IntraTeam - Skaber værdi med nettet

Vi skaber værdi på dit intranet og din hjemmeside - Spar omkostninger og sælg mere med et værdiskabende intranet og god markedsføring på nettet.

Et godt intranet fastholder de gode medarbejdere og skaber rammer for udvikling af nye ideér og samarbejde.

Vi skaber værdi på dit intranet og din hjemmeside gennem erfa-grupper og rådgivning, workshop eller foredrag om intranet, videndeling og kommunikation på nettet

* Gratis artikler på My.IntraTeam
* Del erfaringer i erfa-grupper
* Workshop om intranet
* Lær at skrive til nettet

Gennem vores netværk har vi en bred sammensætning af kompetencer, der giver os det bedste fundament for at yde rådgivning, foredrag og undervisning omkring virksomhedens intranet.

Det er det samme netværk, som vi trækker på, når medlemmerne i erfagrupperne ønsker forskellige indlæg til erfamøderne.

Vision

I 1996 var e-mail noget helt nyt, som meget få virksomheder og organisationer brugte. I dag er e-mail en uundværlig del af hverdagen i næsten alle virksomheder.

I dag er intranet - eller en intern portal - noget mange virksomhederne bruger aktivt og lige så vigtig for den daglige kommunikation som e-mailen.

Intranettet er det vigtigste værktøj i praktisk knowledge management.

IntraTeams indgang til intranettet er den indholds- og værdimæssige. Vi lægger vægt på, at medarbejderne opfatter intranettet som et medie og et kommunikationsmiddel, ikke som et teknisk system.

Med dette udgangspunkt faciliterer vi en række erfagrupper for forskellige målgrupper og tilbyder at hjælpe dig med at planlægge og indføre dit intranet.

---
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, vi bør kende til? Skriv til os på bW5hQG5ldHZhZXJrc3BvcnRhbGVuLmRr
Område
8230 Åbyhøj-Århus

InvesteringsForeningsRådet

InvesteringsForeningsRådet er interesseorganisation for investeringsforeningsbranchen i Danmark. Vi arbejder for optimale rammer, så private og institutionelle investorer altid har nem adgang til professionel forvaltning af deres investeringer.

Vision - InvesteringsForeningsRådet vil:

* Sikre optimale og internationalt konkurrencedygtige rammebetingelser ved at fremme branchens politiske indflydelse
* Bidrage til attraktive produkter ved at sikre en god infrastruktur samt tilgængelig, relevant og sammenlignelig information
* Fremme investorbeskyttelse og fair konkurrence ved at videreudvikle professionel praksis og branchestandarder

Vores værdier

Vi har defineret fire værdier, vi ønsker at basere vores arbejde på:

* Initiativrig: Vi ser nye muligheder og tager initiativer med det formål at skabe de bedst mulige vilkår for opsparing i forening.
* Engageret: Vi er engagerede i at nå vores mål og kæmper vedholdende for vores mærkesager.
* Samarbejdende: Vi søger et tæt samarbejde med interne og eksterne interessenter for at finde bedre løsninger i fællesskab
* Åben og ærlig: Vi er åbne og ærlige om vores arbejde, målsætninger og holdninger

InvesteringsForeningsRådets medlemmer

InvesteringsForeningsRådet tilbyder tre typer af medlemskab.

* InvesteringsForeningsRådets medlemmer er investeringsforeninger og investeringsforvaltnings- selskaber, som varetager administrationen af investeringsforeninger. Stort set alle investeringsforeninger i Danmark er medlemmer af InvesteringsForeningsRådet, enten ved direkte medlemskab eller medlemskab via det investeringsforvaltningsselskab, der er administrationsselskab for foreningen.

* Udenlandske investeringsfonde og -selskaber, der har Finanstilsynets tilladelse til grænseoverskridende salg i Danmark, optages om associerede medlemmer af InvesteringsForeningsRådet.

* InvesteringsForeningsRådet optager også interessentmedlemmer. Det henvender sig til virksomheder, organisationer m.v. InvesteringsForenings-Rådet varetager ikke interessentmedlemmernes interesser, men vi udveksler faglige synspunkter m.v.


Område
1256 København K

ISACA - Denmark Chapter

Foreningens hovedformål er at udbrede kendskabet til IT-risikostyring, -sikkerhed og -revision, og at fremme medlemmernes uddannelse vedrørende IT-risikostyring, -sikkerhed og -revision.

Foreningen skal:
(i) formidle information om aktuel udvikling indenfor IT-risikostyring, -sikkerhed og -revision til medlemmer, myndigheder, virksomhedsledelser og professionelle system- og IT-medarbejdere.
(ii) fremme medlemmernes uddannelse og søge at udvide deres kendskab til og samspillet mellem IT-risikostyring, -sikkerhed og -revision.
(iii) opmuntre medlemmerne til fri udveksling af arbejdsmetoder og problemløsning indenfor IT-risikostyring, -sikkerhed og -revision.
(iv) deltage i den offentlige debat om IT-risikostyring, -sikkerhed og –revision.

FORENINGENS ORGANISATION

Foreningen er uafhængig og selvstændig. Foreningen repræsenterer den danske afdeling af ISACA.

MEDLEMSSKAB

Indmeldelse
Alle, der er interesseret i foreningens formål, kan optages som medlemmer og vil være underkastet foreningens vedtægter.
Medlemmer af foreningen skal tillige være medlem af ISACA. Manglende medlemskab af ISACA anses for værende en grov krænkelse af foreningens vedtægter.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra nærværende bestemmelse.

Optagelse
Indmeldelse sker via ISACA. Medlemskab er først gyldigt, når kontingentet er betalt.
Område
2920 Charlottenlund

ISOBRO - Indsamlingsorganisationernes Brancheforening

Det er ISOBROs formål at styrke medlemsorganisationerne, fremme deres fælles interesser under hensyntagen til det enkelte medlems selvstændighed og handlefrihed og at virke for en sund og samfundsansvarlig udvikling af indsamlingssektoren, således at medlemmerne på bedst mulig måde kan løse deres opgaver.

Organisationens formål realiseres gennem en målsætning og et idegrundlag, som løbende drøftes og justeres af repræsentantskabsmødet.

Medlemskab

Enhver organisation eller virksomhed, som tilslutter sig organisationens formål og ratificerer de af organisationen vedtagne etiske retningslinier, kan blive medlem af organisationen.

Ethvert medlem skal ved udøvelsen af enhver aktivitet overholde de af organisationen fastsatte etiske retningslinier og må ikke foretage handlinger, der strider mod god markedsførings- eller indsamlingsskik.
Organisationer, som består af eller stiftes ved sammenslutning af indsamlingsorganisationer, kan indtræde som medlemmer. En sådan paraply-organisation repræsenterer alle sine medlemmer i ISOBRO.

Ved anmodning om optagelse skal der over for bestyrelsen fremlægges et eksemplar af ansøgerens vedtægter, seneste godkendelse efter ligningslovens § 8A, protokoludskrift udvisende medlemmets tiltrædelse af de etiske retningslinier og ansøgerens egne etiske retningslinier. Et medlem er forpligtet til årligt at indsende evt. reviderede vedtægter og etiske retningslinier samt revideret årsregnskab.

Hovedforskellen på direkte medlemskab af ISOBRO og medlemskab via en paraply-organisation (indirekte medlemskab) er, at det direkte medlemskab også giver politisk indflydelse - kan vælges til bestyrelse, stående udvalg etc. Det er organisationer med direkte medlemskab af ISOBRO samt paraplyorganisationer, der står for opbygningen af ISOBRO. Det indirekte medlemskab giver alene mulighed for rabatfordele o. lign.

