Friluftsrådet

Friluftsrådets formål er at støtte og opmuntre til friluftsliv og naturforståelse under hensyntagen til natur og miljø.

Friluftsrådet skal herunder over for offentligheden varetage såvel de tilsluttede organisationers som den almene befolknings behov for og interesser i et aktivt friluftsliv.

Desuden skal Friluftsrådet fungere som rådgivende organ over for de offentlige myndigheder.

Friluftsrådets opbygning

Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation med

* 91 medlemsorganisationer
* en bestyrelse på 11 personer. Formanden vælges særskilt. Medlemmerne vælges for to år ad gangen.
* 23 kredse med ca. 210 frivillige kredsbestyrelses-medlemmer samt yderligere ca. 700 kredsrepræsentanter
* samt et sekretariat med ca. 35 personer
Område
2450 København SV

FSD - Foreningen af social- sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark

Foreningen af Socialchefer i Danmark er en traditionsrig forening, der er etableret i 1913.

Foreningens formål er, at samle kommunale chefer på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet i Danmark for:

1. At fremme gensidig faglig inspiration og erfaringsudveksling.
2. At formidle og tage initiativ til samarbejde med relevante myndigheder, institutioner og organisationer på nationalt, regionalt og internationalt plan.
3. At påvirke lovgivningen og udviklingen gennem afholdelse af årsmøder og konferencer, deltagelse i kommissionsarbejde, forskning, debatter m.v., herunder en aktiv og åben indsats i forhold til medierne.

Den væsentligste del af FSD´s arbejde foregår decentralt med udgangspunkt i foreningens 5 regioner.

Medlemskab

Chefer, der har overordnet ledelse og kompetence på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet i kommunen kan optages i Foreningen.

Alle ønsker om optagelse i FDS fremsendes gennem kredsformanden til landsformanden. (sekretariatet)
Område
2610 Rødovre

FSD - Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningens formål er at fremme medlemmernes faglige viden og dygtighed til gavn for såvel medlemmer som for det samlede sygehus- og sundhedsvæsen.
Dette gøres blandt andet ved at afholde møder, kursusvirksomhed, samt ved internationalt arbejde.

Foreningen samarbejder med andre organisationer, der arbejder for mål af fælles interesse.
Foreningen har gennem de sidste år samarbejdet med Foreningen af sygeplejersker ansat ved sterilcentraler i Danmark om afholdelse af Temadage.

Foreningen kan endvidere medvirke ved rådgivning over for myndigheder, ved repræsentation i udvalg m.m

* Daglig ledelse

Foreningen af sygehusmaskinmestre i Danmark (FSD) er en brancheorganisation under Maskinmestrenes Forening.

FSD ledes af en bestyrelse, som består af en formand og fire bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant.

For at fremme samarbejdet mellem bestyrelsen og de enkelte medlemmer ,vælger medlemmerne i hver region 1-4 regionsrepræsentanter, som skal være det koordinerende led mellem bestyrelsen og medlemmerne.

Regionsrepræsentanterne skal virke for samarbejdet inden for den pågældende region. De bliver holdt orienteret af bestyrelsen om dennes virksomhed, således at medlemmerne i givet fald kan blive orienteret af repræsentanterne.

* Medlemmer

Som ordinære medlemmer kan optages personer, som er medlemmer af Maskinmestrenes Forening og ansat i det danske sygehus-og sundhedsvæsen.
Som ekstraordinære medlemmer kan optages personer ansat ved det danske sygehus- og sundhedsvæsen, med uddannelse og ledelsesfunktion, og som har interessefællesskab med ordinære medlemmer i FSD.

* Funktion/Ansvar

Maskinmestrenes placering i det danske sygehus- og sundhedsvæsen er i stillinger som maskinmestre, tekniske chefer og driftschefer med ledelsesfunktioner.
Ledelsesfunktionen omfatter bl.a.ansvaret for driftskonti inden for energistyring, drifts-og vedligeholdelsesarbejder, apparaturanskaffelse og løn.
Ledelsesfunktionen ved ombygninger/nybygninger med egen økonomisk bevilling placeres ligeledes typisk hos den tekniske chef.
Funktionen som teknisk rådgiver udføres primært i samarbejde med afdelingsledelser og sygehusledelsen, samt over for eksterne teknikere i bygge- og projektudvalg.
Maskinmesteren har en central placering, som institutionens ansvarlige kontaktperson over for f.eks. kommunernes tekniske forvaltning, offentlige forsyningsselskaber, arbejdstilsynet m.m.
Den centrale placering haves bl.a. i kraft af, at maskinmesteren har de nødvendige og lovbefalede autorisationer.

