GAFSAM - Gaffeltruck Forhandler- og Servicesammenslutning

GAFSAM er en sammenslutning af gaffeltruckforhandlere og reparatører, som har til formål, til stadighed, at højne og ensarte service- & sikkerhedseftersyn på gaffeltruck m.v.

Alle montører i GAFSAM regi bliver løbende efteruddannet på kurser indenfor gaffeltruckservicering og sikkerhedsregler.

Alle montører indenfor GAFSAM gennemgår et kursus i afholdelse af lovpligtige hovedeftersyn på gaffeltruck, i henhold til arbejdstilsynets bestemmelser. Kurset afsluttes med såvel en teoretisk, som en praktisk prøve samt udstedelse af et personligt diplom.
Område
6000 Kolding

Gardinfagmanden

Gardinfagmanden er en brancheforening for gardinforhandlere i Danmark, som med sine specialbutikker er fordelt over hele landet, se hvor vi bor.

Gardinfagmanden er et kvalitets stempel på din gardinforhandler, som har til formål at tilbyde gardiner og gardinløsninger med en håndværksmæssig baggrund og hvor kvaliteten altid er i top, alt sammen til forbrugervenlige priser som sikres gennem samarbejdet i Gardinfagmanden.

Gardinfagmanden medlemmer er alle specialuddannet gardinmontører som ved uddannelse og erfaring, er i stand til at rådgive om farver og gardinløsninger til dit hjem. En løbende opdatering sker ved deltagelse i kurser, trendseminar og messer i ind- og udland.

Gardinbussen
Gardinbussen er en service som alle Gardinfagmandens forretninger yder.Gardinbussen er på pletten, når du har brug for vejledning. Kik ind i forretningen, eller ring og aftal en tid og Gardinfagmanden kommer til dit hjem, og viser sit store udvalg i gardiner og solafskærmningsprodukter m.m.Gardinfagmanden tager mål og klipper gratis, så du er sikker på et perfekt resultat, og ønsker du dine gardiner syet og monteret, giver han dig gerne en tilbud med garanti. Gardinbussen kører over alt i Danmark.

Område
9000 Aalborg

Gartneri- Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Foreningens formål er, at fremme og styrke arbejdsgivernes organisering og kollegiale sammenhold til varetagelse af deres fælles interesser
i alle spørgsmål vedrørende arbejdsforhold og uddannelse m.v.
Dette formål søges bl.a. opnået ved:
1. at foreningen på medlemmernes vegne indgår kollektive overenskomster
om løn- og arbejdsvilkår med de modstående lønmodtagerorganisationer,
2. at foreningen bistår medlemmerne med at hævde sådanne overenskomster,
herunder repræsentere medlemmerne under den fag
retlige behandling af uoverensstemmelser med lønmodtagerne og disses organisationer.
Ved løsning af spørgsmål vedrørende arbejdsforhold og uddannelse m.v. kan dette ske i nært samarbejde med relevante brancheorganisationer.

Indmeldelse i arbejdsgiverforeningen.

Vores informationspjece kan hentes på hjemmesiden. Pjecen omtaler bl.a. de økonomiske fordele medlemmer af GLS-A har via feriekortordningen, billigste barselsfond og billig arbejdsskadeforsikring.
Har De besluttet Dem for medlemskab af GLS-A kan indmeldelsesblanket hentes på hjemmesiden.

Medlemskurser
Foreningens medlemmer tilbydes en række ledelsesorienterede kurser. Endvidere afholdes en række endagskurser om ansættelsesretlige og overenskomstmæssige forhold.

Gratis konsulentbistand.
Medlemsvirksomhederne har mulighed for at trække på foreningens konsulenter når det drejer sig om arbejdsmiljø herunder klage- og ankesager.

Obligatorisk barseludligningsordning.
1. juli 2006 indføres en barseludligningsordning for arbejdsgiverforeningens medlemmer. Det årlige bidrag udgør 0,2 % af den samlede lønsum eller 700 kr. pr. fuldtidsmedarbejder. Det er en billigere og nemmere ordning end den centrale barselsfond.

Pensionsaftale mellem GLS-A og AP Pension
GLS-A har indgået en aftale med AP Pension, som giver dig og dine medarbejdere mulighed for at få markedets bedste pension.
AP Pension tilbyder en fin servicepakke til vores medlemsvirksomheder. Det betyder, at medarbejderne i din virksomhed kan få en meget personlig pensionsrådgivning. Det giver en langt større forståelse og tilfredshed. Yderligere information på www.appension.dk/gls-a.

Pension i PensionDanmark
GLS-A har sammen med PensionDanmark udviklet en attraktiv pensions-ordning for virksomhedens funktionærer.
Virksomhedens ejer og medarbejdende hustru kan også blive omfattet af en pensionsordning i PensionDanmark. Denne ordning hedder Ejerpension, og består af pensionsopsparing, forsikring mod kritisk sygdom, førtids-pension og død samt en sundhedsordning.

Arbejdsskadeforsikring.
SPAR 50% eller mere på arbejdsskadeforsikringen. Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere har en samarbejdsaftale med Topdanmark.
Område
8200 Aarhus N

GAS - Gruppeanalytisk Selskab

Gruppeanalytisk Selskab arbejder for at fremme gruppeanalytisk teori og praksis inden for gruppeterapi, organisationspsykologi og kulturforståelse.

Gruppeanalytisk Selskab afholder faglige arrangementer, som relaterer sig til gruppeanalytisk teori og praksis, og dynamikken i grupper, familier, organisationer og samfund.

GAS en del af FPAP, Fællesforeningen for Psykoanalytiske og Analytiske Terapier i Danmark. Læs mere om FPAP. Lige som de øvrige tilknyttede foreninger bidrager GAS til Fælleshusets Arrangementsgruppe, som afholder møder og temadage. Eksempler: Temadag om "Dissociative tilstande og behandling heraf" og temadag om "Neuropsykoanalyse". Arrangementsgruppen afholder hvert andet år en Fælleskonference, som varer to dage. Næste konference har titlen " Psykoterapi i tiden - tiden i psykoterapi".

Medlemsmøder

Medlemsmøder er udelukkende for medlemmer. Medlemsmøderne indledes med et eller to indlæg, som efterfølgende er genstand for fælles refleksion og diskussion. Til slut er der fællesspisning. Eksempel: "Psykopati og gruppebehandling".

Selskabsaftener

Selskabsaftener er både for medlemmer og interesserede. Selskabsaftener indledes med oplæg og derefter er der refleksion og diskussion. Til slut er der fællesspisning. Eksempel: "Fusioner set i et familie-, organisations-, samfundsmæssigt og filosofisk perspektiv".

Temadage

Temadage er arrangementer som alene afholdes af GAS. Eksempel: "Supervision af og i grupper". En tidligere temadag har handlede om "Miljøterapi".

Workshops

En workshop er et fagligt arrangement, hvor et emne eller et tema belyses teoretisk og derudover er der mulighed for at deltage i oplevelsesorienterede smågrupper og refleksionsgrupper. Workshops giver udover teoretiske input mulighed for personlig involvering. Eksempel: "Søskenderelationer" der forløb over to dage.

Medlemskab

For at opnå medlemskab af GAS kræves gennemgået uddannelse ved Institut for Gruppeanalyse i København eller Jylland af mindst et års varighed. Medlemskab koster 400 kr. pr. år.

Reduceret pris

Medlemmer af GAS deltager i GAS og FPAPs arrangementer til reduceret pris.
Område
2500 Valby

GBF - Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Gymnasiernes Bestyrelsesforening har som formål at varetage gymnasiernes og hf-kursernes interesser og at sikre dem økonomiske og politiske vilkår som muliggør, at de kan varetage deres forpligtelser og leve op til samfundets krav.

Det betyder at vi i GBF - ud over at skabe et erfaringsforum for gymnasiernes bestyrelsesformænd - også ser det som vores opgave at skabe rammer i forhold til omverdenen, som gør det muligt for rektorerne at drive gymnasierne på en fagligt forsvarlig og udviklende måde.

Foreningen er etableret på et møde på Christianshavns Gymnasium i december 2005, og vedtægterne er blevet tiltrådt den 16. januar 2006 på et møde på Nærum Amtsgymnasium.

Baggrunden for oprettelsen af GBF er gymnasiernes overgang til statsligt selveje, som blev indført i januar i 2007. Året 2006 blev af de såkaldte interimbestyrelser brugt til at forberede overgangen.

Medlemskab og kontingent
Som medlemmer optages bestyrelser for gymnasieskoler og institutioner som udbyder og gennemfører gymnasiale uddannelser. Medlemskabet giver ret til at formanden for den optagne bestyrelse deltager i generalforsamlingen og foreningens arbejde.
Optagelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens bestyrelse.
For medlemskabet betales et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen.
Område
1422 København K

genealogi.dk - Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Samfundet for dansk-norsk genealogi og Personalhistorie blev stiftet i 1879. Det er Danmarks ældste forening for slægtsforskning.

I 1926 blev der oprettet en særlig forening for norske slægtsforskere, og "Samfundet" ændrede herefter navn til det nuværende: Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie.
"Samfundet"s formål er at skabe interesse for slægternes og det enkelte menneskes historie og at formidle viden om disse emner. Denne formidling sker for det meste i skriftlig form.

Personalhistorisk Tidsskrift og andre udgivelser
"Samfundet" udgav det første nummer af Personalhistorisk Tidsskrift (1880). Siden er der udkommet to numre om året med tilsammen ca. 250 sider.

I jubilæumsåret 1979 udkom et særligt nummer, Personalhistoriske Studier, med en lang række artikler, der giver introduktion til forskellige arkiver og arkivaliegrupper af slægtshistorisk interesse. Dette jubilæumshæfte er tænkt som et supplement til Albert Fabritius og Harald Hatt's "Håndbog i slægtsforskning"

Der er også vejledende og orienterende artikler i mange af de andre numre af tidsskriftet. Desuden indeholder tidsskriftet et stort antal artikler om bestemte slægter samt en del artikler af biografisk karakter.

Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie har udgivet en række enkeltstående publikationer - bl.a. om forskellige persongrupper såsom latinskolens religionslærere 1853-1903 og lærere ved Københavns Universitet 1537-1977. De seneste publikationer er Kraks Blå Bog, Register 1910-1988 og 110 års indholdsfortegnelse (Indholdsfortegnelse til Personalhistorisk Tidsskrift 1880-1990, med forfatter- og titelregistre) - nu også online!.

Bliv medlem

Når du melder dig ind i Samfundet for Dansk genealogi og Personalhistorie bliver du samtidigt abonnent på Personalhistorisk Tidsskrift.

Personalhistorisk Tidsskrift udkommer to gange om året og udsendes uden beregning til medlemmer af Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie. Ved indmeldelse bliver det senest udkomne nummer tilsendt sammen med vedtægter og indbetalingskort.

Årskontingent: 250,00 kr.

Du melder dig ind ved at kontakte formanden,
Birgit Flemming Larsen YmlyZ2l0X2ZfbGFyc2VuQGhvdG1haWwuY29t
Område

GenvindingsIndustrien

Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug.

Organisationens formål er at samle de danske virksom­heder indenfor branchen, styrke samarbejdet mellem disse og fremme branchens al­mene interesser, herunder bl.a. ved:

1. at pleje og fremme forbindelsen til offentligheden, lovgiv­nings­magten, industriens og forbrugernes organisationer såvel som til de foreninger i ind- og ud­land, der står branchen nær,

2. at forestå for­handlinger på branchens og medlemmernes vegne med offentlige myndigheder og EU-kommissionen,

3. at informere medlemmerne om relevante forhold for branchen, både nationalt og internationalt, herunder EU-lovgivning,

4. at medvirke til at fremme uddannelsen og efter­uddannelsen, herunder afholde kurser m.v. for med­lemmernes ansatte, og

5. at fastlægge brancheetiske retningslinier for organisationens med­lem­mer samt en procedure i de tilfælde, hvor et brud på retningslinierne kan føre til konflikter eller til en negativ omtale af organisationen. Organi­sa­tionens etiske kodeks er en del af de til enhver tid gældende vedtægter.

Medlemskab

Optagelse
3.1 Som A-medlemmer kan optages private virksomheder, der indsamler, oparbejder og sælger sekundære råvarer eller driver dertil relateret virksomhed.

3.2. Som B-medlemmer kan optages virksomheder, der aftager op­­ar­­bejdede sekundære råstoffer udelukkende med henblik på videresalg eller som halvfabrikat til fremstilling af nye produkter.

3.3 Som C-medlemmer kan optages personer, virksomheder og industrielle organisationer, der direkte eller indirekte handler med eller har andre forretningsmæssige relationer til GI’s medlemsvirksomheder eller gen­vindingsbranchen.

3.4 Som ekstraordinære medlemmer kan optages personer, virksomheder, organisationer, institutioner eller lignende, hvis virksomhed skønnes at være af betydning for GI.

3.5 Optagelse i organisationen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kun kan nægte optagelse, hvis to tredje­dele af bestyrelsens med­lemmer stem­mer herfor.

3.6 I tilfælde af nægtelse skal ansøgningen om medlemskab forelægges den følgende generalforsamling, dersom den pågældende ansøger øn­sker det.

Handlingsplan – langsigtede mål

• Større politisk indflydelse – særligt vedrørende indretningen af
fremtidens affaldssektor og anden lovgivning med direkte
indflydelse på medlemsvirksomhederne
• Øge GI’s synlighed i offentligheden
• Øge medlemsantallet – både A, B og C-medlemmer
• Forbedre kommunikationen til medlemmerne
• Være en større daglig hjælp for medlemmerne – udvide antallet
af tilbud til medlemmerne
• Øget netværksarbejde med andre brancheforeninger
• Øget netværksarbejde i forhold til offentlige myndigheder
Område
1216 København K

Geoforum Danmark

Geoforum er det danske forum for geografisk information. Det er en bredt sammensat interesseorganisation med medlemmer fra både offentlige og private virksomheder.

Geoforum har eksisteret siden 1. januar 2001, hvor foreningen blev dannet ved en sammenlægning af

- Dansk Kartografisk Selskab (DKS)

- Dansk Selskab for Fotogrammetri og Landmåling (DSFL) og

- Dansk Akademi for Stedbestemt Information (DAiSI)

Geoforum har i dag en medlemskreds som består af omkring:

- 200 virksomheder og organisationer fra både den offentlige og den private sektor

- 400 personlige medlemmer

Geoforum udgiver et medlemsblad, der hedder "geoforum.dk" 10 gange om året og et tidsskrift, "Geoforum Perspektiv", 2 gange om året.

Bliv medlem af Geoforum

Med et medlemskab af Geoforum bliver du en del af foreningen, og du får dermed adgang til faglig viden, du ellers ikke ville kunne nå så nemt og effektivt.

Et medlemskab betyder blandt andet, at du modtager bladet geoforum.dk 10 gange om året og tidsskriftet Perspektiv 2 gange årligt.

Samtidig får du mulighed for at deltage i de forskellige gratis foredragsarrangementer, der afholdes.

Du får også mulighed for at deltage i fagspecifikke kurser arrangeret af Geoforum, med nogle af landets dygtige fagfolk som undervisere. Og du får mulighed for at deltage i den største danske årlige konference indenfor geo-sektoren: Kortdage.

Arrangementer, kurser og konferencer er kun åbne for medlemmer af Geoforum.
Område
1780 København V

GI - Gymnasieskolernes Inspektorforening

GI er en forening for pædagogiske ledere i det almene gymnasium og HF: vicerektorer, uddannelsesledere og inspektorer.

Foreningens formål er varetage medlemmernes interesser, herunder uddannelse samt fagligt samarbejde med bl.a. Undervisningsministeriet, Gymnasieskolernes Rektorforening, Gymnasieskolernes Lærerforening og Gymnasieskolernes Lederforening. Dette sker uafhængigt af medlemmernes fagforeningsmæssige tilhørsforhold. Der er ca. 465 medlemmer af GI.

Årsmøde
Årsmødet, der strækker sig over tre dage, er en central begivenhed, hvor foreningens medlemmer har mulighed for at knytte kontakt til andre netværk også i andre dele af landet. Årsmødet giver input til jobbet som leder i gymnasieskolen bl.a. gennem foredrag fra velrenommerede forskere og ansatte i f.eks. Undervisningsministeriet.

Som medlem kan optages enhver, der er inspektor på et gymnasium, et studenterkursus eller et HF-kursus.
Område
9320 Hjallerup

Gigtforeningen

Gigtforeningen er …
en sygdomsbekæmpende forening. Vi arbejder for bedre vilkår for 700.000 danskere med ondt i led, ryg og muskler.
Gennem videndeling, behandling og forskning er vi med til at gøre en forskel for mennesker med gigt.

Gigtforeningens værdier:

Nyttig
Vi gør en forskel, og vores handlinger fremmer sagen. Vi arbejder effektivt med at forbedre den enkeltes vilkår og samfundets tiltag på gigtområdet.

Handlekraftig
Vi går foran og kæmper for sagen. Vi er engagerede, aktive og kompetente.

Uafhængig
Vi er en privat forening, der i enhver situation er troværdig og helt uafhængig af politiske, økonomiske og faglige interesser.

Levende
Gigtforeningen er en dynamisk organisation. Vi skaber muligheder for at opnå og sikre en høj livskvalitet for alle med gigt.
Idegrundlag

Gigtforeningens idé er at bekæmpe gigtsygdomme og deres konsekvenser og skabe fokus på sagen til almen nytte for samfundet. Vi skaber muligheder for at bevare livskvalitet og en stærk krop, så mennesker kan leve det liv, de har lyst til – også når det begynder at gøre ondt.

Derfor vil Gigtforeningen være et videncentrum, der gennem forebyggelse, behandling, rådgivning og forskning samt medlemmernes personlige erfaringer sikrer udbredelsen af den nyeste viden og giver adgang til tilbud, der lindrer gener fra gigt.

Bliv medlem

Som medlem opnår du en masse personlige og kontante fordele, og du er samtidig med til at finansiere en betydelig del af dansk gigtforskning.

Din opbakning giver vores stemme styrke, når vi kræver anstændige vilkår for mennesker med sygdomme i led, ryg eller muskler. Jo flere vi er - jo større gennemslagskraft har vi!

Der er tre typer private medlemskaber:

* Et personligt medlemskab til 145 kr. årligt (165 kr. årligt pr. 1. juli 2010).
* Et husstandsmedlemskab til 220 kr. årligt (250 kr. årligt pr. 1. juli 2010).
* Et livsvarigt medlemskab til 2.800 kr.
Område
2820 Gentofte
(Viser 531 til 540 af 1056)