Antikvitets-Conservator Laug

Dansk Antikvitets-Conservator Laug er en sammenslutning af selvstændige håndværkere, der hver, indenfor deres særlige område, har gjort restaurering af antikviteter til deres speciale.De besidder de faglige forudsætninger, der sikrer en såvel stilmæssig som håndværksmæssig korrekt udførelse af de forskellige restaureringsopgaver.

Med vores hjemmeside ønsker vi at udbrede kendskabet til Laugets medlemmer. Ønsker De at drage fordel heraf, vil de i vore faggruppeinddeling kunne finde den conservator De har brug for. Laugets medlemmer løser opgaver dels enkeltvis, dels i samarbejde, eksempelvis ved restaurering af historiske huse, kirker og inventar. Vores Oldermand Nadim Maktabi står til Deres disposition med informationer om Lauget og rådgivning ved restaureringsopgaver.
Lauget udfører vurderinger, syn og skøn.
Område
2610 Rødovre

AOF - Arbejdernes Oplysningsforbund

AOF Danmark - Arbejdernes Oplysningsforbund - er en landsdækkende sammenslutning af 130 aftenskoler, daghøjskoler og sprogcentre. AOF er dannet af LO, Socialdemokraterne, Det Kooperative Fællesforbund og arbejderbevægelsens ungdomsorganisationer.

Formålet er i overensstemmelse med arbejderbevægelsens idégrundlag at udbrede viden og forståelse for værdier af samfundsmæssig og kulturel karakter, bl.a. betydningen af internationalt samarbejde. AOF søger desuden at medvirke til en udbredelse af demokratiet i samfundet og at stimulere interessen for aktiv deltagelse i samfundslivet.

Aktive medborgere i fritid og arbejdsliv. AOF arbejder for at give mennesker de bedste muligheder for at udfylde rollen som aktive medborgere i såvel arbejdslivet som fritiden.

Blandt vores kerneområder er aftenskolen. Det har den været siden AOF’s grundlæggelse i 1924. Men AOF er også meget andet end undervisning i aftenskolen. Med udgangspunkt i folkeoplysningen har AOF en lang række aktiviteter på områder, der i bred forstand både dækker danskernes fritid og deres arbejdsliv. Det handler for eksempel om sprogskoler, beskæftigelsesprojekter og kulturarbejde på arbejdspladserne.

AOF er således med til skabe debat og formidle viden til flere hundrede tusinde mennesker.

Sundhed og livsstil
Et andet område er sundhed og livsstil. Det er et af de områder, hvor vi gennem de seneste år har udvidet og forstærket vores oplysningsarbejde. Det er vores mål at skabe lige muligheder for, at flest muligt kan have et godt liv med fysisk og psykisk velbefindende. Og vi ønsker at være en modvægt til den tiltagende kommercialisering af sundhed og velbefindende, som sker i samfundet i disse år.

Beskæftigelse og integration
Også når det gælder beskæftigelses- og integrationsindsatsen, er AOF en stærk aktør med opgaver inden for kontaktforløb, vejledning, jobsøgning og jobformidling. Opgaver, som AOF løser i samarbejde med kommuner og jobcentre landet over.

Sikre rammebetingelserne
AOF Danmark er AOF’s landssekretariat, der gennem deltagelse i en lang række råd, nævnog udvalg varetager AOF’s overordnede politisk interesser og derigennem sikrer de bedste rammebetingelser for AOF-afdelingerne landet over. Derudover stiller AOF Danmark en række services til rådighed for afdelingerne.

---
Netværksportalen giver dig en effektiv indgang til de bedste netværk og erfa-grupper i Danmark. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!
Område
2100 København Ø

Arbejdsgiverforeningen Konditorer Bagere & Chokolademagere

Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere & Chokolademagere er organisation og talerør for medlemmer inden for bager- og konditorfagene.

Udadtil arbejder vi med at markere fagene i offentligheden gennem markedsføringsmæssige tiltag og produktudvikling.

Indadtil arbejder vi løbende med at forbedre vilkårerne for at drive håndværksvirksomhed i en mere og mere industrialiseret og ensrettet verden.

Foreningens mål er at varetage konditor-, bager- og chokoladestandens og medlemskredsens interesser og herunder at arbejde for at skabe de bedste betingelser for udøvelse af konditor-, bager- og chokoladeerhvervene.
Formålet søges fremmet gennem følgende bestræbelser:

* At fremme og styrke konditor-, bager- og chokoladeerfagene i Danmark
* At fremme og styrke medlemskredsens fælles faglige interesser og det kollegiale sammenhold
* At repræsentere medlemskredsen i relation til lovgivningen på området, offentlige myndigheder, andre erhvervsorganisationer, forbrugsorganisationer og offentligheden iøvrigt
* At repræsentere medlemskredsen i arbejds- og erhvervspolitiske forhold og herunder skabe grundlag for, at der ydes medlemmerne vejledning og bistand i sådanne spørgsmål
* At arbejde for medlemskredsens stadige faglige videreudvikling gennem oplysningsvirksomhed, medlemsmøder, udstillinger, konkurrencer og lignende
* At udøve PR-virksomhed på fagenes og medlemskredsens vegne
* At deltage i internationalt samarbejde vedrørende konditor- og bagerfagene
* At udgive medlemsblade eller andre publikationer

----
Vil du også med i landets største netværksoversigt? Tilmeld dit netværk og bliv fundet af flere netværksinteresserede personer i Danmark.
Område
8600 Silkeborg

Arbejdsmiljørådgiverne

Arbejdsmiljørådgiverne er brancheforeningen for dem, som arbejder professionelt med rådgivning om arbejdsmiljø: Autoriserede arbejdsmiljørådgivere, andre arbejdsmiljøkonsulenter og arbejdsmiljøafdelinger internt i virksomheder.

Arbejdsmiljørådgiverne har gennem en årrække opbygget ekspertise i at servicere alle typer af arbejdsmiljørådgivere, og har en bred vifte af tilbud og kontante fordele til medlemmerne:

· Information: Informationsbreve til lederne, elektroniske nyhedsbreve samt medlemsmøder

· Indflydelse: Arbejdsmiljørådgiverne arbejder for at sikre branchen de bedst mulige vilkår gennem påvirkning af myndigheder, politikere, organisationer og institutioner

· Synliggørelse: Markedsføring og profilering i samarbejde med foreningens mediekonsulent, som er fortrolig med arbejdsmiljørådgivning

· Netværk: Interne faglige netværk og samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner

· Uddannelse og faglig udvikling: Aktuelle og relevante kursustilbud med rabat til medlemmerne

· Publikationer: Gratis eksemplarer af foreningens publikationer

· Førstehjælp: Aftale med Dansk Førstehjælpsråd om, at medlemmerne kan afholde godkendte førstehjælpskurser

· Forsikring: Prisgunstig rådgiveransvarsforsikring særligt tilpasset arbejdsmiljørådgivere og med mulighed for tilkøbsmoduler

· Rabatordninger: Foreningen har rabataftaler for en lang række andre produkter

Foreningens formål er:

* at samle rådgivervirksomhederne og varetage deres fælles interesser,
* at udvikle arbejdsmiljørådgivningen og styrke kvaliteten,
* at servicere medlemmerne og yde rådgivning i forbindelse med deres virksom-hed,
* at udvikle og fremme en fælles etisk ramme for arbejdsmiljørådgivningen, samt
* at være bindeled mellem rådgivervirksomhederne og relevante interesseorganisationer, myndigheder og arbejdsmiljøfaglige forsknings- og uddannelses-institutioner.

---
Vil du også være en del af vores netværksoversigt? Tilmeld dit netværk i dag!
Område
2100 København Ø

Arbejdsskadeforeningen Af 1996

Siden 1981 har Arbejdsskadeforeningen AVS ydet hjælp til selvhjælp – vi har påvirket Folketinget – vi skaber debat og debat skaber forandringer.

ARBEJDSSKADER er en fællesbetegnelse for:

* Arbejdsulykker
* Kortvarig skadelig påvirkning
* Erhvervsbetinget lidelse
* Fysiske som psykiske

Det vil sige, alt hvad der skader helbredet i forbindelse med udførsel af et arbejde, er en
arbejdsskade, men det er Arbejdsskadestyrelsen
som afgør om skaden/lidelsen er omfattet af arbejdsskadelovgivningen.

---
Bliv en del af Danmarks største netværksoversigt. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
2400 København NV

ARF Multimedier - Arbejdernes Radio- Og Fjernsynsforbund

ARF (Arbejdernes Radio- og Fjernsynsforbund) er det sted, hvor din mening direkte kommer til orde, via deltagelse i møder og konferencer i forbundets ca. 150 klubber og kredse landet over og gennem mediedebatten i vores medlemsblad ” Radio & TV Nyt”.

ARF er i direkte dialog med DR og TV 2 centralt og lokalt, og sikrer dig og din familie en reel medindflydelse på udviklingen og programlægningen for de danske offentligt ejede radio/tv-stationer.

ARF har i samarbejde med andre lytter/seerforeninger, også direkte kontakt med de øvrige landsdækkende tv-stationer og med lokale radio/tv-stationer.

ARF arbejder aktivt for en mere effektiv lytter/seerindflydelse på kabel-tv og fællesanten- neanlæg , bl.a. ved fremtidige beboerafstemninger.

ARF sørger mange steder i landet for gratis udlån af radio/tv-apparater til bl.a. ældre og syge medborgere. De tilsluttede radio/tv-forsikringsselskaber har landets billigste tilbud.

---
Bliv en del af denne store netværksoversigt. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
6000 Kolding

Asfaltindustrien

Asfaltindustrien er branche- og arbejdsgiverforening for danske virksomheder, der fremstiller og/eller udfører asfaltbelægninger eller hermed beslægtede aktiviteter.

Foreningen varetager medlemmernes faglige, erhvervsøkonomiske, sociale og uddannelsesmæssige interesser samt fælles interesser vedrørende arbejdsgiverforhold. Herved skal foreningen kunne fastholde og udbygge den position på vejbygningsområdet, som er opnået i form af know-how og kompetence.

Foreningen skal bl.a. arbejde for en ensartet og klar kvalitetsangivelse i forhold til kunderne og for fastsættelse og gennemførelse af en fælles miljøpolitik.

Bitumenleverandører kan optages som associerede medlemmer på linie med andre virksomheder, der har nær tilknytning til anlæg og/eller vedligeholdelse af asfaltveje mv.

Asfaltindustrien er gennem AI-BOA medlem af Dansk Arbejdsgiverforening.

Asfaltindustriens medlemmer er danske producenter og udlæggere af asfalt.
Område

Astma-Allergi Danmark

Astma-Allergi Danmark arbejder for, at alle berørt af astma, allergi og eksem kan få en bedre hverdag.
Det gør vi blandt andet ved at:

* give råd og vejledning til mennesker berørt af astma, allergi og eksem
* indsamle viden om, hvordan hverdagen ser ud for patienter og pårørende
* følge med i forskningen
* blande os i debatten og sætte politisk fokus på området

Vi arbejder desuden på at styrke forebyggelsen. I dag er omkring 1,5 millioner danskere berørt af astma, allergi eller anden overfølsomhedssygdom, og dette tal er stigende.

Vi laver en lang række aktiviteter, som mennekser med astma, allergi eller eksem kan have glæde af.

Helt overordnet er det meget vigtigt for os, at

* vi følger med i forskningen på området, så vi er opdateret på den nyeste viden på området og dermed bedst kan hjælpe dig, der er berørt af astma og allergi
* vi sætter astma og allergi på den samfundsmæssige og politiske dagsorden. Udgangspunktet er dagligdagen med astma og allergi samt muligheden for at forebygge
* vi samarbejder med både private og offentlige instanser, patientorganisationer i Danmark og i udlandet. Det gør vi for at hjælpe med forebyggelsesindsatsen for at være med til at skabe en nemmere hverdag for dig, der har astma eller allergi.

For at kunne fortsætte arbejdet og udbygge vores aktiviteter har vi brug for din støtte.

Du kan hjælpe os ved at blive medlem og få alle medlemsfordelene, eller du kan støtte med et engangsforløb.