Bliv medlem

FSD arbejder med 3 typer medlemmer.

* Som ordinære medlemmer kan optages personer, som er medlemmer af Maskinmestrenes Forening og ansat i det danske sygehus-og sundhedsvæsen.

* Som ekstraordinære medlemmer kan optages personer ansat ved det danske sygehus- og sundhedsvæsen, med uddannelse og ledelsesfunktion, og som har interessefællesskab med ordinære medlemmer i FSD.

* Som korresponderende firma eller enkelt person kan tilknyttes firmaer eller personer, der har konsulentforbindelse med Danske Sygehusmaskinmestre.
Område

FTHF - Foreningen af tale-hørelærere i Folkeskolen

Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske, arbejdsmæssige og faglige interesser i forbindelse med tale-hørepæ­dagogisk arbejde i henhold til folkeskoleloven.

Foreningen samarbejder med Danmarks Lærerforening ifølge gældende samarbejdsaftale, idet Danmarks Lærerforening forhandler løn- og tjenesteforhold for foreningens medlemmer.

Foreningens formål søges bl.a. fremmet ved at:

- indsamle og formidle informationer såvel centrale som lokalt

- rådgive og vejlede medlemmer i tjenstlige forhold

- arrangere kurser

- udgive medlemsbladet TALE-HØRE-NYT

- formidle information på foreningens hjemmeside

Medlemmer

Enhver, der har gennemført eller har påbegyndt en af foreningen anerkendt uddannelse til tale- eller hørepædagog, og som er almindeligt medlem af Danmarks Lærerforening eller Københavns Lærerforening har ret til at være medlem af foreningen

Tale-hørepædagoger, der er ophørt med at arbejde i folkeskolen, har ret til særligt medlemskab af foreningen. Særlige medlemmer har ingen stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen. De betaler særligt kontingent.

Indmeldelse i foreningen sker til kassereren på det særlige indmeldelsesskema.
Område
2920 Charlottenlund

Furesø Erhvervsforening

Furesø Erhvervsforening er en sammenslutning af Erhvervsrådet i Værløse og Farum Erhvervsforening, som i 2006 blev enige om at danne én fælles, aktiv erhvervsforening.

Foreningen har til formål at virke som et upolitisk bindeled mellem Furesø Kommunes erhvervsliv, industri og detailhandel og offentlige myndigheder, samt at deltage i erhvervsfremmende aktiviteter, herunder kurser o.l.

Foreningens formål er tillige på medlemmernes vegne at være forhandlingsorganisation, der har ret til at udtale sig i ethvert anliggende, der vedrører såvel erhvervsliv som kommune, herunder oprettelse af nye erhvervsvirksomheder, forskønnelse af byen, anlæg af veje, centre m.v.

Foreningen arbejder målrettet på at få så mange medlemmer som muligt for på denne måde at stå stærkere.

Vi vil skabe relationer og udvikle netværket mellem foreningens medlemmer gennem fælles aktiviteter.

Vi vil være med til at udvikle erhvervslivet og hjælpe inden for alle brancher, samtidig med at vi tager hensyn til de forskelligheder, der er i brancherne.

Vi vil forholde os til eventuelle tiltag fra kommunen, der har betydning for erhvervslivet, så medlemmers interesser tilgodeses bedst muligt.

Vi arbejder med medlemstilbud i form af kurser og videreuddannelser, samt netværksmøder. Vores netværksmøder og temaaftner afsluttes ofte med en middag.

Furesø Erhvervsforening byder velkommen til alle, der har interesse i erhvervslivet i Furesø Kommune. Foreningen har i dag over 300 medlemmer, og vi arbejder aktivt på at styrke samarbejdet mellem medlemmerne.

Vi har et tæt samarbejde med Kommunen, hvor vi har direkte kontakt med politikerne, og vi har ligeledes et samarbejde med kommunens forvaltninger heriblandt Jobcenteret om aktiveringstilbud.
Vi har desuden samarbejde med Erhvervnet.dk.

Vi er til enhver tid åbne for nye initiativer og idéer fra medlemmer, der ønsker at bidrage til en bedre forening.

Område
3520 Farum

FVD - Foreningen af Vandværker i Danmark

Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) er en sammenslutning af forbrugerejede vandforsyninger i form af andelsselskaber eller interessentskaber. Af landets ca. 2700 private vandværker er 2.089 vandværker medlem af FVD.

Foreningen består af:

- Repræsentantskab
- Landsbestyrelse
- 5 Regioner
- Sekretariat

Foreningens opgaver er:

Udadtil at fungere som interesseorganisation over for myndigheder inden for forsynings- og miljøsektoren, regering, folketing, by- og landskabsstyrelse, miljøstyrelse, kommuner og andre tilsvarende enheder.