Område
2650 Hvidovre

IT-Branchen

Foreningens formål er at hævde branchens anseelse og varetage branchens interesser, især over for offentlige myndigheder etc. Foreningen har tillige til formål at fremme det kollegiale sammenhold mellem medlemmerne samt markedsføre branchen bedst muligt.

Det er herudover foreningens formål at virke som arrangør af brancheudstillinger og at virke som formidler af såvel markedsmæssige som branchemæssige nyheder og erfaringer over for medlemmer, for eksempel ved at initiere markedsundersøgelser, at udsende nyhedsbreve og at afholde medlemsmøder.

Foreningen er medlem af Handels-, Transport- og Serviceerhvervenes Interesseorganisation, og medlemmerne er underkastet de for Handels-, Transport- og Serviceerhvervenes Interesseorganisation til enhver tid gældende regler. Kontingentet til Handels-, Transport- og Serviceerhvervenes Interesseorganisation er inkluderet i kontingentet til IT-Brancheforeningen.

Foreningen består af virksomheder, der i væsentlig grad beskæftiger sig med udvikling, produktion, import og/eller forhandling af kontor- og dataudstyr, systemer samt software.

Indmeldelse og optagelse

Anmodning om optagelse stiles til sekretariatet.

IT-Branchen er en forening med mange ansigter. Medlemsvirksomhederne spænder over kompetencer inden for it, internet, nye medier, telekommunikation, elektronik og dokumentløsninger. Medlemskredsen omfatter den globale aktør og den lokale start-up med få medarbejdere.

ITB har samarbejdsaftaler med it-fora på Fyn, i Midtjylland, Trekantområdet, Nordjylland og Sønderjylland.

ITB er også sekretariat for foreninger, som har relation til it-branchen, bl. a. Dansk Venture Kapital Forening (DVCA).

IT-Branchens historie

IT-Branchen er Danmarks ældste forening inden for sit område. ITB har sin rod i foreninger, som siden 1920'erne har varetaget interesser for importører af kontormaskiner og -udstyr.

I starten af 1990'erne indgik disse foreninger i fusion med importører og producenter af software og edb-udstyr under navnet IT-Brancheforeningen. I løbet af 1990'erne voksede IT-Brancheforeningen i takt med, at it-anvendelse blev udbredt til hele samfundet.

Efter 2000 har ITB også sat fokus på virksomheder, som leverer infrastruktur og indhold til Internet og mobile net. I 2006 skiftede foreningen navn til IT-Branchen.

ITB medlemskab

Det kan du som medlem i ITB

IT-Branchen har over 500 it-medlemsvirksomheder og er derfor den største selvstændige repræsentant for it-erhvervet i Danmark.

Vi stiller følgende hovedydelser til rådighed for medlemmerne:

# 1) Et unikt it-forretningsnetværk
# 2) Politisk gennemslagskraft
# 3) Gratis juridisk rådgivning
# 4) Kontante medlemsfordele

Vi leverer en uformel platform, hvor medlemmerne kan mødes og lave gensidige forretninger. ITB-medlemskabet er for hele virksomheden, og hvor visse af vore arrangementer henvender sig til den administrerende direktør retter andre sig mod den salgsansvarlige eller den personaleansvarlige leder.

Vores business development netværk mødes en gang om måneden for at dele erfaringer med faste temaer (salg, partnerskaber, eksport, kapitalfremskaffelse). Disse møder er gratis for medlemmerne, og giver direkte inspiration og ideer til brug i egen virksomhed.

ITBs politiske gennemslagskraft har vi i kraft af foreningens størrelse og dokumenterede resultater på fx uddannelsesområdet. ITB deltager i udarbejdelsen af de centrale offentlige standardkontrakter og er løbende i dialog med relevante parter om udformningen af rammerne omkring it-erhvervet i Danmark.

ITB samler vore medlemsvirksomheder i udvalg, der handler om centrale forretningsområder, fx digital forvaltning, open source, forskning og uddannelse mv. Formålet med udvalgene er at identificere og fjerne eventuelle hindringer for den fri konkurrence.

