Hedeselskabet

Hedeselskabet er en forening med status som erhvervsdrivende fond, der både driver kommerciel virksomhed, støtter udviklingen af ny viden og arbejder med formidling af viden inden for natur- og miljøområdet.

Formål

Hedeselskabet sikrer, at forretningen arbejder på et højt, etisk, fagligt og lønsomt niveau med naturværdier og naturressourcer, både i
og uden for Danmark.
Hedeselskabet arbejder desuden aktivt med at forbedre bo- og levevilkårene primært i landområderne og med at udnytte naturressourcer til gavn for samfundet gennem forskning, udvikling og formidling inden for natur, miljø og energi.
Hedeselskabet kan opføre, erhverve, etablere samt drive faste ejendomme eller virksomheder inden for Hedeselskabets formål, idet Hedeselskabets virksomheder drives i selskabsform med begrænset
ansvar.

Medlemskab og stemmeret
Som medlemmer optages personer, selskaber, foreninger, organisationer, institutioner m.fl. samt kommuner, regioner og statslige, regionale eller kommunale virksomheder og institutioner.
Område
8800 Viborg

Herefordforeningen

Søger du information om Hereford, så er dette stedet:

* Du kan finde din nye avlstyr eller ko på vores salgsliste.
* Du kan få information om aktiviteter i foreningen.
* Du kan finde navne og telefonnumre på bestyrelsen, vores udvalg, din lokale klub, salgskonsulent eller rådgivningskonsulent/fordringskonsulent.
* Tips og råd om avl og pasning af Hereford.

Bliv medlem i Herefordforeningen

Som medlem af Herefordforeningen få du blandt andet:

* Tre årlige numre af medlemsbladet HEREFORD
* Tre årlige numre af nyhedsbrevet Hereford Update
Invitation til at deltage i Herefordforeningens ordinære generalforsamling, hvor du har stemmeret og er valgbar til bestyrelsen
* Invitation til at deltage i faglige og sociale aktiviteter i dit klubområde og på landsplan. Du har indflydelse på sammensætningen af ledelsen af din regionale klub
* Mulighed for gratis at annoncere avlsdyr til salg på Herefordforeningens hjemmeside, www.hereford.dk
* Mulighed for link fra Herefordforeningens hjemmeside til egen hjemmeside
* Rådgivning via tilknytte faglig konsulent
* Adgang til samtlige informationer på Herefordforeningens hjemmeside (faglige artikler, nyhedsbreve, medlemsblade, referater af møder i bestyrelse, udvalg og generalforsamlinger).

Medlemskabet i 2010

Aktive medlemmer: 900 kroner ekskl. moms

Passive medlemmer 400 kroner ekskl. moms

Udenlandske medlemmer: 400 kroner ekskl. moms
Område
6520 Toftlund

Hesteejerforeningen For Væddeløbsheste i Danmark

Foreningens formål er at sikre væddeløbshesteejere både fra trav og galop bedre sportslige og økonomiske vilkår. Foreningen vil arbejde for, at danske væddeløbshesteejere sikres vilkår, som væddeløbshesteejere i de øvrige skandinaviske lande.

Medlemmer
Som medlem kan optages personer og virksomheder med interesse for hestevæddeløbssporten. Kun medlemmer, der er aktive ejere af væddeløbsheste, er valgbare til foreningens bestyrelse. Et medlemsskab kan opsiges skriftligt til formanden med mindst 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Generalforsamlingen kan med simpelt flertal ekskludere et medlem, såfremt medlemmet har optrådt på en sådan måde, at fortsat medlemsskab er uforeneligt med foreningens formål.

Idegrundlag
Landsdækkende forening for ejere af trav- og galopheste.

Introduktion
Der skal skabes fornuftige økonomiske betingelser for hesteejerne. Det er en nødvendig forudsætning for hele hestesporten. Vi skal derved undgå en drastisk nedgang i antal heste af hensyn til sportens professionalisme, hestekvalitet, trænere og sportsfaciliteter.

Idè
For at sikre hesteejernes økonomi – og dermed sporten – er den landsdækkende forening for ejere af trav- og galopheste stiftet i 2002, ”HesteejerForeningen For VæddeløbsHeste i Danmark”.

Denne forening skal på ingen måde træde i stedet for eller afløse eksisterende hesteejerforeninger. Tværtimod har de deres lokale fundament og gør et godt arbejde omkring banerne. De eksisterende hesteejerforeninger er vore naturlige samarbejdspartnere, i vore fælles bestræbelser på at sikre hesteejerøkonomien.

Mission
Foreningens mission er, at overbevise det danske samfund om at hestesporten skal have bedre vilkår. Den fundamentale forudsætning herfor er, at hesteejerøkonomien forbedres.

Det er hesteejerne, der har udgifterne ved at stille hestene til rådighed som “spillebrikker” for sportens indtægter. Vi ejer selve grundlaget for sporten – hestene.

Det er os som hesteejere og de professionelle trænere, der personligt lægger ryg til sportens økonomiske vilkår. Derfor skal foreningen sikre, at hesteejerene får indflydelse bl.a. ved forhandling med de centrale offentlige instanser.

Vore målsætninger
1) Danske løbs- og opdrætterpræmier skal være på linie med norske og svenske.

2) Hestesportens indtægtsside skal på skandinavisk niveau.

3) Væddeløbshestehold - såvel opdræt som løbsdeltagelse - skal på fastsatte forudsætninger have skattemæssig status som erhverv. Virksomhedsskatteordningen.

4) Når (hvis) spillemarkedet bliver frit, skal hestesporten ved lovgivning sikres, så det bliver en selvhjulpen sport på gode økonomiske vilkår.

5) Alle vigtige hesteejerafgørelser skal træffes på baggrund af eksakt viden - på demokratisk vis og i åbenhed.
Område
8920 Randers NV

HH - Herning Husflid

Vi er en lille forening med ca. 150 medlemmer.
Hos os har du mulighed for at prøve kræfter med mange forskellige gamle håndværk.

Område
7400 Herning

HI - Organisation for ledende medarbejdere i Idræts- Kultur- og Fritidssektoren

HI er en organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur- og Fritidssektoren.

FORMÅL

HI’s formål er at varetage medlemmernes faglige, løn- og ansættelsesmæssige og organisatoriske interesser.

MEDLEMMERNE

Som medlemmer kan optages:
Ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur- og Fritidssektoren, samt den til enhver tid af
Generalforsamlingen valgte formand.

Fakta om foreningen

Hovedorganisation:
HI er tilsluttet FTF, Funktionærernes og tjenestemændenes Fællesråd, der er en partipolitisk uafhængig hovedorganisation. FTF omfatter 44 tilsluttede organisationer med tilsammen mere end 400.000 medlemmer.

A-kasse:
Medlemmer af Halinspektørforeningen arbejdsløshedsforsikres i FTF-A (hovedkontor telefon: 70 13 13 12).

Pension:
Halinspektørforeningen har pensions- og gruppelivsordning i PFA-pension. Ordningerne sikrer medlemmerne udbetaling ved alderspensionering, invaliditet og dødsfald.

Historie:
Foreningen blev grundlagt i 1963 da 12 halinspektører mødtes for første gang for at udveksle erfaringer om drift af idrætsanlæg og for at drøfte løn- og ansættelsesforhold.

* 1968 udkom det første nummer af medlemsbladet "Hallen"
* 1978 indgåes den første overenskomst med Kommunernes Landsforening
* 1982 indvies foreningens sekretariat i Taastrup
* 1989 indvies foreningens sekretariat i Solrød Strand
* 2001 indvier sekretariatet nye og større lokaler i Solrød Strand

Medlemmerne fordeler sig ca. med 50% kommunalt ansatte og 50% ansatte i selvejende/private anlæg.

Medlemsfordele

Som medlem af HI kan du:

* Leje Sommerhus med stor rabat

* Få rabat på forsikringer hos Tryg forsikring Klik her

* Få rabat når du handler

* Deltage på foreningens kurser med rabat

HI er den forening der bedst varetager interesserne for ledende medarbejdere i idræts-, kultur-, og fritidssektoren:

O Her kan medlemmer både få løst deres faglige og fagforeningsmæssige spørgsmål

O HI arrangerer gode kurser og uddannelser som retter sig mod faget

O HI udgiver et godt fagblad

O HI opbygger en stor vidensbank inden for drift af idrætsanlæg

O HI afholder områdemøder, netværksmøder, årsmøder mv. hvor ledere af idrætsanlæg har mulighed for at møde ledere af tilsvarende anlæg

O HI arrangerer en stor årlig fagudstilling

O HI løser mange arbejdsrets sager og også sager hvor medlemmet får erstatning.

O HI har adgang til stor ekspertise inden for arbejdsret, arbejdsmiljø mv.

O HI deltager i samarbejde med en masse andre organisationer til gavn for medlemmerne

O HI deltager også i samarbejde med bl.a. Den Grønne Nøgle og Kræftens Bekæmpelse mm.


Område
2680 Solrød Strand

Himmerlands Udviklingsråd

Hos Himmerlands Udviklingsråd kan virksomheder få vejledning til alt - lige fra, hvordan man starter virksomhed til rådgivning om finansiering, eksport, salg, virksomhedsudvikling. Her tilbydes en kompetent, personlig og ubureaukratisk rådgivning, eller der henvises til andre relevante rådgivningskanaler.

Himmerlands Udviklingsråd er løbende opdateret på de mange forskellige støttemuligheder, udviklingsprogrammer og EU-programmer, der er til rådighed for kommunens virksomheder og deltager endvidere aktivt i forskellige projekter der har til formål at fremme netværksdannelse, innovation og udviklingsaktiviteter for virksomheder i Vesthimmerland.

Himmerlands Udviklingsråd laver også mange spændende virksomhedsarrangementer. Et par gange om året udkommer bladet ”Erhvervsnyt” der også kan læses på hjemmesiden.

Område
9600 Aars

Hjørring Handelsstandsforening

Foreningens formål er at fremme og varetage fælles interesser og rettigheder for handelsstanden i
Hjørring.

Medlemsret

Som medlem af foreningen kan optages virksomheder, indehavere og ledende medarbejdere
indenfor handel, industri, pengeinstitutter og liberale erhverv i Hjørring-området.
Bestyrelsen kan nægte optagelse, såfremt flertallet af dens medlemmer stemmer herfor.
Nægtelse af optagelse kan gennem et bestyrelsesmedlem indankes for generalforsamlingen til
endelig afgørelse. Afgørelsen kræver almindeligt flertal.

Kontingent

Bestyrelsen fastsætter kontingentet.
Område
9800 Hjørring

Hjemvendte.dk - Foreningen for hjemvendte danskere

Formålet for Hjemvendte.dk er proaktivt at være med til at udvikle det globale Danmark. Det gøres igennem danskere og deres familier, som har boet og/eller arbejdet i udlandet i en længere periode.

Hjemvendte.dk arbejder med brobygning mellem international og dansk kultur.
Ligeledes arbejder vi med at fastholde den tilegnede globale viden og kompetence.

Vi hjælper med at få fodfæste for hjemvendte i form af nyt job, bolig og socialt netværk. Hele familien ud - hele familien hjem!

Hjemvendte.dk er en privat forening, der er uafhængig af politiske og religiøse interesser.

Indmeldelse i netværket for hjemvendte danskere

Som medlem af Hjemvendte.dk har du mulighed for at møde andre ligesindede og bidrage med din viden fra dit udlandsophold, fremmed kultur, internationale erfaringer, hjemvendelsesprocessen og til at vi fortsat kan udvikle netværkets arrangementer og tilbyde dig den sidste nye information på området landet over.

Som medlem vil du automatisk få tilsendt Månedens profil 6 gange om året.

Medlemskabet pris: Ingen
Andre arrangementer er der pris på.

Som medlem vil hjemvendteblogs altid være tilgængelig for dig og andre.

----
På netværksportalen har vi mange lignende netværk og erfa-grupper i vores database. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
2100 København

Hjerteforeningen

Hjerteforeningen er en af Danmarks største sygdomsbekæmpende organisationer med 108.000 medlemmer.

Hjerteforeningen er en privat organisation, der arbejder for indsamlede midler. Hvert år giver Hjerteforeningen økonomisk støtte til mere end halvdelen af den danske forskning på hjertekarområdet, i omkring 25 mio kr.

Hjerteforeningen arbejder med:

* Forskning i hjertekarsygdomme
* Forebyggelse af hjertesygdomme
* Patientstøtte

Hjerteforeningen varetager hjertekarpatienters interesser over for beslutningstagere og sundhedsvæsen gennem en aktiv politisk indsats både internationalt og nationalt.

Foreningen er organiseret i 81 lokalkomiteer tre patientklubber og syv motionskomiteer. Hjerteforeningen driver rådgivningscentre i syv af landets største byer.

Medlemsfordele

Som medlem af Hjerteforeningen får du følgende fordele

• Medlemsbladene Hjertenyt og Appetit For Livet i alt fire gange årligt

• Medlemsrabat på Hjerteforeningens dejlige kogebøger og mange andre varer i vores shop

• Gratis medlemskab af Hjerteforeningens patientklubber

• Gratis rådgivning med personlige samtaler og blodtryksmåling i vores rådgivningscentre

• Mulighed for patientstøtte fra Hjerteforeningen - vi giver økonomisk støtte til hjerte-og kredsløbspatienter, som har brug for hjælp til ferie, rekreation, psykolog eller lignende

Bliv medlem allerede i dag og nyd godt af de mange medlemsfordele

MELD DIG IND OG STØT EN HJERTESAG

Medlemstype

Personligt medlemsskab 2010 (DKK 175,-)

Livsvarigt personligt medlemsskab 2010 (DKK 2300,-)

Parmedlemsskab fra 2010 (DKK 290,-)

Livsvarigt parmedlemsskab fra 2010 (DKK 3500,-)

----
Netværksportalen giver et effektiv indgang til de bedste netværk og erfa-grupper i Danmark. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!
Område
1127 København K

HK - Branceafdelingen Trafik og Jernbane

HK/Danmark, tidligere Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund, er med sine 330.000 medlemmer (2008) landets andetstørste fagforbund, kun overgået af 3F.

Medlemstilbud

Som medlem af HK Trafik & Jernbane får du først og fremmest adgang til faglig og juridisk bistand.

Derudover giver medlemskabet af HK Trafik & Jernbane dig en række andre fordele. Det gælder eksempelvis følgende:

Frivillig gruppelivsordning gennem Forenede Gruppeliv. Læs mere om denne ordning under punktet HK Trafik & Jernbanes Gruppeliv og Luft- & Havnekredsens Gruppeliv

Billige forsikringer gennem HK/ALKA og Tjenestemændenes Forsikring. Læs mere om dette under punkterne HK Forsikring og Tjenestemændenes Forsikring

Lånemuligheder - billige lån kan optages gennem Tjenestemændenes Låneforening og Laane- og Spareforeningen af 1883.

Rabatordning gennem Forbrugsforeningen af 1886. Læs mere om dette under punktet Forbrugsforeningen

Leje af Feriehuse - Jernbaneferie har seks ferieboliger i Danmark og seks i udlandet

HK medlemsblade

Det elektroniske nyhedsbrev Refleks@

Adgang til MitHK
Område
2300 København S
(Viser 571 til 580 af 1056)