Varetagelse af generelle vandværksinteresser direkte over for Folketinget, Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøstyrelsen, m.fl.

Deltagelse i udvalg, nævn og kommissioner, nedsat af centrale eller decentrale myndigheder på vandforsyningsområdet.

Indadtil at yde bistand og rådgivning til vandværkernes bestyrelser gennem konsulentarbejde og kursusvirksomhed.

Afholdelse af de vandværksudstillinger i Jylland, på Fyn og på Sjælland, hvor leverandører fremviser det sidste nye inden for vandværksdrift.

Planlægning og afholdelse af kurser for vandværkernes bestyrelsesmedlemmer.

Udgivelse af medlemsbladet Vandposten, bladet er sammen med hjemmesiden foreningens vigtigste informationskilde.

Bliv medlem af FVD og få følgende medlemsfordele

Som medlem af foreningen optages alle vandforsyninger, der opfylder gældende lovgivningsbetingelser for at være en "almen vandforsyning", hvilket vil sige, at der skal være tale om en ikke offentligt ejet vandforsyning, der forsyner over 10 husstande med vand til husholdningsbrug.

Rådgivning

Faglig, teknisk og økonomisk rådgivning i form af telefonisk eller skriftlig konsulenttjeneste fx vedrørende: Lovgivning, regulativ/vedtægter, takstblade, løn/ansættelse, fusion/sammenlægning, værdiansættelse, lukkeprocedure, vandspild, målere, ledningsregistrering, forurening, kildeplads, tinglysning m.v.

Vandposten

Som medlem modtager vandværket 2 eksemplarer af foreningens medlemsblad VANDPOSTEN. Medlemsbladet er binde- og informationsled mellem FVD og vandværkerne samt mellem regioner og vandværker. Bladet bringer aktuelle nyheder på basis af regerings- eller folketingstiltag og holder vandværksbestyrelsen ajour med udviklingen på vandforsyningsområdet.

Udstillinger

Som medlem inviteres vandværket til en af FVD´s 3 årlige udstillinger, hvor leverandører præsenterer det sidste nye udstyr indenfor vandværksdrift og administration.

Kurser

Vandværkets bestyrelsesmedlemmer og ansatte kan deltage i foreningens kurser, temadage, fabriksbesøg m.v.

Regnskabsassistance

Vandværkernes Regnskabskontor tilbyder regnskabsassistance i forbindelse med finans- og forbrugsregnskab. Endvidere tilbydes regioner og vandråd et gratis it-regnskabssystem.

Hjemmesideløsning

Vandværket kan købe en skræddersyet hjemmesideløsning med flot design og hvor brugervenligheden er sat i centrum. Bestil løsningen her

Forsikring

FVD tilbyder i samarbejde med Tryg en skræddersyet forsikringsløsning til FVD´s medlemmer kaldet "Vandværksforsikring". Forsikringen tilbydes til en meget favorabel pris, vandværket kan spare helt op til 50-70% på den årlige forsikringspræmie.

Gaveartikler

Du kan købe diverse gave- og salgsartikler via foreningen fx dokument-/pc taske, lommekniv, snapseglas, vandglas, ur, kuglepen, vandpumpe, skjorte, slips og slipsenål.
Område
8920 Randers NV

Fynsk Erhverv

Vi er...
* erhvervslivets lokale talerør, når det handler om fælles fynske anliggender
* et samarbejdsforum for virksomheder, organisationer og andre relevante aktører med særlig interesse i det fynske erhvervslivs vilkår og vækstbetingelser
* et netværk på tværs af brancher og professioner
* formidler af aktuel viden og vigtige kontakter
* initiativtager til en lang række aktiviteter
* garant for opbygningen af en fælles, stærk fynsk erhvervsidentitet
* der, hvor beslutningerne træffes

Vi mener...

at Fyn skal være det sted i Danmark, hvor de absolut bedste rammevilkår stimulerer erhvervslivet til at udvikle sig og skabe vækst og stimulerer borgerne til aktivt at involvere sig og leve det gode liv.

Fyn har potentiale til at blive et af Danmarks mest dynamiske vækstområder. Men det kræver handling fra flere sider at realisere dette potentiale. Vi har en række centrale udfordringer på kort og langt sigt, som vi sammen skal tage hånd om. Det vil kræve en koordineret indsats og politisk handling af de fynske kommuner. Til gengæld vil det være et stærkt politisk signal, som vil skabe tillid, optimisme og tiltro til Fyn som dynamisk vækstområde, og betydelig kapital, ressourcer og viden vil søge mod Fyn.