Endelig stiller vi gratis juridisk rådgivning om personalejura og erhvervsjura til rådighed for medlemmerne samt en lang række kontante medlemsfordele!

----
Netværksportalen giver en udtømmende netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.
Område
1217 København V

IT-Forum Fyn

IT-Forum Fyn er interesseorganisation for:
* IT-virksomheder
* Uddannelsesinstitutioner
* Organisationer og virksomheder med interesse for anvendelsen af IT
IT-Forum Fyn arbejder for:
* Øget anvendelse af IT på Fyn
* Synliggørelse af fynske IT-kompetencer
* Styrkelse af IT-kompetencerne på Fyn
IT-Forum Fyn sætter fokus på:
* Inspirations- og netværksarrangementer
* Virksomhedsbesøg
* Erfa-udveksling
* Dialogmøder mellem virksomheder og IT-uddannelser
* Et godt kontaktnet til samarbejdspartnere og interessenter indenfor IT

Når en virksomhed eller organisation har tegnet medlemskab af IT-Forum Fyn, har alle ansatte og studerende adgang til IT-Forum Fyns arrangementer og aktiviteter, som f.eks. erfagrupper (enkelte grupper er kun for erhvervsaktive).

Historie:

I foråret 2002 fusionerede IT-Forum Odense og IT-Forum Sydfyn, og dermed etableredes IT-Forum Fyn. Foreningen har som vision at styrke IT-kompetencerne og anvendelsen af IT i den fynske region.

Strategi

IT-Forum Fyns overordnede mål er at styrke den fynske IT-branche.

Strategien er at skabe en stærk netværk, hvor medlemmerne kan erfarings- og videndele, og hvor der kan skabes spændende IT-relaterede arrangementer. Alt sammen medvirker det til at sætte fokus på den fynske IT-branche.

Strategien består altså af disse tre dele:

* arrangementer
* netværksdannelse
* skabe fokus på det fynske it-erhverv

----
Tilmeld dit netværk hos netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.
Område
Odense

IT-Vejlederforeningen i Danmark

Foreningens formål er:
* at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser i samarbejde med de forhandlingsberettigede organisationer
* at styrke integrationen af IT i undervisningen.
* at medvirke til udvikling og fornyelse af anvendelsen af IT i undervisningen

Dette formål søges blandt andet opnået ved:

* at samarbejde med myndigheder, faglige organisationer og foreninger nationalt og internationalt.
* at afholde møder, kurser, foredrag, diskussioner, ekskursioner og studieture,
* at udgive publikationer m. v., herunder medlemsbladet IT og UNDERVISNING samt fremme udvikling af undervisningsmidler til IT og anvendelse af IT undervisningen.

MEDLEMSKAB

Foreningen dækker grundskoleområdet.

Foreningen samarbejder med Danmarks Lærerforening, der er den forhandlingsberettigede organisation over for myndighederne.

Som medlemmer kan optages lærere, skolekonsulenter m.v. der varetager funktioner med tilknytning til IT i skolen.

Medlemskab af Danmarks IT-vejlederforening forudsætter medlemskab af Danmarks Lærerforening for enhver, som har ret til almindeligt medlemskab af Danmarks Lærerforening

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt inden et kalenderårs udløb.
Styrelsen fastsætter regler for medlemmerne, om hvordan man ved manglende kontingentbetaling mister sit medlemskab.

KONTINGENT

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og skal betales helårligt forud.

Værdigrundlag

Vores vision er, at it-vejlederne på den enkelte skole i Danmark føler, at de har en landsdækkende forening, som er i stand til at varetage deres faglige interesser, samt skabe interessante og relevante reflektionsrum i forhold til it-vejledningens pædagogiske udvikling.

På generalforsamlingen 2007 blev foreningens værdigrundlag på styrelsens foranledning revideret.
Elementer i foreningens værdigrundlag

* Det er værdifuldt at den enkelte folkeskoleelev oplever en differentieret og nutidig læring i skoletiden.
* Det er værdifuldt de pædagogiske medarbejdere i folkeskolen oplever, at de ikke står alene med it-integration i undervisningen.
* Det er værdifuldt for folkeskolen, at dens resursepersoner har de nødvendige kompetencer til at kunne være innovative, kreative, men også fagligt funderede i det daglige arbejde.
* Det er værdifuldt at den enkelte skole til stadighed er undervejs i en pædagogisk udviklingsproces.
* Det er værdifuldt, at de enkelte IT-vejledere har en faglig organisation, der kan støtte og vejlede dem både organisatorisk såvel som pædagogisk.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
6520 Toftlund

ITD - International Transport Danmark

ITD er foreningen for de professionelle vejgodstransportvirksomheder i Danmark.

ITD står for ’International Transport Danmark’ og vi er brancheforening for danske transportvirksomheder, der udfører transporter både nationalt og internationalt.
Vi tilbyder konkret rådgivning, specialviden, nyheder og information, faglige netværk samt erhvervspolitisk involvering med hurtig adgang til de politiske beslutningsprocesser.

ITD er mere en brancheforening. Datterselskabet FDE A/S leverer serviceløsninger til transport- og brancheorganisationer samt erhvervskunder i Danmark og udlandet.

Formålet med ITD

Foreningens overordnede formål er at sikre de bedste betingelser for, at medlemmerne kan udføre deres erhverv. Det gælder lige fra afvikling af det praktiske arbejde i hverdagen til at præge den erhvervspolitiske debat i medlemmernes interesse.

Internationale netværk

Vi er tilsluttet IRU, International Road Transport Union, der har 145 medlemsorganisationer i 67 lande verden over, og Transfrigoroute International, som med 25 medlemsorganisationer er en international organisation for virksomheder, der beskæftiger sig med transport af letfordærvelige varer.

ITD i tal
Medlemmer - Se medlemsliste 420
Trækkende enheder 6.000
Antal beskæftigede ialt 12.000
- heraf chauffører 6.600
Fremmede vognmænd 2.500
Antal konsulenter hos ITD 14

Medlemskab

For at blive medlem skal du drive enten

* vognmandsvirksomhed i henhold til lov om godskørsel
og/eller
* virksomhed med det primære formål at udbyde internationale transport- og/eller logistikydelser.

Medlemsfordele

Få styr på udviklingen og bliv del af et stærkt fagligt netværk. Vi er tæt på din hverdag og hjælper dig, når du kører i Danmark, Skandinavien og Europa.
Specialistviden er kun en mail eller en opringning væk. Lige meget om du har brug for konkret juridisk bistand, opklaring af køre-hvile-tidsreglerne, et hjælpeværktøj til hverdagens opgaver eller om du er tvivl om dit læs er en specialtransport, m.v. – så finder vi en løsning. Vi holder os ajour hele tiden.

Du vælger selv

ITD er en uafhængig organisation. Vores medlemmer har frit valg til at være med hos andre organisationer. Vi har en samarbejdsaftale med DI-Transport, hvis medlemmer repræsenterer bredden i erhvervet samt både kunder og leverandører. Samarbejdsaftalen sikrer, at vi er tæt på hele erhvervet, specielt når det handler om erhvervspolitiske spørgsmål.

Område
6330 Padborg

ITSDanmark -Intelligente Transport Systemer

ITSDanmark er en paraplyorganisation, der samler Danmarks interessenter inden for ITS - Intelligente Transport Systemer. Målet er, at ITS bliver et almindeligt anvendt virkemiddel i trafikken med henblik på at øge trafiksikkerheden, øge fremkommeligheden, reducere miljøbelastningen og informere trafikanter før, under og efter rejsen.

