til de maritime erhverv i bredeste forstand. Foreningen har ca. 6000 medlemmer indenfor søfartens virksomheder og organisationer og et væsentligt mål for foreningen er at øge rekrutteringen af arbejdskraft til søfarten. Derfor går foreningen i dialog med unge og deres uddannelsesinstitutioner på flere måder.
Historien om Foreningen til Søfartens Fremme

Foreningen blev stiftet den 1. august 1844 af kontreadmiral MJP Bille. Bille trak sig tilbage efter en lang og succesfuld karriere i både militær og civil tjeneste og helligede sig arbejdet med at forbedre den daværende skibsfart og dens brug af navigation. Han etablerede Foreningen for Søfartens Fremme i bestræbelserne på at forbedre dansk søfart - ikke mindst gennem forbedringer af søfartsuddannelserne.

Uddannelse og oplysning

Foreningen til Søfartens Fremme kan i dag se tilbage på mere end 160 år med store resultater for søfarten. For eksempel oprettede og drev foreningen allerede i 1852 Københavns Navigationsskole og har stolte traditioner for at rådgive regeringen i søfartsspørgsmål. Foreningen til Søfartens Fremme har gennem tiden været initiativtager til eller deltager i mange nyskabende projekter i dansk søfart. Det er lykkedes foreningen at omstille sig undervejs og hele tiden arbejde for det, der til enhver tid tjener søfarten bedst. Derfor er arbejdet i dag koncentreret om oplysning og rekruttering af kvalificerede unge mennesker til de danske søfartsuddannelser. Desuden udgiver foreningen bladet SØFART.
Område
1256 København K

Forlæggerforeningen

Vi er interesseorganisation for forlag i Danmark og har til formål at fremme medlemsforlagenes fælles interesser.

Vi er forlagenes fælles talerør i forhold til regering, politikere, myndigheder, pressen samt offentligheden i øvrigt om forhold som har indflydelse på forlagenes arbejdsforhold, og vi forsøger at skaffe medlemsforlagene indflydelse på og information om lovgivning samt andre forhold som er væsentlige for forlagsområdet. Det sker dels som aktiv hørings-partner, dels ved iværksættelse af egne initiativer på relevante områder.

Forlæggerforeningen varetager tillige kontakt med organisationer i udlandet og indgår i et særligt tæt samarbejde omkring indflydelse på europæisk relevant lovgivning via medlemskab af den europæiske forlæggerforening (FEP).

Foreningens medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages ethvert forlag, som udgiver skøn- eller faglitteratur (herunder undervisningsmaterialer) i såvel analog som digital form. Normalt skal der stilles krav om, at forlaget har udgivet mindst et skøn- eller faglitterært værk i ansøgningsåret eller i det foregående år.
Ansøgning om medlemskab indgives skriftligt til foreningens sekretariat.
Bestyrelsen træffer beslutning om en ansøgning om medlemskab kan imødekommes. Hvis en ansøgning om medlemskab ikke imødekommes, kan ansøgeren stille krav om, at ansøg-ningen bliver forelagt plenarforsamlingen ved først kommende plenarmøde. Plenarforsamlingen kan imødekomme ansøgningen ved simpelt flertal.

Personlige medlemmer
Hvert medlemsforlag skal anmelde mindst et personligt medlem, som skal være tilknyttet forlagets ledelse eller forlagets bestyrelse.
Område
1216 København K

Fotobranchens Leverandørforening

Fotobranchens Leverandørforening er dannet i 1940, som bindeled mellem importører, agenter og fabrikanter af foto- og laboratorieudstyr til den fotografiske branche.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor bl.a. offentlige myndigheder, branchens organisationer og pressen samt virke for, at forbrugerne får indfriet deres forventninger til - og krav om faglig behandling og service.

Se endvidere foreningens vedtægter. Anmodning om optagelse som medlem af foreningen, sker ved fremsendelse af udfyldt indmeldelsesblanket til sekretariatet, der ved førstkommende medlemsmøde forelægger optagelsesbegæringen for foreningen.

Foreningens formål er:

at varetage medlemmernes interesser overfor:
offentlige myndigheder,
branchens organisationer,
pressen,
kunderne, hvor disse optræder som gruppe,
at virke for, at forbrugerne får indfriet deres forventninger og krav om faglig behandling og service,
at virke som bindeled medlemmerne imellem.
§ 3
Som medlemmer kan optages personer eller selskaber, der som hovederhverv virker som importører, agenter eller fabrikanter indenfor den fotografiske branche.
Område
1216 København K

Fredericia Erhvervsforening

Erhvervsforeningen skal arbejde med:

# Min. 4 arrangementer pr. år for medlemmer, hvor der er fokus på erhvervspolitik. kompetenceudvikling, faglige emner og netværksdannelse
# Samarbejde og sparring med kommunens og regionens erhvervsfremmeaktører
# Samarbejde med andre nabobyers erhvervsfremmeorganisationer om lokal og regional erhvervsudvikling
# Relationer til nationale erhvervsfremmeorgnisationer som DI, DE og Håndværksrådet
# Etablering af arbejdsgrupper, udviklingsprojekter og erhvervsklubber med henblik på lokal erhvervsfremme
# At få flere medlemmer - primært inden for
* industri, engros handel, videnerhverv og forretningsservice.

Arbejdsgrupper, udviklingsprojekter og erhvervsklubber er drevet af erhvervspolitiske problemstillinger.
De arbejder med faglige temaer med henblik på politikformulering og indflydelse på rammebetingelser og specifikke forbedringer af erhvervenes daglige forhold.

Netværk kan fungere på kryds og tværs af arbejdsgrupper, udviklingsprojekter og erhvervsklubber. Medlemmerne har selv ansvaret for at få noget ud af at netværke, mens foreningen gøder jordbunden og understøtter forbindelserne via kommunikation og mødesteder.

Aktivitetsniveauet er afhængigt af mange medlemmers opbakning. Sponsorer til konkrete initiativer er velkomne, således at foreningen kan holde egne omkostninger på et lavt niveau og til stadighed opretholde kvalitativt højt og effektivt aktivitetsniveau.

Netværk

I dag har de fleste erhvervsledere opbygget et stærkt fagligt og/eller socialt netværk, og alle erkender betydningen af sådanne.

Erhvervsforeningen vil gerne bidrage til opbygning af flere, relevante netværk. Derfor vil vi på vor website informere om erhvervsnetværk eller organisationer med netværkstilbud.
Område
7000 Fredericia

Frederikshavn Erhvervsråd

Frederikshavn Erhvervsråd er paraplyorganisation for erhvervsforeningen i Skagen, Sæby og Frederikshavn

Vision

Frederikshavn Erhvervsråd vil være frontløber i forbindelse med den generelle erhvervsudvikling i Frederikshavn Kommune.

Strategi

1. Vi vil arbejde med iværksætteri, virksomhedsetablering og generationsskifte:

- Styrke iværksætteri
- Etablere rådgivning vedr. generationsskifte
- Iværksætterkurser
- Mentorordninger for nyetablerede virksomheder
- Oversigt over ledige lokaler i kommunen

2. Vi vil være i tæt dialog med eksisterende virksomheder – både store og små:

- Skabe vækst i eksisterende virksomheder
- Analyse af erhvervslivet i lokalområdet inden for specifikke områder
- Godt kendskab til erhvervslivet i kommunen
- Flere virksomhedsbesøg
- Opsøgende overfor de mindre virksomheder
- Støttemuligheder / støtteportal

3. Vi vil arbejde med etablering af virksomheds netværk og klynger:

- Netværk for mindre virksomheder – de fremstår stærkere i en samlet enhed
- Sammenhængende erhvervsliv – værdikæde
- Projektkoordinering / netværkværk
- Hjælpe med at holde mere liv i de mindre samfund i kommunen
- Tilbyde eksisterende virksomheder kompetenceudvikling og netværksdeltagelse
- Netværk for små og mindre virksomheder
- Kontakt mellem virksomheder og unge

4. Vi ønsker en stor, relevant og indflydelsesrig medlemsorganisation:

- Giv service til de der trænger – yde god medlemsservice – også inden for forskellige temaer
- Mere specifik i forhold til udsendelse af mails
- Rådgivning af virksomheder i forbindelse med div. regler
- Forøgelse af medlemsantallet
- Arbejde på tværs af de tre erhvervskontorer

5. Vi vil initiere og deltage i projekter, som er til gavn for erhvervslivet i Frederikshavn Kommune

- Arbejdskraft – herunder mangel
- Frederikshavn som vedvarende energiby
- Hvordan får vi fjernet de gamle kommunegrænser