Vi er...

det fynske erhvervslivs lokale og uafhængige erhvervsorganisation, der arbejder for at sikre de fynske virksomheder de absolut bedste rammer og vilkår for at udvikle sig og skabe vækst. Vi har et omfattende netværk af medlemsvirksomheder på tværs af brancher og professioner på hele Fyn, og vi skaber i fællesskab vigtige resultater til gavn for Fyn.

Vi er erhvervslivets lokale talerør, når det gælder fælles fynske anliggender.

Stå sammen, Fyn!

----
På netværksportalen har vi mange lignende netværk og erfa-grupper i vores database. Tilmeld dit netværk i dag!
Område

Fynsk Landbrugs Eventforening

I 126 år har De Fynske Landboforeninger eksisteret. Men nu er der sket forandringer. Til De Fynske Landboforeningers delegeretmøde den 3. oktober 2008 blev det vedtaget at ændre De Fynske Landboforeninger til Fynsk Landbrugs Eventforening.
Navnet signalerer, at foreningen er inde i en ny udvikling. Fra tidligere at have været et politisk samlingspunkt, bliver foreningen nu rammen om to store koncepter: Åbent Landbrug og Det Fynske Dyrskue.

”Vi går væk fra det politiske i dette regi. I stedet er der en stor opgave i at få skabt kontakt både mellem land og by og mellem landmænd og lokalområdet. Der opstår ofte for mange misforståelser, som skaber frustrationer, og her er det tanken, at den nye forening skal være med til at afhjælpe dette med de mange succesfulde arrangementer, vi har”, siger Niels Rasmussen, nuværende formand for De Fynske Landboforeninger.

Og der bliver nok at tage fat på i eventforeningen. Det Fynske Dyrskue havde i 2008 publikumsrekord med 56.000 besøgende mod den hidtidige rekord på 47.000 gæster fra 2007. Da Åbent Landbrug i september 2008 afholdt den årlige dag med gårdbesøg i hele landet, kunne der meldes om rekord på 63.000 besøgende. Og gårdkoncerten Land-Live, som også er et Åbent Landbrug-arrangement, havde i år 2000 gæster mod sidste års 1100.

Kontakt foreningen for yderligere oplysninger om medlemskab o. lign.
Område
5492 Vissenbjerg

Fynske Malermestre

Den 16 januar 1906 afholder en flok malermestre et møde på Vissenbjerg Kro, på hvilket det blev besluttet at indkalde samtlige landsbymaler, for at danne en forening.

Den 14 Febuar 1906 afholdes mødet på Fyns Forsamlingshus og her stiftedes Fyns Stifts Landsbymalere.

Nogle år senere ænderdes navnet til FYNS STIFTS MALERMESTERFOREINIG.

Fra 1. januar 1999 ændredes navnet til det mere tidsvarende FYNSKE MALERMESTRE.

Område
5600 Faaborg

GA - Grafisk Arbejdsgiverforening

Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) er landets største branche- og arbejdsgiverforening inden for det grafiske område.

Målet er at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og vilkår i den stadig mere globaliseret verden.

GA rådgiver og informerer virksomhederne om jura, overenskomster, miljø og brancheforhold. Al rådgivning fra GA er ekspertbaseret og bygger på et indgående kendskab til branchen.

GA består i dag af ca. 580 medlemsvirksomheder, som omfatter grafiske virksomheder, trykkerier, designvirksomheder, reklame- og kommunikationsbureauer, emballage- og etiketvirksomheder, bogbinderier og skiltevirksomheder.

I alt beskæftiger de omkring 10.000 medarbejdere med en samlet lønsum på 3,5 mia. kroner.

GA er medlem af adskillige internationale organisationer bl.a. Intergraf og Fespa.

Konkrete rådgivningstilbud

Hvad skal virksomheden gøre, når en medarbejder går på barsel? Hvad sker der, når Arbejdstilsynet kommer på besøg? Og hvad skal der stå i kontrakten?
I alle virksomheder vil der opstå spørgsmål, som ikke har særlig meget at gøre med deres egentlige forretningsområde.
Det kan være om overenskomster, pension, kontrakter, miljø, uddannelse, statistik og globalisering - alle emner, som Grafisk Arbejdsgiverforening har en særlig viden om i forhold til den grafiske branche.
Se på vores hjemmeside, hvad din virksomhed kan bruge den viden til, og hvad Grafisk Arbejdsgiverforening i øvrigt tilbyder sine medlemmer.
Område
5230 Odense M
(Viser 521 til 530 af 1056)