Med den stigende trafik og de hastigt voksende trafikale problemer, vil ITS i stigende grad blive et relevant virkemiddel. Om det gælder navigationssystemer, dynamisk trafikinformation, lokationsbaserede services, automatiske betalingssystemer, intelligent farttilpasning, flådestyring eller andre systemer eller servicefunktioner er potentialet for ITS stort - et potentiale som ITSDanmark vil understøtte udviklingen af.

I første omgang omfatter ITS aktiviteter inden for den landbaserede trafik, men med tiden er det målet, at ITSDanmark kommer til at arbejde med ITS inden for alle transportformer.

Formål

Formålet med ITSDanmark er,
at det skal være det naturlige forankringspunkt for alle ITS interesser i Danmark.
ITSDanmark skal koordinere og udbrede viden om og erfaring fra etablering og drift af ITS i Danmark. Det er ITSDanmarks mål, at ITS bliver et almindeligt anvendt virkemiddel i trafikken med henblik på at øge trafiksikkerheden og fremkommeligheden, reducere miljøbelastningen samt informere trafikanter før, under og efter rejsen.

Herunder skal ITSDanmark:

* understøtte videns- og erfaringsudveksling om ITS - også på tværs af transportformerne
* udbrede kendskabet til anvendelse og nytte af ITS
* promovere ITS
* understøtte netværksdannelsen inden for ITS
* understøtte forskning og udvikling inden for ITS-området

Foreningens formål søges bl.a. løst ved

* at udarbejde oplæg og indspil til de politiske processer
* at gennemføre medlemsmøder, konferencer, seminarer, virksomhedsbesøg og etablere netværk
* at iværksætte aktiviteter af anden art end ovenfor nævnt, som efter bestyrelsens skøn tjener til at fremme formålene, herunder udsende nyhedsbreve og oprette hjemmeside
* at deltage – i muligt omfang – i relevante nationale og internationale fora

Medlemskab

Som medlemmer kan optages myndigheder, organisationer, virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt enkeltpersoner, der beskæftiger sig med ITS.

Alle medlemmer skal godkendes af bestyrelsen.
Område
9220 Aalborg Øst

Javagruppen

Foreningens formål er at udveksle erfaringer i forbindelse med softwareudvikling og specifikt med Java og objektorientering. Endvidere skal foreningen danne netværk iblandt medlemmerne i Javagruppen.

Medlemmer

Foreningen har virksomheder og institutioner, der beskæftiger sig med udvikling af software i Java, som medlemmer. Et medlem har en kontaktperson, som er ansvarlig for informationsformidling vedrørende Javagruppen hos det pågældende medlem.

Et medlemsskab for et kalenderår er for tiden kr. 4.000.

Som et alternativ til fuldt virksomhedsmedlemsskab tilbyder Javagruppen også et navngivet virksomhedsmedlemsskab. I dette tilfælde er kun den navngivne medarbejder der kan drage fordel af J

Javagruppens aktiviteter.

Et navngivnet medlemsskab for et kalenderår er for tiden kr. 1000,00.
Arbejdsform

Javagruppen er drevet som forening med en bestyrelse på 5 personer, som planlægger og afholder arrangementer ca. hver anden måned.

Al information i gruppen foregår via en mailingliste, hvor der er ca. 4 breve i kvartalet.

Det er gratis at stå på denne mailingliste.
Medlemsmøder

Medlemsmøder er erfaringsudvekslingsdage, hvor der udveksles erfaringer og præsenteres forskellige løsninger iblandt javagruppens medlemmer.

Man skal være medlem af javagruppen for at kunne deltage i møderne. Medlemmer kan sende lige så mange repræsentanter fra virksomheden, som de ønsker pr. gang.

Det er gratis for medlemmer at deltage på de traditionelle javagruppe møder.

I særlige tilfælde kan gæster gives adgang. Kontakt foreningen, hvis du ønsker dette.
Kontakt foreningen

Hvis du vil vide mere om foreningen, kan du kontakte foreningen via aW5mb0BqYXZhZ3J1cHBlbi5kaw==
Område
8000 Aarhus C
(Viser 611 til 620 af 1056)