6. Vi vil medvirke til etablering af samarbejder, som gavner erhvervslivet i Frederikshavn kommune:

- Mellemled mellem det lokale, nationale og internationale
- Samarbejde på tværs (Hjørring og Læsø) – er vi stærke nok
- Udkantsområde – arbejde for bedre infrastruktur
- Hjælpe med at holde mere liv i de mindre samfund i kommunen
- Samarbejde med AAU, Væksthus, øvrige erhvervsservice aktører, regionen og kommunen
- Samarbejde og sparring med Frederikshavn Kommune

7. Vi vil hjælpe virksomhederne med kontakter til videns- og innovationsmiljøer:

- Tætter dialog mellem virksomheder og vidensinstitutioner
- Eye open’er – på forkant med nyeste viden

8. Vi vil afholde arrangementer til gavn for erhvervslivet i Frederikshavn Kommune:

- Arrangementer og messer
- Jobmesse & karrieremesse

9. Vi vil være synlige – herunder medvirke til at de gode historier kommunikeres:

- Fokus og synlighed på de gode historier og vores kompetencer
- Mere specifik i forhold til udsendelse af maíl
- Stærkt brand for Erhvervsrådet
Område
9900 Frederikshavn

FRI - Foreningen af Rådgivende Ingeniører

FRI's mission er at støtte medlemsvirksomhederne ved at bidrage til at forbedre deres forretningsvilkår, styrke branchens rammebetingelser, profilere branchen og øge dens anerkendelse på nationalt og internationalt plan.

Medlemmer
FRI har 390 medlemsvirksomheder, der tilsammen beskæftiger 12.000 medarbejdere i Danmark og 8.500 medarbejdere i udlandet. Branchens danske omsætning udgør over 10 mia.kr.

Medlemskab af FRI
Kravene til medlemskab af FRI er, at mindst halvdelen af direktionen skal have en uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund som beskrevet i FRI's love, og at virksomheden skal levere sine ydelser på almindelige markedsvilkår i lige konkurrence med andre rådgivende virksomheder.

FRI tilbyder sine medlemmer en række medlemsfordele i form af pensionsaftaler med PFA og Danica og en forsikringsordning med Tryg

Bliv medlem

FRI i DI
Den 6. marts 2008 blev FRI medlem af DI. I den sammenhæng er der sket en række ændringer i FRI's struktur, idet DI har overtaget nogle af FRI's opgaver. Det har gjort, at FRI kan fokusere på sine kernekompetencer: Byggeri, infrastruktur, energi, klima og miljø.

FRI har samlet information om FRI's samarbejde med DI på siden FRI i DI.

Samarbejdspartnere
FRI blev del af DI Videnrådgiverne (DI VI) ved indtrædelsen i DI. Videnrådgivernes formål er at sikre fokus på den vækst, værdiskabelse og nytteværdi, som professionel videnrådgivning bidrager med i virksomheder og i samfundet.

På EU-området varetager FRI virksomhedernes interesser gennem den europæiske organisation EFCA (European Federation of Consulting Engineering Associations), hvor der på europæisk plan foregår koordinerende arbejde bl.a. omkring ansvarsforhold, ligesom EFCA på tæt hold følger med i og påvirker nye tiltag fra EU.

På verdensplan er FRI medlem af FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils), der bidrager til at udbrede kendskabet til de rådgivende ingeniører over for f.eks. udviklingsbanker, ministerier m.v., ligesom det er forum for udarbejdelse af internationalt anvendte kontraktgrundlag.
Område
2100 København Ø

Frie Skolers Lærerforening

Frie Skolers Lærerforening er fagforening for lærere, børnehaveklasseledere og ledere på frie grundskoler og efterskoler.

Foreningen varetager de fagpolitiske, uddannelsesmæssige og pædagogiske interesser for ansatte på de cirka 500 frie grundskoler og 250 efterskoler.

Foreningen organiserer ca. 9.000 medlemmer.

Frie Skolers Lærerforening blev en realitet 14. marts 2006 efter en fusion mellem Efterskolernes Lærerforening og Frie Grundskolers Lærerforening.

Læs om de mange fordele ved et medlemskab på vores hjemmeside.

MEDLEMSKAB
Som almindelige medlemmer kan optages ansatte tilknyttet frie grundskoler, efterskoler samt dimittender.
Som almindelige medlemmer kan ingen optages, der ifølge gældende grænseaftaler henhører under en anden organisation.
Repræsentantskabet kan fastsætte et særligt, nedsat kontingent for almindelige medlemmer, der har 50 % beskæftigelse eller mindre.
Område
8240 Risskov
(Viser 511 til 520 af 1056)