HK Danmark

HK/Danmark, tidligere Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund, er med sine 330.000 medlemmer (2008) landets andetstørste fagforbund, kun overgået af 3F.

HK's love og formål

HK Danmarks formål er:

*
at tiltrække og organisere privat og offentligt ansatte på alle niveauer, samt personer der arbejder freelance eller i en anden form for tilknytning til en virksomhed. HK’s organisationsområde defineres fortløbende i forhold til uddannelse, overenskomster og udviklingen af arbejdsmarkedet.

*
at tiltrække og organisere personer, der er i gang med en teoretisk eller praktisk uddannelse inden for HK’s naturlige organisationsområde, eller er i gang med en uddannelse, der vil bringe dem inden for HK’s organisationsområde, enten i midlertidige job eller i deres fremtidige erhvervsvalg.

*
at søge tilvejebragt bedst mulige økonomiske, sociale og kulturelle samt uddannelses-, beskæftigelses- og miljømæssige vilkår for medlemmerne, at tilstræbe, at alle medlemmer sikres gode og betryggende arbejdsforhold og det størst mulige udbytte af og indflydelse på eget arbejde,

*
at arbejde for, at teknologien anvendes på en måde, så medlemmernes jobindhold og arbejds-situation forbedres,

*
at arbejde for reel ligestilling mellem mænd og kvinder med hensyn til ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse, løn- og arbejdsvilkår samt at sikre lige indflydelse og lige muligheder i fagbevægelsen og på alle niveauer i samfundet,

*
at arbejde for integration af indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet og i samfundet,

*
at arbejde for at mangfoldighed systematisk indarbejdes i samfundet og virksomhederne som en styrke og dermed fjerne direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, religion, tro, alder, handicap, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse,

*
at arbejde for indførelse af demokrati, medbestemmelse og samarbejde på alle arbejdspladser og for lønmodtagerindflydelse på ejerforholdet af virksomhederne samt

*
at arbejde for at styrke det internationale samarbejde.

----
Netværksportalen giver et effektiv indgang til de bedste netværk og erfa-grupper i Danmark. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!
Område
7200 Grindsted

HKKF - Hærens Konstabel- og Korporalforening

Formålet med HKKF er at
* Arbejde for at fremme det enkelte medlems fagretlige, sociale og økonomiske interesser samt at styrke fællesskabet.
* Arbejde for bedre uddannelses-, beskæftigelses- og miljømæssige vilkår for medlemmerne.
* Arbejde for at styrke internationale opgaver. Herunder arbejde for krav om - sikkerhed før, under og efter udsendelse, tryghed for familierne, uddannelse og kompetence til at løse de nye internationale opgaver.
* Arbejde for at sikre reel ligestilling mellem mænd og kvinder hvad angår løn, ansættelsesvilkår og repræsentation.
* Samarbejde med internationale organisationer, EUROMIL, og derigennem sikre soldater lige demokratiske rettigheder. I HKKF betragter vi soldaten som 'borger i uniform'.

Fakta og Historie

Hvad gør HKKF?

I Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) arbejder vi for at gøre din tjenestetid - kort eller lang - så god som muligt. Vi er altid parate med råd og vejledning om løn, forsikringer, arbejdsmiljø og international tjeneste, og vi kan garantere professionel juridisk rådgivning, hvad angår arbejdsskadesager, straffesager, færdselssager og lignende.

HKKF er aktiv på en lang række af områder, der gavner dig som medlem under tjeneste.

HKKF gør noget for din løn.
Vi sidder med ved forhandlingsbordet og arbejder målrettet for en forbedring af de generelle løn- og overenskomstforhold.

HKKF gør noget for arbejdsmiljøet.
For mange medlemmer betyder en forbedring af arbejdsmiljøet lige så meget som mere i løn. I samarbejde med tjenestestedernes miljøuddannede sikkerheds- og tillidsrepræsentanter, arbejder vi målrettet for en forbedring og udvikling af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

HKKF gør noget for efteruddannelse og kompetenceudvikling.
Vores uddannelsespolitiske målsætning er at forbedre den enkeltes mulighed for uddannelse. Vi arbejder for at udvikle konstabelgruppens stillinger generelt og for at gøre de militære uddannelser kompetencegivende i det civile liv. Derudover ligger vi stor vægt på opretholdelse og udvikling af civiluddannelsen, der er med til at sikre en fremtidig karriere efter den militære tjeneste.

HKKF gør noget for et velfungerende team af tillidsrepræsentanter.
Tillidsrepræsentanten sikrer en god kontakt til medlemmerne. Med engagerede tillidsrepræsentanter har vi 'fingeren på pulsen' og ved, hvad der 'rører sig' på tjenestestederne. Via en dygtig stab af tillidsrepræsentanter kan informationer til medlemmer spredes på effektiv vis. Derfor prioriterer vi uddannelse af tillidsrepræsentanter højt.

HKKF gør noget for soldater og pårørende i forbindelse med international tjeneste.
For de fleste medlemmer er eller bliver international tjeneste en realitet. Når det sker, kan virkeligheden pludselig ændre sig - både for de udsendte soldater og for de pårørende, der bliver tilbage. Det er HKKF klar over, og vi arbejder for etablering af bedre vilkår og støtteforanstaltninger for begge parter.
Område
1114 København K

Hobro Handelsstandsforening

Foreningens formål er:

a) at virke til fremme af handel og industri, såvel i almindelighed som i særdeleshed i Hobro,

b) at tilvejebringe samkvem mellem medlemmerne og varetage deres fælles stands-interesser og rettigheder og

c) at træffe foranstaltninger til dygtiggørelse af standens ungdom, herunder ved at medvirke til opretholdelse af en handelsskole i Hobro.

Medlemskab

Som medlem af foreningen kan optages enhver i Hobro by eller opland boende myndig person, der driver virksomhed eller er tilknyttet virksomhed indenfor byens handel, liberale erhverv og industri, eller som bestyrelsen ønsker optaget.

Anmodning om optagelse i foreningen rettes til bestyrelsens formand.

Årskontingentet fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til budgettet for foreningens udgifter i det kommende år. Kontingentet erlægges halvårsvis forud.
Område
9500 Hobro

HOD - Hovedorganisationen af Officerer i Danmark

HOD er en faglig organisation, der i
forhold til staten som arbejdsgiver varetager
medlemmernes interesser som arbejdstagere i økonomisk, ansættelsesretlig, tjenstlig, juridisk og arbejdsmiljømæssig henseende.

HOD’s politiske arbejde bygger på
følgende forudsætninger:

- Tjenestemandslovens bestemmelser om kollektiv interessevaretagelse og de dertil knyttede aftaler.
- Samarbejdsaftalens regler om informationsudveksling, medindflydelse og
medbestemmelse.
- Forsvarsministeriet er hovedarbejdsgiver
og fastsætter opgaver, organisation
og ressourcer på baggrund af folketingsbeslutninger.
- Opgaverne i national og international
tjeneste, katastrofe, krise og krig stiller
særlige krav til det enkelte medlems
indsats og til arbejdsgiverens ansvar
for det enkelte medlem. Disse krav skal
afspejles i det enkelte medlems tjenesteforløb.
- Ligestilling og ligebehandling uanset
køn, etnisk baggrund og religion.
C. HOD medlemskreds er sammensat af personelkategorier, der er tilknyttet
Akademikernes Centralorganisation (AC).
D. HOD er politisk uafhængig.

Mange fordele ved et medlemskab af HOD

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) har som formål

- at varetage medlemmernes interesser i alle faglige og tjenstlige spørgsmål i overensstemmelse med gældende aftaler, samt

- at udøve den aftale- og forhandlingsret, der er hjemlet ved lov om statens tjenestemænd og dertil knyttede aftaler og ved hovedaftale for ikke-tjenestemandsansatte medlemmer.

HOD er gennem Forsvarsgruppen i AC (FAC) tilknyttet Akademikernes Centralorganisation (AC).

Område
2100 København Ø

Holbæk Ålav

Holbæk Ålav er en interesseorganisation for lodsejere i Holbæk Kommune, som har en å eller et vandløb beliggende på eller ved deres matrikel og dermed har en interesse i at vandløbet er velfungerende og afvander det omkring liggende areal tilstrækkeligt, så der undgås skader på afgrøder og bygninger.

Hvem er vi så ?

Ålavet startede i foråret 2008 efter at en gruppe ildsjæle havde sammensat et sæt vedtægter som skulle bære lavet. Vores vigtigste formålsparagraf er at sikre de afvandingsmæssige interesser for vores medlemmer, som også er en meget vigtig del i de fremtidige vand og miljøplaner. Gruppen følte at vedligeholdelsen af vandløbene i Holbæk Kommune blev svigtet og følte, at det ville være godt med en gruppe, der kunne presse vandløbsmyndigheden til at overholde regulativerne, for så var vi nået langt.

I samme tidsrum besluttede Holbæk kommune at etablere tre åsynsgrupper dækkende Åmose Å systemet, Svinninge-Audebo Å systemet samt Tuse Å systemet (inklusiv Elverdams Å), som skulle sørge for at kommunen lever op til deres servicemål. Disse grupper består af en repræsentant fra DN, Lystfiskerne, Dansk Landbrug, Holbæk Ålav og Holbæk Kommune.

Hvad har vores oplevelser været?

Arbejdet i åsynsgrupperne har lært os, at man når langt med en fornuftig dialog og at det nytter noget at holde på vores ret. Vi har også forstået, at nogle steder må man give for at kunne tage, forstået på den måde at nogle steder skal åen have et naturligt løb, hvor den egner sig til det og med plads til at fisk kan yngle og andre steder må der tages mere aktivt fat for at vi kan komme af med vores vand fra markerne. Vi har også lært, at det er vigtigt at sætte sig ind i de mange forskellige regulativer, der findes i kommunen og at forstå det der er skrevet, så vi kan være en part i den dialog der foregår.

Vi har den opfattelse, at der er sket meget med vores åer i 2008, men vi er også klar over at arbejdet ikke er slut her og at vi står over for store udfordringer i de kommende år. Vi har her brug for ekspertise og sparring til at rådgive os rigtigt og her har vi en rigtig god sammenarbejdspartner i den lokale landboforening Gefion.

Vi ser tydelige eksempler på, at der ved sidste regulativ ændringer ikke har været reageret kraftigt nok på de ændringer, der ville ske og ser i dag resultatet med stigende vandstand i åløb og oversvømmelser som resultat.

Hvad gør vi så?

Vi arbejder fremadrettet for vores medlemmers interesse og jo stærkere vi er, jo længere når vi i det fremadrettede arbejde. Derfor synes vi det er vigtigt at melde sig ind i vores forening og støtte vores arbejde, så vi ikke kommer til at stå i samme våde klamme situation som i 2007.

Formål

Foreningen varetager medlemmernes afvandingsinteresser i forhold til den offentlige vandløbsmyndighed og regulativer i Holbæk Kommune.

Formålet er at sikre tilfredsstillende afvanding af tilstødende arealer, kældre og landbrugsjord ved en målrettet grødeskæring og oprensning af å- og grøftesystemer, samt vedligehold af rørledninger.

Interesserne varetages via dialog, opfølgning af vandløbsregulativer, kontrol, vejledning, og evt. juridisk bistand etc.

Medlemmer af foreningen

Foreningens medlemmer er grundejere, som har vandløb på deres ejendom, eller lodsejere, som er afhængige af velfungerende afvandingsforhold fra deres ejendom.
Område
4340 Tølløse

Holbæk Handelsstandsforening

Foreningens idégrundlag og målsætning er bl.a.:
- at være interesseorganisation for handel og service i Holbæk Kommune med særligt vægt på at videreudvikle Holbæk by som et attraktivt handelscenter og levende by der er er kendetegnet ved gode oplevelser
- at samarbejde om og gennemføre markedsførings aktiviteter og andre salgsfremmende initiativer med henblik på at øge omsætningen, fortsat vækst og udvikling i Holbæk Kommune.

Organisatorisk er foreningen opdelt i en bestyrelse og tre udvalg.
Bestyrelsen samler trådene og beslutter det årlige aktivitetsprogram og budget.
- et Forretningsudvalg,der som navnet indikerer,tager sig af foreningens løbende forretninger.
- et Strategiudvalg der udarbejder retningslinier for de politiske indsatsområder,er tillige foreningens samarbejdspartner i relation til omverden.
- et Aktivitetsudvalg der har ansvar for planlægning, eget budget og gennemførelse af årets aktiviteter.

Året igennem afholdes der aktiviteter af forskellig art, så som bildag - aftensalg - natløb - forskellige markedsdage og lignende arrangementer for at fastholde de lokale kunder og tiltrække nye fra oplandet.

I dag er omkring 120 dynamiske detailforretninger og erhvervsvirksomheder tilsluttet Holbæk Handelsstandsforening.

Ønsker du at hører mere om foreningen og fordelene ved et medlemskab så kontakt sekretariatet der har telefontid Tirsdag og Torsdag kl. 10.00 til 12.00.
Område
4300 Holbæk

Holbæk Murer- og Tømrermesterforening

En kreds af murermestre og tømrermestre startede den 6. oktober 1897 foreningen "Murer- og Tømrermesterforeningen 1897", det der senere skulle blive til Holbæk Murer- og Tømrermesterforening.
Der havde før den tid været en forening, der hed Tømrer- og Murermesterforeningen for Holbæk og Omegn.

Ovennævnte forening kørte godt de næste 22 år, men den 5 maj 1919 blev man enige om at dele i to selvstændige foreninger.

Det blev til Holbæk Murermesterforening og Holbæk Tømrermesterforening.

Men selv efter opdelingen i 1919 har de to foreninger hvert år holdt generalforsamling samtidig, med fælles spisning efter de respektive generalforsamlinger. Der har altid været et godt sammenhold blandt murermestrene og tømrermestrene i Holbæk.

Udviklingen gjorde at begge foreninger blev organiseret i Landsforeningen BYG og dette betød at man i 1994 blev enige om at sammenlægge foreningerne igen – ringen var sluttet og således gik det til at man i 1997 kunne fejre 100 års fødselsdag sammen.

Mesterforeningen er stadig en aktiv forening nu som Lokalforening under Dansk Byggeri og med hjemsted i Holbæk.
Område
4300 Holbæk

Holbæk Regionens Erhvervsråd

Erhvervsrådet tilbyder:

* Medlemsservice
* Netværk - vi skaber forbindelser
* Arrangementer
* Iværksættervejledning - erhvervsservice
* Informationsformidling - (søg bl.a. Produkter & Serviceydelser)
* Samarbejde med det politiske system - herunder dialog om myndighedsbehandling af byggesager

Vi er altid parate til en individuel drøftelse af din virksomheds udfordringer eller dine planer for virksomhed, hvis du er iværksætter.

Læs mere om erhvervsrådet på vores hjemmeside. Du er også altid velkommen til at kontakte sekretariatet.

Vi formidler kontakter (bl.a. Jobbørs, Lokalebørs , Mentoraftaler og Udbud) og fremmer udviklingen i regionen. Se aktivitetstilbud og "Medlem-til-medlem-tilbud". Læs også vores erhvervsmagasin viden og vækst.

Formål

Holbæk Regionens Erhvervsråd arbejder for:

at udvikle og vedligeholde et positivt erhvervsklima i regionen

at inspirere, vejlede og støtte regionens virksomheder gennem formidling af information, viden, kontakt, uddannelse og kompetenceudvikling med det mål at styrke deres konkurrenceevne

at synliggøre og profilere Holbæk Regionens erhvervsliv med det mål at skabe nye afsætningsmuligheder såvel internt i regionen som eksternt

at regionen skal være et attraktivt erhvervs- og bosætningsområde

Holbæk Regionens Erhvervsråd er etableret på handling og resultater - det er ikke gjort med visioner og fremtidsdrømme alene

Sammen med andre kan jeres virksomhed som medlem være med til at styrke Holbæk Regionens Erhvervsråd i vores rolle som en dynamisk forening med stor indflydelse på erhvervsudviklingen i HolbækRegionen

Det handler ikke altid om, hvad den enkelte rent personligt kan "få ud af" et medlemskab, men også om hvad det enkelte medlemskab kan bidrage til i fællesskabet

Medlemsfordele

Medlemmer i Holbæk Regionens Erhvervsråd
får adgang til vore mange tilbud, der gælder alle ledere og medarbejdere i virksomheden:

Deltagelse i Tema-møder, foredrag og kurser til medlemspris (gratis eller til nedsat pris).

Øvrige individuelle serviceydelser anført herunder er inkluderet i medlemskabet og vil normalt blive ydet uden omkostninger for medlemsvirksomheder.

Erhvervsservice gennem informationsvirksomhed,
problemafklaring og individuel vejledning.

Formidling af Medlem-til-medlem-tilbud

Mulighed for deltagelse i faglige netværk/fokusgrupper.

Info om offentlige danske opgaver i EU-udbud/licitationer, efter aftale.

Info om Eksport og markedsprofiler efter aftale.

Køb og salg af virksomhed, via Match-online.

Iværksættervejledning

Optagelse i vores erhvervsdatabase.

Individuel sparring og vejledning omkring strategi, organisation, udvikling mm.

Markedsføring via vores website med link til din virksomhed.

Du modtager magasinet viden & vækst og E-nyhedsbreve.

Vi tilstræber at vore medlemstilbud er så billige som muligt (nogle gratis), men der kan forekomme brugerbetaling f.eks når det drejer sig om foredrag/uddannelse

Område
4300 Holbæk

Holstebro Tømrermesterforening

Er du medlem af Holstebro Tømrermesterforening bliver du samtidig medlem af Dansk Byggeri og du kan markedsføre dig med BYG GARANTI.

Foreningens formål:

At fremme og styrke medlemmernes kollegiale sammenhold

At varetage medlemmernes faglige og organisationsmæssige interesser i Dansk Byggeri

At bidrage til medlemmernes forståelse af faglige prislister og overenskomster

At afholde kurser og anden oplysende virksomhed med branchenyder og informationer

Foreningen har i dag:

37 aktive firmaer

Meld dig ind i Dansk Byggeri via Holstebro Tømrermesterforening og få følgende fordele:

· Du får overenskomstdækning og rådgivning

· Du kan markedsføre dig med BYG GARANTI

· Du får dækket dit efter- og lederuddannelsesbehov

· Du får fagrettet og aktuel information

· Du kan altid finde et servicekontor tæt på dig

· Du får medlemsrabatter og kan købe serviceprodukter til medlemspris

· Du kan få IT programmer for håndværkere

· Du kan få forsikringer
Område
7500 Holstebro

Horesta

HORESTA er hotel-, restaurant- og turisterhvervets landsdækkende brancheorganisation med godt 2000 medlemmer.

Vores medlemmer tegner sig for 85 pct. af omsætningen på landets hoteller og godt 50 pct. af den totale restaurantomsætning i Danmark.
HORESTA’s medlemmer har ansat ca. 75 pct. af de omkring 70.000 medarbejdere i hotel- og restauranterhvervet. Et erhverv med en årlig omsætning på omtrent 28 mia. kroner.

Kontakt
Alle medlemmer kan naturligvis kontakte en repræsentant direkte og på den måde sørge for, at argumenter, synspunkter og ideer tages op til debat.

Alle medlemmer er desuden velkomne til at kontakte administrationen direkte både med enkeltsager, synspunkter, spørgsmål, problemer og forslag til nye indsatsområder. Administrationen behandler selvfølgelig disse sager fortroligt, hvis medlemmet ønsker det.

Formål

HORESTA har til formål i koordination med HORESTA Arbejdsgiver såvel nationalt som internationalt at:

A: Værne om og varetage de erhvervsinteresser, der er repræsenteret i hotel-, restaurant-, catering- og turisterhvervet (herefter benævnt ”erhvervet”) i Danmark, herunder i særdeleshed medlemsvirksomhedernes interesser.

B: Arbejde for udvikling og højnelse af erhvervet, herunder at styrke medlemsvirksomhedernes ramme vilkår, kompetenceudvikling, indtjeningsmuligheder og omdømme samt fremme fair konkurrence og etiske forretningsmetoder.

C: Kunne indsamle, udvikle og formidle medlemmernes viden og erfaringer i samarbejde med medlemmerne og koordinere medlemmernes politiske synspunkter, med henblik på opnåelse af politisk gennemslagskraft og på at skabe de bedst mulige forretningsbetingelser.

D: Bistå og rådgive medlemsvirksomhederne i virksomhedsspecifikke og/eller brancherelaterede spørgsmål.

E: Sikre medlemmerne størst mulig repræsentation og indflydelse i alle relevante strategiske og politiske organer.

F: Udvikle HORESTAs identitet, professionalisme og sociale foreningsliv med sigte på til stadighed at tegne en tydelig profil overfor omverdenen og skabe et nært, vedkommende og attraktivt fællesskab for medlemmerne og organisationens medarbejdere.

Optagelse af medlemsvirksomheder

Som medlem kan optages virksomheder der driver virksomhed inden for hotel-, restaurant-, catering- og turismebranchen. Bestyrelsen kan dispensere herfra.

Anmodning om optagelse sker ved indsendelse af særlig optagelsesbegæring. Bestyrelsen har den endelige afgørelse af, hvorvidt en ansøgning om medlemskab kan imødekommes.
Område
1900 Frederiksberg
(Viser 581 til 590 af 1056)