Gigtforeningen

Gigtforeningen er …
en sygdomsbekæmpende forening. Vi arbejder for bedre vilkår for 700.000 danskere med ondt i led, ryg og muskler.
Gennem videndeling, behandling og forskning er vi med til at gøre en forskel for mennesker med gigt.

Gigtforeningens værdier:

Nyttig
Vi gør en forskel, og vores handlinger fremmer sagen. Vi arbejder effektivt med at forbedre den enkeltes vilkår og samfundets tiltag på gigtområdet.

Handlekraftig
Vi går foran og kæmper for sagen. Vi er engagerede, aktive og kompetente.

Uafhængig
Vi er en privat forening, der i enhver situation er troværdig og helt uafhængig af politiske, økonomiske og faglige interesser.

Levende
Gigtforeningen er en dynamisk organisation. Vi skaber muligheder for at opnå og sikre en høj livskvalitet for alle med gigt.
Idegrundlag

Gigtforeningens idé er at bekæmpe gigtsygdomme og deres konsekvenser og skabe fokus på sagen til almen nytte for samfundet. Vi skaber muligheder for at bevare livskvalitet og en stærk krop, så mennesker kan leve det liv, de har lyst til – også når det begynder at gøre ondt.

Derfor vil Gigtforeningen være et videncentrum, der gennem forebyggelse, behandling, rådgivning og forskning samt medlemmernes personlige erfaringer sikrer udbredelsen af den nyeste viden og giver adgang til tilbud, der lindrer gener fra gigt.

Bliv medlem

Som medlem opnår du en masse personlige og kontante fordele, og du er samtidig med til at finansiere en betydelig del af dansk gigtforskning.

Din opbakning giver vores stemme styrke, når vi kræver anstændige vilkår for mennesker med sygdomme i led, ryg eller muskler. Jo flere vi er - jo større gennemslagskraft har vi!

Der er tre typer private medlemskaber:

* Et personligt medlemskab til 145 kr. årligt (165 kr. årligt pr. 1. juli 2010).
* Et husstandsmedlemskab til 220 kr. årligt (250 kr. årligt pr. 1. juli 2010).
* Et livsvarigt medlemskab til 2.800 kr.
Område
2820 Gentofte

Gistrup Samråd

Gistrup Samråd er en koordinerede paraplyorganisation for områdets foreninger, institutioner og borgergrupper.

Som medlemmer kan optages alle foreninger, institutioner og borgergrupper med et naturligt tilknytningsforhold til Gistrup.
Medlemskab er effektivt, når kontingentet er betalt og gælder for det pågældende kalenderår. Udmeldelse skal ske skriftligt senest 14 dage før et årsskifte. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og gælder for et kalenderår.

Formål

Samrådets formål er:
• at aktivere områdets foreninger, institutioner, borgere og virksomheder til en fælles indsats for at gøre Gistrup til et levende og engagerende bysamfund.
• at skabe, koordinere og synliggøre fælles aktiviteter i Gistrup.

Dette sker gennem følgende hovedopgaver:
• at medvirke til at gøre området mere attraktivt at færdes og leve i for borgerne.
• at arbejde for skabelsen af et velfungerende kulturelt mødested.
• at koordinere og igangsætte tiltag i forhold til kommunale myndigheder. Samrådet er lokalsamfundets talerør i forhold til de kommunale myndigheder i sager af fælles interesse.
• at understøtte samarbejdet mellem institutioner, foreninger og borgergrupper.
• at arbejde for etablering af et ungdomssamråd for Gistrup.

Medlemskontingentet for foreninger er 100 kr. om året.

Område
9260 Gistrup

Glarmesterlauget

Vi er en selvstændig arbejdsgiver - og brancheforening

Glarmesterlauget i Danmark er arbejdsgiver- og brancheforening for de danske glarmestre.

Glarmesterlauget dækker alle områder, dvs. glasteknik, jura, personaleforhold, uddannelse, edb og økonomi.

Lauget er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening via Sama - Sammenslutningen af mindre arbejdsgiverforeninger i Danmark

Vi er overbeviste om at mindre, fagligt orienterede, organisationer er bedre til at varetage et fags interesser end store multiforetagender.

Vi mener, at samarbejde er meget bedre end sammenlægning.

Glarmesterlauget i Danmark har således over 500 års historie bag sig.

Vi er overbeviste om, at glarmesterfaget har gode muligheder for at hævde sig som et selvstændigt håndværk.

Medlemsfordele

Glarmesterlaugets medlemmer
har via laugets sekretariat mulighed for at få assistance på følgende områder:

Glarmesterlaugets Garantiordning
Garantiordningen gælder for alle kundegrupper og omfatter alt glarmesterarbejde udført af Glarmesterlaugets medlemmer, uanset om det drejer sig om arbejde udført i bygninger, biler eller skibe. Garantiordningen gælder i 5 år fra arbejdets aflevering. Al henvendelse vedrørende reklamationer skal ske skriftligt til Glarmesterlaugets sekretariatet.

Juridisk service
Sekretariatet råder over juridisk ekspertise indenfor bl.a. erhvers- og byggelovgivning som medlemmerne kan trække på.

Teknisk rådgivning
Sekretariatet yder mundtlig og skriftlig teknisk rådgivning, samt bistår i reklamationssager. Det kan dreje sig om spørgsmål vedrørende valg af glas, glas i relation til byggelovgivningen, arbejdsmiljø, kvalitetssikring, standarder, monteringsmetoder samt forskellige mærkningsordninger.

Løn, overenskomst og feriepenge m.v.
Glarmesterlauget forhandler overenskomst med TIB - Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark samt med HK Industri. Alle spørgsmål vedrørende ansættelsesforhold kan rettes til sekretariatet.
Område
1123 København K

Global Network

Alle har interesse i at skabe mere værdi i sin virksomhed
-Det er hovedformålet i GLOBAL-Network.

Via GLOBAL-Network's erhvervsnetværk skaber du nye forretningsforbindelser som lærer dig og din virksomhed at kende. Herved bliver det muligt, for de andre i netværket at anbefale din virksomhed til dem de kender. Altså, du kommer ud til mange nye personer og virksomheder, der ellers aldrig ville have hørt om dig, og hvor der er behov for netop dine kompetencer.

Herudover styrker du dine faglige kompetencer gennem GLOBAL-Network's brancheforedrag, personlig feedback / tilbagemeldinger på din virksomhedspræsentation og din egen personlige fremtoning.

Slip for din konkurrent

Alle faste deltagere i GLOBAL-Network har eksklusivret på deres kernekompetence, således at du ikke møder dine konkurrenter i din egen gruppe.

Dette kombineret med fortrolighed, gør at du kan få gode idéer i gruppen, uden at skele til om konkurrenten skulle få fortrolige oplysninger, da alle faste medlemmer har underskrevet fortrolighedserklæringer.

Hvordan deltager jeg fast ?

Når du har prøvet at GLOBAL-Network som gæst og gerne vil forsætte med at deltage fast, skal du kontakte GLOBAL-Network for at sikre at dine kompetencer ikke er i den gruppe, hvor du gerne vil optages.

Når det er sikret skal du udfylde formularen "Indmeldelse som deltager i GLOBAL-Network" Denne mailer vi når vi har talt sammen.

Priser

Hos GLOBAL-Network tegner man sig for 1 år af gangen.

Der findes 2 priser på deltagerskab som man frit kan vælge i mellem:
1: En årlig pris på DKK 5.995,-
2: Kvartalvis investering DKK 1.750,-

Nye priser fra 1. juli 2010
1: En årlig pris på DKK 6.895,-
2: Kvartalvis investering DKK 1.950,-

Alle priser er ekskl. moms
Man betaler særskilt for morgenmad, dette bliver opkrævet kvartalsvis forud. Prisen for morgenmad kan ses under de enkelte grupper.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
2750 Ballerup

Golden Days

Et netværk med kultur og historie
Golden Days er en erhvervsdrivende fond, der formidler og markedsfører historie, kultur og samfundsforhold gennem projekter, der er udviklet eller faciliteret af sekretariatet.

Golden Days lægger vægt på , at der arbejdes ud fra et fagligt grundlag i en moderne formidling, der tager udgangspunkt i publikum.

Golden Days primære opgave er at arrangere en tilbagevende kulturfestival i Købehavn. Herudover kan Golden Days varetage planlægningen og gennemførelsen af andre kulturelle aktiviteter og samarbejder. Golden Days kan indgå samarbejde med eksterne parter om rådgivning, praktisk assistance og sekretariatsfællesskab.

Golden Days kan indgå samarbejde or partnerskaber med kulturinstitutioner i Danmark og udlandet.

Viden, fortælling og formidling
Fælles for alle projekter i Golden Days er, at historie og kultur aktualiseres i en formidling, der inddrager og gør publikum klogere. Projekter i Golden Days har desuden som mål at styrke den generelle synlighed for de københavnske kulturinstitutioner og at højne kvaliteten og nytænkningen indenfor historie- og kulturformidling.

Tværfaglighed
Golden Days’ medarbejdere har kvalifikationer og kompetencer på tværs af hele det humanistiske fagområde og stor erfaring og ekspertise med udvikling af nationale og lokale begivenheder, produktion af kulturelle oplevelser, koordinering og facilitering af netværk, kommunikation og markedsføring af kultur og udvikling af enkeltstående formidlingsplatforme som fx udgivelser, websider og pressemøder.

Sekretariatet ligger i Nørregade ved Vor Frue Kirke midt i det historiske København.

GOLDEN DAYS HISTORIE

Fra festival til netværksorganisation

Golden Days er et sekretariat, der ikke ligner sig selv:

Fra guldalder til gennembrud
Golden Days blev grundlagt i 1993, hvor en række kulturinstitutioner i København gik sammen om at arrangere en festival med fokus på guldalderen i København. Fra 2002 flyttede den historiske festival sit fokus fra guldalderen, og har siden inviteret københavnere til at opleve alt fra Christian 4.s København til det moderne gennembrud og mellemkrigstiden.

Kultur og historie som centrum
Siden 2003 er Golden Days desuden sekretariat for andre kulturelle projekter, der – ligesom den historiske festival – har som formål at formidle Københavns kultur og historie i samarbejde med byens kulturinstitutioner.

Koordinering, kulturproduktion og kommunikation
Arbejdsopgaverne i Golden Days sekretariatet består i dag af udvikling, koordinering, produktion og markedsføring af kulturelle oplevelser med afsæt i et mål om at skabe viden, fortællinger og formidling. Sekretariatets arbejdsopgaver spænder fra udvikling og koordinering af festivaler og historiske markeringer til produktion af kulturbegivenheder, markedsføringsplatforme og bogudgivelser.

Golden Days sekretariatet ser det som sin fornemmeste opgave at skabe nye erkendelser og at gøre københavnerne klogere gennem ethvert projekt i sekretariatet.

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad Netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
1165 København K

Gravørlauget i Danmark

Laugets formål er at samle selvstændige gravørvirksomheder og stempelfabrikanter til varetagelse af medlemmernes fælles faglige interesser.
Laugets formål er endvidere at yde medlemmerne vejledning, råd og støtte i faglige spørgsmål.
Endelig skal lauget arbejde for, at der til stadighed må være en god fagmæssig lærlingeuddannelse inden for
laugets branceområder.

Medlemsforhold

Som medlem af lauget kan optages enkeltpersoner eller firmaer drevet som selskabsform, når disse driver
virksomhed som gravører eller stempelfabrikanter i Danmark.
En virksomhed, der drives i selskabsform, kan optages i lauget som medlem, selv om den har flere indehavere,
ansvarlige ledere eller direktører. Virksomheden oplyser over for lauget, hvilken person der tegner virksomheden i
forhold til lauget.
Anmodning om optagelse i lauget sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen beslutter med 3/5 flertal i et beslutningsdygtigt bestyrelsesmøde, om medlemskab kan opnås.

Om Lauget

Gravørlauget blev stiftet i 1917 og er en organisation for gravør- og stempelvirksomheder i Danmark.

I slutningen af 1800-tallet begyndte gravørerne at tænke i fælles- skabsbaner men først i 1917 stiftedes Gravørlauget i Danmark - dengang Dansk Gravørmester Forening - og det skete på grund af det stadig voksende pres fra fagforeningernes side. Sammenhold på mestersiden var en nødvendighed til imødegåelse af svendenes øgede krav om højere løn, kortere arbejdstid m.m.

Gravørforretning i København
Man fandt det også vigtigt at indtage en fælles holdning over for kunderne, der ikke altid var lige forstående, når talen faldt på de nødvendige prisstigninger på gravørarbejde. Den nye organisation fik stor tilslutning, og vigtigheden af sammenhold - især inden for et beskæftigelsesmæssigt set lille fag som gravørernes - tjente blandt andet til at skabe forståelse mestrene imellem.
Område
2770 Kastrup

Greve Erhverv

Greve Erhvervs formål er at virke for en sund udvikling af kommunens erhvervsliv ved :

1. At virke til fremme af samarbejdet mellem forskellige erhverv, offentlige myndigheder, institutioner og organisationer med henblik på udvikling og beskæftigelse.
2. At virke til fremme for tiltrækning af nye virksomheder samt til konsolidering og udbygning af eksisterende.
3. At skabe gensidigt kendskab til medlemmerne af foreningen og omkringliggende erhvervsrelaterede foreninger primært via sociale og/eller faglige arrangementer.

Medlemmer:
Greve Erhvervs medlemmer består af én navngiven repræsentant for de firmaer eller erhvervsrelaterede foreninger, der indmelder sig i Greve Erhverv, og som tegner sig som minimum for en 1-årig periode.
Ethvert firma eller enhver erhvervsrelateret forening kan indmelde sig i Greve Erhverv, idet der dog gælder begrænsning i adgangen til at blive valgt til bestyrelsen.
Såfremt et medlem måtte ophøre med at udøve erhvervsrelateret virksomhed, kan medlemmet, efter ønske, fortsætte som medlem i Greve Erhverv.

Område
4180 Sorø

Gribskov Erhvervsforening

Gribskov Erhvervsforening udspringer af Helsinge Erhvervsforening som blev stiftet i 1973.

Gribskov erhvervsforening er dannet for at samle alle Gribskov Kommunes virksomheder, så der kan gøres en fælles indsats der påvirker kommunens positive erhvervsudvikling til gavn for alle.

Nårvilkårene for det lokale erhvervsliv forbedres, fremmes væksten i hele området. Gribskov erhvervsforening har derfor en naturlig interesse i at gøre en indsats for at få skabt de bedst mulige vilkår for de lokale virksomheder.

Ved at tale med fælles stemme kan vi få medindflydelse på de lokale beslutninger som påvirker erhvervslivet.

Gribskov Erhvervsforening har i dag ca. 170 medlemmer fordelt på detailhandel, industri, håndværkere, pengeinstitutter, autoforhandlere, liberale erhverv m.fl.

Erhvervsnetværk

Gribskov Erhvervsnetværk er en nyetableret netværksgruppe, hvor alle virksomheder i Gribskov Kommune med et gyldigt CVR-nr. kan deltage.

Mål: At samle hele erhvervslivet i Gribskov for samarbejde og udadrettet netværk.

Bliv medlem

Alle medlemmer af foreningen betaler et grundkontingent der pt. udgør 411 kr. + moms pr. måned. Kontingentet opkræves fire gange om året.

Herudover betaler alle interessegrupper et aktivitetsbidrag som er forskelligt fra gruppe til gruppe. For at få yderligere oplysninger om dette kan du kontakte Erhvervskontoret. Du er naturligvis også velkommen til at rekvirere foreningens vedtægter.

Gribskov Erhvervsforening varetager på alle måder medlemmernes interesser, men bliver samtidig også indbudt til at deltage i diverse udvalg, bestyrelser og nævn i Gribskov Kommune.
Område
3200 Helsinge

Grossistforeningen for pyntegrønt og juletræer

Foreningens medlemmer er en gruppe af selvstændige danske virksomheder, som handler med pyntegrønt og juletræer på det Europæiske marked.

Foreningens medlemmer står for en betydelig del af eksporten af dansk producerede juletræer.

Foreningen har til formål at virke for styrkelse af medlemmernes interesser i relation til danske producenter af juletræer og pyntegrønt, samt afsætningsforhold af juletræer og pyntegrønt.

MEDLEMSFORHOLD

Som medlemmer kan optages erhvervsvirksomheder, der fungerer som grossister af juletræer og pyntegrønt. Som grossist forstås personer eller firmaer, der i eget navn køber og sælger juletræer og pyntegrønt.
Indmeldelse sker ved skriftligt henvendelse til foreningen. Ved indmeldelsen betales kontingent for det regnskabsår, hvori indmeldelsen finder sted.

Medlemskontingent er p.t. 2.000,- kr. + moms årligt.
Område
5610 Assens

Group Nordic

Hos Group Nordic tilbyder vi frivillige forretningskæder en bred vifte af værdifulde serviceydelser. Ydelserne består bl.a. i skræddersyede løsninger inden for områderne indkøb, gennemfakturering, økonomiservice, IT og uddannelse.

Som følge af, at vi igennem mange år har serviceret en hel række frivillige kæder, har vi opnået den størst mulige erfaring og ekspertise inden for vores kerneområder. Derfor giver et medlemskab af Group Nordic kæderne – og herunder naturligvis især de enkelte forretninger – nogle uvurderlige fordele, som kun kan opnås i kraft af, at vi er mange ”under samme tag”.

Læs mere om medlemskab af Group Nordic på vores hjemmeside, og tøv ikke med at tage kontakt til Group Nordics direktion og bestyrelse, såfremt din kæde har behov for endnu mere detaljeret information.

Serviceområder

I en frivillig kæde skal der være plads til, at den enkelte forretningsdrivende kan udfolde sine egne idéer og gå målrettet efter sin egen succes. Denne virketrang får de bedste betingelser, når tiden ikke skal bruges på opgaver, som kan løses mere konkurrencedygtigt og professionelt af en overordnet organisation som Group Nordic.

En frivillig kædes medlemskab af Group Nordic sikrer, at både forretninger og kædekontor får frigivet de nødvendige ressourcer til at koncentrere sig om det, de hver især brænder mest for.

Vores fem store serviceområder er indkøb, gennemfakture-ring, økonomiservice, IT og uddannelse.

På disse områder kan vi tilbyde frivillige kæder komplette løsninger med fordele, som kan aflæses direkte på bundlinjen.
Område
8800 Viborg
(Viser 541 til 550 af 1058)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk