IDA - Dansk Ingeniørforening

IDA er en moderne interesseorganisation og fagforening for tekniske og naturvidenskabelige akademikere.

MELD DIG IND NU

Det tager kun fem minutter at blive medlem i IDA ved online indmeldelse.

UDNYT MEDLEMSFORDELENE

Rådgivning, netværk, arrangementer og billige forsikringer er bare nogle af dine mange IDA-fordele.

UDVALGTE MEDLEMSFORDELE

* IDA Forsikring
* Personlig rådgivning
* IDA Xtra
* Netværk i IDA
* Nyhedsmagasinet Ingeniøren
* Arrangementer

Netværk

Du lever af din viden - holder du den opdateret?

Kurser, konferencer, gå hjem-møder og virksomhedsbesøg. Hvert år byder IDAs fagtekniske netværk på en lang række aktiviteter, som styrker din viden og udvider din faglige horisont.

Som medlem af et fagteknisk selskab eller udvalg bliver du en del af et omfattende netværk af mennesker med samme faglige interesser som dig selv. Du bliver altid orienteret om de seneste aktivitetstilbud og får ofte rabat på arrangementerne.

Er du medlem af IDA, kan du gratis melde dig ind i så mange netværk, som du har lyst til og interesse i.

Tilmeld dig online via på Min side > Mine abonnementer.

Også firma- og gæstemedlemmer kan få glæde af IDAs fagtekniske tilbud.

----
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
1606 København V

IFF - Instituttet for Fremtidsforskning

Vores mission

At styrke beslutningsgrundlaget for virksomheder og organisationer ved at skabe bevidsthed om fremtiden og synliggøre dens betydning i nutiden.

Om Instituttet for Fremtidsforskning

Hver dag træffer virksomheder og organisationer valg. Strategiske valg, der ofte skal træffes hurtigt, og som har stor betydning for fremtiden. Instituttets formål er at styrke beslutningsgrundlaget i virksomheder og organisationer ved at skabe bevidsthed om fremtiden og synliggøre dens betydning i nuet.

Instituttet for Fremtidsforskning (IFF) er en privat non-profit virksomhed. IFF er organiseret som en forening med en lang række medlemsvirksomheder og er hverken tilknyttet universitetet eller får offentligt tilskud. De overordnede rammer for IFF fastsættes af Styrelsen.

Instituttet for Fremtidsforskning hjælper private og offentlige virksomheder og organisationer med at opstille valgmuligheder og komme tættere på en ønskelig fremtid. Vi bidrager med vidensbaseret inspiration, og vi analyserer de tendenser og trends, der former fremtiden nationalt og internationalt. Vi rådgiver om fremtiden ved hjælp af analyser, seminarer, foredrag, kurser, rapporter og vores magasin. Instituttet har kunder i en række OECD-lande, især på det danske, svenske, norske og engelske marked.

Medlemskab

Hver dag træffer virksomheder valg. Strategiske valg, der ofte skal træffes hurtigt, og som har stor betydning for fremtiden.

Med et medlemskab hos Instituttet for Fremtidsforskning hjælper vi med at opstille valgmuligheder, og bidrager med viden og inspiration. Vi analyserer de tendenser og trends, der former fremtiden nationalt og internationalt, og vi rådgiver om fremtiden ved hjælp af analyser, seminarer, foredrag, rapporter og tidsskrifter.
Område
1364 København K

IFPI Danmark

IFPI Danmark er den danske afdeling af pladeselskabernes internationale brancheorganisation (International Federation of the Phonographic Industry). IFPI optager producenter og/eller licenstagere af indspillet musik, som regelmæssigt producerer eller på licens med eneret for Danmark distribuerer indspillet musik. Producenten/distributøren skal være en fysisk eller juridisk person med hjemsted i Danmark.

Organisationen repræsenterer på verdensplan mere end 1500 producenter og distributører i 76 lande, og blev stiftet i 1933. Den danske afdeling startede kort efter 2. verdenskrig.

IFPIs internationale sekretariat ligger i London, og IFPI har regionale kontorer i Bruxelles, Hong Kong, Miami og Moskva, og lokale afdelinger i 46 lande.

