Horsens Erhvervsråd

Horsens Erhvervsråds formål er at fremme erhvervs- og turismeudviklingen i Horsens Kommune, herunder bl.a.:

At virke ved igangsætning og opfølgning af idéer, initiativer og tiltag til fremme af erhvervs- og turismeudviklingen.

At være erhvervslivet i bredeste forstand behjælpelig med løbende rådgivning.

Medlemmer

Som medlemmer af Horsens Erhvervsråd kan optages virksomheder, foreninger, organisationer, institutioner m.v., som har forretningssted eller hjemsted i Horsens kommune.

At udføre informations- og formidlingsvirksomhed tilpasset erhvervslivets og turismens aktuelle behov.

At medvirke ved igangsætning og gennemførelse af tiltag, der specielt sigter mod at øge erhvervslivets og turismens internationaliseringsgrad.

At forestå dannelse af netværk mellem virksomheder, organisationer, institutioner m.v.

At rådgive iværksættere ved start og drift af virksomhed.

At være kontaktled i samarbejdet mellem erhvervslivet og Byrådet.

At udbrede kendskabet til erhvervs- og turismemulighederne i Horsens gennem passende PR-aktiviteter.

Gennem samarbejde med relevante foreninger at fremme udvikling og koordinering af fælles erhvervsinteresser.

At medvirke til fremme af den erhvervs- og turismemæssige udvikling i regionen.

Bliv medlem – fordelene er mange!

Gennem et medlemskab af Horsens Erhvervsråd får du en lang række kontante fordele, samtidig med at du støtter den generelle erhvervs- og turismeudvikling.
Fordelene

• Du får inspiration til konstant forretningsudvikling via vores 50 konsulenter
• Du får adgang til værdifulde netværk og erfagrupper
• Du får adgang til ca. 30 årlige medlemsarrangementer
• Du får hjælp til din dialog med det offentlige
• Du får en platform for større synlighed lokalt
• Du får værdifuld information via 20 årlige nyhedsbreve

Priserne
Det er ikke dyrt. Horsens Kommune betaler tilskud til Horsens Erhvervsråd, der dækker alle basisaktiviteter samt vores gratis rådgivning til iværksættere. Derfor kan medlemskontingenterne holdes på et meget attraktivt niveau. Når du har betalt dit medlemskontingent, er det meste gratis.
Område
8700 Horsens

Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe

Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe er en forening, som vil styrke lokalsamfundet og sætte fart på udviklingen af landdistrikterne.

Det skal ske sammen med befolkningen, erhvervslivet, organisationer, grupper og foreninger, myndigheder og mange flere. Foreningen er åben for alle, som vil være med til at gøre en forskel og være med til at skabe nye job og gode levevilkår i området.

Nærdemokratiet skal styrkes. Befolkningen i landdistrikterne kan gennem foreningen være med til at vælge hvilke aktiviteter, der skal sættes i gang med støtte fra EU og Fødevareministeriet.

Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe kan indstille støtteegnede projekter til Fødevareministeriet. Der er ca. 800.000 tusinde kroner i 2008.

Vi har udarbejdet en strategi for, hvordan vi udvikler vores område

Visionen for Horsens Kommune og ”Strategi 2007 for Kommuneplan og Agenda 21” har været i høring i efteråret 2007. Den er på dagsordenen på Byrådets møde d. 18. december 2007. Horsens vil skabe optimale muligheder for bosætning, vækst og dynamik – uden social slagside. Der ønskes høj kvalitet i servicen til borgerne. I strategien lægges der især vægt på bosætningen i landsbyerne. Horsens Kommune ser meget positivt på bosætningen men er også opmærksom på, at bosætning kræver planlægning, således at det oprindelige landsbymiljø ikke ødelægges, men udvikles ud fra den enkelte landsbys udgangspunkt, for eksempel i forhold til særligt bevaringsværdige landsbyer.

Horsens har en vision (vedtaget af Horsens Byråd maj 2007) på sundhed ”Sunde borgere i en sund by i en sund fremtid”, hvor der lægges vægt på, at der er mange forskellige faktorer, der har betydning for, om borgeren forbliver sund.
Visionen er

1. Horsens Kommune skal være en sund kommune at leve, bo og arbejde i
2. Borgerne i Horsens kommune lever sundt – længe
3. Lighed i sundhed for alle borgere i Horsens kommune.

Med fokus på målene inden for Agenda 21 lægges der blandt andet op til samarbejde med Landbyrådet og på at bevare, forbedre og forøge mangfoldigheden i naturen. Kommunen har 4 fokusområder rettet mod at skabe et sundt miljø:

* Ressourceforbrug
* Byggeri
* Indkøb
* Sund mad.

Mål og aktiviteter (som det fremgår nedenfor) inden for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe er inden for og i forlængelse af både Region Midtjylland og Horsens Kommunes strategier og politik. Dette er et bevidst valg for bestyrelsen i den Lokale Aktionsgruppe således, at Landdistriktsmidlerne udnyttes optimalt.

Meld dig ind

Alle kan være med. Det vigtigste er, at man har tid og lyst til at gøre en indsats for det område, man bor i.

Horsens Lokale Aktionsgruppe er en forening for alle med interesse i udvikling af landdistrikter og fiskeriområder. Det gælder private borgere og virksomheder, grupper, foreninger, organisationer og kommunale og regionale myndigheder.

Det er gratis at være med i foreningen. Du kan kontakte formanden, hvis du ønsker at vide mere
Område
8700 Horsens

House of Innovation

House of Innovation er et inspirerende iværksætter- og rådgivningshus i hjertet af Kolding. Et dynamisk omdrejningspunkt for innovation og iværksætteri

- det naturlige sted at starte.

I House of Innovation arbejder vi ihærdigt på at skabe succeser for idérige sjæle. Vi tilbyder en bred palet af inspirerende aktiviteter og lærerige kurser, der hjælper

iværksættere og innovative virksomheder godt fra start.

Vi er centrum for en række netærksaktiviteter, der faciliterer udvikling og vækst, og vi tilbyder gratis individuel rådgivning, både i opstarten og i det videre forløb.

Vi tilbyder også moderne kontorfaciliteter til dygtige og kreative mennesker med masser af gåpåmod. Vi tror nemlig på, at netværk og et inspirerende miljø er vigtigt for nystartede virksomheder og udvikling af gode idéer.

Med disse aktiviteter ønsker vi at synliggøre og støtte op om iværksætteri og innovation og at give nye virksomheder en god start og en høj vækstrate.

Vores mission er kort og godt at være med til at skabe successer for iværksættere.

Og vores mål er at være med til at skabe udvikling og vækst

i Kolding-området via

1. flere iværksættere - en højere etableringsrate

2. flere overlevere - en højere overlevelsesrate

3. flere vækstiværksættere - en højere vækstrate

Vi arbejder derfor på en lang række indsatsområder - se selv efter på denne hjemmeside. Der er sikkert også noget, du kan blive inspireret i at deltage i - og bruge!

Og har du ideer til os, så tøv ikke med at kontakte os!

----
Tilmeld dit netværk hos netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.
Område
6000 Kolding

HPRD - Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark er interesse- og fagorganisation for alt personel af reserven i det danske forsvar.

Foreningen har ca. 2.000 medlemmer. Heraf er ca. 35 % under 30 år.

Foreningen blev dannet i 1920 og har hjemsted i København.

Foreningens formål er til gavn for Danmarks forsvar:

* at virke for opretholdelse af et effektivt korps af personel af reserven af den fornødne størrelse og kvalitet under Forsvarsministeriet,
* at virke for opretholdelse af en under Forsvarsministeriet relevant militær- og beredskabsmæssig kapacitet, der hviler på almindelig værnepligt, og
* at virke for en troværdig dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.

Formålet søges opnået gennem varetagelse af medlemmernes faglige og kollegiale interesser, gennem samarbejde med Forsvarsministeriets myndigheder om reservens vilkår, samt gennem samarbejde med andre personelorganisationer indenfor Forsvarsministeriets område og andre forsvarsvenlige organisationer.

Særlige medlemsfordele

Eurocard

Normalpris for et Eurocard er 495,00 kr. årligt. Medlemmer tilbydes kortet for et gebyr på 190,00 kr. årligt. Du skal tilmeldes via en særlig blanket, som rekvireres ved sekretariatet. I tilknytning til Eurocard kan du også få et Eurocard Familiekort til din ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn over 18 år for 100 kr. om året.

Forsikringsordning i GF Forsikring

Medlemmer tilbydes medlemskab af Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret under GF Forsikring. Som medlem af klubben tilbydes man forskellige privatforsikringer til meget attraktive præmier.

Forsikringsklubben har eksisteret siden 1963 under AI Forsikring og blev i starten af 1990'erne fusioneret med den gamle reserveofficersklub samt en lang række officersklubber. Således er klubben i dag repræsenteret ved linjeofficerer fra Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

I 1995 blev AI Forsikring opkøbt af det tyske selskab Provinzial, og officersklubben valgte at gå over til GF Forsikring. I dag har klubben 550 medlemmer. HPRD's medlemmer af officersgrad kan i henhold til klubbens vedtægter optages på samme fordelagtige vilkår som de øvrige officerer.

Indmeldelse

Som medlem af Foreningen kan optages:

a) Personel, der har gennemgået en uddannelse som officerer af reserven eller dertil svarende uddannelse, samt afskedigede officerer af linien, der er overgået til reserven.

b) Personel, der enten har gennemgået en sergentuddannelse eller dertil svarende uddannelse og er overgået til reserven eller er konstabler, der er overgået til reserven.

c) Elever på skoler under Forsvarsministeriet kan optages som medlemmer, dog uden stemmeret på generalforsamlinger.

d) Som associeret medlem kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse endvidere optages militært og civilt personel af reserven under Forsvarsministeriet, der – uden at være officersuddannet eller have gennemgået en hermed ligestillet uddannelse – ønsker at søge sin og sin personelgruppes interesser varetaget indenfor rammerne af Foreningens formålsbestemmelse eller ønsker at deltage i eller støtte Foreningens virksomhed.

Associerede medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlinger.

Nogle gode grunde til at melde sig ind i HPRD:

* HPRD har en holdning til udviklingen af Forsvaret og reservepersonellets rolle heri
* HPRD har en holdning til de arbejds- og lønvilkår, der skal gælde for alt personel af reserven
* HPRD er den eneste organisation for alt personel af reserven
* HPRD forhandler løn for alle officerer af reserven
* HPRD forhandler ansættelsesforholdet for alle officerer af reserven, herunder kontrakttyper, uniformer, uddannelsestilbud mv.
* HPRD forhandler forhold vedr. tjeneste, uddannelse og karriere for alt personel af reserven
*
HPRD deltager med storvægt i PARU-arbejdet gennem repræsentation i FPT, HOK, SOK, FLV og FSU
*
HPRD arrangerer feltsportskursus, deltager f.eks. i Nordisk Mesterskab i feltsport og CIOR og AESOR feltsportskonkurrence
*
HPRD giver mulighed for kursustilbud i ind- og udland, herunder NATO-kurser mv.
*
HPRD kan holde dig orienteret om alle relevante forhold gennem vores medlemsblad Reserven eller via HPRDnet (www.hprd.dk)
*
Gennem HPRDs kredsarbejde understøttes muligheden for at styrke kammeratskabet mellem reservens personel i form af sociale aktiviteter samt feltsport mv.
*
Du får indflydelse på HPRDs arbejde og på din egen situation
Område
1316 København K

HTS - Arbejdsgiverforeningen I Horsens

Vi tager os af branchens interesser fagligt og politisk. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til vores arbejde eller, hvis du er interesseret i medlemskab.

En del af DI.
Område
8700 Horsens

HumanConsult - Viden skaber vækst

HumanConsult er et netværk for personer, som arbejder med eller interesserer sig for HR og ledelse. HumanConsult skaber rammerne for netværket, så ledere og HR-medarbejdere nemt kan holde sig opdateret, søge sparring, skabe relationer og erfaringsudveksle virtuelt såvel som fysisk.

Historie
HumanConsult påbegyndte opbygningen af netværket i 2000. Formålet var at udvikle et forum, hvor der kunne videndeles og skabes synergi om HR og ledelse. Netværket blev etableret ud fra et ønske om at samle al den viden, erfaring og kompetence, som findes i virksomhedernes ledelser og HR-afdelinger, og gøre den let tilgængelig via et virtuelt netværk. På den måde har HumanConsult i en årrække været med til at skabe gode resultater hos danske virksomheder. Netværket HumanConsult har således bidraget til, at metoder, værktøjer, ideer, erfaringer, viden, kompetencer m.m. har været og fortsat er let tilgængelige for netværkets medlemmer.

Vision
HumanConsult bidrager til at skabe udvikling og positive resultater for virksomhedens HR-medarbejdere og ledelse.

Mission
HumanConsult indsamler og vedligeholder den viden, som findes blandt virksomheders ledere og HR-ansvarlige, og gør den let tilgængelig for medlemmer af netværket.

HumanConsult informerer dagligt medlemmer af netværket om nyheder inden for HR og ledelse.

HumanConsult faciliterer dialog mellem medlemmer af netværket for derigennem at optimere videndelingen.

HumanConsult tilbyder netværkets medlemmer at deltage i arrangementer, som bliver afviklet i samarbejde med forskellige partnere.

HumanConsult indgår samarbejdsaftaler med partnere med fokus på værdiskabelse for netværkets medlemmer.

Vores værdier
Hos HumanConsult er det vigtig at sikre, at medlemmerne får:

* Nem og hurtig adgang til daglige nyheder inden for HR og ledelse
* Nem og hurtig adgang til dialog med netværket
* Mulighed for at deltage i et varieret udvalg af arrangementer
* Opdateret indsigt i tendenser og udviklingen inden for HR og ledelse
* Tilbudt løsninger og produkter, som tager afsæt i den enkelte kundes behov
* Adgang til omfattende videndatabase inden for HR og ledelse
* Redskaber, som bidrager positivt til udviklingen hos medlemmerne og de virksomheder, de arbejder i.

I HumanConsult fokuserer vi på at tilpasse os og lytte til medlemmernes behov og ønsker. For at kunne leve op til forventningerne, er HumanConsult derfor under konstant udvikling.

Om netværket

Netværkets formål
HumanConsult ønsker at skabe rammerne for et netværk, hvor medlemmerne kan videndele, udveksle erfaringer og udvikle kompetencer inden for HR og ledelse. Det gælder såvel det enkelte medlem som de virksomheder, medlemmerne repræsenterer.

Vi vil med vores netværk tilbyde et nemt og brugbart redskab, som kan være med til at skabe et relevant udbytte for både ledere og HR-medarbejdere.

Innovation er fremtidens konkurrenceparameter
Udvikling af nye idéer er et af fremtidens største konkurrenceparametre. Idéer skabes i et innovativt miljø af innovative medarbejdere. Som leder eller HR-ansvarlig vil det være din opgave at rekruttere, fastholde og udvikle de gode medarbejdere. HumanConsult kan hjælpe ved at holde dig opdateret med viden om HR, ledelse, rekrutteringsværktøjer og meget mere.

Del din viden med andre
Du er selv med til at skabe indholdet i HumanConsult. Al viden, som tidligere er blevet publiceret på netværket, er samlet i en videnbank. Den indeholder viden på alle niveauer, lige fra forskningsresultater til praktiske erfaringer. Dermed øger vi chancerne for, at du som medlem altid kan finde netop det, du leder efter. Ved at dele din viden og erfaring med andre i netværket, er du med til at styrke både dit og andres videnniveau.

HumanConsult tilbyder følgende:

* Daglige nyheder om HR og ledelse
Du modtager dagligt alle nyheder om HR og ledelse fra landets 70 vigtigste aviser, tidsskrifter og telegrambureauer. Som medlem kan du læse de fleste af artiklerne i deres fulde længde.
*

Mulighed for dialog med andre i netværket
Via netværkets Dialogforum får du som medlem mulighed for at gå i dialog med andre, der også brænder for HR og ledelse. Det giver mulighed for at trække på andres kompetencer og erfaringer. På den måde har netværkets medlemmer altid adgang til opdateret viden. Vi har i dag en database med mere end 1.000 stillede spørgsmål og flere end 10.000 svar.
*

Hotlines
Muligheden for at stille et spørgsmål til en af vores 4 hotlines (jura-, sundheds-, erhvervspsykologisk- og rekrutterings hotline).
Hver anden uge opsummerer HumanConsult på de fire hotlines, og udsender en samlede oversigt over de anonymt stillede spørgsmål og svar fra ugerne der er gået.
*

Jobmuligheder inden for HR og ledelse
Hvor dag sender HumanConsult de stillingsopslag der henvender sig til HR og Ledelse, med i nyhedsbrevet. Medlemmer kan også sende deres stillingsopslag ind til netværket. Vi kan desuden tilbyde favorable priser i forbindelse med jobannoncer via særaftaler med leverandører i netværket.
*

Netværksmøder om HR og ledelse
Ca. to gange om måneden arrangerer HumanConsult, i samarbejde med netværkets leverandører og andre samarbejdspartnere, forskellige netværksmøder om aktuelle emner inden for HR og ledelse. Netværksmøderne foregår både i København og Århus. Gennem netværksmøderne sikrer vi mangfoldighed samt høj faglig standard. Desuden får medlemmerne samtidig mulighed for at mødes fysisk, etablere netværk og skabe relationer med ligesindede.
*

Leverandørarrangementer m.m.
Via vores leverandører kan vi tilbyde et bredt udvalg af kompetenceudvikling inden for HR og ledelse. HumanConsult forsøger at samle alle relevante arrangementer i netværket, så du kun behøver at lede ét sted. Og som medlem af HumanConsult får du ofte rabat på deltagerprisen.
*

Stort artikelarkiv om HR og ledelse
I vores arkiv finder du artikler om relevante HR- og ledelsesemner. Artiklerne leveres blandt andet af HumanConsults leverandører, heriblandt Teknologisk institut, Ungdommens Røde Kors, Susanne Teglkamp og Helse på job.
*

Deltag i netværket, når du har tid
Et virtuelt netværk har den fordel, at du kan deltage, når du har tid. Og med vores høje medlemsantal vil der næsten altid være nogen at sparre med, når du har brug for det.
*

Du har selv indflydelse på netværkets kvalitet
For os kommer medlemmernes ønsker i første række, og vi håber derfor, at du har lyst til at deltage aktivt i udviklingen af netværket. Har du gode idéer eller forslag, så kontakt HumanConsult e-mail bWFpbEBodW1hbmNvbnN1bHQuZGs=

Læs mere på vores hjemmeside

----
Vil du også med i landets største netværksoversigt? Tilmeld dit netværk og bliv fundet af flere netværksinteresserede personer i Danmark.
Område
2100 København Ø

Hundested Erhverv

Hundested Erhverv tilbyder medlemskab for alle virksomheder og foreninger der har visioner for fremtiden.
Hundested Erhverv er for alle i Hundestedområdet, der arbejder aktivt for at fremme interesseområder for både håndværkere, detailhandlere, kunstnere, servicevirksomheder og industri.
Slut op om erhvervsforeningens arbejde og skab udvikling i Hundested.
Gennem et medlemskab af Hundestederhverv.dk opnår din virksomhed en række fordele:

* Du støtter iværksætterkulturen og forbindelsen mellem virksomhederne
* Din virksomhed bliver synliggjort på Hundestederhvervs hjemmeside
* Du bliver en del af et dynamisk netværk under stadig opbygning
* Du får informationer og vejledning om erhvervsliv og aktiviteter i Hundested
* Du får adgang til et stærkt talerør
* Du får adgang til viden og inspiration
* Du støtter Hundesteds udvikling og styrker erhvervslivets indflydelse på udviklingen

Vision

Hundested skal være et attraktivt sted at bo. Nye mennesker og virksomheder skal gerne flytte hertil på grund af de overvældende herlighedsværdier i naturen og den relative nærhed til Øresunds vækst-region.
Det skal være en tiltrækkende ramme, hvor en livsduelig og vital fremtid kan bygges med fokus på mennesket, naturen og miljøet, og hvor innovative
tanker og eksperimenter kan trives og sikres succes.
De specielle lokale kendetegn og kvaliteter skal udløses i en branding, som understøtter områdets fremtid i en bæredygtig forfatning”.

Foreningens formål og bærende vision – er dermed som så mange andre – at samle, styrke og arbejde aktivt for at fremme erhvervslivet og handelen i lokalområdet.
Men vi adskiller os dog på en del områder, da vi ikke bare afspejler en umådelig bred vifte af interesseområder, men også helt konkret arbejder på at
definere hvad ”at arbejde aktivt for” betyder.
For at kunne gøre det, er det nødvendigt at kortlægge de forskellige medlemmers meninger, ønsker og holdninger. Og det i sig selv er noget af en
opgave! Ikke mindst fordi vi har repræsentanter fra succesrige virksomheder hvis marked hovedsageligt er koncentreret i udlandet, mange små selvstændige håndværksfirmaer der arbejder uden for lokalområdet,
repræsentanter fra detailhandelen der skal servicere lokalbefolkningen, restauratører der skal have garanteret en hvis omsætning, kunstnere hvis
kreative udbud skal tiltale den oplevelseshungrende besøgende og foreninger der brænder for at bruge deres talenter.
Billedet der tegner sig på nuværende tidspunkt er overdådigt!

Læs mere på vore hjemmeside

Medlemskab

Som medlem af Hundested Erhver bliver virksomheden optaget i vores medlemsregister med stamoplysninger samt en referencetekst hvor firmaet kan oplyse om kompetencer og arbejdsområder.

Samtidig bliver virksomhedes eventuelle hjemmeside tilmeldt vores søgemaskine. Hundested Erhvervs søgemaskine søger udelukkende blandt medlemmernes oplysninger og er derfor et effektivt redskab når egnens borgere skal finde lokale virksomheder.
Område
3390 Hundested

IBFO - Internet Branchens Fællesorganisation

Foreningens formål er,
* at samle registratorer, firmaer og enkeltpersoner der håndterer eller videresælger domæner i Danmark, bl.a. ved køb og salg samt opsætning af domæner, i en fælles brancheorganisation, der kan formidle viden om og indsigt i branchens udvikling for at varetage medlemmernes og branchens interesser.

* at at udvikle og formidle samarbejde imellem såvel hosting-, webdesign- samt internetvirksomheder og private og offentlige brugere af Internettet samt

* at profilere branchen udadtil.

Medlemskab

Som medlemmer kan optages registratorer, firmaer og enkeltpersoner, der virker som registratorer og øvrige virksomheder, der i væsentlig grad beskæftiger sig med udvikling, produktion, import og/eller forhandling af kontor- og dataudstyr, systemer samt software eller som på anden vis falder inden for formålsbestemmelsen.

Anmodning om optagelse stiles til bestyrelsen.

Om IBFO

IBFO går efter at have en bred opbakning i branchen, som kan skabe et forum, hvor virksomhederne kan udveksle erfaringer og opbygge forretningsrelationer. Ligeledes kan IBFO varetage branchens interesser overfor myndighederne.

Bag organisationen står en række af virksomheder, som beskæftiger sig med registrering og salg af domæner, internetvirksomheder indenfor hostingbranchen, samt virksomheder, der leverer diverse internetbaserede serviceydelser.

----
Netværksportalen giver en udtømmende netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.
Område
6000 Kolding

ICC Danmark - International Chamber of Commerce

ICC Danmark varetager danske virksomheders medlemskab af ICC i Paris. ICC Danmarks opgave er bl.a. at repræsentere danske synspunkter ved udarbejdelsen af publikationer mv. og ikke mindst i det politiske arbejde.

ICC er erhvervslivets verdensorganisation, som repræsenterer virksomheder af alle størrelser og alle brancher. ICC's målsætning er at fremme fri handel, fri konkurrence og modarbejde protektionisme.

Historie

Erhvervslivets verdensorganisation ICC er erhvervslivets verdensorganisation, som repræsenterer virksomheder af alle størrelser og alle brancher.

ICC’s hovedformål

* Fremme økonomisk frihed, fri handel og fri konkurrence
* Sikre harmonisering og forenkling af regler og normer indenfor international handel
* Selvregulering gennem kodeks omkring etiske standarder
* Løse kommercielle tvister gennem mægling og voldgift
* ICC har haft den højeste konsulentstatus hos FN siden 1946 og har ligeledes dialog med andre internationale organer såsom WTO, ITU og WCO.

Grundlagt i 1919

På baggrund af samtaler mellem industriledere påbegyndt under 1. verdenskrig, blev ICC grundlagt i Atlantic City, USA i 1919. Krigen havde ødelagt de fleste af de internationale systemer indenfor handelsområdet.

Hovedkontor i Paris
ICCs hovedkontor med det internationale sekretariat og voldgiftsdomstolen har siden starten af 1919 ligget i Paris.
ICC har en omfattende aktivitet indenfor Commercial Crime Services med hovedkontor i London og en filial i Kuala Lumpur, Malaysia. Formålet er at bekæmpe bestikkelse rettet mod virksomheder, herunder betalingsbedragerier, angreb mod transporter, piratkopiering samt cybercrime.

Medlemmer i over 120 lande og national komiteer i 90
Fra at have været en organisation med medlemmer i USA og Vesteuropa er organisationen vokset til at dække hele verden og alle kontinenter.
Når antallet af medlemmer i et land overstiger et vist antal kan der dannes en nationalkomité. ICCs danske nationalkomité blev dannet allerede i 1920. Nationalkomitéen betaler en årlig afgift til det centrale ICC.

Medlemmerne er organisationer og virksomheder
ICC’s medlemmer er virksomheder og erhvervsorganisationer samt advokater, revisorer og konsulenter, der tager sig af internationale spørgsmål.
ICC er også aktiv indenfor emner såsom miljø, konkurrence- og markedsføring, der har stor betydning for mange virksomheder.

Medlemskab af ICC Danmark

ICC Danmark varetager danske virksomheders medlemskab af ICC i Paris med medlemmer fra mere end 120 lande. ICC Danmarks opgave er bl.a. at repræsentere danske synspunkter ved udarbejdelsen af publikationer mv. og ikke mindst i det politiske arbejde.

ICC arbejder med aktuelle erhvervsmæssige problemstillinger vedrørende IT, elektronisk handel, transport, ophavsret, bankteknik, betalingssikring, energi, miljø, forsikring, told, forebyggelse af kriminalitet samt WTO-spørgsmål og udgiver standarder for internationale kommercielle kontrakter vedr. f.eks. salg, distribution, agenturer og licenser samt ICC’s kodificering af de internationale transportklausuler under det velkendte navn Incoterms.

ICC's voldgiftsret er verdens førende, og voldgift ved ICC i Paris er et af det internationale erhvervslivs fortrukne fora til effektiv og anerkendt udenretlig tvistløsning.

Elektronisk nyhedsbrev
ICC Danmark sender et månedligt elektronisk nyhedsbrev til medlemmerne. Heri orienterer vi bl.a. om kommende arrangementer, nye publikationer og nyheder fra kommissionerne. Flere fra samme firma kan modtage det elektroniske nyhedsbrev.

ICC Danmarks årsmiddag
ICC Danmarks medlemmer inviteres til en årlig middag i november på Børsen, hvor en fremtrædende inden- eller udenlandsk personlighed taler over et aktuelt emne. I 2009 var gæstetaleren USA's ambassadør i Danmark Laurie S. Fulton, der talte over emnet: "US Commitment to Free Trade under President Obama".

De seneste års gæstetalere har bl.a. været EU-kommissær og fhv. minister Connie Hedegaard, adm. dir. Jørgen Lindegaard, ISS, statsminister Anders Fogh Rasmussen, daværende formand for ICC Mr. Jean-René Fourtou, formand for Goldman Sachs International og formand for BP p.l.c. Peter D. Sutherland, Stine Bosse, adm. direktør i Tryg og koncernchef i TrygVesta, samt daværende formand for ICC formand Marcus Wallenberg.

Som medlem får man bl.a. 20% rabat ved køb af publikationer samt rabat i forbindelse med deltagelse i ICC Danmarks seminarer.

Medlemskab af ICC Danmark
Kontingentet for 2010 er:

Firmamedlemskab: 2.680,-
Mindre organisationer: 9.270,-
Hovedorganisationer: 36.125,-

Kontakt ICC Danmark, og vi sender information om medlemskab m.v.
Område
1217 København K

ID-LifeCoach Foreningen i Danmark

Det er foreningens vision gennem ID tanken, at udbrede menneskelig udvikling og kunsten at leve sit liv fuldt ud.

Værdigrundlag
Foreningens medlemmer forpligter sig igennem deres medlemskab til at værne om den Integrative og Dynamiske forståelse af menneskelig udvikling og forandring der ligger til grund for deres ID-certificering.

Formål

At sikre og udvikle kvaliteten af ID-LifeCoach arbejde.

At varetage foreningens interesser overfor myndigheder og organisationer.

At sikre klienter tryghed i valget af ID-LifeCoach Foreningens medlemmer.

At udbrede kendskabet til medlemmernes faglige kvaliteter og faglige aktiviteter.

At styrke samarbejdet mellem ID-LifeCoach Foreningens medlemmer.

At arbejde aktivt for udvikling og gennemførelse af efteruddannelse.

Medlemskab
1.
Som ordinært medlem kan optages personer, der er certificeret fra ID-LifeCoach uddannelsen.
2.
Som aspirantmedlem kan optages studerende fra et af foreningen godkendte ID-LifeCoach uddannelsessteder, der har afsluttet første år af ID-LifeCoach ud-dannelsen. Aspirantmedlemmer har ikke stemmeret til generalforsamlinger og udvalg.
3.
Anmodning om optagelse skal ske skriftligt på et af foreningen udarbejdet ske-ma.
4.
Det er tilladt ordinære medlemmer at præsentere sig som medlem af ID-LifeCoach Foreningen, herunder bruge foreningens logo på brevpapir, visitkort, etc.
5.
Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens etiske regler.
6.
Medlemmerne er personligt ansvarlige for udøvelsen af deres coachmæssige virke. Foreningen forbeholder sig retten til at optræde neutralt.

Optagelseskriterier
1.
Anmodning om optagelse som ordinært medlem eller som aspirantmedlem i foreningen sendes til, og godkendes af, bestyrelsen. Ved tvivlstilfælde rådspør-ges etikudvalget.
2.
Et eventuelt afslag på optagelse i foreningen skal meddeles skriftlig til ansøge-ren med begrundelse.
3.
Svar på en ansøgning skal gives senest 3 måneder efter at foreningen har mod-taget ansøgningen.

----
På netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord kan du let blive fundet.
Område
2830 Virum
(Viser 591 til 600 af 1056)