---
Bliv en del af oversigten over danske netværk. Meld dit netværk til i dag!
Område
4000 Roskilde

Astronomisk Selskab Danmark

Astronomisk Selskab er Danmarks landsdækkende forening for alle, der er interesseret i astronomi. Det kan være alle aspekter af astronomien: forskning, amatørastronomi eller simpelthen en almen interesse for himlens objekter og rummet omkring os.

På vores hjemmeside kan du læse om foreningen og generelt om astronomien i Danmark.

Astronomisk Selskab blev stiftet i 1916 med det formål at virke for udbredelsen af kendskab til og interesse for astronomi og astronomisk forskning. I dag er vi cirka 600 medlemmer over hele landet. og blandt disse finder man fagastronomer, amatørastronomer og alment astronomiinteresserede. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at være med.

Du kan få glæde af at være med..

* Hvis du interesserer dig for astronomi
* Hvis du vil vide mere om astronomi, end de populære blade kan fortælle dig
* Hvis du vil høre danske astronomer fortælle om deres forskning
* Hvis du vil følge med i den seneste astronomiske forskning og holde dig orienteret om danske astronomers arbejde og opdagelser
* Hvis du vil læse om dansk amatørastronomi
* Hvis du i forvejen er medlem af en amatørastronomisk forening i Danmark
* Hvis du arbejder med astronomi som forsker, lærer eller anden formidler
* Hvis du selv vil beskæftige dig aktivt med observationer og andre astronomiske emner
* Hvis du vil have mulighed for at observere i Wieth-Knudsen Observatoriet i Tisvilde
* Hvis du vil kunne låne teleskoper og andre instrumenter i foreningens instrumentpulje
* Hvis du har brug for vejledning ved brug og/eller anskaffelse af dit eget teleskop

---
Bliv en del af listen over danske netværk. Se menupunktet "Tilmeld netværk".
Område

ATL - Arbejdsgiverforeningen for Transport & Logistik

Formålet med ATL er at samle alle de arbejdsgivere, der driver vognmands-, transport- og logistikvirksomhed for gennem godt samarbejde og fælles optræden at give medlemmerne arbejdsbetingelser og udviklingsmuligheder, som sætter dem i stand til at være konkurrencedygtige og lønsomme.

I ATL sikrer vi, at din virksomhed får full-service og samtidig er det hos os, at du får varetaget dine branchemæssige interesser - ikke mindst gennem ATL's tætte samarbejde med DI Transport. ATL er en del af DI og foreningens medlemmer er derfor ligeledes medlemmer af DI.

DI er den største medlemsorganisation i Dansk Arbejdsgiverforening. ATL og DI er det naturlige samlingssted for transport og logistik i Danmark.

ATL er i øvrigt tilsluttet EUROTRA, som er den europæiske samarbejdsorganisation inden for uddannelse. ATL's medlemsskab af EUROTRA understreger, at ATL lægger afgørende vægt på et effektivt uddannelsestilbud med en international dimension.

Medlemskabet i ATL sikrer dig hjælp og rådgivning om:

* Personalejura
* Overenskomster
* Lønsystemer- og statistik
* Ledelsesudvikling og HR
* Arbejdsmiljø, apv og arbejdsskader
* Uddannelse
* Transportregler
* Køre- og hviletid
* Godskørselslovgivning
* Miljøzoner
* Kørsel med farligt gods, herunder sikkerhedsrådgivning
* Affald
* Færdselslov, herunder modulvogntog, særtransporter samt vægt og dimensioner
* EU-regler og meget, meget mere

Retshjælpsordning
Dit medlemskab indebærer samtidig, at du er omfattet af vores retshjælpsordning, som sikrer dig gratis advokatbistand i personalesager ved de civile domstole og ved faglige voldgiftsretter.

Konfliktunderstøttelse
Via ATL er medlemmerne omfattet af DI's Konfliktfond og har derfor adgang til økonomisk kompensation ved både overenskomstmæssige som overenskomststridige konflikter på virksomheden. Der opkræves ikke særskilt bidrag til konfliktfonden.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Klik på “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
1553 København V
(Viser 51 til 60 af 1056)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk