Hammel Handelsstandsforening

Hammel Handelsstandsforening har med sine godt 80 medlemmer den klare målsætning at stå sammen på tværs af brancher og særinteresser.
Vi vil gerne fremstå som den driftige og dynamiske handelsby, vi er, men samtidig også arbejde for at beholde denne status, som en god by at leve, bo og arbejde i.

Med oprettelsen af direktion/bestyrelse og direktøransættelse som skete i 1996, har vi i dag de bedste muligheder for at få lagt ekstra styrke på de vitale områder, som for os alle betyder en øget kundetilstrømning til Hammel.

Hammel Handelsstandsforening står for de fælles aktiviteter, markedsføring og salgskampagner, som kan henføres til detailhandelen og samtidig også for Danmarks flotteste julebelysning.

Kun gennem sammenhold, som vi står for, godt samarbejde med Favrskov Kommune, vores lokale ugeavis Favrskov Posten og fælles beslutninger kan Hammel fastholde og udbygge sin nuværende kundeomsætning.

Det er også Hammel Handelsstandsforening, der står for Hammel-toget og sammen med en masse frivillige er vi dybt engageret i Hammel Hestemarked, som er vores tilbagevendende og traditionsrige sensommer begivenhed.

Område
8450 Hammel

Handelsforeningen for kongens Lyngby og Omegn

Med over 120 år på bagen er Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn en af de ældste organisationer i Kommunen. I foreningens billedarkiver kan man følge den fantastiske udvikling byen og centrum med handlen, der er sket gennem årene.

Inden for en radius under 500 meter har vi Lyngby Storcenter med omkring 100 forretninger, Magasin du Nord, og Johannes Fog samt over 200 specialforretninger langs Lyngby Hovedgade i stræderne og på byens hyggelige pladser.

Tilsammen repræsenterer disse en årlig omsætning på over 3 milliarder og mellem 20.000 og 30.000 daglige kunder.

Det sætter Kongens Lyngby op i toppen af landets handelskraftcentre, og dér vil vi gerne blive!

Det kan kun lade sig gøre med et aktivt handelsliv med nye initiativer, udvikling og stærk markedsføring af Kongens Lyngby. Fremkommeligheden er en meget væsentlig faktor, for hvor du gør dine indkøb og Handelsforeningen er din repræsentant i forhandlinger med Kommunen og Erhvervsråd om planlægning af fremtiden.

Vi har brug for dig som medlem i Handelsforeningen for Kongens Lyngby.

En talstærk forening giver naturligvis bedre gennemslagskraft i de vigtige forhandlinger og beslutninger, der bliver taget omkring udviklingen af handlen og afvikling af trafikken.

Handelsforeningen arrangerer hvert år:

Juleudsmykningen af centrum. En meget speciel udsmykning designet af lokale kunstnere og bygget op om kronen som byens bomærke.

Juleoptoget gennem byen til Torvet hvor der er underholdning og vores borgmester tænder det store juletræ.

Årlige arrangementer har gennem en årrække været gennemført af Handelsforeningen, så som

”Lyngbynatten” - ” Børnenes Kongens Lyngby” – ”Byfesten Unicef 09” og i 2010 planer for nye Events i juni og oktober.

Foreningens årlige Bankospil er ikke at fornægte til hygge og udbygning af dit netværk.

Den årlige generalforsamling med middag og gæstetalere er også en god lejlighed til at tale med kollegaerne og deltage aktivt i foreningsarbejdet.

Slut op om Handelsforeningen og vær med til at skabe endnu flere gode aktiviteter i byen.
Hvad koster det ?

At være medlem i Handelsforeningen koster kun kr. 1500 om året. Du får indflydelse på:

*
Spørgsmål om kommende trafikløsninger
*
Spørgsmål om gågade eller ej
*
Spørgsmål om parkeringsafgifter eller ej.
*
Spørgsmål om åbningstider.
*
Spørgsmål om fælles markedsføring.

og du er med til at støtte:

* Udsmykning af byen.
* Adholdelse af de årlige arrangementer.
* Udvikling af netværket blandt byens handlende.
* De frivilliges arbejde i udvalg og bestyrelser.
* Fortsat stærkt handelsliv i Kongens Lyngby.DERFOR skal du melde dit ind.

Brug kontakt siden her på Handelsforeningens hjemmeside, og du vil omgående høre fra os.
Område
2830 Virum

Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening

Foreningen har ca. 150 medlemmer, der alle underviser på handelsskolerne i matematik

Foreningens formål er:
at varetage medlemmernes faglige og pædagogiske interesser,
at styrke matematikfaget på handelsskolerne,
at rådgive overfor de forhandlingsberettigede organisationer.