IFPI samarbejder endvidere med den tilsvarende organisation i USA - The Recording Industry Association of America (RIAA).

IFPI Danmarks medlemskreds er sammensat af både danske og udenlandske pladeselskaber, hvis omsætning tilsammen udgør mere end 95% af den samlede omsætning fra salg af musikudgivelser i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

IFPI's arbejde i Danmark

IFPI Danmark arbejder for at fremme musik som kulturelt og kommercielt medie, og varetager medlemmernes fælles interesser indenfor bl.a.:

Beskyttelse af rettigheder, herunder forhandlinger og indgåelse af aftaler med andre rettighedshavere og deres organisationer
Pladeselskaberne har en lang række samarbejdspartnere, som det er nødvendigt at indgå aftaler med for at sikre, at samarbejdet forløber optimalt og i overensstemmelse med den gældende lovgivning. I mange tilfælde er det praktisk, at aftalerne indgås samlet. Det gælder ikke mindst i forhold til de forskellige rettighedsorganisationer. Og her kommer IFPI ind i billedet som forhandlingspartner på vegne af den samlede pladebranche. Det gælder f.eks. i forhold til kunstnerorganisationerne (DAF, DMF), ophavsmændenes organisationer (KODA og NCB) og i relation til en lang række offentlige og kommercielle brugere af musik herunder bl.a. Danmarks Radio, TV2 m.fl. På en række af disse områder forhandler GRAMEX, i hvis råd IFPI har plads, på vegne af IFPI.

Nye lovgivningsinitiativer
Pladebranchen forsøger i lighed med mange andre brancher at præge udviklingen inden for lovgivningen på de områder, der vedrører vores branches virke. Det sker dels som aktiv høringspartner, dels ved iværksættelse af egne initiativer på relevante områder. IFPI er i den forbindelse i løbende dialog med både Kultur-, Erhvervs- og Udenrigsministeriet, Folketingets partier og musikerhvervets organisationer.

Opkrævning og fordeling af vederlag
IFPI arbejder aktivt for at sikre medlemmerne de bedst mulige betalingsordninger for udnyttelsen af deres rettigheder. På de områder, hvor det skønnes formålstjenligt opkræver IFPI den pågældende betaling, og sørger for fordelingen af vederlaget til medlemmerne efter de retningslinier, som bl.a. fremgår af IFPIs vedtægter.

IFPI har derimod ikke noget med selskabernes individuelle prispolitik at gøre. Aftaler om hvad musikken skal koste online eller i fysiske formater (f.eks. på CD eller DVD) er alene en sag mellem pladeselskaberne og de pågældende udbydere.

Bekæmpelse af musik-pirateri.
IFPI arbejder aktivt imod enhver ulovlig udnyttelse af medlemmernes rettigheder, herunder særligt piratkopiering og ulovlig up- og download fra Internettet. IFPIs strategi på området rummer tre elementer: Dels den egentlige bekæmpelse af ulovlighederne, som primært varetages af AntiPiratGruppen i samarbejde med IFPI International. Dels medvirken i en lang række initiativer, der fremmer etableringen af legale alternativer. Og endelig arbejder IFPI i en lang række sammenhænge for at opsamle og dele viden om ophavsretten og pirateriets konsekvenser for musiklivet.

Produktion og publicering af hitlister samt anden markedsstatistik og -research
Udover den prestige, der kan være for både pladeselskab og kunstner i at ligge på hitlisten, tjener hitlister og anden salgsrelateret statistik til at belyse forholdene på markedet. IFPI Danmark samarbejder med analysevirksomheden Nielsen Music Control, der også internationalt besidder meget omfattende ekspertise på området, om produktion af et omfattende udvalg af hitlister. En række af disse lister offentliggøres af forskellige danske medier. Derudover modtager IFPI Danmark information om pladeselskabernes omsætning, som i samlet form publiceres på nærværende web-site.

Eksportfremstød
IFPI Danmark har igennem flere år deltaget aktivt i en række kollektive eksportfremstød – bl.a. i forbindelse med Midem Festivalen i Cannes og Popkomm i Berlin. Fra 2005 har IFPI sammen med DR, ROSA (Dansk Rock Samråd), Venue Fonden og DUP (Danske Uafhængige Pladeselskaber) været del af organisationen Music Export Denmark, der med økonomisk opbakning fra Kulturministeriet støtter en lang række musikeksportaktiviteter.

Afholdelse og tilrettelæggelse af prisfester, f.eks. Danish Music Awards
En af IFPI Danmarks udadvendte aktiviteter er involveringen i en række prisfester. Mest kendt er Danish Music Awards, der fejrer musikken inden for rock, pop og beslægtede genrer. Og IFPI Danmark støtter også DMA Folk og DMA Jazz samt andre mere nichebetonede arrangementer gennem foreningens engagement i Kopifon.

Uddannelse, forskning samt anden vidensopsamling og –formidling
Uddannelsesområdet var gennem mange år et forsømt område i pladebranchen. I kølvandet på Kultur- og Erhvervsministeriets 2000-redegørelse om ”Det Kreative Potentiale”, deltog IFPI Danmark aktivt i etableringen af to uddannelser på området: Den 2-årige diplomuddannelse i Music Management ved Jysk Musikkonservatorium i Århus, og den 3-årige bacheloruddannelse i Music Management ved Rytmisk Musikkonservatorium i København. Disse succesfulde uddannelsesinitiativer vil i de kommende år blive fulgt op af flere uddannelses- og forskningsprojekter.

Udvikling af fælles etiske retningslinier
I takt med en øget kompleksitetsgrad i musikindustrien og en tilsvarende sofistikeringsgrad i pladebranchens arbejdsmetoder, har IFPI proaktivt udarbejdet et sæt etiske retningslinier, som medlemmerne forventes af følge.

Kommunikation og markedsføring
Pladebranchen har i de seneste år erkendt et voksende behov for at imødekomme omverdenens krav til åbenhed og løbende information om branchens forhold. I konsekvens heraf har IFPI Danmark siden december 2003 udgivet det elektroniske nyhedsbrev Pladebranchen.NU, der tillige er et web-site, hvor tidligere artikler kan læses. Også nærværende web-site er et forsøg på at gøre relevante oplysninger tilgængelige for det omgivende samfund. Herudover udgiver IFPI Danmark en lokal årsrapport, ”Pladebranchen” (nsæte gang medio 2008), ligesom IFPI løbende offentliggør danske og internationale undersøgelser om markedets udvikling og musikkens vilkår. Sideløbende hermed deltager IFPI aktivt i planlægningen af fælles brancherelaterede markedsføringstiltag.




Område
1200 København K

IGL - Industriforeningen for Generiske Lægemidler

IGL - arbejder for at begrænse forbrugernes og samfundets omkostninger til medicin

Fakta:

* Samfundet bruger over ti milliarder kroner på medicin om året
* Mere end halvdelen af al den medicin, der sælges i Danmark, er generisk medicin
* Generisk medicin tegner sig for 18 procent af samfundets omkostninger til medicin
* I 2007 sparede det danske samfund ca. 6 mia kroner på køb af generisk medicin
* Generisk medicin er underkastet samme krav til behandlingseffekt og bivirkninger som originalmedicin
* Generisk medicin indeholder samme aktive stoffer som originalmedicin

Om IGL

Industriforeningen for Generiske Lægemidler (IGL) er en brancheforening, som blev stiftet i 2002. I dag tæller foreningen 14 medlemsvirksomheder, som alle beskæftiger sig med salg og markedsføring af generisk medicin til det danske marked. Enkelte af selskaberne producerer desuden generisk medicin.
IGL arbejder for at fremme salget af generisk medicin i Danmark og dermed begrænse forbrugernes og samfundets omkostninger til medicin.

Indtil 2002 var stort set alle medicinalselskaber i Danmark medlemmer af Lægemiddel Industriforeningen (LiF). Forskningsbaserede medicinalvirksomheder og generiske medicinalvirksomheder har imidlertid forskellige interesser. Det gælder først og fremmest, når det kommer til spørgsmål om patentrettigheder og andre regler og vilkår, der har direkte indflydelse på, hvilken medicin der sælges i Danmark. Derfor brød kopiproducenterne ud af LiF for i stedet at danne IGL.

IGL anerkender og respekterer princippet om, at medicinalvirksomheder, der investerer i forskning og udvikling af nye lægemidler, har krav på beskyttelse mod unfair konkurrence. Patentbeskyttelse er en absolut forudsætning for, at industrien kan frembringe ny og bedre medicin til behandling af sygdomme.

Omvendt finder IGL det vigtigt, at rettighederne ikke bliver så omfattende, at de reelt blokerer for konkurrence på medicin. Alle danskere bør have adgang til god, effektiv og prisbillig medicin i samme øjeblik patenterne på originalmedicinen udløber. Det er ikke blot til fordel for kopiproducenterne, men også for patienterne og for det danske samfund, som allerede i dag er voldsomt belastet af stigende omkostninger til medicin.

IGL arbejder for, at love, regler og praksis i det danske sundhedssystem til stadighed tilgodeser mulighederne for at kunne tilbyde danskerne god, effektiv og prisbillig generisk medicin. IGL vil fortsat bidrage til den offentlige debat om medicin og medicinudgifter, ligesom foreningen ser det som sin opgave at påvirke politikere, myndigheder og aktører i det danske sundhedssystem til at tænke ’mest mulig sundhed for pengene’, når det handler om medicin.
Område
1067 København K

Industrien Sydfyn

Industrien Sydfyn er det Sydfynske områdes forening af fremstillingsvirksomheder. Området dækker Svendborg og Langeland.

Uden industri ingen velfærd - det er derfor overordentlig vigtigt at vi også gennem netværk gør omverdenen opmærksom på vigtigheden af at den Sydfynske industri og de ting der skal til, for at vi kan have de bedst mulige arbejds- og trivselsforhold.

Industrien Sydfyn har følgende formål :

* Tilføre den offentlige debat systematisk information om de tilsluttede virksomheder
* Udarbejde politikker som vore repræsentanter i råd og udvalg kan søge gennemført
* Være en stærk partner i forbindelse med gennemførelse af visioner og strategier for området
* Få indflydelse på arbejde og beslutninger i Erhvervsråd, Byråd og Kommunalbestyrelse.
* Have et direkte samarbejde med arbejdsgiverorganisationerne
* Gennemføre arbejdsmarkeds-, markedsførings- og salgsmæssige tiltag
* Dele viden og udveksle erfaring i et bredt netværk

Foreningen er stiftet i 1998 og medlemsskab kan opnåes af virksomheder som enten fremstiller et industriprodukt eller dele/ydelser hertil. Minimumskrav til antal medarbejdere er 10 ansatte.

Hovedformålet for foreningen er at sikre indflydelse på erhvervspolitikken i
ovenfor nævnte kommuner. Et væsentligt element heri er, at foreningens
formand er indvalgt i Sydfyns Erhvervsråd.

Hvis ikke du allerede er medlem - så kontakt sekretæren eller formanden.

----
Vil du findes af netværksinteresserede? Tilmeld dit netværk hos Netværksportalen og bliv en del af listen over netværk i Danmark.
Område
5700 Svendborg

IndustriFarmaceutForeningen

IndustriFarmaceutForeningen (IFF) er en interesseorganisation, hvor medlemmerne kan holde det faglige og sociale netværk inden for den farmaceutiske industri ved lige.

I kalenderen vises datoer for arrangementer, styregruppemøder, bestyrelsesmøder mm.

Ordinært medlemskab koster 900 kr. for hvert medlemsår (1. maj til 30. april). Uanset hvornår man melder sig ind, dækker de 900 kr. resten af det indeværende medlemsår, og der kommer en ny kontingentopkrævning i maj.

Formål

Foreningens formål er at fremme samarbejdet mellem de
ved industri-, engros-, agentur- og konsulentvirksomheder ansatte farmaceuter og andre ansatte med beslægtede uddannelser samt at varetage disses interesser.

Medlemmer

1. Medlemskabet af foreningen er personligt.
2. Som ordinære medlemmer kan optages:
A) Farmaceuter med interesse for foreningens arbejde.
B) Personer med farmaceutbeslægtede uddannelser
eller ansættelse, såfremt optagelsen kan godkendes
af bestyrelsen.
3. Som ekstraordinære medlemmer kan optages:
A) Studerende ved Danmarks Farmaceutiske
Universitet samt beslægtede uddannelser.
B) Tidligere medlemmer, som er blevet pensionerede.
4. Optagelse sker ved henvendelse til foreningens sekretariat.
5. Til æresmedlemmer kan generalforsamlingen, efter
bestyrelsens indstilling, udnævne personer, som foreningen
vil hædre for særlig fortjenstfuld virksomhed for
foreningen eller farmaceutfaget.
Område
2100 København Ø

Ingeniører Uden Grænser

Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation, der gennem visionen 'et liv efter overlevelse' søger at genetablere livsbevarende foranstaltninger for mennesker i nød. Vi arbejder i katastrofeområder og sikrer hurtigst muligt adgang til rent drikkevand, ordnede sanitære forhold og tag over hovedet. IUG yder også hjælp og støtte til projekter i udviklingslande hvor medlemmernes tekniske viden kan afhjælpe nød og bekæmpe fattigdom.

IUG ledes af en medlemsvalgt formand og bestyrelse. Organisationen blev startet i 2001 og er nu vokset til cirka 400 medlemmer. Vi er en non-profit organisation og finansieres udelukkende via medlemmernes kontingenter og de bidrag, som offentlige og private donorer yder. IUG's sekretariat er bemandet med en deltidsansat sekretariatsleder, der bistås af frivillig arbejdskraft.

Vores hovedkontor er placeret i centrum af København og vi har pt studenterorganisationer i Aalborg, Århus, Odense og København.

Vores Vision

Med udgangspunkt i ingeniørmæssig og teknisk ekspertise samarbejder IUG med andre nødhjælpsorganisationer om at yde livsbevarende hjælp til mennesker i katastroferamte områder. IUG yder desuden teknisk, humanitær bistand ved projekter, som kan afhjælpe nød.

Den daglige ledelse

IUG har 3 indsatsområder: Beredskabet, projektgruppen herunder produktudviklingsgruppen og studenterorganisation. Den daglige administration forestås af IUG's sekretariat, der består af 20-25 frivillige og sekretariatsleder Christina Hennings.
Fordele ved at være medlem

IUG tilbyder en enestående mulighed for at blive medlem af en frivillig organisation med fokus på teknisk humanitært arbejde: Vi supporterer organisationer som f.eks. Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp ved at sikre adgang til rent vand, ordentlige sanitære forhold samt elektricitet for udsendte nødhjælpsarbejdere og ofre for katastrofer.

Som medlem modtager du løbende nyheder om organisationens arbejde, invitationer til events og foredrag her i Danmark, og får desuden IUGs nyhedsbrev med opdateringer fra de forskellige projekter rundt omkring i verden 4 gange om året, samt en årlig beretning.

Et årskontingent koster 250 kr.
Pt. består foreningen primært af maskinmestre, ingeniører og teknikere, men andre der ønsker at støtte op om vore mærkesager er mere end velkomne til at melde sig ind.
For studerende

Som studentermedlem af IUG er der en række uddannelsesmæssige fordele. Organisation hjælper gerne med at udvælge cases til specialer og stiller rådgivning samt viden om organisationens projekter til rådighed for studerende.

Foreningen har underafdelinger i Aalborg, København, Odense og Århus, hvor studerende kan mødes, diskutere projekter og fag. Læs mere om studenterorganisationerne under IUG i Danmark.

Et årskontingent for studerende koster 100 kr.
Tegn et firmamedlemskab eller bliv sponsor

IUG ønsker at engagere sig i flere projekter, der har brug for ingeniører. Vi har derfor altid projekter på tegnebrættet og engagerede frivillige, der gerne involverer sig herhjemme eller ønsker at blive udsendt til kriseramte områder. Som firma kan man støtte op omkring IUG's aktiviteter på to forskellige møder: Man kan tegne et firmamedlemskab eller vælge at blive sponsor.

Et firmamedlemskab koster 5000 kr. pr. år.
Sidder du i en virksomhed, der tænker på at støtte IUG's arbejde gennem et sponsorat, så har vi forskellige typer af sponsorpakker "til salg". Sponsorpakkerne indeholder flere fordelagtige tilbud til din virksomhed; blandt andet sikrer et sponsorat eksponeringen af din virksomhed og du får mulighed for at deltage i forskellige faglige netværksarrangementer.
Område
1250 København K

Interessegruppen For Socialpsykiatrimedarbejdere

Interessegruppen for Socialpsykiatrimedarbejdere blev stiftet på det landsdækkende Socialpsykiatriske Seminar i Hillerød 1992. Gruppen er et tværfagligt forum primært for mennesker der arbejder i socialpsykitrien, feks. bofællesskaber, støttecentre, være- og aktivitetssted, støtte- og kontaktpersoner m.m. andre er også velkomne!

Fremme kendskabet til de socialpsykiatriske tiltag landet rundt, om muligt være mellemled arbejdspladserne imellem, for gensidig inspiration og udvikling.

Det er ikke starten på en alternativ fagforening, men en mulighed for på tværs af faggrænser, at mødes og udveksle synspunkter og ideer. Gruppen omfatter plejere, social- og sundhedsass., sygeplejerskere, pædagoger, socialrådgivere, sygehjælpere og andet godtfolk.
Der kan være tale om individuelt medlemskab for medarbejder eller ledere samt institutionsmedlemskab pr. tilbud i socialpsykiatrien.

IFS har flere formål herunder at medvirke til at sikre medlemmerne:

1. Et kollegialt netværk på landsplan som kan bidrage til erfaringsudvikling.
2. En opdatering og viden om de væsentligste nye udfordringer i socialpsykiatrien.
3. En adgang til kompetenceudvikling på områder, hvor behovet for kvalitetsudvikling i socialpsykiatrien er særlig tydelig.

IFS har et formelt samarbejde om temavalg med Videnscenteret for Socialpsykiatri.

Videnscenteret for Socialpsykiatri er oprettet under Socialministeriet 1997, og annoncerer bla. sine aktiviteter (herunder IFS) via centerets blad og hjemmeside.

Videnscenteret bidrager efter aftale med oplæg på IFS seminarerne.

Foreningens formål er at opretholde og videreudvikle:

* Database med medlems adresseliste
* Opdatering af internetside
* Tværfagligt samarbejde
* Støtte og vejledning i forbindelse med eks. Socialpsykiatrisk Seminar, hvor dog de enkelte seminarer har særskilt økonomi.
Område
5700 Svendborg

Interflora

Interflora-Danmark er en forening. Medlemmerne i Interflora-Danmark er ca. 500 af de bedste blomsterhandlere fordelt rundt i hele Danmark.

Over 50.000 blomsterbutikker i ca. 175 lande står klar til at bringe din blomsterhilsen ud.

Vi leverer ca. 32 mill. blomsterhilsner ud hvert år. Sagt med andre ord, hvert sekund året rundt leverer vi en blomsterhilsen et eller andet sted i verden.

Interflora er verdens største og verdens ældste blomsterorganisation grundlagt i 1925.
Område
2600 Glostrup

Intra2 - Netværk om intranet

Intra2 er et netværk til erfaringsudveksling om intranet og medarbejderportaler.

Netværket giver deltagerne aktuel og real practice viden om forretningsmæssig udnyttelse af intranet og virksomhedsportaler.

Intranet er 'det lukkede land' i det digitale landskab. Derfor har intranetansvarlige kun meget begrænsede muligheder for at følge med i udviklingen.

Intra2 giver mulighed for at se og diskutere aktuelle intranet-erfaringer i både store og små, private og offentlige virksomheder. Det sker via oplæg og ved erfaringsudveksling med ligesindede fra andre virksomheder. Fokus er både på gode og mindre gode erfaringer.

Intra2 har som formål at skabe kontakter og styrke videndeling mellem folk, der arbejder med intranet og virksomhedsportaler. Det foregår på netværkets ekstranet, på seminarer, erfa-møder og netværksdage samt via Intra2’s mailingliste.

Alle aktiviteter er baseret på aktiv deltagelse samt ligeværdig og fortrolig dialog mellem intranet-ansvarlige. Et centralt element er synliggørelse og deling af skærmdumps af deltagernes egne intranet.

Fagligt fokus

Intra2 har fokus på forretningsmæssige, organisatoriske og indholdsmæssige muligheder og udfordringer ved intranet og medarbejderportaler. Desuden følger vi løbende den tekniske udvikling og vurderer de nye muligheder og udfordringer, den medfører.

Intra2 er både fagligt fokuseret og fagligt favnende:

* Vi har fokus på intranet og medarbejderportaler. Vi holder os altså primært til virksomhedens interne, digitale verden.
* Vi favner alle relevante indholdsmæssige, organisatorisk og forretningsmæssige aspekter ved intranet og medarbejderportaler.

Vores fokus betyder, at vi kan gå i dybden med de særlige muligheder og udfordringer, der er ved at bruge nettet som internt medie og værktøj. Hvor afsender og modtager er del af samme organisation - inde bag firewall'en.

Bag firewall'en favner vi til gengæld alle forretningsmæssige, organisatoriske og indholdsmæssige aspekter. Centralt er en forståelse af intranet som en (tvær)organisatorisk udfordring, der forudsætter involvering fra både kommunikations, HR- og IT- folk – og på tværs af topledere, mellemledere og medarbejdere.

Netværket har som formål løbende at følge med i og præge udviklingen – herunder udfordre en eventuel faglig indsnævring eller afgrænsning af området.

Blandt de emner netværket hidtil har sat fokus på er bl.a.: Intranet som nyhedsmedie - Videndeling via intranet - Brugervenlig informationsstruktur - Organisering af indholdsansvar - Virtuelle projektrum - Relancering af intranet – Personalisering – Rolleportaler - HR-portalen - Telefonbog som videnværktøj - Samspil mellem intra- og ekstranet - Presseklip på intranettet - ESDH og intranet – Søgeværktøjer - Kvalitetssikring af indhold på intranet - Intranettet som business case - Måling af brugeradfærd.

Medlemskab

Der er to muligheder for personligt medlemskab af Intra2 | Netværk om intranet

Indmeldelse og oprettelse af profil sker via mail til koordinator@(if you can see this please update your browser)intra2.dk

Pris: Gratis

Du får:
- Adgang til medlemsekstranettet "Mit Intra2" med:

* Intranet skærmdump fra mere end 170 danske virksomheder
* Profiler og kontaktoplysninger på over 250 medlemmer
* Adgang til Intra2 Dialog | Spørgsmål og svar mellem medlemmer

Forudsætning:
Oprettelse af egen Intra2 profil.
For at opretholde medlemskab og adgang til medlemsprofiler og skærmdump, skal din Intra2 profil opdateres 1 gang årligt.

Pris: 1000,- årligt (fra 1/1 til 1/1 eller 1/7 til 1/7)

Du får:

- Gratis erfa-møder
- Rabat på seminarer, workshops og netværksdage (se priser)
- Kolleger med til seminarer til medlemspris
- Mulighed for at stille spørgsmål til netværket
- Adgang til medlemsekstranettet ”Mit Intra2” med:

* Samlet adgang til materiale fra de Intra2 aktiviteter, du deltager i
* Adgang til mere end 40 cases og oplæg fra tidligere arrangementer (fra og med 2006)
* Intranet skærmdump fra mere end 170 danske virksomheder
* Profiler og kontaktoplysninger på over 250 medlemmer
* Adgang til Intra2 Dialog | Spørgsmål og svar mellem medlemmer
* Materiale fra alle Intra2s digitale erfaringsudvekslinger

Forudsætning:
Oprettelse af egen Intra2 profil.
For at opretholde medlemskab og adgang til medlemsprofiler og skærmdump, skal din Intra2 profil opdateres én gang årligt.

Generelt om medlemskab

Der er en række forudsætninger for at være medlem af Intra2.
Medlemskab er fortløbende. Ønsker du at melde dig ud af Intra2, kontakt da koordinator@(if you can see this please update your browser)intra2.dk

Du kan indmelde dig eller få yderligere information ved at kontakte koordinator for Intra2 Caroline Simony, caroline@(if you can see this please update your browser)intra2.dk

----
På netværksportalen har vi mange lignende netværk og erfa-grupper i vores database. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
4320 Lejre
(Viser 601 til 610 af 1056)