Dette kan f.eks. søges opnået:
ved at afholde kurser og møder,
ved at tage faglige initiativer,
ved at være serviceorgan for medlemmerne samt
ved at styrke dialogen og samarbejdet med andre faglige foreninger.

Som medlemmer kan optages alle, der underviser i matematik ved handelsskolerne.
Andre interesserede kan optages som medlemmer efter bestyrelsens skøn.

Det koster kr. 200,- pr. år at være medlem. Dette beløb er hurtigt sparet, hvis man deltager i regions- og/eller årsmødet.

Foreningen arrangerer hvert år års- og regionsmøder for medlemmerne.

Derudover udsendes to gange om året et medlemsblad, Matematiknyt.
Område
9400 Nørresundby

Handelskartellet I Danmark

En af Handelskartellets vigtigste opgaver er at støtte op om vores medlemmer og tillidsvalgte med den hjælp og vejledning der er brug for i dagligdagen. Handelskartellet er til for de ansatte i handelserhvervene, specielt indenfor samarbejdet på virksomheden, arbejdsmiljø og erhvervspolitik.

Samtidig støtter vi virksomhedernes samarbejdsudvalg og sikkerhedsorganisationer med blandt andet uddannelse og konsulenttjenester. Desuden koordinerer vi medlemsorganisationernes arbejde med hensyn til indgåelse af overenskomster og andre aftaler med arbejdsgiverorganisationerne.
I det daglige arbejde som tillidsvalgt er der behov for viden indenfor blandt andet lønudvikling, forandringer i hverdagen og beskæftigelse. Samtidig er vi behjælpelige med analyser indenfor specifikke områder indenfor handelsbrancherne.
Vi har primært rettet vores indsats mod samarbejdet på virksomhederne og selvfølgelig mod de valgte medlemmer i samarbejdsudvalgene. Det er vigtigt at alle i samarbejdsudvalgene har den rette kompetence og derfor støtter vi op om samarbejdsudvalgene hvis der ønskes uddannelse, pjecer eller måske konsulenttjenester.
Samtidig arbejder vi tæt sammen og støtter op om samarbejdet med forbundene på arbejdsmiljøområdet.
Vi arbejder sammen med vores arbejdsgivermodparter i Dansk Erhverv, Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening m.fl. om forebyggelse af især psykiske arbejdsmiljøproblemer.
På det erhvervspolitiske område, arbejder vi for at handelserhvervenes lønmodtagere bliver hørt under lovgivningsarbejdet. På den måde sørger vi for at vores medlemsorganisationer er velorienterede om udvikling og trends i handelserhvervene.
Vores 8 medlemsorganisationer er:

Dansk El Forbund

Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund

Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet

HK/HANDEL

Dansk Metal

Fødevareforbundet NNF

3F Privat Service Hotel og Restauration

3F Transportgruppen

Formål

I overensstemmelse med Landsorganisationen i Danmarks faglige og politiske målsætninger er det HANDELSKARTELLET I DANMARKs formål inden for sit område:

* At styrke det faglige sammenhold,
* At sikre en enig og stærk optræden overfor arbejdsgivermodparten med henblik på, at forbedre medlemmernes løn- og arbejdsforhold,
* At virke for en mere retfærdig indkomstfordeling gennem størst mulig solidaritet i fagbevægelsen i forhold til at varetage interessen for de løn- og organisationsmæssigt svagest stillede medlemsgrupper,
* At give den samlede fagbevægelse størst mulig dynamik og evne til hurtigt at kunne påvirke og tilpasse sig ændringerne på arbejdsmarkedet og i den teknologiske udvikling,
* At sikre medlemmerne den bedste og mest effektive service og støtte,
* At forbedre lønmodtagernes indflydelse på arbejdspladserne, i virksomheder og koncerner og i samfundet som helhed,
* At forbedre uddannelsesforholdene indenfor HANDELSKARTELLET I DANMARKs overenskomstområder med henblik på, at alle unge sikres en kompetencegivende erhvervsuddannelse, og at alle voksne gives mulighed for løbende erhvervsrettet og almen efteruddannelse,
* At styrke fagbevægelsens mulighed for, som del af den samlede arbejderbevægelse, at yde maksimal indflydelse på det politiske liv lokalt, regionalt og på landsplan.

Til sikring af ovennævnte formål, bør HANDELSKARTELLET I DANMARKs besluttende organ i videst muligt omfang afspejle kartellets medlemsgrupper, såvel i forholdet mellem faglærte og ikke faglærte, som i forholdet mellem kvinder og mænd.

Ved fortrinsvis at overføre eksisterende ressourcer fra medlemsforbundene til HANDELSKARTELLET I DANMARK, er det hensigten at forfølge ovennævnte mål, uden at virksomheden medfører øget kontingentopkrævning.

Medlemsforhold

I HANDELSKARTELLET I DANMARK kan optages medlemsgrupper fra forbund der accepterer en tilslutning til kartellet. Medlemmerne skal være beskæftiget inden for kartellets område og i øvrigt henhøre under de landsdækkende fagforbund, der er medlem af Landsorganisationen i Danmark.

Der kan træffes beslutning om at optage medlemsgrupper fra forbund der ikke er medlem af Landsorganisationen i Danmark. En sådan beslutning skal bekræftes af et delegeretmøde og forudsætningerne for optagelse godkendes af delegeretmødet.

----
Vil du findes af netværksinteresserede? Tilmeld dit netværk hos Netværksportalen og bliv en del af listen over netværk i Danmark.
Område
2000 Frederiksberg

Handelsstandsforeningen Guderup i Centrum

Er du selvstændig erhvervsdrivende? Har du forretning eller virksomhed i Guderup eller i Guderup´s omegn?
Så bliv medlem af Guderup i Centrum...

Vi vil gerne byde dig velkommen som medlem af Guderup i Centrum.

Foreningen omfatter i dag 40-50 aktive medlemmer fordelt på ca. 40 forskellige brancher samt et antal passive medlemmer, og det vil glæde os meget, såfremt du, gennem medlemskabet, vil være med til at profilere vores lokalområde.

Som medlem har du mulighed for at udøve din indflydelse på, hvorledes Gu-derup og omegns forretningsdrivende m.fl. skal markedsføre Guderup som en levende og aktiv by. Dette kan du gøre ved at møde op til vore jævnlige medlemsmøder eller general-forsamling, der afholdes hvert år i november, og give din mening til kende, eller komme med dine ideer. Du kan også melde dig til at medarbejde i et af vore udvalg, eller samar-bejdsgrupper.

Som medlem bliver du, ganske gratis, repræsenteret på vores hjemmeside, og der er mulighed for yderligere at profilere din virksomhed, og dermed Guderup, ved køb af yderligere reklameplads, banner, eller link på hjemmesiden, til fordelagtige medlemspriser. Vedr. muligheder og priser, kontakt venligst foreningens kasserer.

Det er vigtigt for os, at foreningen Guderup i Centrum også i fremtiden kan fremstå som en stærk sammenslutning af områdets erhvervsdrivende, således at vi har mulighed for at præge udviklingen i området og blive hørt i den offentlige debat, ligesom vi arbejder for at profilere området som et attraktivt sted at bo, men også at drive virksomhed.

Det årlige kontingent til foreningen opkræves i løbet af december måned med forfald den 10. januar. Kontingentet p.t. (ekskl. moms) er todelt, idet kr. 600,00 er ”øre-mærket” til profilering, d.v.s. annoncering og anden synliggørelse af foreningen. Det egent-lige kontingent udgør kr. 2400,00 for medlemmer med en ”butiksdør”, og kr. 1200,00 for øvrige. Ved indmeldelse opkræves forholdsvis kontingent m.v.

Formål:
Fælles reklamefremstød for foreningens medlemmer.

Medlemskab:
Enhver der driver virksomhed i Guderup og nærmeste omegn, dog med for-retningsadresse i Nordborg Kommune, kan blive medlem.
Område
6430 Nordborg

Hanstholm Fiskeriforening

Hanstholm Fiskeriforening kunne i år 2001 fejre 100 - års fødselsdag. Foreningen blev stiftet af de kystfiskere som brugte landingspladsen ved Hansted.

Hanstholm Fiskeriforening har gennem de mange år gennemgået en stor udvikling og er i dag en moderne og effektiv organisation der favner bredt.

Hanstholm Fiskeriforening er først og fremmest en forening som varetager de lokale fiskeres interesse, såvel politisk som lovmæssigt.

Derudover har foreningen ansat en teknisk konsulent, som professionel rådgiver om nybygninger, ombygninger, modernisering, tekniske installationer, køb og salg, kvoter, fiskerilovgivning og hvad der ellers vedrører den daglige drift af et moderne fiskefartøj.

Hanstholm Fiskeriforening driver også en erhvervsafdeling, som servicerer havnens brugere og byens fiskevirksomheder med kasseudlejning og kassevask. Der er døgnvagt så fiskefartøjerne kan suppleres med rene fiskekasser, uanset hvad tid på døgnet de lander. Da der årligt landes ca. 1.000.000 kasser til Hanstholm Fiskeauktion, er denne del af Fiskeriforeningens aktiviteter en vigtig del af hele serviceapparatet på Hanstholm Havn
Område
7730 Hanstholm

Haslev Handelsstandsforening

Haslev Handelsstandsforening styrker og er med til at sætte sit præg på handelslivet i byen. Den ypperste opgave er at få en dejlig og aktiv handelsby til glæde for såvel alle vore borgere og alle dele af erhvervslivet.

Kunderne er handelslivets eksistensgrundlag. Vi er midt i en stærkt konkurrencepræget tid, hvor konkurrencen øges markant fra alle sider. Derfor er det vigtigt, at Handelsstandsforening og alle butikkerne placerer kunden i centrum.

Haslev Handelsstandsforening yder en aktiv indsats for at tiltrække kunder, gøre kundernes besøg attraktivt og øge væksten i butikkerne og byen.

Haslev – byen centralt i Faxe Kommune har beliggenheden, byen er i en rivende udvikling og udvalget af butikker er stort og solidt.

Område
4690 Haslev

HBH - Handels og Erhvervsforeningen i Brønshøj/ Husum/ Tingbjerg

HBH er handels- og erhvervsforeningen i Brønshøj / Husum / Tingbjerg.

Foreningens formål er at samle de handlende og erhvervsdrivende i Bydelen for at styrke handelen. Ved at samle medlemmerne kan foreningen være med til at varetage medlemmernes fælles interesser. Foreningen ønsker at medvirke til forståelse af værdien af det lokale sammenhold og miljø.

En styrkelse af handelen betyder at vi får en attraktiv bydel med spændende oplevelser for alle byens borgere og besøgende. HBH vil gerne bidrage med en positiv profilering af bydelen, da det er et vigtig aktiv i konkurrencen om at tiltrække kunder.

Foreningen er medlem af Dansk Handel & Service. Igennem dette medlemskab er det for os muligt at informere om overordnede ændringer, som vedrører detailhandlen. Ligeledes har vi mulighed for at invitere kompetente personer fra Dansk Handel & Service til foredrags- og debataftener.

Ligeledes samarbejder foreningen med andre Handelsforeninger i Købehavns området, og gennem dette samarbejde prøver vi at blive en bedre handelsforening for dig.

Foreningen er aktivt medlem af Brønshøj - Husum Lokalråd

En bedre forening:

Foreningens bestyrelse er selv lokale handlende og kender derfor bydelen særdeles godt. Men en god og aktiv forening får man først hvis medlemmerne af HBH tilkendegiver hvilke ønsker de har til foreningen. Ideer - forslag og kommentarer modtages derfor med glæde.

En hjælpende hånd, deltagelse i torvegruppernes udvalg m.m. er også noget vi modtager med glæde.

Støt op om foreningen. Vær aktiv og deltag i så mange arrangementer i løbet af året som muligt. Så får du i øvrigt også mest ud af din forening. Du kunne blive glædeligt overrasket over at mødet med en "kollega" til fx. et medlemsarrangement. Vi kan alle få stor glæde af hinanden på tværs af fag og erhverv.
Område
2700 Brønshøj

HBL - Brancheforeningen for leverandører og producenter af naturlægemidler, kosttilskud, vitamin- og mineraltilskud og helsekost

HBL er en brancheforening der organiserer danske leverandør- og producentvirksomheder der forsyner danskerne med naturlige sundhedsbevarende produkter.

Vores medlemsvirksomheder fremstiller og forhandler naturlægemidler, vitamin- og mineralpræparater, kosttilskud og helsekostprodukter.

HBL blev stiftet i 1976. Foreningens formål er at varetage branchens faglige og politiske interesser over for forbrugerne, detailhandlen og offentligheden i øvrigt.

Som medlem kan optages enhver virksomhed, som i Danmark driver virksomhed inden for områderne:

* Naturlægemidler
* Vitamin- og mineral kosttilskud
* Kosttilskud i øvrigt
* Helsekost
* Rådgivende konsulenter (farmaceutisk konsulentbistand)

HBL er medlem af den europæiske brancheforening EHPM, som organiserer de europæiske Helsebrancheforeninger og varetager branchens fællesinteresser over for bl.a. Europaparlamentet og de dertil tilknyttede myndigheder.

HBL har internt oprettet et Etisk nævn, der behandler eventuelle klager over medlemmer, som udviser en adfærd der er i strid med foreningens vedtægter, herunder foreningens etiske kodex.

Område
2820 Gentofte

Headstart

Velkommen til Headstart, et Århus-baseret netværk for alle, som interesserer sig for nye og sociale medier. Det er startet af Århus Kommune i samarbejde med Seismonaut.
Område
Aarhus
(Viser 561 til 570 af 1056)